X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23275
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Agnieszka Wysocka Kozienice, dn. 10.03.2010
ul. Szczęśliwa 31
26-900 Kozienice

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Agnieszka Wysocka
Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
Stanowisko: nauczyciel-wychowawca w internacie
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2006r.
Zakończenie stażu: 05.03.2010r.

Jestem nauczycielem- wychowawcą w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. W roku 2004 uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. W w/w szkole jestem zatrudniona od 01.09.2004 roku najpierw jako nauczyciel języka rosyjskiego, a od 2007 roku jako nauczyciel-wychowawca w internacie.
Po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego złożyłam wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego z dniem 01.09.2006 r.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego poprzedziłam autodiagnozą oraz dokładną analizą założeń Programu Wychowawczego i profilaktycznego Szkoły. Brałam także pod uwagę specyfikę i potrzeby szkoły, oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.
Po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego przez Panią Dyrektor Izabelę Filipczuk podpisałam we wrześniu 2006 r. kontrakt z opiekunem stażu Panią Katarzyną Kobus-Gregorczyk.
W związku ze zmianą stanowiska pracy złożyłam do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 Pana Ryszarda Zająca aneks do planu rozwoju zawodowego. Po zatwierdzeniu aneksu kontynuowałam odbywanie rozpoczętego stażu.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły i internatu oraz aktywnie uczestniczyłam
w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. ze zmianami z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§7 ust.2 pkt. 1

„ Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Realizacja jako nauczyciel

Jako nauczyciel języka rosyjskiego pracę w danym roku szkolnym rozpoczynałam od sporządzenia planu pracy dydaktycznej dla poszczególnych klas oraz rozkładu zajęć do dyspozycji wychowawcy. Lekcje wychowawcze miały charakter referatów, dyskusji i pogadanek. Dużą wagę przywiązywałam do tematów związanych z nałogami, agresją, tolerancją, propagowaniem zasad zdrowego stylu życia, prawidłowym odżywianiem, higieną oraz organizacją pracy i czasu wolnego.
Dbałam o wystrój pracowni języka rosyjskiego . W tym celu przygotowałam wraz z uczniami pomoce naukowe.
Wzbogacając własny warsztat pracy wykonałam wiele materiałów dydaktycznych i pomocy, które wykorzystywałam na lekcjach języka rosyjskiego.
Zgromadziłam biblioteczkę tematyczną obejmującą różnego rodzaju podręczniki do języka rosyjskiego, materiały dydaktyczne oraz podręczniki przygotowujące do matury z języka rosyjskiego.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu Panią Katarzynę Kobus-Gregorczyk.
Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów w nauce: testy, kartkówki, sprawdziany.
Brałam udział w Radach Pedagogicznych organizowanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam przez udział
w szkoleniach, kursach doskonalących i warsztatach ( także w okresie przedstażowym ) :
• 17 listopada 2006r. Rada szkoleniowa „ Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym”
• 26 lutego 2007r. Rada szkoleniowa „ Wywiadówka inaczej, czyli jak efektywnie współpracować z rodzicami”
• 26 maja 2007r. Roczny kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
• 26 kwietnia 2007r. Warsztaty doskonalenia w wymiarze
4 godzin „ Wzmacnianie działalności dydaktycznej
i wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pracy
z uczniem niedostosowanym społecznie
• 29 września 2005r. Warsztaty dydaktyczne w wymiarze
3 godzin „ Jak prowadzić ustny egzamin dojrzałości z języka
obcego na poziomie podstawowym”

18 kwietnia 2007r. brałam udział wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach w IV Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy Językowej Białobrzegi 2007. W konkursie tym byłam członkiem komisji. Oprócz czwartego z rzędu konkursu wraz z młodzieżą z w/w szkoły brałam udział w I
i III Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy Językowej, gdzie uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 zdobyli wyróżnienia. Było to jeszcze przed rozpoczęciem stażu.

Realizacja jako wychowawca w internacie

Z początkiem pracy w internacie jako wychowawca opracowałam aneks do planu rozwoju zawodowego w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania wychowanków internatu i rodziców lub opiekunów.
Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć, zeszyty obserwacji i wszelką dokumentację w internacie.
Na początku roku szkolnego sporządzałam plany pracy sekcji kulturalno-oświatowej oraz naukowej.
Ponadto uporządkowałam zbiory mini biblioteki w internacie oraz opiekowałam się tą biblioteką i pracownią multimedialną w internacie. Zachęcałam wychowanków do korzystania w celach naukowych zarówno z komputerów jak i z literatury dostępnej w mini bibliotece.
Współorganizowałam wyjścia młodzieży do muzeum, na cmentarz, wycieczkę do kina do Warszawy.
We współpracy z innymi wychowawcami przygotowałam i przeprowadziłam spotkania wigilijne dla wychowanków przebywających w internacie.
Sprawowałam opiekę nad gazetkami tematycznymi w internacie: redagowałam i wykonywałam gazetki.
W ramach pracy sekcji kulturalno-oświatowej współorganizowałam ognisko z grami i zabawami oraz dyskoteki okolicznościowe dla młodzieży internatu.
Współorganizowałam i przygotowywałam imprezy zgodnie z terminarzem imprez okolicznościowych internatu : Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Otrzęsiny.
Dbałam o wystrój internatu przed świętami Bożego Narodzenia
i Wielkanocy.
Wykonałam wiele pomocy dydaktyczno-wychowawczych, które wykorzystywałam do pracy z młodzieżą.
Powołałam do działalności samopomoc koleżeńską.
Ponadto zorganizowałam i prowadziłam zajęcia przygotowujące do matury z języka rosyjskiego dla wychowanka internatu.
Brałam udział w Radach Pedagogicznych i szkoleniach :
• 27 marca 2008r. uczestniczyłam w szkoleniu „ Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym” zorganizowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr1 w Kozienicach
• 15 listopada 2009r. ukończyłam 15-godzinne szkolenie „Profilaktyka i rozpoznawanie anoreksji i bulimii”
Uczestniczyłam w lekcjach otwartych innych wychowawców w internacie.

§ 7 ust. 2 pkt. 2

„Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych „

Realizacja jako nauczyciel

Jako nauczyciel i wychowawca klasy prowadziłam współpracę z rodzicami, psychologiem oraz z nauczycielami innych przedmiotów.
Regularnie spotykałam się z rodzicami na wywiadówkach.
Spotykałam się i konsultowałam z ówczesną Panią Dyrektor do spraw wychowawczych Hanną Boryczką.
Starałam się zintegrować klasę poprzez wspólne przygotowanie i realizację wigilii klasowej, udział w akcji „sprzątanie świata” itp.
W ramach godziny do dyspozycji wychowawcy realizowałam wcześniej zaplanowane zajęcia w formie pogadanek, referatów.
Były to istotne zagadnienia związane z tematami: używki, agresja wśród młodzieży, techniki uczenia się itp.

Realizacja jako wychowawca w internacie

Będąc wychowawcą w internacie prowadziłam systematyczną współpracę z rodzicami wychowanków, z psychologiem szkolnym, nauczycielami i wychowawcami klas. Poprzez rozmowy z rodzicami wychowanków lub ich opiekunami a przede wszystkim rozmowę z samymi wychowankami starałam się przeprowadzać diagnozę potrzeb, oczekiwań i zainteresowań wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej. Obserwowałam i analizowałam możliwości wychowanków oraz starałam się przez aktywne zajęcia tematyczne z nimi realizować program profilaktyczny szkoły.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację przebiegu pracy wychowawczej zgodnie z zasadami przyjętymi w internacie.
Tworzyłam plan pracy sekcji kulturalno-oświatowej i naukowej w oparciu
o zapotrzebowania młodzieży.
Prowadziłam lekcje otwarte dla wychowawców internatu : „Anoreksja
i bulimia”, „Agresja-jak sobie z nią poradzić”, „Dziękuję, nie palę”.
Przeprowadziłam szereg zajęć dla wychowanków : „ Rozpoznawanie anoreksji
i bulimii”, „ Oddziaływanie substancji uzależniających na organizm”, „ Sztuka uczenia się i zapamiętywania”.

§ 7 ust. 2 pkt. 3

„ Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Realizacja jako nauczyciel

W swojej pracy nauczyciela korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej opracowując różnorodne zestawy zadań, testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne na lekcje języka rosyjskiego.
Korzystając z komputera przygotowywałam rozkłady materiału na lekcje języka rosyjskiego dla poszczególnych klas oraz na godzinę do dyspozycji wychowawcy.
Przygotowywałam zestawienia ocen wychowanków na spotkania z rodzicami.
W pracy pomocny okazał się również Internet, gdzie pozyskiwałam potrzebne informacje. Śledziłam też informacje na stronach CKE, OKE. Internet służył mi informacjami na temat organizowanych kursów i szkoleń. Odwiedzałam również fora internetowe, gdzie mogłam znaleźć rady ekspertów i skonsultować się z innymi nauczycielami odbywającymi staż.

Realizacja jako wychowawca w internacie

W ciągu ostatnich lat komputer stał się powszechnie przeze mnie stosowanym narzędziem pracy. W poszukiwaniu ciekawych informacji pedagogicznych i dydaktycznych często sięgam do Internetu. Wykorzystuję serwisy edukacyjne do pogłębienia wiedzy oraz do wymiany poglądów
i materiałów.
Śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności mojej pracy opiekuńczo-wychowawczej,
a tym samym podniosło jakość pracy szkoły.
Z pomocą komputera :
• tworzyłam i opracowywałam wszelką dokumentację zawodową i szkolną
• przygotowywałam materiały niezbędne do spotkań z rodzicami
• przygotowywałam pomoce dydaktyczne do pracy z wychowankami
• tworzyłam gazetki tematyczne w internacie
• pisałam sprawozdania i inne dokumenty

§ 7 ust. 2 pkt. 4

„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Realizacja jako nauczyciel

Jako nauczyciel w celu poszerzenia wiedzy korzystałam z biblioteki szkolnej, pedagogicznej oraz publicznej. Korzystałam również z zasobów Internetu. Zapoznałam się z przepisami Praw Dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich.
Współpracowałam z innymi wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego przyczyniło się do poszerzenia mojej wiedzy na temat wychowania i dydaktyki.
W ramach swojej pracy wychowawczej współpracowałam z Placówką Socjalizacyjną „ PANDA” w Kozienicach oraz z kuratorami z Sądu Rejonowego w Kozienicach. Współpraca dotyczyła diagnozy środowiska rodzinnego i wymiany bieżących informacji o uczniu.

Realizacja jako wychowawca w internacie

W ramach pracy wychowawcy w internacie wykorzystywałam zasoby biblioteki szkolnej oraz innych bibliotek na teranie Kozienic do zdobywania potrzebnej w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Czytałam fachową literaturę pedagogiczną tj. „ Charaktery”, „ Problemy opiekuńcze”, „Wychowanie na co dzień”, „ Wychowawca”, w których mogłam znaleźć wskazówki, rady i rozwiązania różnych problemów.
Korzystałam z Internetu celem pogłębiania swojej wiedzy .
Wzbogaciłam swój warsztat pracy o literaturę metodyczną i fachową, niezbędną do pracy w internacie.
Brałam udział w radach pedagogicznych i szkoleniowych przeprowadzanych w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach.
15 listopada 2009r. ukończyłam 15-godzinne szkolenie „ Profilaktyka i rozpoznawanie anoreksji i bulimii”, które okazało się bardzo istotne w mojej pracy wychowawcy w internacie.
Zapoznałam się również z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.

§ 7 ust. 2 pkt. 5

„ Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

Realizacja jako nauczyciel

W czasie odbywania stażu dokładnie przeanalizowałam najważniejsze akty prawne : Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz aneks do planu rozwoju. Po zakończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Uczestniczyłam jako członek komisji w egzaminach maturalnych odbywających się w Zespole Szkół Nr1 w Kozienicach.
Brałam udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w roku 2007/2008
Współpracowałam z kuratorami sądowymi moich wychowanków.
Często kontaktowałam się z Placówką Socjalizacyjną „ PANDA” w Kozienicach

Realizacja jako wychowawca w internacie

W ramach pracy wychowawcy w internacie przeprowadzałam rozmowy indywidualne z grupą wychowanków oraz z rodzicami rozpoznając oczekiwania i potrzeby uczniów. Starałam się nawiązywać emocjonalną więź
z wychowankami poprzez rozmowy, wspólne prace na rzecz internatu.
Rozpoznawałam sytuację rodzinną i materialną wychowanków przez rozmowy
z uczniami, rodzicami, wychowawcami klas oraz przez analizę dokumentów.
Zorganizowałam zbiórkę odzieży dla wychowanki internatu.
Współpracowałam z Komendą Powiatową Policji w Kozienicach oraz
z kuratorami sądowymi wychowanków .
Konsultowałam się z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami
i wychowawcami w internacie w rozwiązywaniu problemów z wychowankami.
Systematycznie prowadziłam dokumentację wymaganą w internacie.

Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy:


Uważam, że dobrze wykorzystałam czas poświęcony na realizację planu rozwoju zawodowego. Działania, które podejmowałam w trakcie stażu odzwierciedlają założone wcześniej cele, a niektóre z tych działań wykraczają poza plan rozwoju zawodowego.

W dalszej swojej pracy pragnę:
• doskonalić umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z zespołem wychowanków
• zaktywizować własny udział w pracach zespołu wychowawczego internatu
• systematycznie aktualizować wiedzę z zakresu prawa oświatowego w zakresie wykonywanych obowiązków
• poszerzyć wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno-opiekuńczych i psychologicznych , aby móc efektywnie wykonywać pracę zawodową

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.