X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23373
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.


Nauczyciel : ....................................
Wymiar zatrudnienia:........................................ ........................................
Nauczany przedmiot : fizyka
Miejsce odbywania stażu : ...........................
Opiekun stażu : ........................................
Okres stażu : 01.09.2007 – 31.05.2010

W trakcie stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)

Powinności nauczyciela kontraktowego:
§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmowały :

• § 7 ust. 2, pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadanie:
I.1. Organizacja pracy w okresie odbywania stażu

Formy realizacji:

I.1.1. W miesiącu wrzesień 2007 przeanalizowałam prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego, a w szczególności:
◊ Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674);
◊ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593);
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w przepisach :
◊ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580);

Sposób dokumentacji : notatki własne.

I.1.2. Przeanalizowałam także obowiązująca w szkole dokumentację:
◊ Statut Szkoły
◊ Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Gimnazjum i Liceum ............................
◊ Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum i Liceum ...............
◊ Regulamin Ucznia
◊ Regulamin Samorządu Uczniowskiego
◊ Regulamin Rady Pedagogicznej
◊ Regulamin Dyżurów Nauczycielskich
◊ Zasady Sprawowania Opieki w trakcie imprez i wycieczek pozaszkolnych Gimnazjum i Liceum ...................................
◊ Regulamin Patronat .Akademickiego........................................ ........................................

Sposób dokumentacji: notatki własne.

I.1.3. Sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu i złożyłam go.

Sposób dokumentacji: wniosek o rozpoczęcie stażu.

I.1.4. Zawarłam kontrakt z moim opiekunem stażu panią mgr ........................

Sposób dokumentacji: kontrakt z opiekunem stażu.

I.1.5. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Sposób dokumentacji : plan rozwoju zawodowego.

I.1.6. Przez cały okres stażu gromadziłam dokumenty poświadczające organizację pracy w okresie odbywania stażu:
- ciekawe scenariusze zajęć;
- zapisy w dziennikach;
- dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia świadczące o moim udziale w różnego rodzaju szkoleniach mających podnieść moje kwalifikacje zawodowe;

I.1.7. Po zakończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sposób dokumentacji: sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

I.1.8. Ponieważ staż uległ zakończeniu złożyłam wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Do wniosku dołączyłam poświadczone kopie o kwalifikacjach zawodowych, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zaświadczenie dyrektora szkoły.

Sposób dokumentacji : wniosek o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego, poświadczone kopie o kwalifikacjach zawodowych, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zaświadczenie dyrektora szkoły.

Zadanie:

I.2. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy.

Formy realizacji:

I.2.1. Przez cały okres stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.

Sposób dokumentacji: lista obecności w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej.

I.2.2. Opracowałam plany pracy dydaktycznej i na każdy rok szkolny obejmujący okres stażu z uwzględnieniem bazy szkoły i poziomu klasy. Uczniowie i rodzice w sposób jasny i czytelny informowani byli o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny.

Sposób dokumentacji: plany pracy dydaktycznej na każdy rok szkolny dla poszczególnych oddziałów.

I.2.3. Przygotowywałam samodzielnie pomoce dydaktyczne i scenariusze lekcji, co przyczyniło się do doskonalenia i poszerzenia własnego warsztatu pracy.
Zgromadziłam bibliotekę tematyczną obejmującą różnego rodzaju podręczniki do fizyki, materiały dydaktyczne, literaturę popularno-naukową.

Sposób dokumentacji: scenariusze lekcji, zgromadzone pomoce dydaktyczne.

• §7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Zadanie:

II.1. Poznanie problematyki środowiska lokalnego.

Formy realizacji:

II.1.1. Przez cały okres stażu poznawałam sytuację rodzinną uczniów, kontaktowałam się z rodzicami w sytuacjach tego wymagających i prowadziłam pedagogizację rodziców w czasie indywidualnych rozmów. Informowałam rodziców o wynikach w nauce oraz o zachowaniu uczniów ma lekcjach. Systematyczna współpraca z rodzicami pozytywnie wpłynęła na rozwiązywanie różnorodnych problemów wychowawczych i dydaktycznych. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze potrzebne w kontaktach z rodzicami.

Sposób dokumentacji: notatki własne.

II.1.2. Rozmawiałam z uczniami nie tylko w trakcie zajęć lekcyjnych, ale także i na przerwach śródlekcyjnych, rozwijałam w nich wrażliwość, współodpowiedzialność oraz umiejętność współpracy w grupie. Pozwoliło mi to rozwijać umiejętności wychowawcze w pracy z uczniami.

Sposób dokumentacji: notatki własne.

II.1.3 Włączałam się w konkursy i działania na rzecz potrzebujących. Brałam udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych ( zbiór surowców wtórnych na zakup wózków inwalidzkich ).

Sposób dokumentacji: potwierdzenie opiekuna stażu, dyplomy, wyróżnienia.

Zadanie:

II.2. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Formy realizacji:

II.2.1. Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami uczniów kontaktując się z nimi osobiście lub telefonicznie w różnych sprawach wychowawczych. Uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami. W każdym spotkaniu z rodzicami starałam się połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego. Informowałam rodziców o osiągnięciach uczniów. Zachęcałam ich do poświęcania większej uwagi i czasu własnym dzieciom, podkreślając niezastąpioną rolę rodziny w kształtowaniu młodego pokolenia. Diagnozowałam i rozwiązywałam trudności wychowawcze, rozmawiałam z rodzicami, korzystałam z pomocy pedagoga szkolnego i kierowałam do niego uczniów lub rodziców. Dokonywałam systematycznej analizy zachowań uczniów oraz ich postępów w nauce.

Sposób dokumentacji: notatki własne.

II.2.2. W czasie odbywania stażu wdrażałam wewnątrzszkolny system oceniania, przedmiotowy system oceniania i stosowałam wymagania edukacyjne z fizyki.

Sposób dokumentacji: dokumentacja własna i wpisy w dziennikach lekcyjnych.

II.2.3. Tworzyłam sytuacje dydaktyczne sprzyjające realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Ułatwiałam uczniom przyswajanie wiedzy międzyprzedmiotowej poprzez powiązanie wiedzy z różnych dziedzin życia i kultury. Pogłębiałam ich wiedzę z zakresu fizyki, ekologii, matematyki i metodologii nauk.

Sposób dokumentacji: scenariusze zajęć, notatki własne.

II.2.4. W swojej pracy uwzględniałam właściwości okresu rozwojowego uczniów, poznawałam aktualny poziom rozwoju poszczególnych uczniów. Obserwowałam i analizowałam możliwości uczniów, poprzez gromadzenie informacji za pomocą opracowanych narzędzi ( kartkówki, prace klasowe, prace pisemne, zadania domowe, badanie aktywności uczniów na lekcji), analizowałam wyniki, analizowałam opinie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i stosowałam się do konkretnych zaleceń, konsultowałam się z pedagogiem szkolnym.
Rozwijałam wśród uczniów umiejętność pracy w grupie, poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, otwartości i tolerancji wobec innych osób, systematyczności, organizacji pracy. Przeprowadzałam lekcje z uczniami z wykorzystaniem środków multimedialnych.
Pracowałam z uczniami zdolnymi, nad poszerzeniem ich wiedzy, przygotowywałam ich do konkursów przedmiotowych, pracowałam także z uczniem słabszym, każdy mógł przyjść i skorzystać z pomocy.

Sposób dokumentacji: notatki własne, zaświadczenie o organizacji konkursu.

II.2.5. Przez okres stażu prowadziłam zajęcia dodatkowe z fizyki kilka razy w tygodniu. Na zajęciach dodatkowych przygotowywałam uczniów do matury oraz do konkursów przedmiotowych oraz pomagałam uczniom słabszym w nauce.
Efektem wspólnej pracy było:
- uzyskanie w 2008 roku tytułu laureatów przez ...................oraz ...............................
- uzyskanie w 2009 roku tytułu finalistów przez ........................ ........................................
w Małopolskim Konkursie z Fizyki i Astronomii.

Na swoich lekcjach zwracam dużą uwagę na pracę z uczniami słabszymi, staram się, aby każda lekcja była przystępna dla każdego. Staram się, aby jak najczęściej pojawiały się na lekcjach pokazy, doświadczenia. Stosuję różnorodne formy oceniania, których celem jest nie tylko sprawdzenie wiadomości i umiejętności, ale motywowanie, zainteresowanie przedmiotem wszystkich uczniów ( oprócz prac klasowych i kartkówek , uczniowie bardzo chętnie ( ci słabsi też ) odpowiadają ustnie, rozwiązują zadania na tablicy, wykonują pomoce naukowe, wykresy, przeprowadzają doświadczenia domowe, przygotowują prezentacje multimedialne, referaty ). Na lekcjach zwracam szczególną uwagę na podstawowe wiadomości i umiejętności, o których informuję uczniów.

Sposób dokumentacji: zaświadczenia, zapisy w dziennikach lekcyjnych.

II.2.6. Pełniłam funkcję opiekuna na rekolekcjach i imprezach szkolnych ( Dzień na Śniegu, Dzień Dziecka, Jasełka, Festiwal Nauki, wyjazdy z finalistami do Krakowa), a także uczestniczyłam jako opiekun w wycieczkach klasowych. Zwracałam uwagę na właściwe, godne i świadome zachowanie się uczniów w czasie uroczystości religijnych, szkolnych i państwowych.

Sposób dokumentacji: karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym.

II.2.7. Co roku współorganizowałam Małopolski Konkurs z Fizyki i Astronomii. W latach szkolnych 2008/2009 oraz 2009/2010 byłam członkiem Rejonowej Komisji Konkursu z Fizyki i Astronomii.

Sposób dokumentacji : zaświadczenia.

• § 7, ust.2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadanie:

III.1. Wykorzystanie techniki komputerowej w procesie dydaktycznym.

Formy realizacji:

III.1.1. Całą dokumentacje stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera. Komputer i Internet są nieodłączne w mojej pracy, czytając artykuły zdobywałam nową wiedzę. Przygotowując różnorodne materiały sprawiałam, że moje lekcje były ciekawsze, uczniowie w nich aktywnie uczestniczyli a przez to wynieśli z zajęć więcej wiedzy i umiejętności.
W opracowywaniu dokumentów, kart pracy, prac klasowych, ćwiczeń i sprawozdań korzystałam z komputera. Prowadzę również elektroniczny dziennik lekcyjny, na razie na własny użytek.

Sposób dokumentacji: opracowane materiały.

III.1.2. Komputer jest narzędziem pracy w przygotowywaniu materiałów do pracy, na bieżąco korzystam z Internetu, który służy jako dodatkowe źródło wiedzy. Korzystałam z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki. Przeprowadzałam lekcje z uczniami z wykorzystaniem komputera, Internetu, korzystałam z symulacji komputerowych, zachęcałam uczniów do wykonywania prezentacji multimedialnych. Ważne jest również dla mnie, aby uczniowie potrafili się posługiwać Internetem nie tylko jako źródłem rozrywki, ale przede wszystkim jako źródłem materiałów i wiadomości na każdy temat.
Korzystałam z następujących stron internetowych:
www.zamkor.pl, www.wsipnet.pl, www.men.gov.pl
www.kuratorium.krakow.pl, www.oke.krakow.pl, www.cke.edu.pl

Sposób dokumentacji: przygotowane materiały, prezentacje multimedialne uczniów.
• § 7, ust.2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Zadanie:

IV.1. Pogłębianie i stosowanie zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Formy realizacji:

IV.1.1. Poznawałam i stosowałam metody i techniki aktywizujące, które wpłynęły na zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotem oraz na polepszenie efektów pracy.

Sposób dokumentacji : notatki własne.

IV.1.2. Korzystałam z prasy metodycznej oraz uczestniczyłam w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
Na bieżąco zapoznawałam się z publikacjami metodycznymi z zakresu nauczania fizyki, z dziedziny dydaktyki, pedagogiki i psychologii umieszczanymi w
prasie metodycznej, takiej jak:
◊ Pomagamy uczyć. Biuletyn Klubu Nauczyciela , Wydawnictwo WSiP
◊ Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich .

W okresie stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Brałam udział w:
◊ To jest fizyka... łatwiejsza niż myślisz. Szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era;
◊ Przygotowywanie i publikowanie na platformie Edu materiałów szkoleniowych. Szkolenie w ramach programu Edu² Generacja zorganizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji Wyższej Szkoły Biznesu- National-Louis University w Nowym Sączu;

◊ Doskonalenie warsztatu nauczyciela fizyki. Szkolenie zorganizowane przez wydawnictwo ZamKor;.

◊ Zanim stracisz głos. Kurs zorganizowany przez Centrum Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe;

◊ Egzamin gimnazjalny z Operonem program przygotowań dla ucznia i nauczyciela. Spotkanie metodyczne zorganizowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

◊ Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie w nowej podstawie programowej z fizyki. Konferencja metodyczna zorganizowana przez Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl;

◊ O potrzebie i sposobach współpracy nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Realizacja nowej podstawy programowej. Konferencja metodyczna zorganizowana przez Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl;

W okresie poprzedzającym staż podwyższałam swoje kwalifikacje zawodowe poprzez :

◊ W 2003 roku ukończyłam Studia Podyplomowe „Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu;

oraz brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:

◊ Przygotowanie ucznia do egzaminu po gimnazjum. Szkolenie zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli;

◊ Kurs dla nauczycieli „Intel. Nauczanie ku przyszłości”. Kurs zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli OSI-Edukacja w Warszawie;

◊ „Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z wykorzystaniem elementów pomiaru dydaktycznego.” warsztaty prowadzone w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

◊ „Jak sobie poradzi bez fabrycznych pomocy naukowych?” Spotkanie zorganizowane prze Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;

◊ „Jak ułatwi uczniom rozumienie mechaniki?” Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Wydawnictwo Zamkor;

◊ „Szkiełko i oko.” Spotkanie zorganizowane prze Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;

◊ „Nauczyciel wobec agresji.” Seminarium zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld;

Sposób dokumentacji: zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w wyżej wymienionych formach szkoleń.

IV.1.3. Uczestniczyłam w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

Sposób dokumentacji : Notatki własne, lista obecności.

IV.1.4. Praca wymagała także ode mnie samodoskonalenia się w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. Dzięki publikacjom o takiej tematyce umiejętnie radzę sobie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
W okresie stażu zapoznałam się z następującymi publikacjami:

◊ Adele Faber, Elaine Mazlish, Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały? Jak słuchać żeby z nami rozmawiały? Adele Faber, Elaine Mazlish, Wydawnictwo Media Rodzina.

◊ David J.Lieberman, Sztuka rozwiązywania konfliktów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

◊ Kathryn Geldard, David Geldard, Rozmowa, która pomaga. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Sposób dokumentacji: notatki własne.

Zadanie:

IV.2. Analizowanie i wykorzystywanie w praktyce przepisów oświatowych.

Formy realizacji:

IV.2.1. Na bieżąco zapoznawałam się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty – Ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela.
◊ Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
◊ Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy – karta Nauczyciela.
◊ Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
◊ Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
◊ Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
◊ Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Sposób dokumentacji: notatki własne, kserokopie.

IV.2.2. Śledziłam na bieżąco rozporządzenia MEN o podstawach programowych, o ocenianiu, o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Wykaz wszystkich rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej znajduje się na stronie www.men.gov.pl

Sposób dokumentacji: notatki własne, kserokopie.

• §7, ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Zadanie:

V.1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Formy realizacji:
V.1.1. Studiowałam i analizowałam podstawowe akty prawne, w szczególności te dotyczące pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.

Sposób dokumentacji: notatki własne.

Zadanie:

V.2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

Formy realizacji:
V.2.1.Brałam udział w radach pedagogicznych przy opracowywaniu i modyfikowaniu rozmaitych dokumentów wewnątrzszkolnych. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz innymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu oraz ocenach uczniów oraz dzieliłam się z nimi doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami na temat rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Sposób dokumentacji : zapisy w protokołach.

V.2.2.Dostosowywałam plany pracy i przedmiotowy system oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
Sposób dokumentacji: plany dydaktyczne.
V.2.3. Przy organizacji wyjazdów szkolnych dbałam o to, aby była to prawidłowa organizacja, zgodna z przepisami prawa oświatowego.

Sposób dokumentacji : karta wycieczek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.