X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23461
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009 r.

Opiekun stażu:

WSTĘP

Jestem pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej . Ukończyłam Resocjalizację i profilaktykę społeczną na Uniwersytecie Świętokrzyskim oraz Zintegrowaną Edukację szkolną i przedszkolną z terapia pedagogiczną na tej samej uczelni (studia podyplomowe). Aktualnie podjęłam studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika.
Okres stażu , związany z ubieganiem się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego wyniósł 9 miesięcy. Przez cały ten czas realizowałam zadania założone w moim Planie rozwoju zawodowego.

Szczególny nacisk kładłam na:

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. przepisów związanych z funkcjonowaniem w szkole(Statut Szkoły, Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991r-noweliacja w 2004r.,Ustawa o Karcie Nauczyciela z 26 I 1982 r.- nowelizacja w 2003r., WSO, Procedury postępowania, Regulaminy wewnętrzne, Podstawy programowe, Plan rozwoju szkoły)
Zapoznałam się także z dokumentami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z Rozdziałem 3a dotyczącym „Awansu zawodowego nauczycieli” oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
b. dokumentacji obowiązującej pedagoga szkolnego i sposobu jej prowadzenia
c. przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku

Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki.

doskonalenie warsztatu pracy poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
poznanie środowiska uczniów, ich problemów, nawiązanie kontaktu z wychowawcami klas, rodzicami i instytucjami, wspomagającymi pracę opiekuńczo- wychowawczą szkoły
doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz umiejętność omówienia ich
podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie

Planując poszczególne zadania brałam pod uwagę:

ZNAJOMOŚC ORGANIZACJI I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Podpisałam kontrakt z moja opiekunką stażu. Dokument ten nakreśla zasady współpracy pomiędzy stażystą a opiekunem. Zakłada min. Pomoc przy realizacji zadań planu rozwoju, zapoznaniu się z organizacją pracy szkoły, konsultowaniu się w sprawach zawodowych.
W trakcie realizacji swojego planu rozwoju miałam możliwość zapoznania się z takimi dokumentami jak: Statut Szkoły, Regulamin Rady Pedagogicznej, Wewnętrznego Systemu Oceniania, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Dokumenty na podstawie , których opieram swoja pracę to:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( 7 lipca 2003 r. – nowelizacja)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegania dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie prowadzenia przez szkołę dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej
Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z innymi instytucjami w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

Aby poznać zasady funkcjonowania i procedury związane z uzyskaniem stopnia nauczyciela kontraktowego sięgnęłam do Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji i pomocy dydaktycznych na zajęcia.
Wszystkie aktualne informacje na ten temat czerpałam również ze stron internetowych:

www.menis.gov.pl
www.oswiata.org.pl
www.karta-nauczyciela.abc.pl
www.kuratorium.kielce.pl
www.abc.com.pl
www.cdidn.edu.pl
www.cmppp.edu.pl
www.men.gov.org.pl
www.pwn.com.pl
·www.interklasa.pl
www.wsip.com.pl
www.publikacje.edux.pl
www.scholaris.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.awans.net

Opracowałam plan rozwoju zawodowego, plan pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy, Plan profilaktyczny szkoły oraz brałam udział w opracowaniu Programu wychowawczego naszej szkoły.
Brałam również udział w opracowaniu Programu naprawczego ze względu na słabe wyniki sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego.
Zapoznałam się również z działalnością biblioteki szkolnej oraz świetlicy.
Moim obowiązkiem jako członka rady było uczestniczenie w radach pedagogicznych, szkoleniowych oraz radach rodziców i wywiadówkach, zebraniach w Poradni psychologiczno- pedagogicznej w Bodzentynie, a także przedstawienie sprawozdań z mojej działalności pedagoga szkolnego.

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU I DYREKCJI LUB INNYCH NAUCZYCIELI

Pod okiem opiekuna stażu, nauczycieli i dyrekcji przeprowadziłam wiele lekcji wychowawczych w różnych klasach na następujące tematy:

Ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego
Uczymy się bezpiecznych zachowań
Prawa dziecka
System oceny zachowania
Przyjaźń i koleżeństwo
Dlaczego młodzież sięga po używki
Przemoc w szkole. Sposoby radzenia sobie z agresją
Asertywność
Anoreksja i bulimia – choroby naszych czasów
Cyberprzemoc. Uzależnienie od komputera
Regulamin ucznia
Jesienne pejzaże (zajęcia świetlicowe)

Do każdej lekcji przygotowywałam się starannie w postaci opracowania konspektów- scenariuszy zajęć.
Podpowiedzi na temat ciekawych metod i środków dydaktycznych szukałam w różnych portalach edukacyjnych min.:

www.cmppp.edu.pl
www.publikacje.edu.pl
www.literka.pl

Starałam się jednak dopasować tematykę do aktualnych problemów w naszej szkole.
Dzięki lekcjom hospitowanym miałam okazję sprawdzić się w roli prowadzącego, wykorzystać swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem, mogłam otrzymać informację zwrotna od obserwatorów. Konstruktywna krytyka zmusiła mnie do refleksji i dała wiedzę jak postępować i na co zwracać uwagę w przyszłości.

Inne działania przeze mnie podjęte to:

Przygotowałam prelekcje dla rodziców na temat: ”Dopalacze- nowym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży”, różne materiały dla nauczycieli, ulotki informacyjne dla rodziców.
Przeprowadziłam rozmowy z opiekunami „Eurosierot” ora przygotowałam dla nich materiały informacyjne na temat zaburzeń społecznych, emocjonalnych i poznawczych u tych dzieci.
Ponieważ prowadziłam zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne oraz wyrównawcze napisałam program zajęć wyrównawczych dla uczniów nauczania zintegrowanego z kl I, program dla uczniów z dysleksją rozwojową, przygotowałam również ćwiczenia logopedyczne.
W ramach projektu zajęć pozalekcyjnych na przyszły rok szkolny opracowałam Program zajęć socjoterapeutycznych.
Opracowałam także sprawozdanie z realizacji programów: „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży”.
Zorganizowałam warsztaty prowadzone przez psychologów z Poradni psych.-ped. na temat zachowań asertywnych oraz doradztwa zawodowego.
Zorganizowałam warsztaty prowadzone przez funkcjonariuszy prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na temat karalności nieletnich.
Zorganizowałam dwa konkursy plastyczne: „Baśniowa kraina”(dla kl I-III) oraz „Portret kobiety naszych czasów” (dla kl IV-VI).
Stale dbałam o dekoracje gazetek ściennych: świetlicowej i profilaktycznej.
Pomagałam w dekoracji przy organizowaniu Akademii z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Udzieliłam uczennicom dwóch wywiadów do Gazetki szkolnej na temat: nieśmiałości i porad- jak zachowywać się na pierwszej randce?
Wraz z uczniami brałam udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Zorganizowałam zbiórkę pieniędzy dla uczennicy , której rodzina została poszkodowana w pożarze.
Przeprowadziłam działania w ramach Dni Profilaktyki (lekcje wychowawcze na temat: anoreksja i bulimia oraz cyber-przemoc i uzależnienie od komputera; konkurs plastyczny: ”Portret kobiety naszych czasów”).
Zajmowałam się zbiórką pieniędzy na śniadania oraz rozliczeniami z tym związanymi.

POZNANIE ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW, NAWIĄZANIE KONTAKTU Z WYCHOWAWCAMI KLAS, RODZICAMI I INSTYTUCJAMI, WSPOMAGANIE FUNKCJI OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE

Głównym moim zadaniem, ważnym z punktu widzenia pedagoga szkolnego było zgromadzenie jak największej ilości informacji na temat moich wychowanków i środowiska w jakim żyją. Źródłem mojej wiedzy były rozmowy z wychowawcami klas, nauczycielami innych przedmiotów, rodzicami uczniów, uczniami, obserwacje, przeprowadzone ankiety i wywiady środowiskowe.

Przeprowadziłam ankiety na następujące tematy i opracowałam ich analizę:

Samopoczucie i bezpieczeństwo w szkole(wśród rodziców i uczniów klas IV- III gimn.)
Testy socjometryczne-plebiscyt życzliwości i niechęci- technika Moreno(w klasach IV-III gimn.)
Zajęcia pozalekcyjne(wśród rodziców)
Zagrożenia i nadzieje kobiety naszych czasów(wśród uczennic Gimnazjum)
Charakterystyka klas(wśród wychowawców)
Rola pedagoga szkolnego w opiniach uczniów, rodziców i nauczycieli

Badania ankietowe pozwoliły mi uporządkować informacje i zdiagnozować aktualną sytuację w szkole. Dzięki stałej obserwacji i rozmowom mogłam wyselekcjonować uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej, mających trudności w nauce , z zachowaniem oraz inne problemy.

Byłam również opiekunem w czasie wycieczki do Bochni oraz na spotkaniu z pisarką powieści młodzieżowych, felietonistką, pedagogiem –terapeutą- Ewą Nowak w Bibliotece w Zagnańsku. Uczestniczyłam również w uroczystościach szkolnych. Była to dla mnie dodatkowa okazja do poznania podopiecznych w innych okolicznościach.

Udało mi się nawiązać współprace z następującymi instytucjami:

Poradnią psychologiczno -pedagogiczną
GOPS
Gminną Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Komendą Miejską Policji - Zespołem psychologów
Komisariatem Policji
PCPR
Sadem Rejonowym w Kielcach- Wydziałem rodziny i nieletnich
Kuratorium Oświaty w Kielcach
ŚCDN w Kielcach
ŚCPiE w Kielcach

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY POPRZEZ OBSERWACJĘ ZAJĘĆ OPIEKUNA STAŻU I INNYCH NAUCZYCIELI I UMIEJĘTNOSĆ OMÓWIENIA ICH

Wspólnie z opiekunem stażu, uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy, które miały doprowadzić do realizacji postawionych zadań.
W trakcie stażu obserwowałam wiele zajęć prowadzonych przez mojego opiekuna a także przez zaproszonych przeze mnie psychologów z Poradni (na temat doradztwa zawodowego oraz w warsztatach asertywnego zachowania się) i funkcjonariuszy prewencji Policji Komendy Miejskiej w Kielcach(na temat karalności nieletnich). Obserwując i prowadząc lekcje szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje środków, metod i form pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.
Po zakończeniu lekcji wspólnie z prowadzącym dokonywałam analizy i formułowałam wnioski. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. Także w miarę swoich umiejętności i możliwości służyłam pomocą i radą koleżankom z pracy.
PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNYCH W PRACY ZAWODOWEJ POPRZEZ UDZIAŁ W WEWNĄTRZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I SAMOKSZTAŁCENIE

Podnosiłam swoje kwalifikacje poprzez udział w następujących szkoleniach:

z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Kryzys jest szansą- podstawowe zagadnienia praktyczne dotyczące interwencji kryzysowej
Regionalne partnerstwo szkół w promocji Tygodnia Edukacji Globalnej
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych
Budowanie oddolnych inicjatyw społecznych
Samobójstwo - diagnoza, przyczyny, uwarunkowanie zjawiska

Uważam zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.

Brałam również udział w konferencji na temat Wymagań sanitarno-higienicznych na stołówkach szkolnych.

Zostałam także członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Pomocy Środowiskowej.

Wiedzę swoja pogłębiałam również przez poznanie literatury pedagogicznej min.:

„Vademecum pedagoga szkolnego” M. Słowiński, B. Badziukowicz, ”Powrót do źródeł. O profilaktyce w szkole” H. Rylke, T.Tuszewski, ”Postępowanie w uzależnieniach i innych patologiach w szkole” J. Lechnicki, ”Poradnik dla pedagogów szkolnych szkół podstawowych” M. Ogórek, „Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży w szkole” red. A. Grabowska, K. Kmiecik- Baran.

Te formy doskonalenia wpłynęły na wzbogacenie moich doświadczeń a także zmobilizowały mnie do poszukiwania ciekawych metod i form pracy. Dzięki nim poznałam ciekawych ludzi, nawiązałam kontakty zawodowe, mogłam liczyć na wsparcie merytoryczne prowadzących. Informacje na temat organizowanych szkoleń śledziłam na stronach:

www.wom.kielce.pl
www.kuratorium.kielce.pl
www.profilaktyka.com

AUTOREFLEKSJA

W okresie stażu starałam się, aby mija praca sprostała wymaganiom naszej placówki , ale przede wszystkim potrzebom i wymaganiom moich uczniów. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Mój warsztat pracy wzbogacił się o nowe doświadczenia. Ten rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności oraz okresem wytężonej pracy. Odbyty dziewięciomiesięczny staż mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej.
Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich uczniów do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców. Co pozwala mi wierzyć, że owe działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Moim małym sukcesem jest to , że skompletowałam dokumentację niezbędną do pracy Pedagoga szkolnego. Cieszy mnie fakt, ze nawiązałam kontakt z uczniami i ich rodzicami, wychowawcami, innymi nauczycielami ,instytucjami. Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem grona pedagogicznego. Mam nadzieję, że moja współpraca z nauczycielami przyczyniła się do rozwiązania różnego rodzaju bieżących problemów. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków. Zaplanowane przeze mnie działania udało mi się zrealizować. Po zakończeniu okresu stażu nadal będę podnosiła swoje kwalifikacje. Zamierzam kontynuować i ukończyć studia podyplomowe, które rozpoczęłam w tym roku na kierunku Oligofrenopedagogika.
Myślę, że będą one bardo przydatne w pracy na stanowisku Pedagoga szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.