X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23380
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt 1).

Zadania do wykonania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
2.Aktualizowanie wiedzy na temat procedur awansu zawodowego (Rozporządzenie MENiS z dnia 1. XII. 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego n-la; Karta Nauczyciela)
3. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej,
4.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
5.Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
6.Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
7.Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
8.Ustalenie harmonogramu hospitacji
9.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
10.Opracowanie projektu sprawozdania
11.Doskonalenie warsztatu i metod pracy. 12.Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne.
13.Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
14.Stosowanie aktywnych metod nauczania.
15.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez wyszukiwanie lub przygotowanie pomocy dydaktycznych (plansze, mapy, gry, itp.)
16.Wyszukiwanie ciekawych czasopism w języku angielskim do prenumeraty przez bibliotekę szkolną i do kupienia przez uczniów oraz pozycji literatury anglojęzycznej celem wykorzystania ich na zajęciach
17.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
18.Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez opiekuna pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy.
19.Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
20. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
21. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
22. Uczestnictwo w szkoleniach metodycznych
23. Samodzielne studiowanie literatury fachowej
24. Przygotowanie, przeprowadzenie ankiety sprawdzającej trudności uczniów w uczeniu się języka angielskiego.
25. Prowadzenie dokumentacji szkolnej - dzienniki lekcyjne
26. Analiza własnych zajęć, określanie mocnych i słabych stron własnej pracy

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt. 2)

Zadania do wykonania
1. Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
2. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
3. Współpraca z rodzicami, wychowawcami Według harmonogramu szkolnego i w zależności od potrzeb
4. Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów.
5. Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
6. Przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego
7. Przeprowadzenie lekcji
o kulturze, historii, geografii krajów anglojęzycznych.
8. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
9. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, zagrożeniami oraz problemami uczniów.
10. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata prowadzone w ramach przedmiotu
11. Opieka nad uczniami słabszymi
12.Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego w ramach tzw. „godzin karcianych”

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 pkt. 2 ust. 3)
Zadania do wykonania

1.Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej
2. Poznanie nowych aplikacji
3. pogłębianie znajomości dotychczas stosowanych programów komputerowych
4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
5. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera, Internetu oraz płyt multimedialnych.
6. Wykorzystanie komputera w przygotowaniu materiałów dydaktycznych (pomocy).
7. Opracowanie dokumentów szkolnych.- Scenariusze lekcyjne, testy, kserokopie materiałów opracowanych komputerowo (dyplomy, słówka). Plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania
8. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem projektora i komputera.
9. wykorzystywanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauczaniem języka angielskiego
10. publikacja swojego planu rozwoju zawodowego w Internecie

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt 4)

Zadania do wykonania

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
2. Studiowanie literatury tematycznej
3. Uczestnictwo w szkoleniach dot. w/w zagadnień
4. Zastosowanie zdobytej wiedzy w swym warsztacie pracy do
rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
5. Udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas spotkań Rady Pedagogicznej
6. Zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska wychowawcy klasy
7. Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce.
Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych szkoły i spotkań indywidualnych.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 pkt.2 ust. 5)

Zadania do wykonania

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły 2. znajomość dokumentów szkolnych (status, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny program wychowawczy i profilaktyczny)
3. znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
5. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
6. Poznawanie przepisów prawa oświatowego oraz uwzględnianie jego zasad w swojej pracy. analiza tychże dokumentów
7. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.