X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23375
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku D.U. 260 z 2004 pozycja 2593 ze zmianami

Nauczyciel kontraktowy
Za okres stażu 2 lata 9 miesięcy
w związku z ubieganiem się o tytuł nauczyciela mianowanego
data rozpoczęcia stażu 01.09.2007r
data zakończenia stażu 31.05.2010r

Plan Rozwoju Zawodowego został oparty na rozporządzeniu MENIS –u z dnia 1 grudnia 2004 roku
Zadania przewidziane do realizacji w trakcie odbywania stażu zostały podzielone na trzy zakresy:
• Uczestnictwo w pracy organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
• Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

I UDZIAŁ W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ: DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU
SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO.
1. Praca w zespołach zadaniowych.
1.1.W okresie stażu od 01.09.2009 r. do 31.05.2010 r. pełniłam funkcje opiekuna sali 116.
1.2.Praca w komisjach nadzorujących pisemne egzaminy zawodowe oraz maturalne:
-udział w komisjach nadzorujących pisemny egzamin zawodowy (dokumentacja szkolna)
-udział w komisjach nadzorujących próbny egzamin maturalny (dokumentacja szkolna)
- udział w komisjach nadzorujących pisemny egzamin maturalny (dokumentacja szkolna))
1.3.Praca w zespołach opracowujący Program Rozwoju Szkoły, Plan Pracy Szkoły oraz Harmonogram Imprez Szkolnych.
-pomoc w opracowaniu Programu Rozwoju Szkoły na lata 2008-2013,(dokumentacja szkolna)
-pomoc w opracowaniu Planu Pracy Szkoły na lata 2009/2010, (dokumentacja szkolna)
-pomoc w opracowaniu Programu Rozwoju Szkoły na lata 2009/2014,(dokumentacja szkolna)
-pomoc w opracowaniu Harmonogramu Imprez Szkolnych na rok szkolny 2009/2010,(dokumentacja szkolna).
1.4.Praca w zespole promującym szkołę.
W latach szkolnych 2007/2009 aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu promującego szkołę:
-promocja szkoły w Gimnazjum nr 1 w Zawadach w latach 2007/2010(załączniki nr 1,2,3,4)
-aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniu szkoły na Dni Otwarte, zajęłam się przygotowaniem sali 116, jak również pełniłam dyżur w Dni Otwarte w szkole (załącznik nr 5, dokumentacja szkolna)
2.Przeprowadzenie lekcji otwartej – koleżeńskiej.
W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadziłam lekcję otwartą z historii, temat lekcji brzmiał: „Polska za panowania Kazimierza Wielkiego” (załącznik nr 6). Lekcję tę przeprowadziłam w klasie I TB, dnia 27.03.2009r.
3.Współpraca przy organizowaniu akcji profilaktycznych.
3.1.Współorganizowanie i przygotowywanie happeningów:
-dnia 28 maja 2010 r. odbył się happening profilaktyczno- sportowy (załącznik nr 7 )
4.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
4.2.Przygotowywałam i organizowałam konkursy plastyczne:
-konkurs plastyczny „Bliżej Historii ...” został przeprowadzony w związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2009/2010 – Rokiem Historii Najnowszej (załącznik nr 8, 9)
-akcja plastyczna „70 rocznica Zbrodni Katyńskiej”- upamiętniająca śmierć ofiar 1940r.(załącznik nr 10)
4.3.Przygotowywałam i organizowałam konkursy wiedzy o społeczeństwie i historyczne:
-zorganizowanie wyjścia z młodzieżą klasa II TH i III TH,
„Architektura i sztuka Kłobucka”, 25-10-2008r.(załącznik nr 11)
-zorganizowanie olimpiady wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 23-11-2007 r.(załącznik nr 12)
-zorganizowanie szkolnego konkursu historycznego „Historia matką nauk”, 06-06-2008 r.(załącznik nr 13)
-zorganizowanie turnieju wiedzy o Unii Europejskiej, 25-02-2008r. (załącznik nr 14)
-zorganizowanie Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, 17-10-2008r. (załącznik nr 15)
-zorganizowanie szkolnego konkursu historycznego „Starożytne cywilizacje”, 15-12-2008r.(załącznik nr 16)
-zorganizowanie Konkursu Demokratus, 06-03-2009r.(załącznik nr 17)
-zorganizowanie młodzieżowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, 04-06-2009r.(załącznik nr 18, 19)
-zorganizowanie Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, 16-10-2009r.(załącznik nr 20)
-zorganizowanie szkolnego konkursu „Wiedzy o społeczeństwie”, 05-02-2010r.(załącznik nr 21)
-zorganizowanie szkolnego konkursu historycznego „Starożytność”, 12-02-2010r.(załącznik nr 22)
-zorganizowanie obchodów 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w ramach kampanii edukacyjnej, 12-13 kwietnia 20010r.(załącznik nr 23)
4.4. Przygotowywałam uczniów do egzaminu maturalnego z historii:
W okresie stażu prowadziłam zajęcia dodatkowe dla maturzystów, sprawdzałam prace próbnej matury z historii i opracowałam analizę trudności zadań maturalnych, (załącznik nr 24)
4.5.Przygotowywałam uczniów do konkursów historycznych:
-przygotowałam uczniów do konkursu historycznego „Jan Długosz i jego czasy” w latach 2007-2009,18 września 2008 r. uczennica zajęła II miejsce, (załączniki 27, 28), 16 września 2009r. uczennica zajęła I miejsce (załączniki nr 25, 26, 29, 30, 31)
-przygotowałam uczennice do I Powiatowego Konkursu Historycznego
„Polska w walce o niepodległość- Mokra 1939”, uczennice zdobyły I miejsce, (załącznik nr 32, 33)
-przygotowałam uczniów do Powiatowego Konkursu Historycznego „Polacy na frontach II wojny światowej”, uczeń zdobył III miejsce, (załącznik 34,35)
-przygotowałam uczennice do Powiatowego Konkursu Historycznego „Był taki wrzesień... Dlaczego mój dziadek 70 lat temu nie poszedł do szkoły”, uczennica zdobyła I miejsce, (załącznik nr 36, 37, 38)

4.6.Przygotowałam akademie z okazji Dnia Kobiet:
-zorganizowanie razem z klasą wychowawczą II TM i klasą II TB akademii z okazji Dnia Kobiet, 08-03-2010r (załącznik nr 39)

5.Propagowanie zdrowego stylu życia.
5.1.W okresie stażu byłam opiekunem na wycieczkach szkolnych, które odbyły się w następujących terminach:
-opiekun młodzieży na wycieczce do Warszawy na Giełdę Papierów Wartościowych i do Sejmu, 03-06-2008r.(załącznik nr 40)
-opiekun młodzieży na spektaklu „Makbet” w Klubie Politechnik –Częstochowa, 02-03-2009r (załącznik nr 41)
-opiekun młodzieży na wycieczce do Krakowa- Ogród Botaniczny- Ogród Zoologiczny- Oceanarium, 26-05-2009r.(załącznik nr 42)
- opiekun młodzieży na wycieczce do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, 09-06-2009r.(załącznik nr 43)
-opiekun młodzieży na wycieczce do Muzeum Zapałek, Muzeum Kolei i Laboratorium Budowlanego, 17-12-2009r.(załącznik nr 44)
-opiekun młodzieży na wycieczce do Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Zapałek i Laboratorium Budowlanego KOMBUD, 08-04-2010r.( dokumentacja wycieczek szkolnych)
-opiekun na pielgrzymce maturzystów na Jasnej Górze, 16-04-20010r.(załącznik nr 45)
5.2.W okresie stażu byłam kierownikiem wycieczek szkolnych:
- wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej,03-10-2007r.(załącznik nr 46)
-wycieczka do Muzeum Auschwitz – Birkenau,12-11-2008 r. (załącznik nr 47)
-wycieczka do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu i Muzeum Wsi Opolskiej,03-10-2008r, (załącznik nr 48, 49)
-wyjazd do kina Cinema City w Częstochowie, 15-11-208r,(załącznik nr 50)
-wyjście z młodzieżą do MOK w Kłobucku na film „Świadectwo”, 21-11-2008r.(załącznik nr 51)
-wycieczka do Muzeum Auschwitz- Birkenau, 06-04-2009r.(załącznik nr 52)
-wycieczka do Willi Caro- Zamku Piastowskiego – Radiostacji w Gliwicach, 20-10-2009r. (załącznik nr 53)
II Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych –samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1.Udział w szkoleniach WDN.
W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli uczestniczyłam w następujących szkoleniach:
-„Prawa człowieka w nauczaniu i wychowaniu w kontekście podstawy programowej”, które odbyło się 05-03-2009r.(załącznik nr 54, 55)
-„Sposoby radzenia sobie z absencją szkolną”, które odbyło się 28-03-2009r.(załącznik nr 56)
-„Program MEN-zero tolerancji dla przemocy w szkole- z perspektywy bycia funkcjonariuszem publicznym. Rola i zadania szkoły na tle Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”, które odbyło się 06-10-2008r.(załącznik nr 57, 58)
-szkolenie Rady Pedagogicznej „ Bezpieczny Internet. Bezpieczne dziecko”, które odbyło się 08-02-2010r.(załącznik nr 59, 60)
2.Udział w szkoleniach zewnętrznych, warsztatach, wykładach oraz konferencjach.
W okresie stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalących warsztat pracy:
-uczestniczyłam w serii wykładów poświęconych osobie Jana Długosza, które odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, dnia 20-09-2007 r.(załącznik nr 61), dnia 18-09-2008r.(załącznik nr 62), dnia 17-09-2009r.(załącznik nr 63)
-uczestniczyłam w warsztatach dla nauczycieli historii zorganizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe „Powrót do źródeł”, 27-10-2008r.(załącznik nr 64)
-brałam udział w konferencji na temat „Edukacja międzykulturowa w szkole”, 27-10-2008r.(załącznik nr 65)
-uczestniczyłam w szkoleniu realizowanym w ramach zadania edukacyjnego „Doskonalenie nauczycieli w województwie w 2009r.” na temat „Negocjacje i spór konstruktywnym sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole”, które odbyło się dnia 12-10-2009r.(załącznik nr 66) oraz „Uczniowie uzdolnieni – możliwości szkoły w zakresie wspierania i rozwoju ich możliwości twórczych”, które odbyło się dnia 28-09-2009r.(załącznik nr 67, 68)
-„Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesu dydaktycznego”, były to warsztaty zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w wymiarze 20 godzin, które odbyły się 13-11-2009r.(załącznik nr 69)
3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii i dydaktyki nauczania „Historii”.
W okresie stażu studiowałam czasopisma oraz literaturę fachową dotyczącą przedmiotu. Opracowałam tematykę zajęć edukacyjnych na podstawie programu „ Historii” (dokumentacja szkolna). Śledziłam nowości wydawnicze z zakresu metodyki oraz dydaktyki „Historii”.
4.Publikacja prac własnych.
W ramach współpracy z redakcją Biuletynu Szkolnego napisałam konspekt zajęć :
„Polska za panowania Kazimierza Wielkiego”, który ukazał się w biuletynie nr 8/2010(Biblioteka Szkolna).
5.Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystywałam komputer do przygotowania:
-konspektów lekcji,
-dokumentacji wycieczek szkolnych,
-planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji,
-napisanie konspektu i artykułu do biuletynu szkolnego,
-foliogramów, prezentacji multimedialnych,
- korzystanie z mapy interaktywnej.
Korzystanie z Internetu w celu:
- przygotowania się do zajęć dydaktycznych,
-zbierałam informacje o formach doskonalenia zawodowego,
-zapoznawałam się z informacjami o dostępnych stronach Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej.

6. Samodoskonalenie.
W okresie stażu doskonaliłam swój warsztat pracy, uczestniczyłam w obserwacjach lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu. Analizowałam nowości wydawnicze i literaturę fachową w celu doskonalenia warsztatu pracy. Podjęłam studia podyplomowe z zakresu geografii.

III Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
1.Zapoznanie się z literaturą dotyczącą przepisów systemu oświaty.
Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela oraz z dokumentami regulującymi prace szkoły jak:
-Statut Szkoły,
-Planem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktycznym na podstawie tych dokumentów stworzyłam Plan Pracy Wychowawczej dla klasy II TM, której jestem wychowawcą.

2. Zapoznanie się z procedurami awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku ze zmianami.
Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego(Rozporządzenie, Karta Nauczyciela).
Nawiązując współpracę z opiekunem stażu przeprowadziłyśmy rozmowy dotyczące określenia zadań do realizacji w okresie stażu (załącznik nr 73 ), oraz harmonogramu hospitacji nauczyciela stażysty(załączniki nr 74 do nr 91) wraz z konspektami lekcji (załączniki nr 92 do nr 109 ).
3.Zapoznanie się z przepisami regulującymi pracę z uczniem trudnym (przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji).
Zapoznałam się z rozporządzeniami dotyczącymi przeciwdziałaniu uzależnieniom: narkomanii, alkoholizmowi. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym (dokumentacja pedagoga).
4.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Nawiązując współpracę z opiekunem stażu opracowałyśmy kontrakt(załącznik nr 110, 111), harmonogramu hospitacji lekcji opiekuna stażu(po 3 w semestrze, załączniki nr 112 do nr 129 ). Celem współpracy była prawidłowa realizacja planu rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.