X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23286
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Elżbieta Maria Olszówka
Szkoła: Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie – Filia w Kraśniku
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2013 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Flasińska
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
Ř Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę rozporządzeń formalno- prawnych
Ř Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
Ř Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
Ř Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
Ř Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
Ř Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, zewnętrznych oraz poprzez samokształcenie).
Ř Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.
Ř Poszerzanie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności.
Ř Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz nabycie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.
Cele, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY POPRZEZ ANALIZĘ ROZPORZĄDZEŃ FORMALNO- PRAWNYCH
Poznanie procedury awansu zawodowego · zapoznanie się i analiza rozporządzeń prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli Dz. U. z 2013 r., poz. 393,Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007r. (z. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580 Wrzesień 2013Cały okres stażu Napisanie planu rozwoju zawodowego, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole;
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. · Prowadzenie dzienników lekcyjnych i konspektów· zapoznanie się i analiza:- wewnętrznego systemu oceniania;- statutu szkoły;-programu wychowawczego;- szkolnego programu profilaktycznego;- programu nauczania. Październik 2013Cały okres stażu Wpisy w dziennikachKonspekty
Zapoznanie się i analiza przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły · Karta nauczyciela· Ustawa o Systemie Oświaty Październik 2013
Udział w pracy organów szkolnych związanych z realizacją procesu nauczania i funkcjonowania szkoły · praca w zespole przedmiotów ogólnokształcących · wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania· współpraca z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów Cały okres stażu Obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
Uczestnictwo w życiu szkoły · współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły· organizacja lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły Cały okres stażu Dokumentacja szkolnaZapisy w dziennikach
Zapoznanie się z zasadami BHP obowiązującymi w szkole · poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy· zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Wrzesień - Październik
Udokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego · zebranie i opis dokumentów, programów, scenariuszy;· analiza działań i ocena własnej pracy Cały okres stażu Wymienione dokumenty
Projekt sprawozdania · opis realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2013
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ, WYCIĄGANIA WNIOSKÓW W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STSTUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY
Budowa własnego warsztatu pracy; dobór metod i technik pracy;dobór odpowiednich czasopism metodycznych i dydaktycznych · zapoznanie się z ofertą wydawniczą w katalogach lub w Internecie Wrzesień 2013 Plan wynikowyRozkład materiałuMetody pracy dostosowane do odpowiednich grup
Zapoznanie się z metodami aktywizacji nauczania oraz zastosowanie ich w celu stworzenia pomocy naukowych · zapoznanie się z literaturą metodyczną· zastosowanie metody projektowej Cały okres stażu Prace uczniów służące jako pomoce naukowe
Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych · współpraca z wydawnictwem, dyrekcją i nauczycielami Cały okres stażu Kopie wybranych materiałów pomocniczych z opisem zastosowania
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego · kursy metodyczne· szkolenia· lektura prasy specjalistycznej Cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy
SFERA OSOBISTA
Rozwój umiejętności interpersonalnych;Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem; · współpraca z nauczycielami · wymiana doświadczeń · udostępnienie planu rozwoju zawodowego jak również innych dokonań pedagogicznych· analiza własnej pracy Cały okres stażu Kontakty interpersonalne z gronem pedagogicznym i uczniamiPlan rozwoju zawodowego dostępny w szkolnej dokumentacji
Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogąinternetową, udział w życiu portali edukacyjnych · Praca z wykorzystaniem Internetu mająca na celu rozwój zawodowy oraz pomoc w przygotowaniu lekcji Cały okres stażu Dokumentacja
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM
Poznanie sytuacji uczniów · analiza akt uczniów· spotkania z rodzicami· współpraca z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym Cały okres stażu Wykorzystanie informacji w pracy z uczniami
Poznanie programu wychowawczego szkoły, określenie zadań nauczyciela i wychowawcy · analiza dokumentów· spotkania z wychowawcami Cały okres stażu
Zapoznanie się z potrzebami opiekuńczo-wychowawczymi uczniów · czytanie literatury psychologicznej i pedagogicznej Cały okres stażu wyniki w pracy z uczniem
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
Współpraca z opiekunem stażu · Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.· Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.· Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. · Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.· Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.· omówienie zarówno prowadzonych w obecności opiekuna jak i obserwowanych zajęć· Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. Wrzesień 2010Raz w miesiącuW ciągu całego roku szkolnego. KontraktPlan rozwoju zawodowegoKonspektyKonspekty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.