X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22410
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Nauczycielka, której dotyczy poniższy projekt oceny dorobku zawodowego, rozpoczęła staż w innej szkole. W związku z tym dotyczy on tylko kontyuacji stażu.

Projekt oceny dorobku zawodowego
nauczyciela kontraktowego
w Zespole Szkół
im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

I. Dane dotyczące nauczyciela.

Imię i nazwisko nauczyciela - mgr .............
Nazwa szkoły i adres - Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
Opiekun stażu - mgr Alina Kowalczyk

II. Termin odbywania stażu: 01.09.2013 - 16.01.2014r.

III. Projekt oceny z uzasadnieniem

Pani ................... spełniła wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, gdyż:
-właściwie organizowała i doskonaliła własny warsztat pracy - dokonywała ewaluacji własnych działań, a także oceniała ich skuteczność i dokonywała zmiany w tych działaniach - § 7 ust. 2 pkt 1.
W tym celu:
1) Ponownie przypomniała sobie procedury awansu zawodowego;
2) Zawarła kontrakt z opiekunem stażu;
3) Brała udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, również szkoleniowych:
-Kompleksowe wspomaganie szkół,
-EWD w praktyce szkolnej. Szacowanie jednorocznego EWD. Wykorzystanie EWD w analizie ilościowej i jakościowe;.
4) Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach metodycznych:
-Zranione dziecko – czy wystarczy je tylko kochać?
-Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle prawa oświatowego,
-Ogólnopolska konferencja - Uczymy Myślenia –Skuteczna edukacja - innowacyjne metody diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka,
-Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle przepisów prawa;
5) Prowadziła lekcję w obecności opiekuna stażu;
6) Obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu;
7) Opracowała plany pracy pedagoga szkolnego, uwzględniając w nim priorytety wynikające z pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom i ich rodzicom w szkole jak również zadania wynikające z realizacji Planu Pracy Szkoły, Planu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki;
8) Współtworzyła dokumenty szkolne, m.in. opinie, ankiety, analizy, wnioski, Plan pracy szkoły;
9) Kształtowała wśród uczniów umiejętność funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej, pozaszkolnej, środowisku rodzinnym i społecznym;
-Wykazała się umiejętnościami uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego - § 7 ust.2 pkt 2.
W tym celu:
1) Zapoznała się z sytuacją wychowanków;
2) Prowadziła bieżące pedagogizacje rodziców;
3) Prowadziła zajęcia z uczniami mającymi problemy w nauce czy uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie;
4) Współpracowała z lokalnymi instytucjami wspomagającymi działalność wychowawczą szkoły takimi jak: GOPS, Policja, Sąd, kuratorzy sądowi;
5) Uczestniczyła w pracach zespołu interdyscyplinarnego działającego na terenie gminy Kurzętnik;
6) Współpracowała z wychowawcami klas oraz nauczycielami;
7) Sprawowała opiekę nad uczniami podczas dyskotek, wycieczek;
8) Była członkiem komisji konkursu na najładniejszą gazetkę klasową o Patronie Szkoły
i konkursu z okazji DEN;
9) Realizując zajęcia z profilaktyki, prowadziła lekcje dotyczące uzależnień, przemocy oraz bezpieczeństwa;
10) W pracy profilaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej stosowała różnorodne metody, formy i techniki pracy z uczniami;
11) Organizowała zajęcia zmierzające do integracji zespołu klasowego, wykorzystując gry i zabawy integracyjno – psychologiczne;
12) Prowadziła rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami;
13) Kierowała uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych placówek specjalistycznych;
14) Brała udział w konsultacjach;
15) Realizowała zadania wynikające z Programu Profilaktycznego, Wychowawczego i Planu Pracy Szkoły;
16) Zachęcała uczniów do angażowania się w akcje charytatywne odbywające się na terenie szkoły i sama brała w nich udział.
-Umiejętnie wykorzystywała w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną – § 7 ust.2 pkt. 3.
W tym celu:
1) Wykorzystywała w swojej pracy przede wszystkim: komputer, Internet, kserokopiarkę, drukarkę;
2) Przy pomocy komputera przygotowywała dokumenty pedagogiczne, materiały dydaktyczne, kwestionariusze, ankiety;
3) Pozyskiwała bieżące informacje z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki w celu zastosowania tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i natury opiekuńczo-wychowawczej;
4) Wykorzystywała pocztę elektroniczną do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami;
5) Uaktualniała stronę internetową szkoły w zakładce Pedagog szkolny.
-Stosowała w pracy wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień oświatowych, postępowania w sprawach nieletnich w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela – § 7 ust.2 pkt.4
W tym celu:
1) W swojej pracy wykorzystywała wiedzę z zakresu studiów i samokształcenia
w praktyce, z pozytywnym skutkiem rozwiązując problemy edukacyjne, dydaktyczne
i wychowawcze;
2) Pogłębiała swoją wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną, studiując fachowe czasopisma i literaturę specjalistyczną;
3) Pogłębiała swoją wiedzę podczas szkoleniowych rad pedagogicznych, zebrań zespołu nauczycieli wychowawców;
4) Ściśle współpracowała z wychowawcami, innymi nauczycielami oraz rodzicami;
5) Prowadziła systematyczny monitoring zachowania i postępów poszczególnych uczniów, dzięki czemu na bieżąco rozwiązywała problemy;
6) Przeprowadzała indywidualne rozmowy z rodzicami, które miały na celu podnoszenie ich świadomości pedagogicznej;
7) Wspomagała uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiała problemy edukacyjne i wychowawcze;
8) W czasie pogadanek realizowała tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych;
-Umiejętnie posługiwała się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcji szkoły, w której odbywała staż - § 7 ust. 2 pkt 5.
W tym celu:
1) Opracowała Plan Rozwoju Zawodowego na okres odbywania stażu, wcześniej zapoznając się z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela, Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniem MEN dotyczącym podstawy programowej, Rozporządzeniem MEN dotyczącym oceniania i promowania uczniów;
2) Zapoznała się z : Statutem szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktycznym, WSO, Podstawą Programową, Planem Pracy Szkoły, przepisami bhp;
3) Przeanalizowała dokumentację gromadzoną w szkole: opinie i orzeczenia PPP, protokolarze, dzienniki, arkusze ocen;
4) Systematycznie śledziła zmiany w wyżej wymienionych rozporządzeniach.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego oraz przebiegu stażu stwierdzam, iż pani ............. wykonała zaplanowane cele.
Starała się prawidłowo i odpowiedzialnie wykonywać powierzone jej zadania. Na bieżąco uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach. Pomogło jej to doskonalić wiedzę, kompetencje i kwalifikacje, co wykorzystywała do podniesienia jakości pracy szkoły.
Swoją postawą i umiejętnościami współpracy łatwo nawiązywała kontakty z pracownikami szkoły, uczniami, rodzicami i przedstawicielami instytucji pozaszkolnych. Jest otwarta na potrzeby uczniów, oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.

W związku z powyższym proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego
pani .....................

Kurzętnik, 29.01.2014r. .................................
Opiekun stażu Alina Kowalczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.