X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23200
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Katarzyny Osowiec –
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
za luty - czerwiec w roku szkolnym 2012/13

I. Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłm z początkiem września 2011 roku. Obecnie jestem w trakcie zakończenia drugiego roku jego trwania. W dalszym ciągu zapoznaję się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami.
W ciągu minionego półrocza uczestniczyłam w następujących warsztatach doskonalących:
Warsztaty rękodzieła artystycznego ,,Ciekawe pomysły na coś z niczego”
Seminarium ,,Na początku było słowo.. – o edukacji językowej słów kilka”
Seminarium ,,Dobre rozmowy o emocjach”
Aktywnie uczestniczę w posiedzeniach Rady pedagogicznej. Brałam czynny udział w tworzeniu i realizowaniu planu ewaluacji wewnętrznej.
Współpracowałam z Radą Rodziców przedszkola odnośnie organizacji imprez takich jak:
Dzień Kobiet
Dzień Rodziny w Domu Kultury
Dzień Dziecka - Wycieczka do Farmy Iluzji
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (Zabawa dydaktyczna ,,Podróż po Polsce 29.05) oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności (,,Wiemy jakie produkty należy jeść” 26.04) lub Dyrektora Szkoły (m.in.Zakończenie Roku 28.06).
W swojej pracy staram się stosować aktywne metody nauczania: pedagogika zabawy, burza mózgów, gry dydaktyczne, drama, inscenizacje. Staram się stale pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie poprzez studiowanie fachowej literatury oraz korzystam z zasobów portali internetowych dla nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami. - Wykorzystując zamiłowanie do wszelkich form edukacji plastycznej staram się rozwijać te umiejętności u moich wychowanków. Zainspirowana publikacjami takimi tj. „ Nauczycielka przedszkola”, „Mały artysta”, oraz stronami internetowymi staram się wprowadzać ich elementy w swojej codziennej pracy. Swoją pracę na bieżąco dokumentuję tworząc karty pracy, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych. Na bieżąco prowadzę także wpisy do dziennika zajęć, tworzę plany pracy wychowawczo - dydaktycznej, prowadzę i dokumentuję obserwacje dzieci.
Swoją pracę systematycznie analizuję zarówno sama jak i wraz z opiekunem stażu, który wspiera mnie w moich działaniach, motywuje udziela rad i wskazówek do dalszej pracy.
Organizując swój warsztat pracy tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (książki, programy nauczania, karty pracy, teksty, nagrania), które wykorzystuję w trakcie pracy z dziećmi.
Dbałam o salę przedszkolną, jej estetyczny wygląd. Starłam się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd.
Prowadzę dokumentację przedszkolną: Dziennik zajęć, Karty obserwacji.
Swoje działania z okresu stażu dokumentuję w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, zdjęć. Współ prowadzę także Kronikę Przedszkolną, która jest zapisem i dokumentacją fotograficzną wydarzeń z życia Przedszkola w Woli Gułowskiej.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Ponieważ dzieci, które są pod moją opieką dopiero rozpoczynają edukację przedszkolną dużo czasu poświęcam na jak najlepsze poznanie ich zainteresowań, problemów. Dużo informacji o dzieciach i ich rodzinach dają mi rozmowy z dziećmi i ich rodzicami. Stworzenie przyjaznej, otwartej i pełnej obustronnego zaufania relacji pozwoliło na lepszą współpracę.
W swojej pracy wykorzystuję szereg nowatorskich, aktywnych metod pracy. Zdobyte przeze mnie umiejętności praktyczne wykorzystuję pracując metodami: pedagogiki zabawy, W. Sherborne, wykorzystanie muzyki relaksacyjnej. Do osiągnięcia optymalnych wyników mojej pracy niezbędna jest współpraca ze specjalistami. W związku z tym w drugim semestrze 2012/2013 r. kontynuowałam współpracę z logopedą i pedagogiem przedszkolnym. Służą oni wsparciem i wskazówkami pojawiającymi się w trakcie pracy z dziećmi. Odbyłam rozmowę z pania z pomocy społecznej i pedagogiem szkolnym odnośnie problemów w domu jednego z moich wychowanków.
Bardzo ważnym elementem mojej pracy jest nawiązanie jak najlepszych relacji z rodzicami. Wspólne działania na rzecz każdego dziecka jest najlepsze do pełnego rozwoju i osiągnięcia jak najlepszych rezultatów wychowawczo - dydaktycznych. Na podstawie prowadzonych przeze mnie obserwacji przeprowadzam najczęściej rozmowy indywidualne, podczas których rodzice dowiadują się o moich spostrzeżeniach, mocnych i słabszych stronach swojego dziecka.
Za gwarancję dobrej współpracy między przedszkolem, a rodzicami uważam potrzebę włączenia rodziców w aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola. W tym celu zapraszam rodziców do uczestnictwa w uroczystościach przedszkola, gdzie nie są oni jedynie biernymi widzami. W tym semestrze rodzice mieli wielokrotnie okazję uczestniczyć w naszych przedszkolno - grupowych wydarzeniach: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka. Udało mi się także włączyć chętnych rodziców w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Zaproszeni rodzice przychodzili do naszej grupy i czytali dzieciom wybrane przez siebie i swoje dziecko utwory.
W tym semestrze nawiązałam współpracę z miejscową Biblioteką dla dzieci.
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” staram się jak najczęściej czytać dzieciom. Jak wyżej wspomniałam udało mi się także zaangażować w tę akcję rodziców.
Przeprowadziłam w grupie akcję tematyczną ,,Tydzień zdrowego stylu życia” starałam się wprowadzać dzieci w zakres wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia (zdrowego odżywiania się, uprawiania sportu), oraz dbania o bezpieczeństwo.
Regularnie prowadzię pracę indywidualną z dziećmi, które tego wymagają. Pracując z grupą dzieci od 2 do 4 lat staram się dostosować poziom trudności zadań do możliwości rozwojowych każdego dziecka.
Systematycznie prowadzę obserwację dzieci odnotowując ją w kartach obserwacji dzieci. Grupa dzieci najmłodszych wymaga szczególnie dużego nacisku na kształtowanie zachowań społecznych oraz dużego nakładu zabaw integracyjnych mających na celu jak najlepsze wzajemne poznanie się dzieci oraz nauczycielek
Współpracowałam z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin.
Współpracowałam z:
-Domem Kultury w Woli Gułowskiej
- Ośrodkiem Zdrowia w Woli Gułowskiej
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli Gułowskiej
Współrganizowałam w przedszkolu spotkania z przedstawicielami różnych zawodów:
- stomatolog
-strażak

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej
Komputer oraz Internet są jednymi z moich podstawowych narzędzi pracy. Jest cennym źródłem wiedzy i pozwala wzbogacać moją pracę. Wykorzystuję go do:
- tworzenia pomocy dydaktycznych, kart pracy;
- prowadzenia dokumentacji przedszkolnej;
- tworzenia scenariuszy;
- czerpania pomysłów na ciekawe prace plastyczne, dekoracje sali;
- śledzenia zmian w prawie oświatowym;
- gromadzenia swojego warsztatu pracy (scenariusze, karty pracy, plany);
- szukania inspiracji do prowadzenia zajęć z dziećmi;
- wyszukiwania ciekawych ofert szkoleniowych dla nauczycieli.

Większość zaplanowanych na ten rok działań została zrealizowana. W najbliższym czasie zamierzam w dalszym ciągu kierować swoje działania na doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonaleniach zawodowego, a także aktywne promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Rozwijałam własne kompetencje pedagogiczne poprzez:
— Udział w różnych formach kształcenia pozwalających zdobywać i aktualizować wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
— Samodzielne studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
W rozwiązywaniu problemów dotyczących konfliktów, a także agresji wśród wychowanków, pomocna jest mi własna wiedza oraz rozmowa połączona z wymianą doświadczeń z innymi nauczycielami.
Zainspirowana, po odbytych warsztatach ,,Jak bawić się muzyką” W trakcie codziennej pracy wprowadzam dużą ilość zabaw wyciszających i eliminujących zachowania agresywne właśnie z muzyką.
Dzieci zdolne aktywizowane są do występów na uroczyctościach przedszkolnych i przedstawieniach.
W miarę potrzeb i możliwości prowadzię pracę indywidualną z dziećmi, które tego wymagają. Pracując z grupą dzieci od 2 do 4 lat staram się dostosować metody i formy pracy do ich możliwości rozwojowych.

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Staram się na bieżąco analizować najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumenty szkolne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.