X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23354
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień zawodowy

nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Aneta Nowak
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tapinie
3. Data rozpoczęcia stażu: 13.09.2011 r.
4. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Niniejszy Plan Rozwoju Zawodowego opracowany został zgodnie z § 8 Rozporządzenia MENiS z dnia
1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Dz 2004r., Nr 260, poz.2593 z późn.zm.)

Czynności organizacyjne
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.

Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie projektu planu rozwoju -analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego

-sporządzenie wniosku o rozpoczęcia stażu

-plan rozwoju zawodowego Na bieżąco przez cały okres stażu

-VIII 2011

- VIII 2011 - notatki

- wniosek

- projekt planu rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - zbieranie informacji o realizacji zadań, gromadzenie dokumentów, zaświadczeń o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, opracowań, kserokopii i innych materiałów
-uzyskanie oceny dorobku zawodowego Okres stażu - świadectwa, zaświadczenia itp.

- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
3. Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu -autoanaliza
- przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
VI 2014
- sprawozdanie
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego Przekazanie dokumentacji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny W ciągu 14 dni od otrzymania oceny - wniosek

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli - udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
- udział w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez instytucje pozaszkolne Okres stażu - zaświadczenia
2. Podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły - uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej
-zachęcanie i przygotowywanie uczniów do brania udziału w konkursach
- organizowanie konkursów
- różnicowanie wymagań dla uczniów podczas sprawdzianów Okres stażu - protokoły
- protokoły
- wybrane sprawdziany
3. Opracowanie
i zorganizowanie szkolnych
konkursów dla uczniów klas II-III z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej
i przyrodniczej Opracowanie regulaminu konkursu, skonstruowanie kart pracy, powołanie komisji oceniającej, wykonanie dyplomów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu Okres stażu - regulamin konkursu, karty pracy, sprawozdania
4. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięcia „Prawa dziecka” Zajęcia otwarte dla dzieci z klas 0-III, pogadanka dla rodziców, konkurs plastyczny Okres stażu Potwierdzenie wdrożenia, prace uczniów
5. Uzupełnienie bazy dydaktyczno-przedmiotowej - pozyskiwanie materiałów dydaktycznych dla uczniów z różnych wydawnictw
- wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych Na bieżąco - materiały
- plansze
6. Studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełniania i odświeżania swoich wiadomości
- zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą metodyczną i pedagogiczną Okres stażu, zgodnie z potrzebami - lista przeczytanych pozycji książkowych
7. Doskonalenie metod i form pracy dydaktycznej oraz wychowawczej - rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- poszerzenie wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami
- praca metodami aktywizującymi, rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno u uczniów, jak i u nauczyciela Okres stażu - dokumentacja wychowawcy
- scenariusze i konspekty lekcji

8. Pomoc w organizowaniu
i przeprowadzaniu różnorodnych akcji - współorganizowanie i przeprowadzanie akcji o różnym charakterze (charytatywne, edukacyjne, informacyjne itp.) Okres stażu - sprawozdania
9. Różne formy promocji szkoły - współorganizowanie i udział w akcjach promujących szkołę,
- współpraca z lokalnymi mediami
- redagowanie i przesyłanie artykułów z imprez szkolnych do prasy lokalnej

Okres stażu
- artykuły w gazetach i na stronach internetowych

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej - opracowanie plany rozwoju zawodowego oraz całej dokumentacji awansu zawodowego
- korzystanie z serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauczanymi przedmiotami
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami Okres stażu - wykaz serwisów edukacyjnych
- przykładowe pomoce dydaktyczne
2. Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, edytora tekstu, Internetu - korzystanie z pakietu Office w celu przygotowywanie sprawdzianów i testów, analizy wyników badania osiągnięć uczniów, kart pracy, ciekawych scenariuszy, ankiet, materiałów na posiedzenia Rad Pedagogicznych, dokumentów do teczki wychowawcy, własnych publikacji, teczki awansu zawodowego, pisanie i publikowanie w Internecie materiałów dydaktycznych, wykonywanie techniką komputerową zaproszeń, podziękowań, dyplomów - okres stażu - sprawdziany, testy, karty pracy, wypracowane materiały, sprawozdanie, teksty publikacji, materiały do gazetek
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej, - opracowywanie planów wynikowych, dostosowywanych wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania przy pomocy komputera,
- wykorzystywanie do sporządzania pism, opracowań itp. oraz innej dokumentacji szkolnej,
- opracowanie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- prowadzenie zajęć przedmiotowych w pracowni komputerowej
- projekty i wykonywanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne
- publikowanie artykułów na stronach internetowych
- publikowanie artykułów w lokalnej prasie
Okres stażu - przykładowe plany wynikowe, dostosowane wymagania edukacyjne i kryteria oceniania
- przykładowa dokumentacja szkolna
- dokumentacja z przebiegu stażu w wersji wydrukowanej
- scenariusze lekcji
- dyplomy, podziękowania, zaproszenia
- artykuły na stronach internetowych
- artykuły w prasie
4. Wykorzystanie Internetu, jako źródła informacji - korzystanie z wiedzy doświadczeń innych nauczycieli,
- pozyskiwanie informacji z Internetu dotyczących awansu zawodowego oraz prawa oświatowego
- korzystanie ze stron internetowych MEN
- korzystanie z Internetu w celu poszukiwania wiadomości z zakresu nauczanych przedmiotów
Okres stażu - wykaz stron internetowych
5. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego - umieszczenie planu rozwoju zawodowego
w Internecie Okres stażu - adres strony internetowej

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem - prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli wybranymi metodami pracy
- podejmowanie działań w ramach WDN
- współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i historii Okres stażu - scenariusze zajęć
2. Opracowanie i wygłoszenie referatów oraz przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla członków Rady Pedagogicznej dotyczące bieżących problemów oraz wynikające z potrzeb szkoły - odczyt, warsztaty Okres stażu Referaty, scenariusze zajęć
3. Aktywna praca w zespole szkolnym - ustalenie harmonogramu działań na dany rok szkolny
- aktywny udział w spotkaniach zespołu
- dzielenie się doświadczeniami z członkami zespołu poprzez referatów i prelekcji, przekazywanie informacji zdobytych na konferencjach metodycznych, szkoleniach
i warsztatach
- przygotowanie i realizacja zaplanowanych przez zespół przedsięwzięć
- analiza wyników próbnych i końcowych sprawdzianów po klasie VI Okres stażu - harmonogram działań
- księga protokołów Rady Pedagogicznej
4. Włączenie się w „Mini publikacje szkolne”
i przekazanie do biblioteki szkolnej opracowań
i scenariuszy uroczystości szkolnych Udostępnianie materiałów Okres stażu Scenariusze, potwierdzenia opiekuna biblioteki szkolnej
5. Udostępnienie koleżankom uczącym w klasach 0-III materiałów pomocniczych, scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych Przekazanie materiałów Okres stażu Scenariusze, potwierdzenia, ćwiczenia, karty pracy, zeszytów obserwacji uczniów
6. Udział w WDN Uczestniczenie w radach szkoleniowych Okres stażu Protokoły Rady pedagogicznej

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Nabywania umiejętności autorskiego projektowana własnych działań - opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć zgodnych z zainteresowaniami uczniów i dyktowanych potrzebami szkoły Okres stażu - program zajęć w wersji drukowanej
- sprawozdanie
- dziennik zajęć pozalekcyjnych
2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu „Współpraca z rodzicami klas 0-III” ze szczególnym uwzględnieniem pedagogizacji rodziców - opracowanie programu, wdrożenie do realizacji, ewaluacja W okresie stażu Program, potwierdzenie rodziców, protokoły spotkań, ewaluacja, sprawozdanie
3. Praca z uczniem z dostosowanym poziomem wymagań -analiza orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- opracowanie na podstawie zaleceń planów wynikowych i kryteriów oceniania dla uczniów z dostosowanym poziomem wymagań Okres stażu - plany wynikowe
- kryteria oceniania

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży -współorganizowanie wyjazdów do kina, wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju
- współorganizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci zgodnych z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami Okres stażu - dzienniki lekcyjne
- karty wycieczek
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych
2. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych -opracowanie regulaminów konkursów szkolnych, układanie zadań z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz historii; sprawdzanie prac i wyłonienie zwycięzców
- współorganizowanie i przeprowadzenie konkursów zgodnych z zainteresowaniami dzieci Okres stażu - wersja drukowana regulaminu
- sprawozdania z przebiegu konkursów

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej - współorganizowanie uroczystości szkolnych, apeli oraz dostarczanie informacji z podjętych działań w celu ujęcia ich w kronice szkolnej
- udział w różnych imprezach organizowanych na terenie szkoły Okres stażu - scenariusze uroczystości
-kronika szkolna
2. Współpraca z Powiatową Komendą Policji, Powiatową Komendą Straży Pożarnej, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - zorganizowanie spotkań z policjantami i strażakami, wykonywanie gazetek tematycznych, zorganizowanie wycieczek do straży pożarnej i na policję, udział w konkursach, włączenie się w przedsięwzięcia JSOiPZ Okres stażu - potwierdzenia współpracy, zdjęcia, sprawodania
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu - organizowanie spotkań rodziców i uczniów z pracownikami poradni, kierowanie dzieci na badania Okres stażu - potwierzenie współpracy, , opinie o uczniu sporządzone przez nauczyciela
4. Współpraca z wydawnictwami - stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych: Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Nowa Era,
- pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
- udział w konferencjach organizowanych przez wydawnictwa Okres stażu - potwierdzenie współpracy
- zaświadczenia
§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Zorganizowanie konkursów dla uczniów klas I-III Organizowanie konkursów, karty pracy,
- przeprowadzenie konkursów: polonistycznego, matematycznego, recytatorskiego, plastycznego, wiedzy o otaczającym środowisku Okres stażu Regulaminy konkursów, karty pracy, dyplomy
2. Organizowanie imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych Zorganizowanie pasowania na pierwszoklasistów, uroczystych apeli z okazji świąt patriotycznych, uroczystych jasełek, zabawy karnawałowej, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny, organizacja wycieczek klasowych Okres stażu Sprawozdania, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.1. Opiszę i dokonam analizy przynajmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub edukacyjnych Sporządzenie opisu i analizy przynajmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub edukacyjnych Okres stażu Opis i analiza przypadków

Uwaga:
Projekt Planu Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzone lub zmodyfikowane w miarę potrzeb wynikających z planu pracy szkoły i zmian w tej pracy zachodzących.

Projekt sporządziła:.......................................

Akceptuję do realizacji w okresie stażu od dnia...................r. do.........................r.


........................................ ........................................

miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.