X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23403
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko Placówka

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za okres 01.09.2011 – 01.09.2012

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.

1. §7 ust.2 pkt 1 „umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

• Analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
• Napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego
• Przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
• Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej powierzono mi dodatkową funkcję protokolanta Rad Pedagogicznych.
• Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, omówione zostały również zasady współpracy.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, które każdorazowo zostały omówione i skonsultowane.
• Hospitowałam zajęcia prowadzone przez panią .....
• Uczestniczyłam w następujących radach szkoleniowych i kursach doszkalających:
• . uczestniczyłam w zajęciach formacyjnych dla katechetów.
• Pomagałam nauczycielkom z grupy pierwszej przy organizacji „Pasowania na przedszkolaka” dzieci najmłodszych.
• Wspierałam nauczycielki grupy piątej podczas organizowaniu Dnia Niepodległości w przedszkolu.
• Współpracowałam z nauczycielkami z grupy piątej przy przygotowywaniu jasełek.
• W ramach oceny skuteczności własnych działań wychowawczych, dokonywałam indywidualnych obserwacji zachowań uczniów i wyciągałam odpowiednie wnioski, pomocne w dalszej pracy z dziećmi.
• Wspierałam panią ..... w tworzeniu „Jasełek na ludowo” przedstawianych podczas ferii przez rodziców grupy pierwszej, poprzez wyszukiwanie i dostosowanie tekstu jasełek do możliwości młodszych dzieci.
• Wspierałam organizację festynu rodzinnego.
• Wspierałam organizacje XXX –lecia przedszkola.
• Na bieżąco analizowałam stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Przygotowałam sprawozdanie na temat swojej pracy w okresie stażu rok szkolny 2011/2012.
• Prowadziłam dokumentację, zgodnie z obowiązkami nauczyciela religii.
• Umieszczałam swoje publikacje na stronie poświęconej katechezie.

2. §7 ust.2 pkt 1 „umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

• Współpracowałam z wychowawczyniami poszczególnych grup w działaniach mających na celu pomaganie dzieci objętych pomocą PPP.
• Kontaktowałam się i współpracowałem z nauczycielkami w kwestiach dotyczących zachowania dzieci.
• Brałam udział w zajęciach dla dzieci prowadzonych przez logopedę.
• Brałam udział w zajęciach dla rodziców dzieci z grupy pierwszej prowadzonych przez logopedę panią.
• Brałam udział w zajęciach z gimnastyki dla dzieci prowadzonych przez panią......
• Brałam udział w zebraniach dla rodziców.
• Brałam udział w spotkaniu pani pedagog z rodzicami dzieci grup starszych, dotyczącym pracy nad osiągnięciem dojrzałości szkolnej dzieci, które w przyszłym roku rozpoczynają naukę w klasie pierwszej.
• Zorganizowałam zajęcia plastyczno-techniczne, podczas których dzieci przygotowywały ozdoby świąteczne, które stanowiły element scenografii jasełek przedszkolnych.
• Przygotowałam scenografię jasełek wykorzystaną podczas przedstawiania jasełek przedszkolnych.
• Aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniu wielu inicjatyw podejmowanych w przedszkolu, które szczegółowo wymieniłam w poprzednim punkcie.
• Zorganizowałam i przeprowadziłam Bożonarodzeniowy konkurs między przedszkolny „Gdy się Chrystus rodzi – Boże narodzenie oczami dziecka”.
• Zorganizowałam wystawę prac dzieci z konkursu bożonarodzeniowego „Gdy się Chrystus rodzi – Boże narodzenie oczami dziecka” w kawiarence parafialnej.
• Uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci z poszczególnych grup wiekowych dostosowywałam tematy, cele, metody oraz środki dydaktyczne do możliwości rozwojowych swoich wychowanków.
• Zapewniałem dzieciom podczas zajęć życzliwą atmosferę oraz możliwość ciekawego i pożytecznego spędzenia czasu. Ponadto wpajałam uczniom zasady dobrego wychowania, szacunku dla innych ludzi.

3. §7 ust.2 pkt 3 „umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

• Przygotowywałam scenariusze przeprowadzanych imprez przedszkolnych takich jak: jasełka na ludowo, bożonarodzeniowy konkurs plastyczny, ferie na wesoło.
• Opracowywałam teksty scenariuszy zajęć przeprowadzanych w przedszkolu i szkole.
• Opracowywałam karty pracy dla dzieci przedszkolnych.
• Opracowywałam sprawozdanie z Rad Pedagogicznych, oraz spotkań z rodzicami .
• Opublikowałam na stronie internetowej teksty swojego podania o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju oraz scenariuszy zajęć.
• Przygotowywałam materiały na gazetki tematyczne.
• Prowadziłam dokumentację związaną z awansem zawodowym, dzięki czemu mogłam jej nadać estetyczną i ciekawą formę.
• Na bieżąco śledziłam pojawiające się artykuły i scenariusze zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych na stronach internetowych o profilu teologicznym, religijnym i edukacyjnym. Najczęściej korzystałam z portali:
- www.adonai.pl,
- www.mateusz.pl,
- www.katecheta.pl,
- www.archidiecezja.wroc.pl,
- www.katecheta.pl,
- www.swietywojciech.pl,
- www.wydawnictwowam.pl/,
- www.biblia24.pl,
- www.liturgia.pl,
- www.niedziela.pl,
- www.literka.pl
- www.awans.net,
- www.publikacje. edux.pl,
- www.szkolnictwo.pl
- http://www.natan.pl/
- http://biblioteka.natan.pl/
- http://blizejprzedszkola.pl/
- http://www.wychowanieprzedszkolne.pl/
- www.nauczycielprzedszkola.p
- http://www.portaloswiatowy.pl/
• Opracowałam projekty dyplomów za udział w konkursach, oraz dyplomów za udział w katechezie.


4. §7 ust.2 pkt 4 „ umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”


• Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i teologii aktualizowałam i poszerzałam głównie podczas:
- kursów, szkoleń, które przedstawiłam w poprzednich zadaniach;
- lekturę materiałów szkoleniowych i informacyjnych zamieszczonych w Internecie (materiały tego rodzaju są formą wymiany doświadczeń nauczycieli i stanowią cenne źródło pomysłów);
- poprzez lekturę książek i czasopism fachowych z zakresu wybranych zagadnień teologii, psychologii, pedagogiki i ogólnych problemów oświatowych.
• W celu usprawnienia swojej pracy zakupiła wiele materiałów pomocy dydaktycznej.
• Chcąc uzyskać jak najlepsze wyniki w pracy, poszerzyłam swoją bibliotekę o szereg podręczników metodycznych oraz książek tematycznych.
• Zapoznanie się z literaturą metodyczną oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy pedagogicznej.
• Sprawowałam opiekę nad dziećmi w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, podczas ferii oraz w czasie letnim.
• Przygotowywałam konkursy i zabawy w ramach ferii na wesoło.
• Prowadziłam gazetkę ścienną o tematyce liturgicznej, zapoznając dzieci z rokiem liturgicznym.
• Współorganizowałam wycieczkę dzieci z grupy trzeciej do banku Nordea .
• Współorganizowałam wycieczkę dzieci z grupy trzeciej do Muzeum Architektoniczneg.
• Podczas prowadzenia zajęć wprowadzałem elementy wychowawcze: budowanie zaufania w grupie, zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania odmienności oraz integracji.
• Starałem się skutecznie eliminować zjawisko agresji, wpajać pozytywne wzorce zachowań oraz stosować zasady kultury osobistej i pozytywne formy współżycia społecznego.
• Podczas zajęć starałam się wykorzystywać metody aktywizujące ucznia, co znacząco wpłynęło na lepszą pracę prowadzonych zajęć.

5. §7 ust.2 pkt 5 „umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

• Realizując zadania ujęte w powyższym paragrafie często korzystałam ze przedszkolnych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego oraz zapoznałam się i przeanalizowałam Kartę Nauczyciela.
• Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Zapoznałam się z treścią Porozumienia pomiędzy Komisją Episkopatu Polski a Ministrem Edukacji z dnia 6 września 2000r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii, Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego z dnia 20 czerwca 2001r. oraz z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie obowiązywania "Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce".
• Stosowałam rożne metody w celu aktywizacji uczniów podczas swoich zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.