X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23287
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Elżbieta Olszówka
Miejsce pracy: Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku
Okres odbywania stażu: 01.09.2013 – 31.05.2014
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Flasińska

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie – Filia w Kraśniku rozpoczęłam 1 września 2013 r.
W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam dyplom magistra filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zatwierdzony przez panią Dyrektor. W czasie trwania stażu realizowałam założone w wyżej wymienionym planie cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

POZNAINIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY.

Pierwszym podjętym przeze mnie krokiem było poznanie procedury awansu zawodowego, w związku z tym zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz z informacjami i publikacjami zamieszczonymi w internecie i prasie poświęconej oświacie.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENIS z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli Dz. U. z 2013., poz. 393, a następnie przedłożyłam go Dyrektorowi szkoły.
Kolejnym zadaniem było poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam dokumenty takie jak: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Statut Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku, szkolny program profilaktyczny, program wychowawczy, szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników.
Zapoznałam się również z przepisami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem szkoły (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991, nr 95, poz. 425). Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie.
Zapoznałam się również z rodzajem i zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej oraz konspekty. Starałam się na bieżąco prowadzić dokumentację szkolną w postaci dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz arkuszy ocen. Uporządkowałam swój warsztat pracy przygotowując rozkłady materiału oraz plany wynikowe do podręczników, z którymi realizowałam program nauczania języka angielskiego.
Brałam czynny udział w pracy zespołu przedmiotów ogólnokształcących. Przygotowywałam niezbędne dokumenty, analizy i sprawozdania. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam regularnie udział w jej posiedzeniach.
Uczestniczyłam również aktywnie w życiu szkoły. Sprawowałam opiekę nad młodzieżą podczas wyjśś do kina. Współorganizowałam i brałam czynny udział w akademiach, konkursach językowy. Zorganizowałam i przeprowadziłam w szkole akcję charytatywną oraz sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu na konkurs językowy.
Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej na egzaminie maturalnym z geografii, co dało mi możliwość poznania zasad, przebiegu i uzupełniania dokumentacji w przypadku tego egzaminu.
Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów miedzy lekcyjnych. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożeń oraz sposób postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub innych pracowników szkoły.
Systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego tj. konspekty lekcji, arkusze obserwacji, zaświadczenia, potwierdzenia i certyfikaty.
Przygotowałam sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji wspomnianego planu rozwoju.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY.

W ramach tego zadania zapoznałam się z możliwymi wariantami i zasadami wyboru odpowiedniego programu nauczania. Gruntownie przeanalizowałam wymagania zarówno starej jak i nowej podstawy programowej i na jej podstawie, po uprzednim zapoznaniu się z ofertą wydawniczą, dokonałam wyboru podręczników najlepiej spełniających te wymagania. Na podstawie wybranych pomocy dydaktycznych sporządziłam plany wynikowe do poszczególnych klas. W oparciu o WSO opracowałam PSO, który przedstawiłam i omówiłam z uczniami na pierwszych zajęciach.
W kwestii poszerzania wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego studiowałam literaturę fachową taką jak. „Techiques in teaching vocabulary” – Allen V.F. oraz liczne artykuły adresowane do nauczycieli.
Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej – książki, podręczniki, plakaty, konspekty zajęć, testy, ćwiczenia, itp., które często wykorzystywałam w czasie zajęć. Gromadzenie tych materiałów znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, uatrakcyjniło lekcje a uczniom pozwoliło lepiej zrozumieć i zapamiętać nowy materiał. Poprzez zastosowanie metod aktywizujących stworzyłam własny warsztat pomocy dydaktycznych. Uczniowie przygotowywali gazetki tematyczne, plakaty i plansze gramatyczne, które następnie służyły jako pomoce naukowe w czasie prowadzenia zajęć. Dzięki temu uczniowie mogli wykazać się kreatywnością i inwencją jak również dowiedzieć się czegoś nowego o danym zagadnieniu.
W ramach współpracy z wydawnictwem brałam udział w konferencjach metodycznych oraz szkoleniach organizowanych dla nauczycieli. Korzystałam z pomocnych rad konsultantów, z publikacji zamieszczonych na stronie wydawnictwa jak również z dodatkowych materiałów, które często wykorzystywałam w celu urozmaicenia zajęć. Bardzo pomocne okazały się także liczne artykuły oraz forum dla nauczycieli języka angielskiego.
Nawiązałam współpracę z biblioteką szkolną, zapoznałam się z jej zasobami oraz regulaminem.
Brałam udział we wszystkich dostępnych formach doskonalenia zawodowego.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:
· 29.10.2013 Rada Szkoleniowa „Jak motywować ucznia do aktywnego uczenia się i wspieranie w trudnych sytuacjach”
· 05.11.2013 udział jako obserwator w koleżeńskiej lekcji geografii w klasie II technikum skupiającej się na pracy w bieżącej lekcji z uczniem posiadającym orzeczenie z PPP lub opinię PPP
· 27.03.2014 Rada Szkoleniowa „Efekty współpracy w zespołach nauczycielskich”

Zewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:
· 26.11.2013 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
· 18.12.2013 Szkolenie on-line „O maturze 2015 wiemy wszystko”
· 28.01.2014 Szkolenie on-line „O maturze 2015 wiemy wszystko”
· 07.03.2014 Warsztaty Nauka języka obcego a indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów.

Przez cały okres stażu dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami. Udostępniłam plan rozwoju zawodowego oraz inne opracowane przeze mnie dokumenty nauczycielom pracującym w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku. Podczas stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, wychowawców oraz innych nauczycieli, co z kolei pomogło mi podnieść swoją wiedzę i umiejętności w pracy z młodzieżą i rodzicami.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania na stronie www.publikacje.edux.pl. Całą dokumentację stażu przygotowałam w formie elektronicznej.
Odwiedzałam liczne portale, fora dyskusyjne oraz edukacyjne strony internetowe w celu zapoznania się z nowościami na rynku wydawniczym a także szukając pomysłów na ciekawe lekcje. Są to:
www.awans.net
www.eduseek.ids.pl
www.literka.pl
www.profesor.pl
www.publikacje.edux.pl
www.scholaris.pl
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, pomocy dydaktycznych oraz innej niezbędnej dokumentacji. Po uprzednim upewnieniu się, że wszyscy uczniowie posiadają dostęp do internetu zadawałam im dodatkowe prace polegające na zapoznaniu się z materiałami multimedialnymi, które następnie omawiane były na zajęciach.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW.

Zadanie to rozpoczęłam od analizy akt uczniów ze szczególnym naciskiem na zapoznanie się z opiniami z PPP oraz orzeczeniami z PPP. Zapoznałam się z programem wychowawczym i programem profilaktycznym obowiązującym w placówce.
Chcąc poznać środowisko uczniów i ich potencjalne problemy konsultowałam się z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami a zwłaszcza z wychowawcami poszczególnych klas.
Rozmowy przeprowadzone z nauczycielami uświadomiły mi wiele istotnych spraw i ułatwiły mi w znacznym stopniu dalszą pracę. W czasie mojego stażu uzyskałam wiele cennych wskazówek dotyczących pracy z młodzieżą jak również dotyczących umiejętności rozmawiania z rodzicami. W czasie wywiadówek i konsultacji miałam okazję kilkakrotnie rozmawiać z rodzicami moich uczniów. Była to bardzo dobra okazja by lepiej poznać i zrozumieć ich sytuację jak również naświetlić rodzicom problemy z jakimi borykają się ich dzieci w szkole oraz zasugerować możliwe rozwiązania ich problemów. Doświadczenie to wpłynęło bardzo pozytywnie na moją pracę z młodzieżą.
Starałam się poznawać uczniów w trakcie zajęć jak również poprzez uczestnictwo w licznych imprezach szkolnych. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego miałam okazję bardziej poznać podopiecznych w trakcie wspólnej pracy. Kolejną możliwością bliższego poznania uczniów było sprawowanie nad nimi opieki w trakcie apeli, wspólnych wyjść do kina, wyjazdu na konkurs językowy oraz na wycieczce krajoznawczej.
Dnia 2.10.2013 oraz 02.04.2014 sprawowałam opiekę nad młodzieżą podczas wyjścia do kina. Współorganizowałam akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, świąteczny konkurs językowy „Santa Claus vs Dziadek Mróz” oraz konkurs czytelniczy. Zorganizowałam i przeprowadziłam w szkole akcję charytatywną mającą na celu pomoc Justynie Niedziałek. Dzięki zaangażowaniu uczniów udało nam się zebrać przewidzianą kwotę i przekazać ją fundacji. Przygotowywałam uczniów do konkursu językowego odbywającego się w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Filii w Puławach 18. 03. 2014, w którym jedna z moich uczennic zajęła drugie miejsce. Sprawowałam również opiekę nad tymi uczniami w czasie wyjazdu. Zorganizowałam i przeprowadziłam szkolny konkurs językowy „Around the English Speaking World”, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.
W czasie mojego stażu prowadziłam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów mających problemy z nauką języka angielskiego. Na zajęcia uczęszczali uczniowie mający problem ze zrozumieniem bieżącego materiału oraz uczniowie, których zaległości i braki z poprzednich lat nauki uniemożliwiały dalszą naukę języka. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali dodatkowe ćwiczenia, zadawali pytania i uzupełniali swoją wiedzę.
W ramach dodatkowych zajęć prowadziłam również zajęcia w całości poświęcone przygotowaniu do matury pisemnej i ustnej. W zajęciach brali udział uczniowie z klasy IV technikum zdający na egzaminie maturalnym język angielski. Zajęcia te odbywały się raz w tygodniu. Omawialiśmy na nich różne techniki rozwiązywania zadań, przypominaliśmy niezbędny materiał gramatyczny i leksykalny oraz rozwiązywaliśmy przykładowe zestawy maturalne. Dla uczniów była to dodatkowa możliwość sprawdzenia własnych sił przed egzaminem pisemnym i ustnym. Praca na tych zajęciach dała mi dużo satysfakcji oraz wzbogaciła moją wiedzę i doświadczenie.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów realizowałam czytając literaturę z dziedzin pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Miałam również możliwość rozmowy z niektórymi rodzicami podczas konsultacji i wywiadówek. Pozwoliło mi to zgromadzić informacje o środowisku uczniów oraz nawiązać dobre kontakty z uczniami i współpracę z rodzicami.

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ.

Współpracę z opiekunem stażu rozpoczęłyśmy od omówienia głównych celów i zasad naszej współpracy. Zawarłyśmy kontrakt, w którym określiłyśmy główne cele i metody pracy. Wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i hospitacji a także ich tematykę i terminy. Następnym krokiem było przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
W ramach naszej współpracy raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwując zajęcia zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu w trakcie lekcji, rodzaj stosowanych metod pracy oraz technik motywacyjnych. Hospitacje tych zajęć były ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Umożliwiły mi one poznanie ciekawych form pracy, z których część mogłam zastosować również na swoich lekcjach.
Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, które poprzedzało przygotowanie konspektu lekcji. Przygotowując konspekty lekcji starałam się dokładnie określić cele ogólne i szczegółowe oraz dokładny przebieg zajęć. Każde obserwowane zajęcia były poprzedzone wspólną analizą i dokładnym omówieniem konspektów. Po przeprowadzonej hospitacji omawiałyśmy mocne i słabe strony lekcji oraz określałyśmy wnioski do dalszej pracy w celu udoskonalenia mojego warsztatu.
Efektem wspólnej pracy było bieżące korygowanie popełnionych podczas zajęć błędów. Wskazówki i rady opiekuna stażu wpłynęły w znacznym stopniu na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Zwróciłam większą uwagę na kwestie optymalnego wykorzystania czasu na lekcji. Pozwoliły mi one zapoznać się z różnorodnymi metodami pracy z uczniem. Wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie hospitacji staram się wykorzystywać w swojej pracy.

PODSUMOWANIE

W czasie odbywania stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Realizacja planu zawodowego przyniosła mi wiele satysfakcji. W tym czasie znacznie poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki. Poznałam zasady obowiązujące w danej placówce jak również akty prawne związane z funkcjonowaniem szkoły. Nowe doświadczenia i wyzwania wzbogaciły mój warsztat pracy. Dzięki życzliwości i pomocy innych nauczycieli zdobyłam wiele przydatnych informacji, które mogłam wykorzystać w celu udoskonalenia moich metod pracy.
Okres stażu był dla mnie wyzwaniem i okresem ciężkiej pracy. Dał mi on możliwość sprawdzenia mojej wiedzy i umiejętności. Starałam się jak najlepiej poznać uczniów by wiedzieć jak motywować ich do dalszej pracy i pokazać im jak niezbędna jest znajomość języka angielskiego w ich dalszym życiu. Mam nadzieję, że działania, które podjęłam przyniosły pozytywne rezultaty.
Po zakończeniu stażu mam zamiar nadal doskonalić moje umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe by prowadzone przeze mnie zajęcia były interesujące i motywujące.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.