X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23401
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2011 DO 31.05.2014 ROKU

MGR AGNIESZKA EWIAK-BAŁATA
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 im. gen. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W TARNOBRZEGU

WPROWADZENIE
Pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu rozpoczęłam w dniu 1 września 2011 roku jako nauczyciel języka niemieckiego. Od samego początku starałam się i staram, aby wiedza zdobyta w trakcie studiów na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale filologii germańskiej przynosiła zadowalające efekty
w mojej pracy zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej. Swój staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć. Te wszystkie punkty oraz rozważania pomogły mi
w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne. Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej
w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczany przeze mnie przedmiot, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby szkoły, w której jestem zatrudniona. W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie
w planie rozwoju celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności dla szkoły. Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, co obejmuje:

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły
POZNANIE PROCEDUR AWANSU ZAWODOWEGO
Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:
1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art. 8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela oraz Ustawie o Systemie Oświaty.
2. Pogłębianie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela. Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.
POSZERZENIE I DOSKONALENIE WIEDZY Z ZAKRESU JĘZYKA NIEMIECKIEGO, PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI.
PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ DOSKONALENIE WŁASNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ.
1. Przez okres stażu gromadziłam odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, materiały pomocnicze, zaświadczenia i certyfikaty) poświadczające realizację założonych zadań oraz przedsięwzięć.
2. W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji, prowadziły do odkryć i korygowania dotychczasowych działań.
- Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w świetle nowych przepisów prawnych. Grudzień 2011
- Przedstawienie Programów Nauczania w klasach pierwszych zgodnie z nową podstawą
programową. Wrzesień 2012
- Ewaluacja zewnętrzna z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Listopad 2013
- Zakres procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Kwiecień 2012-2014
- Zakres procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego. Maj 2012, 2013, 2014
- Dziennik elektroniczny. Luty 2014
Zewnętrzne formy doskonalenia:
- Szkolenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie dla przewodniczących zespołów przedmiotowych do ustnego egzaminu z języka niemieckiego. Grudzień 2011 (załącznik 1)
- Systematyczny rozwój sprawności mówienia sukcesem w przygotowaniu do nowej matury ustnej na przykładzie kursów Exakt, Direkt neu i Direkt Deutsch hautnah neu. Luty 2012 (załącznik 2)
- Nowa podstawa programowa a podręcznik Welttour. Marzec 2012 (załącznik 3)
-Ideenbox i praca projektowa sposobem na aktywizację i edukacje uczniów. Marzec 2013 (załącznik 4)
- Polsko- niemiecka giełda partnerów w Międzynarodowym Domu Spotkań w Krzyżowej „Wanda pozna Niemca” dla organizatorów wymiany młodzieży. Listopad 2013 (załącznik 5)
- Szkolenie dotyczące programu eTwinning, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Luty 2014 (załącznik 6)
- Język niemiecki w dwóch odsłonach. Zdaj niemiecki, mów językiem profesjonalistów.
Marzec 2014 (załącznik 7)
Odbyte przeze mnie szkolenia i warsztaty z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno - wychowawcze. Starałam się wykorzystywać cenne wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia. W związku z tym, iż nie wszyscy nauczyciele mogli uczestniczyć w tychże szkoleniach dało mi to możliwość dzielenia się z nimi wiedzą nabytą przeze mnie. Ponadto uważam, że ustawiczne samodokształcanie przeciwdziała zjawisku zwanemu „wypaleniem zawodowym”. Warto jest również pamiętać, iż podnoszenie kompetencji zawodowych nauczyciela ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Pod moją opiekę została przekazana jedna z klasopracowni szkolnych i przez cały czas staram się dbać o jej wygląd i wyposażenie. Zadbałam o to, aby klasopracownia swoim wyglądem przypominał klasopracownię języka niemieckiego. Razem z uczniami klasy czwartej technikum geodezyjnego oraz drogownictwa wykonaliśmy plakaty związane tematycznie z ich profilami. Starałam się, aby sala była wyposażona w pomoce naukowe w postaci książek, słowników, odtwarzacza DVD, telewizora a także, tablic i materiałów ćwiczeniowych. Sama również stworzyłam własny zestaw pomocy dydaktycznych w postaci ćwiczeń, testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych, nagrań audio oraz filmów.
2. Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw i stronach promujących naukę języka niemieckiego np. www.goetheinstitut.pl,www.nowaera.pl i tym podobne. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z materiałów zamieszczanych na www.literka.pl,www.profesor.pl,www.edux.pl
3. Biorę czynny udział w opracowywaniu i ewaluacji dokumentów regulujących pracę szkoły.
Doskonalenie i ewaluacja tych dokumentów wpływa również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz moich kompetencji językowych.
a. W okresie trwania stażu pracowałam w Komisji Przedmiotów Humanistycznych nad ewaluacją Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z języka niemieckiego. Wypracowane wnioski pomogły mi w poprawieniu jakości mojej pracy. Uważam, że każdy nowy rok szkolny jest okazją do powtórnej ewaluacji systemu oceniania.
b. Wraz z członkami Komisji Przedmiotów Humanistycznych, opracowałam przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego(załącznik 8), rozkłady materiału dla klas I oraz II (załącznik 9), opracowałam, przeprowadziłam a następnie dokonałam analizy testu diagnozującego w klasie pierwszej technikum(załącznik 10), dokonałam analizy wyników matury 2013 (załącznik 11) oraz opracowałam program naprawczy z języka niemieckiego po egzaminie dojrzałości 2013 z języka niemieckiego(załącznik 12), pisałam sprawozdania z realizacji organizowanych przeze mnie konkursów.
c. W ramach prac Komisji Przedmiotów Humanistycznych współuczestniczyłam
w opracowaniu następujących narzędzi diagnostycznych badających jakość pracy szkoły:
• kryteriów oceniania PSO
• próbnych egzaminów dojrzałości (ustnych i pisemnych)
• analiz wyników egzaminów dojrzałości
• konstruowaniu planów naprawczych
d. W roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 byłam również współorganizatorem Dnia Otwartego przygotowanego dla uczniów szkół gimnazjalnych stojących przed wyborem szkoły średniej. W ramach tego dnia samodzielnie przygotowałam prezentację multimedialną, stoisko informacyjne dotyczące nauki języków obcych w naszej szkole a także quiz z zakresu krajów niemiecko i anglojęzycznych.(załącznik 13)
DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

W roku szkolnym 2009 / 2010 została mi przydzielona funkcja wychowawcy klasy pierwszej. Była to klasa technikum kształcącego w dwóch zawodach: technik geodeta, technik drogownictwa.
W celu poznania moich wychowanków, ich rodziców, opiekunów oraz środowisk, z których pochodzą przeprowadziłam ankiety i wywiady. Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogiem szkolnym. Współpracując z pedagogiem dokonywałam analiz powierzonych mi ankiet dotyczących badania środowiska ucznia, niepowodzeń w szkole, korzystania z używek, bezpieczeństwa w szkole oraz spędzania ferii zimowych. Razem z moimi wychowankami zorganizowaliśmy również kilka imprez klasowych, takich jak dzień chłopaka, dzień kobiet, dzień życzliwości i pozdrowień, dzień języków obcych oraz wigilia klasowa, które pozwoliły nam na lepszą integrację i wzajemne zapoznanie.
Jako wychowawca klasy, starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w nowym środowisku, wśród nowych nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców.
W wyniku prowadzonych rozmów, wywiadów i ankiet starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, iż dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły. W trakcie roku szkolnego wspólnie omawialiśmy wyniki
w nauce, frekwencję oraz konsultowałam z uczniami oceny z zachowania.
W ramach działalności wychowawczej uważam, że osiągnęłam znaczący sukces. Moja klasa, kończąc szkołę, osiągnęła średnią ocen 4,04 ( technikum geodezyjne) i 3,35 (technikum drogownictwa), a 4 uczennice osiągnęły średnią ocen 4,75 i wyżej. Klasa ta miała najwyższą frekwencję spośród klas kończących szkołę średnią. Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami.
Z klasami technikum w zawodzie technik geodeta oraz technik drogownictwa zorganizowałam wycieczki programowe do Wiednia w celu sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Dla mnie była to również sytuacja, w której mogłam zaobserwować zachowanie swoich uczniów poza murami szkoły. W pracy wychowawczo-opiekuńczej staram się zadbać o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy.
WSPÓŁTWORZENIE ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
Uczestniczyłam aktywnie w pracach zespołu profilaktycznego szkoły. We wrześniu 2011 roku wspólnie opracowaliśmy i zaktualizowaliśmy program profilaktyki szkolnej na rok szkolny 2011/2012. Został on jednogłośnie zatwierdzony przez radę pedagogiczną i następnie realizowany. Główny nacisk został położony na pracę opiekuńczo-profilaktyczną w aspekcie przestrzegania praw człowieka, na poprawę bezpieczeństwa uczniów, na promowanie zdrowego stylu życia, na doskonalenie współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi opiekuńczo-wychowawczą rolę rodziny i szkoły, na wspieranie kształcenia zawodowego i ustawicznego umożliwiającego dostosowanie prowadzonego kształcenia do wymogów regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz na poprawę kształcenia i wychowania.
WDROŻENIE WŁASNEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO
Skonstruowałam program naprawczy po egzaminach dojrzałości z języka niemieckiego w oparciu
o wcześniej opracowaną analizę wyników w/w egzaminów. Dokonałam analizy wyników matury 2013 (załącznik 11) i opracowałam program naprawczy z języka niemieckiego po egzaminie dojrzałości 2013 z języka niemieckiego(załącznik 12). Należy jednak podkreślić, iż zdawalność
z języka niemieckiego zarówno z części ustnej jak i pisemnej wyniosła kolejny rok z rzędu 100%.
Przeanalizowałam szczegółowo zagadnienia sprawiające najwięcej trudności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego). W programie podkreśliłam, że na zajęciach dodatkowych dla maturzystów należy zintensyfikować ćwiczenia w oparciu o rozumienie ze słuchu, należy jeszcze bardziej motywować uczniów do wzmożonej pracy nad językiem obcym, należy stosować zwiększoną ilość ćwiczeń wzbogacających słownictwo, a także ilość ćwiczeń polegających na formułowaniu samodzielnych wypowiedzi pisemnych.
Na zajęciach przedmiotowych, a także dodatkowych dla klas maturalnych wdrażałam w życie przyjęte w programie założenia.
DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI SZKOŁY W ŚRODOWISKU
Starałam się podejmować działania, które w znaczący sposób wpłynęłyby na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosłyby następujące efekty dla szkoły:
• kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym
• podniesienie jakości pracy szkoły
a. W ramach Europejskiego dnia Języków Obcych 26 września 2013 roku uświetniła swoją obecnością naszą szkołę pani Beata Hadasz, pracująca dla Goethe Institutu w Krakowie w ramach ogólnopolskiej akcji Deutsch Wagen Tour. Całą inicjatywę wsparło Ministerstwo spraw zagranicznych Niemiec oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wizyta znalazła odzwierciedlenie na stronie Goethe Institutu a także na Facebooku (załącznik 14).
b. Od 2012 roku organizuję konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Norberta Mastalerza pt:. „Najwybitniejsza osobowość niemieckiego obszaru językowego”.
W naszej szkole odbywa się etap międzyszkolny dla wszystkich tarnobrzeskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, podczas którego uczniowie prezentują w języku Goethego wybrana przez siebie postać niemieckojęzyczną. W/w konkurs znajduje odzwierciedlenie w lokalnej prasie a także na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzeg (załącznik 15).
c. Sprawuję opiekę nad szkolnym kołem PCK, towarzyszę uczniom podczas wyjść do punktu poboru krwi, następnie o fakcie tym informuje na bieżąco lokalną prasę.
d. W styczniu 2014 roku zaangażowałam się w nakręcenie filmiku reklamującego język niemiecki pt:. „Deutsch macht Spass - niemiecki sprawia przyjemność” w ramach ogólnopolskiego konkursu „Wkręć się w niemiecki”. Film został nakręcony w większości w naszej szkole i umieszczony zgodnie z wymogami konkursu na portalu YouTube(załącznik 16).
e. Przez cały okres stażu aktualizowałam stronę internetową szkoły, redagowałam i przesyłałam artykuły do lokalnej prasy.
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY W CZASIE ODBYWANIA STAŻU
Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosły następujące efekty:
dla szkoły:
• kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym
• podniesienie jakości pracy
• podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego
• promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku
• współpraca z innymi podmiotami
dla mnie:
• uatrakcyjnienie zajęć
• satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego
z multimedialnych form nauczania
• podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej
• kształtowanie kreatywności i pomysłowości
• zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów o odnoszonych przez uczniów
• nabywanie umiejętności organizacyjnych
• budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami
• ugruntowanie wiedzy w zakresie oceniania i konstruowania narzędzi służących do pomiaru dydaktycznego
dla ucznia:
• bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie
• możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy
• zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób
• inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach
§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Każdego dnia w pracy pedagoga i wychowawcy, organizując swój warsztat pracy, wykorzystuję umiejętność posługiwania się komputerem. W szczególności korzystam z programów MS Word, Excel i Power Point. Korzystam z zasobów Internetu i informacji przesyłanych pocztą elektroniczną. Opracowuję scenariusze imprez, scenariusze lekcji, rozkłady materiału, sprawdziany, testy, prezentacje multimedialne, ankiety, sprawozdania, dyplomy, podziękowania, itp. Korzystam
z portali edukacyjnych (m.in. www.edu.com.pl, www.oświata.org.pl, www.edux.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl) wyszukując pomocnych materiałów i narzędzi pracy, które uatrakcyjniają prowadzone przeze mnie zajęcia, co niewątpliwie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.
Prowadząc dodatkowe zajęcia korzystałam z urządzeń multimedialnych. Zajęcia odbywały się
w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie wyszukiwali informacji w Internecie na temat fizycznej możliwości nawiązania międzynarodowego partnerstwa szkół.
Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w biuletynach informacyjnych, które otrzymywałam drogą elektroniczną od wydawnictw językowych.
Wykonywałam elementy dekoracyjne takie jak dyplomy, podziękowania, pomoce dydaktyczne oraz prezentacje, które później wykorzystywałam w prowadzeniu lekcji.
Zorganizowany przeze mnie w roku szkolnym 2014 konkurs pt. "Wkręć się w niemiecki" był związany z zastosowaniem przez uczniów portalu społecznościowego YouTube.
Na bieżąco, przez cały okres stażu udostępniałam informacje administratorowi szkolnej strony internetowej ( informacje na temat organizowanych konkursów, wynikach konkursów oraz odbytych wycieczkach programowych) Opracowałam i udostępniłam na stronie internetowej szkoły materiały przygotowujące uczniów do konkursu z „Wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego”(załącznik 17). Na stronie internetowej szkoły opracowałam zakładkę do szkolnego klubu PCK (załącznik 18) a także opracowałam i umieściłam kącik maturzysty(załącznik 19).
Reasumując, dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz komunikacyjną. Moja praca wychowawcy i pedagoga przyniosła następujące efekty:
dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela
• rozpowszechnienie działań szkoły na portalach internetowych
dla mnie:
• usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów
• opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych
• rozwój przez samodokształcanie
• poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej
• otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
dla uczniów:
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
• kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
• zdobywanie nowych umiejętności
• rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałam swój potencjał, zastanawiałam się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując
z nauczycielami. Stwierdziłam, że jest to otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.

PROWADZENIE LEKCJI OTWARTYCH
Jednym ze sposobów dzielenia się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy w metodyce wykładanego przeze mnie przedmiotu. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym obserwowałam lekcje otwarte koleżanek z mojej szkoły. Sama również przeprowadziłam lekcję,
w której udział wzięli przedstawiciele z Kuratorium Oświaty. W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów. Podczas odbywania stażu prowadziłam lekcje otwarte w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczyciela kontraktowego nad którym sprawowałam opiekę, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz innych nauczycieli germanistów. Przeprowadziłam następujące lekcje otwarte:
- „Wir prägen uns den Wortschatz aus dem Bereich von Körperteilen- przyswajamy słownictwo
z zakresu tematycznego części ciała”. W lekcji otwartej uczestniczyła 6 letnia mieszkanka Niemiec-Alicia Teichert, mieszkanka Nadrenii Westfalii Północnej oraz Dyrektor Szkoły. Październik 2011.(załącznik 20)
- „Wir planen die Sommerferien- planujemy wakacje”. W lekcji otwartej uczestniczyła Pani Dyrektor. Kwiecień 2012 (załącznik 21)
- „Das Possessivpronomen im Akkusativ- zaimek dzierżawczy w bierniku” W lekcji otwartej
uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Listopad 2013 (załącznik 22)
- „Wir besichtigen Wien-zwiedzamy Wiedeń'' z udziałem nauczycieli germanistów. Listopad 2012 (załącznik 23)
- „Wir planen eine Reise nach Berlin-planujemy wycieczkę do Berlina. Luty 2013(załącznik 24)
- „ Was kostet ein Stück Sacher Torte?- ile kosztuje kawałek tortu Sachera? W lekcji otwartej uczestniczyła Pani Dyrektor. Luty 2014 (załącznik 25)
WYKORZYSTANIE WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI W CODZIENNEJ PRAKTYCE SZKOLNEJ
Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, wycieczek. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Udostępniałam innym nauczycielom wypracowaną dokumentację i zgromadzone pomoce dydaktyczne. Stale współpracowałam z innymi nauczycielami w ramach zespołu humanistycznego. Wspólnie z innymi nauczycielami języka niemieckiego ustalaliśmy harmonogram konkursów na dany rok szkolny. Współpracując z kolegami z pracy organizowaliśmy dni otwarte dla uczniów gimnazjalnych.
OPRACOWANIE SCENARIUSZY ZAJĘĆ IMPREZ SZKOLNYCH
DZIELENIE SIĘ PRZEZ SIEĆ INTERNET
Opracowałam, a następnie sprawowałam opiekę nad uczniami prezentującymi swoje osiągnięcia podczas imprez szkolnych takich jak:
- Pożegnanie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Czerwiec 2012, 2013, 2014 (załącznik 26)
- Dzień Edukacji Narodowej. Październik 2012 (załącznik 27)
- Jasełka szkolne. Grudzień 2012
Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak www.profesor.pl www.literka.pl, swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego, opis i analizę przypadków: „Problem wychowawczy: brak integracji z klasą, brak wiary we własne możliwości intelektualne”. „Problem wychowawczy: bagatelizowanie obowiązku szkolnego”).
SPRAWOWANIE OPIEKI STAŻU NAD NAUCZYCIELEM KONTRAKTOWYM
W latach szkolnych 2010-2013 sprawowałam opiekę nad nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień na nauczyciela mianowanego. Pomogłam w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, przez cały okres stażu służyłam pomocą, dzieliłam się z nauczycielem kontraktowym posiadaną wiedzą i doświadczeniem, prowadziłam lekcje otwarte w obecności nauczyciela kontraktowego, hospitowałam lekcje z udziałem nauczyciela kontraktowego, również opracowałam propozycję oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego(załącznik 28).
PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W czasie odbywania stażu aktywnie uczestniczyłam w zebraniach oraz szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Moje zaangażowanie zostało zauważone w związku z powyższym zostałam członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Tarnobrzegu. Przygotowywałam ucznia do II Ogólnopolskiego Dyktanda Języka Niemieckiego. „Das Deutsch Diktat” organizowanego przez PSNJN. Uczeń zakwalifikował się do etapu regionalnego(załącznik 29).
§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawie nieletnich.
OPRACOWANIE, WDROŻENIE PROGRAMU KOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Program pracy z uczniem przygotowującym się do egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2013/2014
W roku szkolnym 2013/2014 przygotowywałam do egzaminu dojrzałości klasę czwartą technikum geodezyjnego. Od początku dało się w tej klasie wyróżnić 3 osoby, które postanowiły zdawać maturę z języka niemieckiego. Z myślą o tej grupie postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe odbywające się raz w tygodniu, które byłyby poświęcone tylko zagadnieniom z egzaminu dojrzałości. Aby łatwiej było mi prowadzić zajęcia, opracowałam program pracy z uczniem przygotowującym się do egzaminu maturalnego(załącznik 30). Program ten został opracowany
w oparciu o treści podstawy programowej. Ze względu na fakt, iż na zajęciach lekcyjnych znaczna część uczniów pracuje wolniej, a uczniowie decydujący się na zdanie egzaminu na wysokim poziomie często ponoszą straty związane z ich przygotowaniem, czasem pracują samodzielnie oraz mają mniejszy kontakt z nauczycielem, który pracuje z uczniami słabszymi, co z kolei zmniejsza możliwości omówienia pewnych zagadnień. W związku z ogromną rozbieżnością poziomów wiedzy do zdawania egzaminu usiłowałam stworzyć program do pracy z maturzystami zdającymi egzamin maturalny tak, aby optymalnie usprawnić ich zdolności wymagane na egzaminie. Program został opracowany na zajęcia pozalekcyjne odbywające się raz w tygodniu. Program koncentrował się głównie na potrzebach ucznia związanych z egzaminem dojrzałości, ale również na kształtowaniu umiejętności komunikatywnych wykorzystywanych poza szkołą. Istotnym elementem programu są zagadnienia związane z zewnętrznym egzaminem dojrzałości, gdzie uczeń musi wykazać się znajomością szerokiego zakresu wiedzy z języka niemieckiego.
Jako że celem głównym programu było przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości na wysokim poziomie, a także do udziału w konkursach, sukcesem uczniów miało być uzyskanie wysokiej punktacji na egzaminie dojrzałości. Oprócz tego przewidywanymi osiągnięciami uczniów
miało być zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, zwiększenie motywacji oraz usamodzielnienie w zdobywaniu wiedzy. Kiedy w roku 2014 dokonałam ewaluacji programu (załącznik 31) okazało się, iż zamierzone efekty zostały osiągnięte. Po pierwsze oceny ze sprawdzianów, testów i wypowiedzi ustnych u tychże uczniów były zawsze pozytywne i wysokie. Co więcej, uczniowie chętnie brali udział w organizowanych konkursach i osiągali w nich znaczące sukcesy. Jeden uczeń brał udział w konkursie międzyszkolnym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega pana Norberta Mastalerza i zajął w nim drugie miejsce.
W próbnym egzaminie dojrzałości etapu pisemnego z języka niemieckiego zdający uzyskali przeciętnie 49 %. Próg zaliczenia na poziomie 30 % wynoszący 16 punktów uzyskało 3 uczniów czyli 100 % zdających. Najwyższy wynik 60% uzyskał jeden uczeń. Drugi uczeń uzyskał 49 % natomiast 3 uczeń 38 Reasumując, praca z uczniami przegotowującymi się do egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego daje wiele satysfakcji nauczycielowi, szczególnie wtedy, gdy widać efekty tej pracy właśnie w postaci wyników egzaminów czy konkursów. Ponadto, podczas pracy z uczniami zdolnymi miałam możliwość realizowania i pogłębiania własnych zainteresowań. Rozwijałam także swoje kompetencje dydaktyczne, które potem wykorzystałam na lekcjach. Pozalekcyjna praca z uczniami w dużym stopniu wpłynęła na lepsze relacje nauczyciel – uczeń. Funkcjonowanie takich zajęć uatrakcyjniło ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz wzmocniło realizację celów programowych naszej szkoły. Uczniom natomiast praca podczas zajęć dostarczyła satysfakcji z powodu osiągniętych sukcesów, zarówno na egzaminie maturalnym, jak
i w konkursach. Wyróżnianie się na tle innych uczniów oraz reprezentowanie szkoły „na zewnątrz” zbudowało z pewnością ich poczucie własnej wartości i przydatności. Całościowej ewaluacji programu chciałabym dokonać dopiero w 2014, po przeanalizowaniu wyników egzaminu dojrzałości uczniów tej grupy. Wiem, że pracowali naprawdę intensywnie, dlatego liczę na pozytywne wyniki.
OPRACOWANIE, WDROŻENIE PROGRAMU PRACY Z UCZNIEM WYKAZUJĄCYM BRAKI EDUKACYJNE
W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęłam pracę z klasą pierwszą technikum budowlanego. Była to grupa uczniów w której od razu dało się zauważyć, że nauka języka niemieckiego dostarcza uczniom nie lada trudności. W programie w klasie pierwszej mieliśmy zajęcia 2 godziny tygodniowo, jednak tempo pracy w klasie było bardzo wolne. Program pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się(załącznik 32) opracowany został w oparciu o materiał nauczania, zawarty
w programie dla szkół ponadgimnazjalnych. Program zakładał, że w zajęciach tych będą brać udział głównie uczniowie klas pierwszych mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy, a w związku
z tym nie nadążający z opanowaniem materiału nauczania oraz uczniowie, którzy mają duże braki w wiadomościach bądź to z powodu częstych nieobecności w szkole, bądź ograniczonych możliwości umysłowych. W związku z tym postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe dla tej grupy, na których uczniowie mieliby możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności oraz przećwiczenia niezbędnych umiejętności wymaganych do otrzymania promocji do klasy programowo wyższej. Aby zajęcia były zorganizowane rzetelnie opracowałam program pracy, tym razem z uczniem słabym, którego celem miało być osiągnięcie przez słabego ucznia zadowalających wyników z języka niemieckiego. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości. W końcu roku szkolnego 2011 / 2012 dokonałam ewaluacji programu(załącznik 33) opierając się na wynikach semestralnych uczniów oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku szkolnego. Dało się zauważyć, że możliwość dodatkowego przećwiczenia pewnych zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane w testach i sprawdzianach. Ponadto, uczniowie sami zauważyli, iż systematyczna praca przynosi dobre efekty. Oprócz tego sami uczniowie podkreślali fakt, że zajęcia dodatkowe są okazją do dopytania o nurtujące ich zagadnienia i problemy. Myślę, że zniknęło też zniechęcenie do nauki języka niemieckiego, tak wyczuwalne na początku klasy pierwszej.
OPRACOWANIE, WDROŻENIE PROGRAMU PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
Program ten został opracowany na lata szkolne 2012/2013 do pracy z uczniami zdolnymi, posiadającymi osiągnięcia w konkursach, znaczne zdolności w zakresie języka niemieckiego.(załącznik 34) Z myślą o tej grupie postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe odbywające się raz w tygodniu, które były poświęcone zagadnieniom związanym z poszerzaniem wiedzy z zakresu słownictwa, wiedzy realioznawczej krajów niemieckojęzycznych. Aby łatwiej było mi prowadzić zajęcia, opracowałam program pracy z uczniem zdolnym. Wdrażanie uczniów, zwłaszcza wyróżniających się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami, do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich uzdolnień. Na dodatkowych zajęciach starałam się stwarzać możliwości rozwoju zainteresowań ucznia, pobudzać aktywność umysłową uczniów, motywować ich do wykorzystywania swoich uzdolnień do dalszej pracy, kształcić pomysłowość, rozbudzać ciekawość poznawczą, twórcze działanie i samodzielność podczas prezentowania swoich umiejętności językowych w tle konkursów językowych. Kiedy w roku 2013 dokonałam ewaluacji programu (załącznik 35) okazało się, iż zamierzone efekty zostały osiągnięte. Po pierwsze uczniowie chętnie brali udział w organizowanych konkursach i osiągali w nich znaczące sukcesy. Reasumując, praca z uczniami zdolnymi daje wiele satysfakcji nauczycielowi, szczególnie wtedy, gdy widać efekty tej pracy właśnie w postaci wysoko zajmowanych miejsc na konkursach językowych. Ponadto, podczas pracy z uczniami zdolnymi miałam możliwość realizowania i pogłębiania własnych zainteresowań. Rozwijałam także swoje kompetencje dydaktyczne, które potem wykorzystałam na lekcjach. Pozalekcyjna praca z uczniami w dużym stopniu wpłynęła na lepsze relacje nauczyciel – uczeń. Zajęcia dodatkowe dostarczyły niewątpliwie uczniom satysfakcji z powodu osiągniętych sukcesów.
-Uczeń klasy III technikum geodezyjnego brał udział w konkursie międzyszkolnym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega pana Norberta Mastalerza i zajął w nim drugie miejsce.
-Uczeń klasy II technikum drogownictwa zajął I miejsce w konkursie szkolnym z „Wiedzy
o krajach niemieckiego obszaru językowego” W nagrodę pod moją opieką pojechał na trzydniową wycieczkę programową do Wiednia, aby szlifować swoje dotychczasowe umiejętności językowe. -Duet wokalno-instrumentalny, wykonujący kolędę pt.”Stille Nacht, heilige Nacht” wywalczył sobie I miejsce w Świątecznym konkursie kolędy i pastorałki obcojęzycznej.
§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. b
WYKONYWANIE ZADAŃ EGZAMINATORA OKE
07.05.2008 roku ukończyłam z wynikiem pozytywnym 34 godzinne szkolenie dla egzaminatorów zakończone egzaminem. Otrzymałam wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.(załącznik 1) 17.12. 2011 roku ukończyłam 8 godzinne szkolenie na przewodniczących zespołów przedmiotowych do ustnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Ukończone szkolenia oraz uzyskanie wpisu do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego pozwoliło mi na efektywną pracę z młodzieżą przygotowującą się do matury z języka niemieckiego. W okresie trwania stażu sprawdzałam prace
z próbnych egzaminów dojrzałości, wyniki omawiałam z młodzieżą, podkreślając na jakie kwestie językowe muszą jeszcze zwrócić uwagę. Przeprowadzałam wielokrotnie ustne próbne egzaminy dojrzałości z języka niemieckiego. Jako egzaminator przeprowadzałam właściwe ustne egzaminy maturalne w czasie trwania stażu. Należy podkreślić, iż poziom zdawalności z języka niemieckiego zarówno z części ustnej jak i pisemnej wyniosła 100% w latach 2012, 2013
§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
AKTYWNE UCZESTNICTWO W ORGANIZACJI KONKURSÓW
W październiku 2011 roku współorganizowałam konkurs „W hołdzie Janowi Pawłowi II”(załącznik 36)
W grudniu 2011 roku przygotowałam uczniów do II Ogólnopolskiego Dyktanda z języka niemieckiego. Mój uczeń zakwalifikował się do etapu regionalnego, otrzymał również tytuł „Szkolnego Mistrza Ortografii Niemieckiej” (załącznik 37)
Od 2012 roku organizuję konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Norberta Mastalerza pt:. „Najwybitniejsza osobowość niemieckiego obszaru językowego” W naszej szkole odbywa się etap międzyszkolny dla wszystkich tarnobrzeskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, podczas którego uczniowie prezentują w języku Goethego wybrana przez siebie postać niemieckojęzyczną. W/w konkurs znajduje odzwierciedlenie w lokalnej prasie a także na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzeg. Postarałam się również o dodatkowe nagrody dla uczestników konkursu. Sponsorem w/w konkursu jest również Goethe Institut a także Arsenał Wiedeński.
W marcu 2014 r. odbyła się II edycja w/w konkursu, którego przebieg oraz wyniki znalazły odzwierciedlenie na stronie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu (załącznik 38)
W listopadzie 2011 roku oraz w marcu 2012 roku przeprowadziłam konkurs pt:. „Zabytki w krajach niemieckojęzycznych” (załącznik 39). Najlepszym znawcą zabytków niemieckojęzycznych okazał się mój uczeń z klasy IV i, który zajął I miejsce.

W czerwcu 2013 roku przeprowadziłam konkurs z „Wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego”(załącznik 40). W nagrodę zabrałam zwycięzce, ucznia z klasy II d na 3-dniową wycieczkę programową do Wiednia. Zorganizowałam dojazd, możliwość zwiedzania stolicy Austrii. Uczeń miał również szansę sprawdzić swoje umiejętności językowe podczas rozmów z mieszkańcami Wiednia.
W lutym 2013 roku oraz w styczniu 2012 roku zorganizowałam szkolny konkurs Poezji oraz Pastorałki Niemieckojęzycznej(załącznik 41).
W styczniu 2014 roku zaangażowałam się w nakręcenie filmiku reklamującego język niemiecki pt:. „Deutsch macht Spass- niemiecki sprawia przyjemność” w ramach ogólnopolskiego konkursu „Wkręć się w niemiecki”. Film został nakręcony w większości w naszej szkole i umieszczony zgodnie z wymogami konkursu na portalu YouTube Do każdego z w/w konkursów opracowałam regulamin, a także dyplomy dla uczestników oraz zwycięzców.
REPREZENTOWANIE SZKOŁY W OGÓLNOPOLSKICH AKCJACH EDUKACYJNYCH
W 2011 roku wraz z ponad 100 uczniami naszej szkoły włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Mam haka na raka” poświęconej profilaktyce walki z rakiem płuc (załącznik 42). Przygotowaliśmy ulotki informacyjne, dotyczące zachorowalności na świecie na raka płuc, pierwszych objawów tej śmiertelnej choroby, a także deklaracje skierowane do mieszkańców Tarnobrzega oraz władz miasta propagujące wprowadzenie minimum onkologicznego w szkołach w Tarnobrzegu oraz na terenie naszego powiatu. Staraliśmy się niosąc w rękach transparenty przypomnieć mieszkańcom o tym, jak ważna jest profilaktyka walki z rakiem. Wraz z trzyosobową delegacją udaliśmy się do Prezydenta Miasta Pana Norberta Mastalerza, prosząc o podpisanie deklaracji przygotowanej przez Polską Unię Onkologii,a tym samym poparcie idei wczesnej profilaktyki chorób nowotworowych, aby młodzież przynajmniej na godzinie wychowawczej poszerzała wiedzę z tego zakresu. Prośba uczniów trafiła na podatny grunt, prezydent zobowiązała się wprowadzić w szkołach minimum onkologiczne. Opracowaliśmy prezentację multimedialną w oparciu o wytyczne Polskiej Unii Onkologii, dotyczącą profilaktyki nowotworowej, którą prezentowaliśmy podczas prelekcji
w tarnobrzeskich szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
PROPAGOWANIE UCZESTNICTWA UCZNIÓW W RÓŻNYCH FORMACH ŻYCIA KULTURALNEGO
W listopadzie 2011 r. zorganizowałam wyjście na III Otwarty Dzień Ratownictwa Medycznego na placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu przez Szpital Wojewódzki im. Zofii z Zamoyskich (załącznik 43). Młodzież pogłębiając postawy prozdrowotne badała poziom cukru, cholesterolu
w organizmie, wykonywała resuscytację krążeniowo-oddechową, a także na fantomie uczyła się wykorzystywać automatyczny defibrylator AED.
W listopadzie 2011 r. przygotowałam wystawę w sali konferencyjnej w naszej szkole pt:. „Dla tych, którzy odeszli”(załącznik 44)
W listopadzie 2011 r. koordynowałam akcję pt:. „Światowy Dzień Życzliwości oraz Pozdrowień”(załącznik 45)
W maju 2011, 2013, 2014 r. zorganizowałam akcję plakatową w szkole w ramach „Światowego Dnia bez Papierosa” (załącznik 46)
W kwietniu 2012 r. zorganizowałam dla swoich wychowanków wycieczkę do Wiednia oraz Bratysławy. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności językowe, poszerzyć dotychczasową wiedzę z zakresu historii, architektury, kultury w/w europejskich stolic
(załącznik 47)
W kwietniu 2012 r. zorganizowałam uczniom pobyt oraz zapoznanie się ze zbiorami Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu (załącznik 48).
PROWADZENIE KRONIKI SZKOLNEJ
Przez cały okres stażu prowadziłam wpisy do kroniki szkolnej.
OPIEKA NAD SZKOLNYM KOŁEM PCK ORAZ HONOROWYMI DAWCAMI KRWI
Przez cały okres stażu sprawowałam opiekę nad szkolnym kołem PCK. Organizowałam wyjścia do punktu poboru krwi, aktualizowałam gazetkę szkolną „krwiodawców”, uczestniczyłam podczas
spotkań tarnobrzeskiego zarządu PCK, zamieściłam na stronie internetowej szkoły zakładkę
z bieżącymi informacjami dotyczącymi szkolnego koła PCK (załącznik 49).
§ 8 ust.2 pkt. 4.e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM, PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
W roku szkolnym 2009 / 2013 współpracując z panią pedagog na bieżąco starałam się rozwiązywać powstałe problemy i konflikty w mojej klasie. Kilkakrotnie współpracowałyśmy podczas spotkań Zespołu Wychowawczego, kiedy to próbowałyśmy zaradzić nieobecnościom niektórych z uczniów mojej klasy. Redagowałam również opinie dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole.
WSPÓŁPRACA Z DOMEM KULTURY W TARNOBRZEGU
Zorganizowałam dla swojej klasy wyjście do Tarnobrzeskiego Domu Kultury na projekcję filmu „W ciemności” mającej na celu poszerzenie dotychczasowej wiedzy historycznej moich wychowanków (załącznik 50).
§8 ust.2 pkt. 4.f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
SUKCESY UCZNIÓW, WYRÓŻNIENIA W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
W grudniu 2011 roku przygotowałam uczniów do II Ogólnopolskiego Dyktanda z języka niemieckiego. Mój uczeń zakwalifikował się do etapu regionalnego, otrzymał również tytuł „Szkolnego Mistrza Ortografii Niemieckiej” (załącznik 29)
Od 2012 roku organizuję konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Norberta Mastalerza pt:. „Najwybitniejsza osobowość niemieckiego obszaru językowego”.
W naszej szkole odbywa się etap międzyszkolny dla wszystkich tarnobrzeskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, podczas którego uczniowie prezentują w języku Goethego wybrana przez siebie postać niemieckojęzyczną. W/w konkurs znajduje odzwierciedlenie w lokalnej prasie, a także na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzeg. W 2012 roku mój wychowanek uczestnicząc w etapie szkolnym zajął w nim I miejsce (załącznik 51) prezentując postać znakomitego niemieckiego kompozytora Beethovena, natomiast w etapie międzyszkolnym w 2013 roku zajął II miejsce. W 2014 roku uczeń, którego przygotowywałam do w/w konkursu w etapie międzyszkolnym w kategorii szkoły ponadgimnazjalne zajął I miejsce wcielając się w wybitnego pisarza Johanna Goethego. Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają, na jakość jej pracy, a miarodajnymi efektami realizowanych zadań są:
dla szkoły:
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• integracja z różnymi instytucjami i podmiotami
• efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań
dla mnie:
• podnoszenie zdolności organizacyjnych
• poszerzanie współpracy z instytucjami
• pogłębienie wiedzy z zakresu metod pracy z wychowankami
• odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów
dla uczniów:
• aktywizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym
• kształcenie postaw prospołecznych
• integracja ze środowiskiem lokalnym
• zindywidualizowanie procesu nauczania
AKTYWNE WYKORZYSTANIE ZNAJOMOŚCI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO – JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRACY DYDAKTYCZNEJ
Podczas prowadzenia zajęć z uczniami wielokrotnie odwoływałam się do podobieństw, ewentualnie różnić obydwu języków obcych tzn. języka niemieckiego oraz języka angielskiego
w celu przybliżenia młodzieży zagadnień gramatycznych oraz leksykalnych. Uzyskany certyfikat
z języka angielskiego na poziomie A1 poszerzył mój dotychczasowy zakres wiedzy z w/w języka obcego (załącznik 52).
Zwracałam uwagę na możliwość transferu pozytywnego. Podkreślałam, że w obydwu językach nowożytnych stosuje się inwersję w pytaniach, tworzy się dopełniacz od nazw własnych, a także podobnie tworzy się czas przeszły Perfekt (angielski Present Perfect). Zwracałam uwagę na możliwość występowania transferu negatywnego. Podkreślałam występowanie tzw. fałszywych przyjaciół ( Falsche Freunde), słów- które często brzmią podobnie w obydwu językach jednak mają inne znaczenie. Wykorzystując znajomość drogiego języka obcego odwoływałam się do publikacji językowych oraz stron internetowych:
„Der Anglizismen-Index, Gewinn oder Zumutung”, Ausgabe 2008
http://www.anglizismus.de
http://www.www-kurs.de/denglisch.htm
http://www.uebersetzungensfallen.de/index.html

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
OBSERWACJA I ANALIZA TRUDNOŚCI EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
W PRACY Z UCZNIAMI
W swojej pracy pedagogicznej miałam wiele sytuacji absorbujących moją uwagę. Zdarzały się przypadki uczniów, którzy swoim zachowaniem, postawą odbiegali od swoich rówieśników. Zachowania ich budziły mój niepokój nauczyciela - wychowawcy. Przeanalizowałam i opisałam dwa przypadki rozpoznawania i rozwiązywania problemów.
1. Opis i analiza przypadku: „Problem wychowawczy: brak integracji z klasą, brak wiary we własne możliwości intelektualne”(załącznik 53)
Opieka wychowawcza wiązała się ze wzmożoną pracą z uczniami, wymagała uwagi ze strony nauczyciela, ciągłych obserwacji oraz wyciągania odpowiednich wniosków. W ostatnim roku nauki pojawił się największy problem wychowawczy. Uczeń z grupy geodezyjnej przestał chodzić pod koniec pierwszego semestru na ćwiczenia z geodezji, twierdząc, że woli powtarzać rok, gdyż nie widzi szans na uzyskanie pozytywnej oceny. Z innych przedmiotów miał oceny dobre oraz dostateczne. Bardzo niepokojący był jego stan emocjonalny.Wiedziałam, że mój wychowanek potrzebuje pomocy. Postanowiłam zdiagnozować przyczyny jego trudności. Uznałam, że trzeba mu pomóc i za cel postawiłam sobie wyrównanie braków w edukacji ucznia i umożliwienie mu ukończenie szkoły średniej. Podejmowałam z nim liczne rozmowy w obecności rodzica, pedagoga oraz psychologa w celu przekonania go, że należy zakasać rękawy i starać się ukończyć szkołę bez konieczności powtarzania roku. Rozmowa z Dyrekcją miała podobny charakter. Zwróciłam się do nauczyciela od geodezji, aby Konrad mógł uczęszczać na dodatkowe zajęcia. Po wdrożeniu działań wspomagających w szkole i w domu, udało się zmotywować Konrada do pracy
z przedmiotów geodezyjnych, pooddawał zaległe prace, zaczął uczęszczać na zajęcia z ćwiczeń geodezyjnych. Spodziewam się, że uczeń odzyska wiarę we własne możliwości oraz umiejętności, co przyczyni się do jego sukcesów w szkole. Z chęcią będzie przyswajał wiedzę. Osiągnie pozytywne efekty nauczania. Stanie się aktywny na lekcjach i nawiąże przyjazne kontakty także ze swoimi rówieśnikami. Ostatecznie uczeń zdążył pooddawać zaległe prace, ukończył szkołę ponadto zdał egzamin dojrzałości oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
2. Opis i analiza przypadku: „Problem wychowawczy: bagatelizowanie obowiązku szkolnego”.(załącznik 54) W roku szkolnym 2011/2012 od samego początku monitorowałam postępy swojego wychowanka z grupy geodezyjnej Adama. Starałam się wnikliwie przyglądać jego zaangażowaniu szkolnemu ponieważ teraz rozpoczął naukę w klasie trzeciej a poprzednie dwa lata pokazały, że co roku pojawiały się u ucznia problemy związane z przyswajaniem wiedzy z zakresu matematyki.
W klasie pierwszej to jest w latach szkolnych 2010/2011 oraz w klasie drugiej to jest w latach szkolnych 2011/2012 zdawał poprawkę z matematyki. Dwukrotnie zdał wspomnianą poprawkę, jednak z minimalnym wynikiem. Dlatego też moje wnikliwsze obserwacje były jak najbardziej wskazane. Na początku roku szkolnego Adam uczęszczał na zajęcia szkolne, również z matematyki systematycznie. Jednak otrzymywał z matematyki oceny niedostateczne. Na pierwszej wywiadówce we wrześniu 2012 roku poinformowałam mamę, że Adam ma problemy z matematyką, ćwiczeniami geodezyjnymi. Na kolejnej wywiadówce w listopadzie 2012 roku oceny nie uległy poprawie.
W związku z powyższą sytuacją ponownie porozmawiałam z mamą, a nauczycielką od matematyki oraz nauczycielem od ćwiczeń geodezyjnych. Mama ucznia zapewniła, że postara się pomóc synowi. Ja podałam godziny zajęć dodatkowych nauczycieli uczących matematyki, ćwiczeń geodezyjnych. Uczeń pojawiał się jednak sporadycznie na zajęciach dodatkowych, które miały mu pomoc nadrobić zaległości. Wiedziałam, że mój wychowanek potrzebuje pomocy. Postanowiłam zdiagnozować przyczyny jego trudności. Uznałam, że trzeba mu pomóc i za cel postawiłam sobie wyrównanie braków w edukacji ucznia, także i umożliwienie mu zdanie do klasy maturalnej. Podejmowałam z nim liczne rozmowy w obecności rodzica, pedagoga oraz psychologa w celu przekonania go, że należy zakasać rękawy oraz starać się nadrobić zaległości.
Rozmowa z Dyrekcją miała podobny charakter. Jednak uczeń otrzymał z w/w przedmiotów na I semestr a później na koniec roku szkolnego 2 oceny niedostateczne. Nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, musiał powtarzać klasę.
PODSUMOWANIE
Cały okres stażu był dla mnie czasem wzmożonej pracy dydaktycznej. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Odczuwam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, pewniejsza siebie. Cenię uwagi i dobre rady. Relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam, za bardzo dobre. Nabrałam zaufania do własnych możliwości dydaktyczno - wychowawczych. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również mam nadzieję, że i dla szkoły. Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się w miarę możliwości realizować na bieżąco. W trakcie stażu pojawiły się również nowe pomysły, którym postanowiłam dać szansę. Stałam się bardziej poszukująca i kreatywna.Uznanie i i akceptacja ze strony uczniów i rodziców dodaje mi sił i sprawia, że ciągle planuję nowe zadania.
Dążę do nauczania i wychowania z wyobraźnią i sercem. Zrozumiałam, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności. W mojej pracy kieruje się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Motywuje oraz rozbudzam ciekawość uczniów. Stosuję na lekcjach metody aktywizujące. Udało mi się zrealizować wszystkie zadania zaplanowane w planie rozwoju zawodowego. Mam jednak świadomość tego, że niektóre moje działania mogłam wykonać jeszcze z większą precyzją oraz zaangażowaniem. Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą, od tego jak jestem odbierana, akceptowana przez innych, jakie wyniki uzyskują moi uczniowie na egzaminach zewnętrznych. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy.Wiem, że nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem.
Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z komputerem, z filmem, przy pomocy rzutnika multimedialnego rozbudzają zainteresowania. Wszystkie wymienione przeze mnie działania sprawiły, że staż odbyłam w sposób zaplanowany co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły. Zaprezentowane efekty mojej pracy uważam za znaczące. Obrazują one moją pracę nie tylko nauczyciela - wychowawcy, ale również działania pozalekcyjne i pozaszkolne. Świadczą także o moich umiejętnościach, szerokich zainteresowaniach oraz gotowości do podejmowania różnorodnych działań służących podniesieniu jakości pracy szkoły. Moja otwartość na problemy innych ludzi, niesienie pomocy, służenie radą jest dla mnie źródłem radości.
Zadania jakie wyznaczyłam sobie w planie rozwoju zawodowego służą rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi ludźmi. Podsumowując swoją pracę w okresie stażu mogę powiedzieć, że osobiście mam dużą satysfakcję z realizacji swojego planu. Uzyskane wsparcie ze strony Dyrektora i innych współpracowników w dużym stopniu przyczyniło się do zrealizowania zaplanowanych zadań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoja wiedzą, także doświadczeniem. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę. Mam świadomość że jeszcze wiele mogę się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania oraz zadania. Zmieniają się moje metody pracy, ale wszystkim moim działaniom przyświecać będzie nadal dobro i rozwój młodzieży w rodzinie i szkole. Staż miał dla mnie bardzo ważne znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy. Staż dopinguje i motywuje do dalszej pracy. Niektórych rzeczy nie zrobiłabym, gdyby nie staż. Przede wszystkim nie spędziłabym wielu godzin przy studiowaniu oraz analizowaniu aktów prawnych regulujących zasady awansu zawodowego oraz przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły i nauczyciela. W tym zakresie moja wiedza poszerzyła się, może być z pożytkiem wykorzystywana w szkole.
WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
Zakończony staż skłonił mnie do przemyśleń i refleksji oraz zainspirował do dalszych działań. Planuję:
1. Nadal doskonalić i poszerzać swoje umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej;
2. Stale podnosić swoje umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komputerowej;
3. Śledzić na bieżąco informacje z zakresu prawa oświatowego;
4. Kontynuować swój udział w ramach wewnątrzszkolnego zespołu doskonalenia nauczycieli;
5. Wypracować nowe atrakcyjne i skuteczne metody aktywizacji uczniów;
6. Włożyć więcej wysiłku, aby nawiązać partnerstwo szkolne ze szkołą z Niemiec lub Austrii..
7. Dbać o rozwój zdolności uczniów poprzez zachęcanie ich do udziału w konkursach i imprezach środowiskowych;
8. Dbać o predyspozycje językowe uczniów poprzez prowadzenie koła zainteresowań z języka niemieckiego
9. Kontynuować miejski konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega
„Najwybitniejsza osobowość niemieckiego obszaru językowego”;
10. Założyć kółko teatralne dla zdolnej językowo młodzieży.

Przedstawione sprawozdanie z przebiegu stażu mgr Agnieszki Ewiak- Bałaty, nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego jest zgodne z założonym planem rozwoju zawodowego. Do sprawozdania dołączono dokumenty potwierdzające realizację poszczególnych zagadnień.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.