X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23282
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko stażysty:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Nazwa szkoły:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Posiadane kwalifikacje: studia wyższe licencjackie – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982 roku – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 16 listopada 2007 r.

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności :
1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
• Sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
• Przepisy związane z funkcjonowaniem placówki,
• Przepisy zapewniające podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym zajęcia.
3. Wykazanie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich z osobą hospitującą.
4. Zdobywanie nowych umiejętności przydatnych
w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: •wewnątrzszkolnych
• pozaszkolnych
• samokształcenia.

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły.(&6.ust.2, pkt.1)
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE TERMIN UWAGI

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, Analiza Karty Nauczyciela, Napisanie planu rozwoju zawodowego, Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Potwierdzenie opiekuna stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX 2013

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Omówienie i ustalenie przebiegu stażu,
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu,
Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu
Pisemny kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem stażu a stażystą. Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX 2013

3.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole:
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Szkolny, Program Profilaktyki,
-Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej,
- Zapoznanie ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji. Potwierdzenie opiekuna stażu, Lista obecności na radach, wpisy do dziennika
Dyrektor szkoły,
opiekun stażu IX/X 2013 Na bieżąco

4.Poznanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propagowanie bezpiecznego, zdrowego i higienicznego trybu życia
Analiza ustaw i rozporządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP dotyczących uczniów i nauczycieli,
Udział w szkoleniu BHP,
Stosowanie poznanych zasad w pracy zawodowej Potwierdzenie inspektora bhp, zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP Dyrektor szkoły,
opiekun stażu, osoby prowadzące szkolenie BHP pielęgniarka szkolna IX 2013 Cały okres stażu

5.Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego Zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze zajęć, notatki Opiekun stażu
Cały okres stażu

II. Rozwijać umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
(&6ust.2, pkt.2)

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE TERMIN UWAGI

1.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez samodzielne poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych
Studiowanie czasopism i literatury pedagogiczno – psychologicznej.
Wyszukiwanie informacji w mediach i Internecie, Udział w szkolnych radach pedagogicznych, warsztatach, szkoleniach
Wykaz literatury oraz stron internetowych, harmonogram Szkoleniowych Rad Pedagogicznych, zaświadczenia Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele Okres stażu

2.Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Opracowanie i realizowanie zadań w ramach programu zajęć rewalidacyjnych Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia kl. V z autyzmem Opiekun stażu, pedagog szkolny Okres stażu

3.Pomoc w nauce oraz wyrównywanie braków programowych Pomoc dzieciom w nauce, wspieranie , mobilizowanie Potwierdzenie opiekuna stażu, karty pracy Opiekun stażu Okres stażu

4.Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych Przygotowanie i organizacja m. in. Dnia Chłopaka, Mikołajek, Andrzejek, dyskoteki karnawałowej, Dnia Kobiet oraz pomoc w organizacji innych uroczystości szkolnych Scenariusze uroczystości Dyrektor szkoły, opiekun stażu Okres stażu

5.Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, rodzicami, uczniami Spotkania i rozmowy z uczniami, gronem pedagogicznym i rodzicami – listy obecności na WDN , Radach pedagogicznych, Spotkaniach z rodzicami, potwierdzenia opiekuna stażu
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele Na bieżąco

6.Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii informacyjnej i komputerowej, Zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie, Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Potwierdzenie zamieszczenia Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie,
Teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym, karty pracy
Opiekun stażu Okres stażu

III. Rozwijać umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć(&6 ust.2, pkt.4)

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE TERMIN UWAGI

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
Hospitacja według wcześniej ustalonych zasad, Omawianie obserwowanych zajęć
Wnioski z hospitacji i obserwacji, potwierdzenie opiekuna stażu Dyrektor szkoły, opiekun stażu Raz w miesiącu przez cały okres stażu

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
Opracowanie scenariuszy zajęć (konspektów), Omawianie zajęć, konsultacje
Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Raz w miesiącu przez cały okres stażu

3.Ocena własnych umiejętności
Analiza mocnych i słabych stron własnej pracy
Samoocena Opiekun stażu Na bieżąco

4.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Autorefleksja Opracowanie wniosków do dalszej drogi rozwoju zawodowego Opiekun stażu V 2013

IV. Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (&6ust.2, pkt.3)

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE TERMIN UWAGI

1.Poznanie uczniów, ich sytuacji rodzinnej oraz sposobów gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów; Rozmowy z nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem; Opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej; Kontakty z rodzicami uczniów – rozmowy indywidualne, udział w zebraniach rodziców; Analiza akt osobowych uczniów
Potwierdzenie pedagoga szkolnego, wychowawcy, notatki Dyrektor szkoły, opiekun stażu, wychowawca, nauczyciele, pedagog szkolny Okres stażu

2.Asertywna i systematyczna współpraca z wychowawcą klasy Współudział w integrowaniu klasy; Pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych z udziałem środowiska rodzinnego dzieci oraz imprez szkolnych; Notatki, scenariusze uroczystości klasowych i imprez szkolnych. Dyrektor szkoły, Opiekun stażu, nauczyciele Okres stażu

3.Pogłębianie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dziecka
Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej; Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach;
Konsultacje z pedagogiem szkolnym
Bibliografia przeczytanych pozycji
Zaświadczenia z ukończonych szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji Dyrektor szkoły, Opiekun stażu Okres stażu

4.Współpraca z osobami wspomagającymi rozwój oraz zdrowy i higieniczny tryb życia
Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
oraz pedagogiem szkolnym i pielęgniarką
Spis niezbędnych telefonów i adresów;
Notatki ze spotkań Opiekun stażu, Psycholog, Pedagog, pielęgniarka szkolna Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.