X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23349
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEN NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Danuta Rudnik – nauczyciel mianowany
Punkt Przedszkolny

Termin rozpoczęcia stażu 01. 09. 2011 r.

Data zakończenia stażu 31. 05. 2014 r.

CELE MOJEGO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:

1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno wychowawczych.

2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkolnej
( § 8 ust.2 pkt 1)

Forma realizacji
Termin Dowody
realizacji
Uwagi

1.Doskonalenie własnego warsztatu pracy przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Ukończenie studiów.

2.Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji: „Zbiórka zabawek i książek z których wyrośliśmy”.

4.Udział w przygotowaniu i realizacji imprez przedszkolnych wynikających z kalendarza imprez.

5.Różne formy promocji przedszkola w środowisku – dni otwarte.

6.Prowadzenie zebrań, zajęć otwartych, uroczystości z udziałem rodziców.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

12.2011-2012

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora.
Zaświadczenia, certyfikaty, potwierdzenia uczestnictwa.

Potwierdzenie dyrektora

Dokumentacja fotograficzna. Potwierdzenie dyrektora

Dokumentacja fotograficzna.
Potwierdzenie dyrektora.

Dokumentacja fotograficzna.
Potwierdzenie dyrektora.

Dokumentacja fotograficzna.
Potwierdzenie dyrektora.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( § 8 ust.2 pkt 2)

1.Komputerowe opracowanie:
- plany miesięczne,
- arkusze obserwacyjne,
- ankiety, sprawozdania
- zaproszenia, podziękowania, dyplomy,
- pomoce dydaktyczne,
- informacje dla rodziców

2. Opracowanie i opublikowanie planu rozwoju zawodowego w portalu edukacyjnym www.wychowanieprzedszkolne.pl

3.Upowszechnienie zdjęć z imprez i konkursów na stronie internetowej przedszkola.

4.Opracowanie materiału dla rodziców (zaproszenia, podziękowania, dyplomy).

5.Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnej, Internetu.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według potrzeb

Potwierdzenie dyrektora

www.wychowanieprzedszkolne.pl

www.sprychnowy.kamdex.pl

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
( § 8 ust. 2 pkt 3)

1.Prowadzenie rady szkoleniowej na temat :

- Jaki wpływ na rozwój dziecka ma „Głośne czytanie”.

2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich w ramach WDN

3. Publikacje w Internecie dla nauczycieli przedszkolnych (tematy do opracowania w ciągu stażu)
- Wpływ głośnego czytania na rozwój dziecka

Pierwszy okres stażu

Drugi okres stażu

Pierwszy lub drugi okres staży

Wyciąg z protokołu Rady
Pedagogicznej

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
( § 8 ust.2 pkt 4 lit. a)

1.Opracowanie programu „Badam i poznaję Świat”.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

Poszerzenie zakresu działań szkoły, szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
( § 8 ust. 2 pkt 4 lit. c)

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców w oparciu o realizowane programy:
- „Badam i poznaję Świat”

2.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi ramach kampanii CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

3.Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola
- Głośne czytanie dzieciom,
- Współorganizowanie uroczystości i imprez,

4. Współorganizowanie imprez według kalendarza uroczystości.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Dokumentacja fotograficzna.
Potwierdzenie dyrektora.

Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( § 8 ust.2 pkt 4 lit. e)

1.Współpraca z Biblioteką w celu propagowania czytelnictwa.

2.Współpraca ze środowiskiem lokalnym, najbliższym otoczeniem:
- Komenda Policji (edukacja bezpieczeństwa)
- Straż Pożarna (edukacja przeciwpożarowa)

3.Współpraca z GOPS-em – akcja: „Zbiórka zabawek i książek z których wyrośliśmy”

4.W ramach organizowanych spotkań z rodzicami wygłoszenie referatów:

- Wpływ TV na rozwój dziecka.
- Co daje dziecku codzienne czytanie i zalety głośnego czytania

5. Udział wychowanków w konkursach i wystawach organizowanych przez różne instytucje.

6.Współpraca z SP w Rychnowach

7.Uczestnictwo wraz z wychowankami w różnych wydarzeniach kulturalnych.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

12.2011-2012

Pierwszy okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenia

Dokumentacja zdjęciowa. Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Dokumentacja fotograficzna.
Potwierdzenie dyrektora.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
( § 8 ust.2 pkt 5)
1.Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
2.Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

Okres stażu
Opis i analiza, plan działań.

Przedstawiony plan ma charakter otwarty , będzie uzupełniany i modyfikowany w miarę potrzeb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.