X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23352
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maj 2014 r.
Nauczany przedmiot: język angielski
Cel podstawy: Uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego
(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01. XII. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

Zgodnie z
harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Według terminarza

W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

Potwierdzenia
sprawozdania
§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Udział w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez Dyrektora Szkoły
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• szkolenia metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego
• ukończenie studiów podyplomowych z zakresu logopedii
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa

W okresie trwania stażu.

Potwierdzenia
Listy obecności

Zaświadczenia z ukończonych szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji
Dyplom

Spis zebranych pozycji, czasopisma.

§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Znajomość dokumentacji szkoły
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny
2. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Październik 2011r.

W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Przygotowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Omówienie zasad współpracy. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plakaty, testy.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja konspektu lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.

Wrzesień 2011

Wrzesień 2011

2 razy w roku szkolnym.

2 razy w roku szkolnym.

W ciągu całego stażu.

Cały okres stażu.

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego.
Potwierdzenia obecności, notatki pohospitacyjne.
Potwierdzenia,
Notatki.

Notatka

Notatka

Przedmiotowy system oceniania.

Testy, plakaty.

Potwierdzenie.

Potwierdzenie.

Czasopisma

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
3. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
4. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów.
5. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
6. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
7. Ocena możliwości uczniów
– indywidualizacja nauczania (dostosowanie sposobu nauczania i wymagań do potrzeb i możliwości ucznia):
-praca z uczniem słabym (konsultacje, dodatkowa pomoc)
-praca z uczniem zdolnym (dodatkowe materiały, pomoc w przygotowywaniu się uczniów do konkursów)

Według planu

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

Scenariusze

Plakaty, zdjęcia.

Notatki

Zaświadczenia

Potwierdzenie

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym.

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniach internetowych doskonalących umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego - planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspektów zajęć, testów itd.
5. Kontakt z wydawnictwami językowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacje o szkoleniach, warsztatach, seminariach i nowościach wydawniczych).
6. Publikacje w Internecie – publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego

Cały okres stażu
Zaświadczenia.

Zaświadczenia,
Spis stron www.

Konspekty,
scenariusze
lekcji, testy,
sprawdziany, dyplomy.

Cała dokumentacja awansu zawodowego.

Maile

Publikacja w Internecie

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

Przez cały okres stażu
Notatki.

§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
-Statut Szkoły
-Szkolny Program Wychowawczy
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Regulaminy szkolne

2. Wykazanie się w znajomości przepisów konkretnych sytuacjach i podejmowanych przez siebie działaniach np.:
-ewakuacja uczniów z sali lekcyjnej po usłyszeniu alarmu
-właściwa pod względem prawnym organizacja wycieczek szkolnych i wyjść
-udział w pracach różnorodnych komisji szkolnych

3.Tworzenie planów wynikowych.

4.Tworzenie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.

5.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej .

6.Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

Wrzesień 2011

Według potrzeb

sierpień/wrzesień 2011

Wrzesień 2011

Cały okres stażu

Kopie artykułów, notatki

Potwierdzenia, zapisy w dzienniku lekcyjnym

Plany wynikowe

Przedmiotowy system oceniania
Dzienniki lekcyjne
i pozalekcyjne,

Żelkowo, dnia 31.08.2011

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.