X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23360
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel mianowany

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.

Zgodnie z § 8 ust.1 w planie rozwoju uwzględniłam następujące treści:
1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadania wynikające z rozporządzenia

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu.
• Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych.
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.
2. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
• Uzupełnianie zaplecza, samodzielnie przygotowanie środków dydaktycznych.
• Opracowanie zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć:
- stosowanie aktywizujących metod nauczania
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testów, sprawdzianów
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów.
• Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia.
3. Doskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka polskiego i historii.
• Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi.
• Ciągła ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.
4. Organizowanie konkursów szkolnych.
• Współudział w organizowaniu szkolnych etapów konkursów polonistycznych i historycznych.
• Opracowanie regulaminu konkursów.
5. Przygotowywanie uczniów i udział w konkursach zewnętrznych.
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, egzaminu gimnazjalnego
• Praca indywidualna z uczniem zdolnym.
6. Praca z uczniem słabym.
• Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów słabszych.
• Wdrażanie zróżnicowanych metod nauczania na lekcjach języka polskiego i historii oraz na lekcjach wychowawczych.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
7. Opracowanie i wdrożenie programów i projektów edukacyjnych.
• Opracowanie planu pracy szkolnego koła dziennikarskiego.
• Opracowanie planu pracy zajęć wyrównawczych z języka polskiego.
8. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych.
• Organizowanie konkursów, projektów, akademii i imprez klasowych oraz szkolnych.
9. Wypracowanie metod współpracy z uczniami w ramach pełnienia funkcji wychowawcy klasy.
• Opracowanie planu wychowawczego klasy.
• Założenie dla własnych potrzeb bazy danych klasy.
10. Wspomaganie rozwoju i kształcenie samodzielności uczniów przez aktywne uczestniczenie w życiu klasy.
• Zachęcanie do rozwijania aktywności społecznej (wspomaganie pracy samorządu klasowego, działań na rzecz klasy i szkoły).
• Organizacja wycieczek klasowych, imprez szkolnych (np. zakończenie szkoły, dyskoteki).
11. Współpraca z rodzicami
• Spotkania z rodzicami.
• Dyżury nauczycielskie
• Współpraca z tzw. trójką klasową
• Pedagogizacja rodziców.

§8, ust.2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela.
• Udział w specjalistycznych kursach.
• Publikacje na stronach internetowych.
2. Wykorzystanie komputera w pracy.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej i wychowawczej (przygotowywania sprawdzianów, testów, planów wynikowych, dyplomów itp.)
• Udział w projektach organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
• Przygotowywania uczniów do konkursów tematycznych i przedmiotowych.
• Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji i zajęć koła przedmiotowego.
• Redagowanie gazetki szkolnej przy wykorzystaniu technologii informacyjnej.
• Udział w kursach doskonalących realizowanych przez Internet.
3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych ze stażem na nauczyciela dyplomowanego.
• Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Przekazywanie wiedzy i materiałów metodycznych zdobytych na kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczyciela kontraktowego.
• Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów nauczycieli przedmiotów humanistycznych
2. Opublikowanie w portalu internetowym Planu rozwoju zawodowego.
• Przygotowanie planu i przesłanie na stronę internetową.
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
• Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości, konkursów, szkoleń.

§ 8. ust.2. pkt.4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
1. Odbycie szkolenia na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
• Udział w szkoleniu.
• Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

§8, ust.2, pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

1. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych mających na celu rozwijanie zainteresowań.
• Organizacja wycieczek szkolnych do miejsc historii, muzeum, kina, itp.
• Przystąpienie do programu Press Junior Media.
• Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
2. Przygotowywanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury.
• Działania ukierunkowane na wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczniów na płaszczyźnie dóbr kultury.
• Organizacja wycieczek do teatru, kina.
3. Realizacja zadań wynikających z przystąpienia szkoły do konkursów zewnętrznych.
• Organizacja konkursów szkolnych,
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach polonistycznych.
4. Organizacja uroczystości szkolnych i współudział w ich przeprowadzaniu
• Opracowanie scenariuszy uroczystości.
• Przeprowadzenie uroczystości
• Współudział w uroczystościach przeprowadzanych przez innych nauczycieli.
5. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
• Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców.
• Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
• Dostosowywanie metod i form pracy do zaistniałych problemów w danej klasie.
• Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia.
• Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.
• Organizowanie w trudnych sytuacjach pomocy psychologicznej dla uczniów.
• Przeciwdziałanie agresji: rozmowy indywidualne oraz grupowe na lekcjach wychowawczych i przerwach
• Prowadzenie zajęć prozdrowotnych: pogadanki na lekcjach godziny wychowawczej
5. Dostarczanie wiedzy uczniom i ich rodzicom na temat dalszej edukacji.
• Lekcje wychowawcze związane z tematyką dalszej edukacji.
• Pedagogizacja rodziców.
• Współpraca z:
- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną ,
- OHP ,
- Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej.
• Organizowanie wyjazdów na Targi Edukacji.
• Tablica zawodoznawcza.

§8, ust.2, pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
1. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
• Skierowania na badania, opinie, konsultacje
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Skierowania na badania, opinie, orzeczenia.
• Niesienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi.
3. Włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły
• Współudział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.
• Kontakty indywidualne z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów
4. Aktywna systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami.
• Współpraca z:
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Sądem Rejonowym,
- Policją,
- Stowarzyszeniem Integracyjnym ”Klub Otwartych Serc”
- Punktem konsultacyjnym przy PCPR ,
- Radą Rodziców,
- Samorządem Szkolnym,
- Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną .

§8, ust.2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.
• Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
• Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja.
• Studiowanie literatury fachowej.


UWAGI KOŃCOWE:
Niniejszy plan rozwoju zawodowego może ulec ewaluacji w zakresie zadań i form realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.