X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29204
Przesłano:

Scenariusz edukacyjno-zawodowy indywidualnego spotkania z uczniem

Rodzaj zajęć: indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Realizacja: doradca zawodowy
Cele ogólne zajęć:

1. Wstępne rozpoznanie oczekiwań, identyfikacja zasobów, pomoc przy określeniu jego celów zawodowych
2. 1. Określenie potencjału ucznia: jego zainteresowań, zdolności, umiejętności możliwości.
-Uświadomienie roli zainteresowań w wyborze zawodu
-Uświadomienie istnienia uniwersalnych umiejętności, które rozwinięte w warunkach szkolnych, domowych i towarzyskich mogą znaleźć zastosowanie w pracy zawodowej
-Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień, odróżnienia cech charakteru i zainteresowań od uzdolnień
3. Określenie obszaru predyspozycji i preferencji zawodowych.
4. Wypracowanie ścieżki kariery edukacyjno–zawodowej.
5. Wsparcie w wyborze odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia .
6. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
7. Ankieta dotycząca przydatności i skuteczności doradztwa zawodowego

Metody i formy pracy:
1. Praca indywidualna ucznia pod kierunkiem doradcy zawodowego
2. Dyskusja
3. Analiza danych
4. Rozmowa kierowana

Materiały i pomoce dydaktyczne:
1. Indywidualny Plan Działania
2. Profil zainteresowań
3. Kwestionariusz potrzeb i oczekiwań
4.Kwestionariusz stylów komunikacji

5. Kwestionariusz uzdolnień

6. Kwestionariusz ról zespołowych

7. Kwestionariusz umiejętności komunikowania się

8. Kwestionariusz zainteresowań i skłonności Klimowa

9. Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

10. Kwestionariusz poczucia wartości

12. Kwestionariusz gotowości do zmiany

13.Test na identyfikację stylów menadżerskich

14. Test zainteresowań zawodowych

15. Test Herzberga

16.Młodziezowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych- MŁOKOZ

17. Kwestionariusz skłonności zawodowych

18. Kwestionariusz zainteresowań i preferencji zawodowych

19. Zeszyt zawodoznawczy

20.Samoocena umiejętności komunikowania się

21. Kwestionariusz stylu uczenia się

22. Kwestionariusz poczucia wartości

23. Kwestionariusz umiejętności słuchania innych

24. Kwestionariusz stylu interpersonalnego

25. Kwestionariusz temperamentu

26. Test Kotwice Scheina

27. Dokumenty i pozycje książkowe dotyczące poradnictwa zawodowego

28. Komputer z dostępem do Internetu
29. Informator o zawodach, teczka o zawodzie bądź Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Dz. U. Nr 82, poz. 537)
• Testy i kwestionariusze dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby radzącej się.
Przebieg spotkania:
WSTĘP:

1. Przedstawienie sylwetki doradcy zawodowego
2. Przedstawienie celu i przebiegu spotkania
3.Nawiązanie kontaktu klient-doradca

Nawiązujemy kontakt
Realizujemy program doradztwa zawodowego i personalnego

• Poprzez dialog, ankiety i kwestionariusze uczeń zastanawia się nad swoją osobowością i temperamentem.
- indywidualny plan działania
-kwestionariusz temperamentu
-typy osobowości
• Uczeń podczas spotkań doradczych poprzez rozwiazywanie testów i ich analizę uświadomi swoje mocne i słabe strony
• Rozmowa doradcza ukierunkuje na prawidłową ścieżkę edukacyjno-zawodową
• Kwestionariusz stylu interpersonalnego pozwoli określić style komunikacji
• Test do samooceny wskazuje na cechy osobowości wg Holanda
• Test Scheina, którego celem jest zachęcenie do refleksji na temat obszarów własnych kompetencji, motywacji i systemu wartości
• Testy i kwestionariusze zainteresowań, umiejętności, zdolności: uświadamiają ich role w wyborze szkoły czy zawodu.
• Karta zainteresowań powie nam jakie czynności lubicie wykonywać a jakich nie, co w konsekwencji ukierunkuje preferencje: humanistyczne czy matematyczne itp.
• Ankieta uzdolnień wskaże w czym jesteśmy mistrzami, czy są to np. uzdolnienia językowe czy interpersonalne.
• Ankieta skłonności zawodowych poszereguje do poszczególnych grup zawodowych oraz wskaże profil szkolny, jak np. biologiczno-chemiczny czy matematyczno-fizyczny
• Test zainteresowań i skłonności Klimowa sugeruje wiodący przedmiot pracy, wskazane cechy oraz przeciwskazania
• Kwestionariusz zainteresowań zawodowych ukierunkuje na osobowości innowacyjne, metodyczne, społeczne, przedmiotowe czy kierownicze
• Młodzieżowy kwestionariusz Młokozz potwierdzi kierunek osobowości
• Kwestionariusz stylów komunikacji wskaże jaki posiadamy styl
• Kwestionariusz stylu interpersonalnego mówi o zawartości komunikacji: czy jesteśmy nastawieni na działanie, proces, ludzi czy na pomysły
• Kwestionariusz ról zespołowych uświadomi czy jesteśmy liderami, mówcami czy może człowiekiem akcji, itp.
• Kwestionariusz stylu uczenia ma za zadanie ustalenie jaka jest twoja metoda uczenia się
• Kwestionariusz podejmowania decyzji określi twój stopień intuicyjności bądź racjonalności
• Kwestionariusz gotowości do zmian uświadomi jakim optymistycznym bądź pomysłowym jesteś człowiekiem, czy posiadasz zdolności adaptacyjne czy potrafisz podjąć ryzyko.
• Test zadaniowy na identyfikację stylów menadżerskich określi główne cechy charakteru, czy są to autokratyczne czy może ugodowe, itp.
Ankieta dla ucznia przystępującego do poradnictwa zawodowego1. Czy potrafisz określić swój cel edukacyjno-zawodowy? Sprecyzuj.
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

2. Zaznacz jeden lub dwa najważniejsze twoim zdaniem style, które oznaczają typ preferowanej przez ciebie aktywności:
• Kierownicze
• Społeczne
• Metodyczne
• Innowacyjne
• Przedmiotowe

3. Czy potrafisz określić swoje skłonności zawodowe, jeśli tak to podaj wskazane cechy charakteru, jako twoje predyspozycje oraz przeciwskazania do wykonywania danego zawodu:

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
4. Szczegółowa ankieta o zawodzie: (wypełniają uczniowie, którzy są zdecydowani i świadomi swojego wyboru).

5. Podaj nazwę zawodu, który chcesz wykonywać:
........................................

6. Jaką szkołę należy skończyć, aby wykonywać twoją wymarzoną pracę?
(jeśli taką ową posiadasz):
........................................
........................................
........................................
7. Gdzie się pracuje najczęściej w tym zawodzie?
........................................
........................................
........................................
8. Co robi się głównie w tym zawodzie? (Czynności, zadania, itp.):
........................................
........................................
........................................
9. Czym się pracuje? (Materiały, narzędzia, maszyny itp.):
........................................
........................................
........................................
10. Jakie są efekty, wytwory pracy?
........................................
........................................
........................................
11. Z kim kontaktuje się pracownik wykonujący ten zawód?
........................................
........................................
........................................

12. Wymagania zawodu(podkreśl właściwe odpowiedzi)
a. Jakie warunki fizyczne pracownika są istotne w tym zawodzie?
- Ogólna sprawność fizyczna
- Brak wad wzroku
- Brak wad narządów słuchu
- Zmysł równowagi
- Wytrzymałość
- Niewystępowanie alergii
- Zręczność manualna
- Zdolność rozróżniania kolorów
- Brak wad wymowy
- Niewystępowanie zawrotów głowy
- Umiejętność koncentracji
- Inne(jakie?)

b. Jakie inne cechy są wymagane w tym zawodzie?
- Dokładność
- Wyobraźnia przestrzenna
- Pomysłowość
- Umiejętność wysławiania się
- Umiejętność pracy w grupie
- Umiejętność przekonywania
- Umiejętność rozumienia ludzi
- Dyspozycyjność czasowa
- Zrównoważenie
- Zdolności matematyczne
- Odporność na stres
- Umiejętność samodzielnej pracy
- Umiejętność przekonywania
- Umiejętność słuchania
- Chęć pomagania innym
- Mobilność
- Inne

c. Jakich zainteresowań czy upodobań wymaga ten zawód?
........................................
........................................
........................................

d. Jakie są przeciwskazania do wykonywania tego zawodu?
- Wada wzroku
- Skrzywienie kręgosłupa
- Brak odporności na stres
- Choroby układu krążenia
- Wady wymowy
- Zaburzenia równowagi i świadomości
- Choroby alergiczne
- Choroby układu oddechowego
- Płaskostopie
- Nadpobudliwość, nerwowość
- Inne

e. Gdzie znajdują się miejsca nauki Twojego wymarzonego zawodu........................................

f. Jak długo trwa nauka zawodu........................................


g. Jakie są warunki przyjęcia na naukę w tych instytucjach kształcących?........................................

h. Jakie istnieją możliwości podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie?........................................


i. Jakie są możliwości znalezienia pracy w tym zawodzie?........................................

j. Podaj trzy miejsca jeśli zdobyłabyś/zdobyłbyś tę zawód gdzie poszukiwać pracy?........................................


13. Czy potrafisz określić swój typ temperamentu przeważającego w twojej osobowości?
• Choleryczny
• Melancholiczny
• Sangwiniczny
• Flegmatyczny

14.Wymięń przynajmniej 4 mocne strony swojej osobowości:

........................................

15.Podkreśl te uzdolnienia, które twoim zdaniem najtrafniej u ciebie dominują:

• Uzdolnienia językowe
• Uzdolnienia interpersonalne
• Uzdolnienia techniczne
• Uzdolnienia praktyczno-porządkowe
• Uzdolnienia artystyczne
• Uzdolnienia poznawcze

16. Zaznacz te zainteresowania szkolne, które twoim zdaniem masz najlepiej rozwinięte:
• Humanistyczne
• Matematyczno-fizyczne
• Biologiczno-chemiczne
• Techniczne
• Opiekuńczo-wychowawcze
• Usługowe
• Artystyczne
• Sportowe

17. Jakiego typu zainteresowana zawodowe posiadasz?
• Techniczne
• Poznawcze
• Artystyczne
• Menadżerskie
• Biurowe

18. Podkreśl dwa rodzaje zainteresowań, które są tobie najbliższe:
• Naukowe
• Usługowe
• Artystyczno-kulturalne
• Techniczne
• Przyrodnicze

19. Określ swój styl komunikacji poprzez najbliższe tobie cechy charakteru:
• Nastawieni na działanie-bezpośredni, zdecydowani, szybcy, energiczni
• Nastawieni na proces-systematyczni, logiczni, trzymają się faktów, ostrożni, cierpliwi
• Nastawieni na ludzi-spontaniczni, empatyczni, subiektywni, emocjonalni, wrażliwi
• Nastawienie na pomysły-z wyobraźnią, charyzmatyczni, trudni do zrozumienia, egocentryczni, twórczy, prowokacyjni, fantaści, pełni pomysłów

20. Jak myślisz jaki określa ciebie styl menadżerski(wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi):
• Dyrektorski
• Ugodowy
• Autokratyczny/życzliwy
• Autokratyczny/krytyczny
• Otwarty
• Misjonarski
• Biurokratyczny
• Olewający

21. Uporządkuj chronologicznie następujące po sobie zdarzenia przed rozmowa kwalifikacyjną:
• Wygląd zewnętrzny
• Obszar zawodowy(przygotowanie merytoryczne do rozmowy)
• Słownictwo adekwatne do sytuacji
• Gromadzenie informacji o danej instytucji
• Przeprowadzanie wstępnej rozmowy przed lustrem(autoprezentacja)
• Wywieranie dobrego wrażenia na rozmówcy
• Obszar motywacyjny kandydata
• Obszar osobowościowy związany z ocena predyspozycji kandydata
• Przygotowanie dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i referencje
• Sporządzenie listy pytań do pracodawcy
• Przygotowanie psychiczne(koncentracja na swoich atutach)
• Pyta się o formę zatrudnienia
• Pyta się o zarobki

Test wykonany dwukrotnie, na początku projektu i po jego zakończeniu. Ma on bowiem zadanie ewaluacyjne. Uczeń nie jest świadomy swoich zasobów a niewątpliwie zauważy je po zakończeniu projektu.

Doradca zawodowy i personalny
Małgorzata Ryszewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.