X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23255
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje o nauczycielu

1) Imię i nazwisko: ....
2) Nauczany przedmiot: język angielski
3) Data rozpoczęcia stażu
4) Data planowanego ukończenia stażu:
5) Staż pracy pedagogicznej: 8 lat
6) Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany
7) Posiadane kwalifikacje:
• Dyplom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
• Tytuł licencjata Uniwersytetu Wrocławskiego- Wydział Filologii Angielskiej
• Tytuł magistra Wyższej ..

CELE STAŻU:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy i doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb
i zainteresowań.

2. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

3. Podniesienie poziomu pracy szkoły.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

I. Poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
2. Udział w szkoleniach, konferencjach dotyczących awansu zawodowego.

II. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Opracowanie i złożenie dyrekcji planu rozwoju zawodowego.

III. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Założenie teczki „Awans zawodowy” i gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.

IV Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie i przedłożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

V. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
1.Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
2. Złożenie wniosku i dokumentacji

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 01.12.2004R.
§ 8. ust.2. pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, konferencjach, lekcjach otwartych itd.

2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez:
- studiowanie i analizowanie literatury fachowej
- przeglądanie stron internetowych z informacjami związanymi z wykonywanym zawodem
- prenumeratę i studiowanie czasopism dla nauczycieli języka angielskiego
- wymianę doświadczeń i pomysłów z innymi nauczycielami języków obcych.

4. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.

5. Organizowanie szkolnych lub powiatowych konkursów języka angielskiego.

6. Analizowanie wyników egzaminu maturalnego i matur próbnych oraz wdrażanie zdobytej wiedzy w trakcie procesu dydaktycznego.

7. Organizowanie próbnych egzaminów maturalnych (pisemnych i ustnych) dla klas drugich i trzecich.

8. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas trzecich w celu lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego.

9. Indywidualna praca z uczniem bardzo słabym lub bardzo zdolnym
(przydzielanie dodatkowych zadań, konsultacje, udostępnianie pomocy naukowych, przygotowanie do konkursów).

10. Przeprowadzenie wśród uczniów anonimowych ankiet badających ich opinie nt. zajęć oraz ich przydatności w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.
11. Opieka nad klasopracownią języka angielskiego oraz pozyskiwanie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych (słowników, planszy, plakatów, książek) m.in. dzięki współpracy z wydawnictwem Oxford University Press, Person Longman, Macmillan.
12. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie dydaktycznym i wychowawczym oraz opracowanie pomocy naukowych.

13. Aktywna współpraca z rodzicami (udział w zebraniach i konsultacjach, pedagogizacja rodziców).

14. Uczestniczenie w pracach organów szkoły (współpraca z pedagogiem szkolnym, samorządem szkolnym, radą rodziców).

§ 8.ust.2.pkt 2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Opracowywanie dokumentów, materiałów i pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów techniką komputerową.

2. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach.

3. Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.

4. Udział w szkoleniach on-line

5. Wykorzystanie Internetu do kontaktowania się z uczniami i nauczycielami, zgłaszania udziału w szkoleniach itd.

6. Współpraca z nauczycielem technologii informacyjnej (opracowywanie materiałów dydaktycznych
i informacyjnych oraz przekazywanie ich do umieszczenia na stronie internetowej szkoły)

§ 8.ust.2.pkt 3.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Aktywna praca w Zespole Przedmiotowym – Języki Obce i Zespole Wychowawczym (wymiana doświadczeń, pomysłów, pomocy naukowych).

2. Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Przedmiotowego – Języki Obce (opracowywanie planów pracy i sprawozdań z pracy tego zespołu)

3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (np. poprzez wymianę materiałów
i pomocy dydaktycznych, konsultacje, prowadzenie lekcji otwartych, itd.)

4. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą lub studentem odbywającym praktykę w szkole

5. Publikowanie na portalach internetowych dla nauczycieli własnych materiałów dydaktycznych.

§ 8 ust.2 .pkt. 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (...).

1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego poprzez sprawdzanie prac pisemnych.

2. Wykonywanie zadań przewodniczącego lub członka Komisji Egzaminacyjnej ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego
§ 8.ust.2.pkt 4c.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Współudział w przygotowaniu międzyszkolnych wymian uczniów ze szkołami w Anglii i Holandii.

2. Organizowanie konkursów językowych oraz przygotowanie uczniów do konkursów

3. Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek szkolnych
4. Umożliwienie uczniom obcowania z żywym językiem angielskim oraz literaturą anglojęzyczną poprzez organizację wyjazdów na spektakle teatru anglojęzycznego.
5. Zapewnienie uczniom dostępu do literatury anglojęzycznej poprzez systematycznie gromadzenie materiałów i ruchomienie wypożyczalni lingwistycznej w pracowni języka angielskiego

§ 8.ust.2.pkt 4e.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym, biblioteką, rodzicami uczniów.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

3. Zbiórka darów dla osób potrzebujących (np. z Domu Dziecka, świetlicy środowiskowej itd.)

4. Współpraca z policją.

5. Współpraca z wydawnictwami, np.: Oxford University Press, Person Longman itd.
- pozyskiwanie nagród w konkursach językowych
- organizacja lekcji słownikowych
- pozyskiwanie pomocy naukowych i dydaktycznych (plakatów, plansz, książek)

§ 8.ust.2.pkt 4f.

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Dokumentowanie i gromadzenie innych osiągnięć.

§ 8.ust.2.pkt 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, np.: „ Praca z uczniem wykazującym problemy w nauce”

2. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności dziecka, kształtowanie umiejętności pracy z uczniem dyslektycznym i radzenia sobie z uczniem trudnym poprzez:
- udział w warsztatach
- konsultacje z pedagogiem
- studiowanie odpowiedniej literatury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.