X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23363
Przesłano:

Program zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie "Wrota sukcesu"

PROGRAM ZAJĘĆ
DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO
DLA KLAS III
W PROJEKCIE „WROTA SUKCESU”

Gimnazjum nr 1 im. KEN w Koronowie

Prowadzący zajęcia:
mgr Karolina Myk-Szczepińska


WSTĘP

W momencie ukończenia gimnazjum uczniowie zmuszeni są dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego jakim jest wybór szkoły średniej. Przed nimi staje konieczność podjęcia drogi kształcenia, która niewątpliwie związana jest z wyborem dalszej ścieżki zawodowej. Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu nie jest zadaniem łatwym. Do decyzji tej uczeń powinien zostać przygotowany już w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Celem oddziaływań edukacyjnych nie może być udzielanie uczniowi jednoznacznej, jednorazowej porady, lecz przygotowanie go do samodzielnego podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Każdy doradca zawodowy jest bowiem tylko tą osobą, która wskazuje najlepsze możliwości i drogi podejmowania decyzji, nie może jednak narzucać i zmuszać do ich podejmowania.

Uczeń powinien zatem dowiedzieć się jak najwięcej o możliwych kierunkach dalszego kształcenia, o swoich możliwościach psychofizycznych, zainteresowaniach i predyspozycjach oraz o istniejących zawodach i zmieniającym się rynku pracy. Taki tok działania powinien zwiększyć szansę na podejmowanie trafnych, świadomych decyzji edukacyjnych. Istotną sprawą jest też uświadomienie uczniom, że dany zawód nie musi być wyborem na całe życie. Zmieniający się rynek pracy coraz częściej zmusza nas do przekwalifikowania się.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program został opracowany jako potrzeba pomocy uczniom biorącym udział w projekcie edukacyjnym m.in. z doradztwa zawodowego, pod nazwą „Wrota Sukcesu”. Program ma na celu ułatwienie uczniom klas III Gimnazjum nr 1 podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Program omawia zagadnienia związane z samopoznaniem (zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności), komunikacją interpersonalną, etapy podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje dotyczące poznawania zawodów, wymogi współczesnego, lokalnego rynku pracy i charakterystykę systemu edukacji.

Oferowane zajęcia pomogą zwiększyć szanse zawodowe młodzieży oraz zmobilizować ją do odpowiedzialności za własne, przyszłe życie.

Realizacja programu przebiegać będzie z wykorzystaniem metod i form pracy aktywizujących ucznia.

Cel ogólny:
• Uświadomienie i przygotowanie zarówno uczniów gimnazjum jak i ich rodziców do podjęcia trafnej decyzji w wyborze dalszej drogi kształcenia, jak i wyboru drogi zawodowej po szkole ponad gimnazjalnej.

Cele szczegółowe:

- Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa, wskazanie dróg dalszego kształcenia, przedstawienie warunków przyjęć do konkretnej szkoły.
- Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrywanie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów.
- Rozwijanie u uczniów umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, sprawnego komunikowania, autoprezentacji.
- Wskazanie na znaczenie stanu zdrowia i warunków psychofizycznych w związku z wymaganiami konkretnego zawodu.
- Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie.
- Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
- Pokonywanie trudności emocjonalnych w życiu codziennym.
- Planowanie własnego rozwoju i ścieżki kariery zawodowej.
- Zapoznanie z różnymi, istniejącymi na rynku pracy zawodami.
- Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, pisania listu motywacyjnego oraz własnego CV.
- Pozyskanie informacji na temat sposobów i miejsc poszukiwania pracy.
TREŚCI KSZTAŁCENIA I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Określenie własnych uzdolnień i zainteresowań (naukowych, artystycznych, technicznych, urzędniczych, społecznych).
2. Samoocena – ustalenie swoich mocnych stron (osiągnięcia,
zalety osobiste itp.)
3. Cechy usposobienia i temperamentu, ich znaczenie w wyborze zawodu, komunikacja interpersonalna.
4. Mowa ciała.
5. Kierunki dalszego kształcenia.Jak podjąć decyzję o wyborze szkoły?
6. System edukacji ponad gimnazjalnej.
7. Poznajemy zawody - opisy zawodów i ich wymagania.
8. Ja w świecie zawodów – umiejętność podjęcia dobrego wyboru.
9. Zmieniający się lokalny rynek pracy.
10. Najważniejsze dokumenty: list motywacyjny i CV oraz prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczeń:
- potrafi określić i rozwijać swoje zainteresowania
- potrafi uświadomić sobie własne uzdolnienia
- poznaje własną osobowość
- potrafi ocenić swój stan fizyczny i zdrowotny
- zna swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz własne predyspozycje do wykonywania zawodów
- zna podstawowe podziały zawodów
- zna przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania konkretnego zawodu
- zna rodzaje i typy szkół przygotowujące do wybranego zawodu
- zna kryteria przyjęć oraz warunki naboru i kształcenia
- zna przebieg kształcenia i czas trwania nauki
- zna możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych
- posiada informacje o funkcjonowaniu lokalnego rynku pracy
- dostrzega szanse zatrudnienia w danym zawodzie
- potrafi napisać życiorys i list motywacyjny oraz podjąć rozmowę kwalifikacyjną
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Gimnazjum nr 1 im. KEN w Koronowie.
OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE

Uczniowie klas III Gimnazjum nr 1 w Koronowie.
METODY PRACY
1) Pogadanki
2) Warsztaty psychologiczne
3) Lekcje zawodoznawcze
4) Wycieczki do zakładów pracy
5) Gry edukacyjne
6) Ankiety, testy
7) Prezentacje multimedialne
8) Filmy edukacyjne

BIBLIOGRAFIA:
Kania I. : Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą. Difin, 2010
Bielak B.: Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? WSiP, 2009
Bielak B.: Jaki zawód wybrać? WSiP, 2008
Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Warszawa 2012
Rosalska M.: Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Warszawa 2012
Rittel S.J.: Edukacja wobec rynku pracy: realia, możliwości, perspektywy, pod red. R. Gerlacha, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.