X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23197
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU

ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ZA OKRES

1.09.2011 - 31.05.2014

ELIZA TARNAWA-SZWAJKOSZ
Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

W dniu 5.09.2011 złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, który został zatwierdzony wraz z planem rozwoju zawodowego 6.09.2011 roku.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

W okresie stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację związaną z awansem zawodowym, czego dowodem są sprawozdania, zaświadczenia, certyfikaty, podziękowania, pomoce dydaktyczne, harmonogramy i opracowania ankiet.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

W maju 2014 sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, które przedstawiłam dyrekcji szkoły do zatwierdzenia.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt 1 - Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
1. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie warsztatu i metod pracy

-udział w szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych

1. Warsztaty metodyczne „Metodyka nauczania języka obcego” – listopad 2011, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, 15 godzin, zaświadczenie
2. Konferencja „Praktyczna realizacja kontroli zarządczej – zarządzanie ryzykiem” – listopad 2011, zaświadczenie
3. Konferencja „Wykorzystywanie wyników egzaminu maturalnego i ewaluacji do podniesienia efektywności kształcenia” – grudzień 2011, zaświadczenie dyrektora
4. Konferencja zorganizowana przez WSiP na temat matury ustnej z języka obcego w maju 2012, listopad 2011
5. Szkolenie dla kandydatów na przewodniczących zespołów przedmiotowych do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie – data szkolenia 22.01.2012, wymiar - 10 godzin – ZAŚWIADCZENIE
6. Konferencja metodyczna „Nowa podstawa programowa – główne założenia i ich realizacja w kursie GATEWAY i nowym repetytorium maturalnym” zorganizowane przez wydawnictwo MACMILLAN – data konferencji 28 luty 2012 – CERTYFIKAT
7. Szkolenie zorganizowane dla Rady Pedagogicznej „Planowanie pracy z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych” przeprowadzone 4 kwietnia 2012 – LISTA OBECNOŚCI
8. Warsztaty „Zastosowanie narzędzi platform e-learningowych w procesie dydaktycznym”, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej, 16-17.10.2012, 10 godzin - ZAŚWIADCZENIE
9. Kurs specjalny „Koniec epoki kredy – Internet w służbie nauczyciela”, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej; 23 godziny, marzec 2013 - ZAŚWIADCZENIE
10. Konferencja metodyczna „Exploiting teaching moments in the upper-secondary school” zorganizowana przez wydawnictwo MACMILLAN – data konferencji 6 lutego 2013 – CERTYFIKAT
11. Warsztaty metodyczne „Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka obcego”, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej, listopad 2013, 15 godzin – ZAŚWIADCZENIE
12. Szkolenie metodyczne „Matura 2015 – część pisemna: co się zmieni i co to znaczy?”, Wydawnictwo Macmillan, wrzesień 2013 – CERTYFIKAT
13. Szkolenie metodyczne „Language study outside the classroom?”, Wydawnictwo Macmillan, wrzesień 2013 – CERTYFIKAT
14. Trójmodułowe szkolenie on-line „O Maturze 2015 wiemy wszystko”, Wydawnictwo Pearson, grudzień 2013 – CERTYFIKAT
15. Konferencja metodyczna „Make Matura Manageable – with the 3 Ms...”, zorganizowana przez wydawnictwo PEARSON – data konferencji 20 stycznia 2014 – CERTYFIKAT
16. Warsztaty metodyczne „Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi”, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej, luty 2014 r., 10 godzin – ZAŚWIADCZENIE
17. Szkolenie on-line „Edukacja XXI wieku” (umiejętności, tematy i przedmioty, narzędzia i pomoce, kontekst nauczania – maj 2014 – wyd. PEARSON – CERTYFIKAT
18. Szkolenie on-line „Dysleksja „(rozpoznawanie dysleksji, wsparcie dla nauczycieli, ocenianie ucznia dyslektycznego, techniki pracy z uczniem dyslektycznym – pisanie i czytanie) – maj 2014 – wyd. PEARSON – CERTYFIKAT
19. Szkolenie on-line „Dokumentacja szkolna” (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład materiału, wymagania edukacyjne, ocenianie) – maj 2014 – wyd. PEARSON – CERTYFIKAT
20. Szkolenie on-line „O maturze 2015 wiemy wszystko – część 2” (kryteria oceniania, ocenianie wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym) – maj 2014 – wyd. PEARSON – CERTYFIKAT

-stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy

Jedną z atrakcyjnych form pracy jaką stosuję podczas lekcji jest zastosowanie rzutnika do przedstawienia prezentacji multimedialnych na różne tematy (prezentacje pisarzy brytyjskich i amerykańskich, prezentacje państw anglojęzycznych), krótkich filmików w wersji angielskiej (na bieżąco, wg potrzeb), a także jako formę rozrywki (karaoke w wersji angielskiej – kolędy w wersji angielskiej). Ponadto, raz w semestrze, uczniowie przygotowują nagrania BBC (nagrywają się na dyktafon lub kamerę jako prezenterzy wiadomości BBC), co pozwala im na doskonalenie akcentu brytyjskiego. Aby uczniowie mieli szansę zaznajomić się z „codziennym” językiem angielskim często pracują z artykułami z gazet angielskich na lekcji. Prowadzę lekcje w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie korzystają z dostępu do Internetu do tłumaczenia tekstów, rozwiązywania ćwiczeń leksykalno-gramatycznych, przygotowywania prezentacji na dany temat.
Inne techniki i metody stosowane podczas lekcji to:
• burza mózgów
• debata
• drama
• dyskusja
• praca z tekstem czytanym
• praca z tekstem słuchanym
• prezentacje multimedialne
• mapy mentalne
• przygotowanie plakatów
• uczeń w roli nauczyciela
Wymaganie to realizowane było również poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas lekcji (lekcja otwarta), praca z artykułami z gazet angielskich.

Stosuję indywidualizację nauczania poprzez zachęcanie uczniów zdolnych do brania udziału w konkursach, prowadzenie konsultacji maturalnych (praca z uczniami przygotowującymi się do matury na poziomie rozszerzonym), konsultacje dla uczniów słabych (tłumaczenie teorii, dodatkowe ćwiczenia praktyczne), na lekcji – poprzez pracę w grupach (uczniowie słabsi z lepszymi), poświęcanie większej ilości czasu uczniom słabszym, zadawanie dodatkowych ćwiczeń uczniom zdolnym.

-konstruowanie narzędzi badawczych

Narzędzia badawcze opracowane przeze mnie to:
• testy, sprawdziany
• ankiety (ankieta dla rodziców – listopad 2011, uczniów – listopad 2011, oraz nauczycieli – grudzień 2011) w ramach pracy komisji ds. jakości pracy szkoły
• testy diagnozujące w klasie 1 „a” we wrześniu 2011 w celu podziału klasy na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną (efekty ww. podziału są bardzo pozytywne, ponieważ uczniowie w grupie podstawowej mają szansę na dokładne przećwiczenie i utrwalenie materiału, a jednocześnie nie czują się „zawstydzani” przez uczniów znacznie lepszych pod względem znajomości języka angielskiego. Grupa zaawansowana z kolei przerabia materiał, który nie byłby możliwy do zrealizowania z grupą podstawową.)
• ankiety dla nauczycieli dotyczące analizy osiągnięć uczniów (wnioski przedstawione w sprawozdaniu komisji ds. jakości pracy szkoły na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28 czerwca 2012)
• ankiety dla uczniów NAUCZYCIEL W OCZACH UCZNIA
• ankiety dla rodziców dotyczące ich potrzeb w zakresie szkolenia (wnioski przedstawione w sprawozdaniu komisji ds. jakości pracy szkoły na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28 czerwca 2012)
• ankiety dla gimnazjalistów podczas Dni Otwartych - kwiecień 2012, kwiecień 2013, marzec 2014 (wnioski przedstawione w sprawozdaniu komisji ds. jakości pracy szkoły na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej)
• „placement test” – test poziomujący dla uczniów pierwszej klasy (wrzesień 2011, wrzesień 2012, wrzesień 2013)
• ankieta dla nauczycieli dotycząca pozyskiwania informacji o stopniu realizacji podstawy programowej (wnioski przedstawione w sprawozdaniu Komisji ds. jakości pracy szkoły na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 17 stycznia 2013)
• ankieta dla rodziców dotycząca pozyskiwania informacji o stopniu realizacji podstawy programowej (wnioski przedstawione w sprawozdaniu Komisji ds. jakości pracy szkoły na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 17 stycznia 2013)
• tabele dla wychowawców klas od rocznika 2005 do 2012 w celu sporządzenia zestawienia losów absolwentów szkoły.
• wywiad z nauczycielami (w sprawie realizacji nowej podstawy programowej, doradztwa zawodowego)
• analiza dokumentacji (liczba studentów odbywających praktyki w naszej szkole)
• ankieta dla nauczycieli, uczniów i rodziców dotycząca koncepcji pracy szkoły, procesów edukacyjnych w szkole, wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (wnioski przedstawione w sprawozdaniu Komisji ds. jakości pracy szkoły na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 17 stycznia 2014)
• analiza dokumentacji, wywiad z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami w ramach pracy komisji ds. jakości pracy szkoły.

Aby usprawnić swój warsztat pracy, w czerwcu 2012 r. przeprowadziłam anonimową ankietę wśród uczniów klasy 2a i 1a zatytułowaną NAUCZYCIEL W OCZACH UCZNIA. Ankiecie poddanych zostało 41 uczniów.

Wnioski z powyższej ankiety są następujące:

1. Nauczyciel potrafi zaciekawić przedmiotem, którego uczy, jasno tłumaczy zagadnienia na lekcjach, zachęca do samodzielnego myślenia, dobrze wykorzystuje czas na lekcji, potrafi utrzymać dyscyplinę w klasie, chętnie odpowiada na pytania uczniów oraz okazuje uczniom życzliwość i sympatię.
2. Należy zastanowić się oraz zweryfikować sposób oceniania oraz określić jasne i przejrzyste zasady wystawiania ocen, które należy przypominać uczniom. Na początku roku szkolnego oprócz zapoznania uczniów z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi, należy przypomnieć im Wewnątrzszkolny System Oceniania.
3. W ramach indywidualizacji nauczania, należy stosować różne metody i techniki nauczania, tak, aby wszyscy uczniowie mogli wykorzystać swoje możliwości i umiejętności. W ten sposób nauczyciel będzie mógł docenić ich wysiłki i pomóc im przezwyciężyć problemy z tym związane. Ponadto, należy zachęcać uczniów do korzystania z możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które są regularnie organizowane w celu utrwalenia materiału lub wyjaśnienia poszczególnych kwestii związanych z przerabianym materiałem.
4. Należy zastanowić się nad sposobem zwracania się do uczniów, gdyż niektóre uwagi mogą być odebrane jako poniżające lub lekceważące.

- analiza osiągnięć uczniów poprzez przeprowadzenie badania wyników nauczania

11 czerwca 2012 przeprowadziłam badanie wyników w klasie 2A. Test składał się z zadań zamkniętych sprawdzających znajomość zagadnień gramatyczno-leksykalnych oraz 2 tekstów sprawdzających umiejętność czytania. Pierwszy z tekstów polegał na dopasowaniu nagłówków do paragrafów; drugi natomiast polegał na uzupełnieniu luk w tekście podanymi zdaniami. Oba teksty były na poziomie intermediate – upper-intermediate.
Test pisało 27 uczniów. 7 uczniów uzyskało ilość punktów w przedziale od 40 do 50 punktów (na 100 możliwych), 5 uczniów uzyskało ilość punktów w przedziale od 50 do 60 punktów (na 100 możliwych), 6 uczniów uzyskało ilość punktów w przedziale od 60 do 70 punktów (na 100 możliwych), 1 uczeń uzyskał ilość punktów w przedziale od 70 do 80 punktów (na 100 możliwych), 5 uczniów uzyskało ilość punktów w przedziale od 80 do 90 punktów (na 100 możliwych), 3 uczniów uzyskało ilość punktów w przedziale od 90 do 100 punktów (na 100 możliwych). Średni wynik to 67%.
Uczniowie uzyskali większą ilość punktów z części leksykalnej niż gramatycznej, co świadczy o tym, że niestety nie wszystkie zagadnienia gramatyczne zostały należycie utrwalone. Również jeśli chodzi o ćwiczenie umiejętności czytania, tu uczniowie zdobyli niespełna 45% możliwych punktów do uzyskania.
Wyniki ww. badania pozwoliły mi podzielić klasę na dwie grupy:
- grupa pierwsza, która będzie przygotowywana do matury podstawowej (znaleźli się w niej uczniowie, którzy nie osiągnęli wyniku 60%)
- grupa druga, która będzie przygotowywana do matury na poziomie rozszerzonym (znaleźli się w niej uczniowie, którzy osiągnęli wynik wyższy niż 60%)

WNIOSKI z przeprowadzonego badania wyników
Część leksykalna została odpowiednio utrwalona.
Część gramatyczna musi być powtórzona i bardziej utrwalona w klasie 3 (więcej ćwiczeń utrwalających, więcej krótkich testów sprawdzających znajomość poszczególnych zagadnień gramatycznych.
Więcej pracy z tekstem czytanym w klasie 3.

17 czerwca 2013 przeprowadziłam badanie wyników w klasie 2A, w grupie wyżej średnio-zaawansowanej. Test składał się z zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego, słuchanego i rozpoznawania struktur gramatyczno-leksykalnych, oraz zadań otwartych sprawdzających znajomość słowotwórstwa oraz parafrazowania zdań. Wszystkie zadania były na poziomie intermediate – upper-intermediate.
Test pisało 13 uczniów. Uczniowie uzyskali największą ilość punktów w zadaniu sprawdzającym rozumienie tekstu czytanego (55% poprawnych odpowiedzi), oraz w zadaniu sprawdzającym rozumienie tekstu słuchanego (49% poprawnych odpowiedzi). Najsłabiej wypadła część sprawdzająca umiejętność słowotwórstwa (8% poprawnych odpowiedzi) i umiejętność parafrazowania zdań (17% poprawnych odpowiedzi). W zadaniu sprawdzającym umiejętność rozpoznawania struktur gramatyczno-leksykalnych uczniowie uzyskali 40% poprawnych odpowiedzi.
Wyniki ww. badania pozwoliły na określenie słabych stron uczniów, które należy ulepszyć i ćwiczyć w klasie trzeciej.
WNIOSKI z przeprowadzonego badania wyników
Część gramatyczna i leksykalna musi być powtórzona i bardziej utrwalona w klasie 3 (więcej ćwiczeń utrwalających znajomość słowotwórstwa oraz parafrazowania zdań , więcej krótkich testów sprawdzających znajomość poszczególnych zagadnień gramatycznych.)
Więcej pracy z ćwiczeniami sprawdzającymi umiejętność rozpoznawania struktur gramatyczno-leksykalnych (uzupełnianie luk, test wyboru).

- analiza wyników egzaminów zewnętrznych

W listopadzie 2011 dokonałam szczegółowej analizy wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2011, na podstawie której opracowałam swój program naprawczy (dostarczony liderowi zespołu samokształceniowego). W grudniu 2011 r. opracowałam program naprawczy po maturze próbnej zorganizowanej przez wydawnictwo OPERON (dostarczony liderowi zespołu). Program ten wdrażam podczas konsultacji maturalnych. Ponadto, podczas zebrań naszego zespołu samokształceniowego, wspólnie dokonaliśmy analizy wyników matury oraz podzieliliśmy się wnioskami dotyczącymi sposobów wdrożenia programu.

W listopadzie 2012 i 2013 dokonałam analizy wyników egzaminu maturalnego 2012, a następnie wraz z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego opracowaliśmy program naprawczy na rok szkolny 2012/2013. Ponadto, po przeprowadzeniu matury próbnej z języka angielskiego w listopadzie 2012 i 2013, dokonałam analizy wyników, a wnioski zostały zawarte w ww. programie naprawczym oraz uwzględnione w dalszej pracy z uczniami klas maturalnych.

2.Poszerzanie umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły

- aktywny udział w opracowaniu rocznego Planu Rozwoju Szkoły

W czerwcu 2012 i 2013 roku brałam udział w opracowywaniu Planu Rozwoju Szkoły na rok szkolny 2012/2013 i Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014. W dokumentach tych uwzględniliśmy wnioski wyciągnięte z ankiet i analiz przeprowadzonych przez Komisję ds. zapewniania jakości pracy szkoły. (Sposób dokumentacji - ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013, KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014)

- pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji ds. zapewniania jakości pracy szkoły

W roku szkolnym 2011/2012 komisja ds. jakości pracy szkoły działała w dwóch obszarach:
1. PROCESY ZACHODZĄCE W PLACÓWCE - szkoła ma koncepcję pracy (punkt 2.1.)
2. PROCESY ZACHODZĄCE W PLACÓWCE – prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans (punkt 2.6)
W ramach działalności Komisji ds. zapewniania jakości pracy szkoły, opracowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące ankiety:
• dla rodziców i uczniów dotyczące ich opinii na temat procesów zachodzących w naszej szkole
(w celu podjęcia starań by podnosić jakość jej pracy)
• dla nauczycieli odnośnie indywidualizacji nauczania i wychowania.
Wnioski z ww. ankiet zostały przedstawione podczas konferencji plenarnej i posłużyły do udoskonalenia koncepcji pracy szkoły oraz zainicjowania systemu wyrównywania szans dla uczniów poprzez rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie zbudowania i działania takiego systemu oraz zdiagnozowanie działań służących indywidualizacji procesu edukacji.

Ponadto brałam udział w konferencji „Wykorzystywanie wyników egzaminu maturalnego i ewaluacji do podniesienia efektywności kształcenia”, dzięki czemu zdobyłam kilka pomysłów na to, jak zaangażować rodziców w życie szkoły (zorganizować szkolenia dla rodziców, przeprowadzić szkolenia dla Rady Pedagogicznej na temat współpracy z rodzicami).

Komisja opracowała i przeprowadziła 3 ankiety:
• ankieta informacyjna dotycząca warsztatów/wykładów dla rodziców
• ankieta dla gimnazjalistów obecnych podczas Dni Otwartych szkoły (16,17 kwietnia 2012).
• ankieta dla nauczycieli dotycząca analizy osiągnięć uczniów.
Przeprowadziliśmy również analizę zajęć pozalekcyjnych, z której wnioski zostały przedstawione podczas konferencji plenarnej. W ramach działalności Komisji, zorganizowałam szkolenie dla Rady Pedagogicznej „Planowanie pracy z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, aby wzmocnić świadomość u nauczycieli jak ważna jest indywidualizacja w procesie nauczania (sposób dokumentacji – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KOMISJI DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY za rok szkolny 2011/2012).

W roku szkolnym 2012/2013 komisja ds. jakości pracy szkoły zajmowała się badaniem obszaru II - PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE, Wymaganie 2.2 OFERTA EDUKACYJNA UMOŻLIWIA REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ oraz badaniem obszaru III. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM Wymaganie 3.2 WYKORZYSTYWANE SĄ INFORMACJE O LOSACH ABSOLWENTÓW.
W ramach działalności komisji, opracowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące ankiety:
• ankieta dla nauczycieli dotycząca pozyskiwania informacji o stopniu realizacji podstawy programowej
• ankieta dla rodziców dotycząca pozyskiwania informacji o stopniu realizacji podstawy programowej.
• ankiety dla uczniów klas pierwszych uczniów klas pierwszych dotyczące przedmiotów rozszerzonych w danej klasie (wnioski przedstawione w sprawozdaniu Komisji ds. jakości pracy szkoły na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 27 czerwca 2013)
• ankieta dla uczniów naszej szkoły, której celem było zdobycie informacji, czy oferta edukacyjna naszej szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań jest dla nich atrakcyjna (wnioski przedstawione w sprawozdaniu Komisji ds. jakości pracy szkoły na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 27 czerwca 2013)
• ankieta dla gimnazjalistów podczas Dni Otwartych (wnioski przedstawione w sprawozdaniu Komisji ds. jakości pracy szkoły na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 27 czerwca 2013)
Komisja dokonała również analizy dokumentacji szkolnej pod kątem stopnia realizacji podstawy programowej. Wnioski zostały przedstawione podczas konferencji plenarnej 27 czerwca 2013 (sposób dokumentacji – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KOMISJI DS. JAKOŚCI PRACY SZKOŁY za rok szkolny 2012/2013).

Ponadto, komisja zajmowała się badaniem Obszaru III. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM Wymaganie 3.2 WYKORZYSTYWANE SĄ INFORMACJE O LOSACH ABSOLWENTÓW. Głównym celem było pozyskiwanie informacji o losach absolwentów i opracowanie systemu zbierania i gromadzenia informacji o absolwentach. Opracowaliśmy spis absolwentów w latach 2005 do 2012, czyli sporządziliśmy listę absolwentów 33 klas – 1056 uczniów. Opracowaliśmy tabele dla wychowawców ww. klas. Pod koniec roku szkolnego, na konferencji plenarnej przedstawiliśmy zestawienie informacji o absolwentach, najczęściej wybieranych uczelniach oraz kierunkach studiów. Dzięki temu, szkoła może zweryfikować wachlarz zajęć pozalekcyjnych i przygotować ich lepiej do studiów.

W roku szkolnym 2013/2014 Komisja ds. jakości pracy szkoły badała 3 wymagania:

- Wymaganie 1 „Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój ucznia.”
- Wymaganie 2 „Procesy edukacyjne zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się.”
- Wymaganie 6 „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.”

W ramach działalności komisji, opracowaliśmy i przeprowadziliśmy 5 ankiet:
• Ankieta dla nauczycieli, uczniów i rodziców dotycząca koncepcji pracy szkoły
• Ankieta dla nauczycieli, uczniów i rodziców dotycząca procesów edukacyjnych w szkole
• Ankieta dla uczniów i rodziców dotycząca wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wnioski zostały przekazane podczas konferencji plenarnej w styczniu 2014r i w czerwcu 2014 (sposób dokumentacji – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KOMISJI DS. JAKOŚCI PRACY SZKOŁY za rok szkolny 2013/2014).

- udział w pracach Komisji ds. promocji szkoły

Jako członek ww. komisji, wraz z uczniami naszej szkoły, odbyłam wizytę promocyjną do Gimnazjum nr 4, 9 kwietnia 2013, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, 29 kwietnia 2014. Ponadto , 12 lutego 2014 r. wraz z młodzieżą z naszej szkoły wzięłam udział w Targach Edukacyjnych promując nasze liceum.

- udział w pracach Komisji ds. rekrutacji szkoły

Jako członek ww. komisji, w lipcu 2012 i 2013 brałam udział w procesie rekrutacji szkoły na rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014.

- udział w pracach Komisji ds. tygodniowego rozkładu godzin

Jako członek ww. komisji, w okresie wakacyjnym, co roku biorę udział w opracowywaniu tygodniowego rozkładu godzin dla całej szkoły oraz na bieżąco modyfikuję ww. plan wg potrzeb szkoły, uczniów i nauczycieli.

- udział w tworzeniu dokumentów szkolnych

We wrześniu 2012 brałam aktywny udział w pracach komisji, która opracowała zmiany i poprawki do obecnego Statutu szkoły oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Końcem czerwca 2012 roku brałam udział w pracach ww. zespołu, który opracował plan ewaluacji wybranych obszarów pracy szkoły na rok szkolny 2012/2013. Co roku jestem odpowiedzialna za opracowanie harmonogramu prac komisji ds. jakości pracy szkoły.

- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich

Efektem tej pracy jest:
• zdobycie wyróżnienia oraz nagrody książkowej przez mojego ucznia Adama A. w konkursie ogólnopolskim FOX 2012 (w poprzednim roku szkolnym moja uczennica Karolina F. również zdobyła takie wyróżnienie)
• zakwalifikowanie się mojej uczennicy Karoliny F. do drugiego etapu V Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej (16 lutego 2012)
• zdobycie I miejsca podczas XV Regionalnego Konkursu Kolęd Angielskich zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie (sposób dokumentacji - podziękowania)
• zakwalifikowanie się mojego ucznia Jakuba J. do drugiego etapu VI Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej (7 lutego 2012)
• zdobycie pierwszego miejsca w szkole przez moją uczennicę Agnieszkę K. w konkursie ogólnopolskim FOX 2013

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursach otrzymują ode mnie dodatkowe ćwiczenia i zadania, które rozwiązują we własnym zakresie, a następnie omawiamy je na zajęciach dodatkowych (konsultacjach).

- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych

20 lutego 2014 wraz z nauczycielem języka angielskiego panem Arkadiuszem P. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Celem konkursu było rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. Konkurs odbył się na jednym etapie – szkolnym - i miał formę testu składającego się z zadań wielokrotnego wyboru, zadań na przyporządkowanie, zadań otwartych (odpowiadanie na pytania). Udział wzięło 20 uczniów, a trójka najlepszych otrzymała nagrody w postaci książek oraz upominków. Zainteresowanie wśród uczniów było tak duże, że postanowiliśmy, iż konkurs ten będzie odbywał się co roku.

- przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, prowadzenie konsultacji maturalnych

Uczniowie na bieżąco przygotowywani są do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Ponadto, prowadzone były konsultacje maturalne regularnie raz w tygodniu i były to zajęcia głównie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z opracowanym wcześniej programem naprawczym, głównymi zagadnieniami jakimi zajmowaliśmy się na ww. konsultacjach były ćwiczenia gramatyczno-leksykalne (gdyż te co roku sprawiają uczniom najwięcej trudności zarówno podczas matur w maju jak i matur próbnych przeprowadzanych w listopadzie 2011, 2012 i 2013r.). Ponadto, na konsultacjach przerabiane są ćwiczenia przygotowujące do matury ustnej z języka angielskiego, które są szczególnie przydatne uczniom nieśmiałym i niepewnym swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie.

3.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności

- studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów

W pracy dydaktycznej często korzystam z portali edukacyjnych, takich jak www.profesor.pl, www.literka.pl, www.edux.pl, www.ang.pl, www.ore.edu.pl, www.interklasa.pl, www.eduforum.pl, www.nauczyciel.pl, www.scholaris.pl i wielu innych, z których czerpie pomysły na ciekawe scenariusze lekcji, dodatkowe materiały gramatyczne, testy gramatyczno-leksykalne oraz znajduję rozwiązania i wskazówki w przypadku problemów wychowawczych. Dostarczają one również wielu informacji dotyczących prawa oświatowego i najnowszych zmian w systemie edukacji. Korzystając z tych portali, dokonałam analizy nowej podstawy programowej, a następnie przeprowadziłam szkolenie podczas spotkania Zespołu Samokształceniowego odnośnie nowej podstawy programowej w nauczaniu języków obcych (6 listopada 2012 - SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności realizuję również poprzez udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli (22 grudnia, lekcja biologii, nauczyciel mgr Beata W.).

- współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw Longman, Express Publishing i Oxford.

Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami wydawnictw, zwłaszcza PEARSON LONGMAN i EGIS, gdyż informują nas o wszelkich zmianach wprowadzonych w podręcznikach oraz dostarczają wielu ciekawych dodatkowych materiałów dydaktycznych (kalendarze, plakaty, tabele, oprogramowanie do tablicy interaktywnej 2013/2014) przez co urozmaicają mój warsztat pracy. Dzięki współpracy z panią Małgorzata K., przedstawicielem wydawnictwa EGIS (Express Publishing) otrzymałam cenne nagrody dla zwycięzców w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych organizowanym przeze mnie i przez pana Arkadiusza P..

4. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy

-integracja zespołu klasowego, organizacja życia kulturalnego klasy oraz troska o właściwy stosunek ucznia do nauki

Wymaganie to realizowane jest poprzez:
• zorganizowanie wigilii klasowej (grudzień 2012, 2013),
• wyjścia do kina i teatru (nie tylko w trakcie lekcji, ale również w godzinach popołudniowych, spektakl „Dzwonnik z Notre Dame” w wersji angielskiej, „Bal u Salomona” 21.02.2014),
• wyjścia na koncerty (AVE SOL) poza godzinami lekcyjnymi,
• interesowanie się postępami uczniów w nauce,
• analizowanie przyczyn niepowodzeń i podejmowanie środków zaradczych,
• przekazywanie na bieżąco informacji do rodziców ucznia o jego postępach w nauce i zachowaniu w szkole,
• stymulowanie uczniów do podnoszenia wyników w nauce,
• dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły,
• egzekwowanie usprawiedliwień i godzin opuszczonych,
• pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
• zachęcanie do korzystania z kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,
• zorganizowanie Andrzejek klasowych
• rozmowy z innymi nauczycielami dotyczące wyników w nauce oraz frekwencji,
• gry i zabawy integracyjne podczas godzin z wychowawcą
• spotkanie integracyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• udział klasy w Akademii Filmowej (wyjście do kina raz miesiącu)
• rozmowy z uczniami podczas godziny z wychowawcą oraz po lekcjach
• rozmowy z rodzicami podczas zebrań i konsultacji dla rodziców

- efektywna współpraca z rodzicami, pedagogiem oraz psychologiem szkolnym, a w miarę potrzeb współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Na bieżąco i wg potrzeb odbywam rozmowy z rodzicami, co dokumentowane jest zapisem w dzienniku. Ponadto jestem w stałym kontakcie z psychologiem szkolnym, dzięki któremu próbuję radzić sobie z problemami wychowawczymi (rozmowy z panią psycholog w obecności ucznia i/lub rodzica).Dzięki tej współpracy, udało się rozwiązać sprawę kilku kradzieży w klasie. Ponadto często przeprowadzam rozmowy wychowawcze z uczniami w obecności pani psycholog, czego skutkiem jest pozytywna zmiana postawy ucznia, wzbudzenie w nim poczucia uczciwości, sprawiedliwości oraz odpowiedzialności za swoje czyny.

5.Organizacja imprez szkolnych

- pomoc w zorganizowaniu Europejskiego Dnia Języków Obcych

Przygotowanie uczniów klasy 1a i 2a do Europejskiego Dnia Języków Obcych, pomoc merytoryczna i językowa w przygotowaniu prezentacji multimedialnych (2011/2012), pomoc w przygotowaniu prezentacji na temat Turcji w języku angielskim (2012/2013), pomoc w przygotowaniu sprawozdania z pobytu w Turcji w języku angielskim (2013/2014).

- organizacja Dni Otwartych Szkoły

Wymaganie to realizowane było poprzez:
• opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla gimnazjalistów (co roku)
• opracowanie harmonogramu Dni Otwartych (kwiecień 2013, marzec 2014)
• nadzorowanie przebiegu imprezy

- organizacja innych uroczystości szkolnych

Wymaganie to realizowane było poprzez:
• pomoc w zorganizowaniu przyjęcia grupy niemieckiej - przygotowanie uczniów, pomoc przy przygotowaniu filmu o szkole w wersji angielskiej (2011/2012)
• przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości Otrzęsin klas pierwszych (październik 2012)
• pomoc w przygotowaniu projektu pana Janusza K. „Zwyczajne i nadzwyczajne kobiety w historii XX-wiecznej Polski” (pomoc w przygotowaniu spektaklu, zorganizowanie jednej z nagród w konkursie recytatorskim, nadzorowanie przebiegu imprezy.)

§ 8 ust. 2 pkt 2 - Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA i FORMY REALIZACJI

1.Stosowanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą

- przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji, prowadzenie lekcji języka angielskiego w pracowni informatycznej z wykorzystaniem komputera i Internetu jako źródła informacji

Opracowuję wszelkie testy i sprawdziany przy użyciu technologii komputerowej podobnie jak i scenariusze lekcji obserwowanych przez dyrektora szkoły. Cała dokumentacja z odbywanego stażu jest gromadzona w formie komputerowej (ankiety, sprawozdania, programy naprawcze, rozkłady materiału, plany pracy, harmonogramy, etc.). Ponadto często korzystam z pracowni komputerowej, gdzie uczniowie mają dostęp do Internetu i wykorzystują go na różne sposoby (tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne, przygotowywanie prezentacji na zadany temat, sporządzenie map USA i Wielkiej Brytanii). Stanowi to duże urozmaicenie lekcji. Dzięki serwisom i portalom edukacyjnym mogę przeprowadzać lekcje z wykorzystaniem dodatkowych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, mogę odtwarzać filmy w wersji angielskiej i przeprowadzać zadania z tym związane.

- wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw

Internet oraz poczta mailowa stanowią podstawowy element w kontaktach z przedstawicielami wydawnictw, dzięki czemu jestem informowana na bieżąco o konferencjach metodycznych, szkoleniach on-line, nowinkach wydawniczych oraz zmianach w systemie oświaty z uwzględnieniem języka angielskiego jako nauczanego przedmiotu.

- wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka angielskiego

W pracy dydaktycznej korzystam z serwisów, takich jak:
• www.ang.pl
• www.angielski-tlumaczenia.pl
• www.angielski.edu.pl
• www.angielski.co.uk
• www.angielski-online.pl
• www.e-ang.pl
• www.eteacher.pl
• www.angielski.slowka.pl

i wielu innych. Dostarczają one ciekawych pomysłów, zadań i ćwiczeń, gier i zabaw w języku angielskim, co w znacznym stopniu urozmaica lekcje oraz motywuje uczniów do nauki języka.

§ 8 ust.2 pkt 3 - Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA i FORMY REALIZACJI

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom

- prowadzenie zajęć otwartych

6 czerwca 2012 goszcząc grupę uczniów z Niemiec, przeprowadziłam lekcję otwartą dla uczniów klasy 1a oraz gości z Niemiec. Tematem lekcji były niewyjaśnione zjawiska na świecie. Podczas lekcji wybrani uczniowie przedstawili swoje prezentacje multimedialne na ww. temat a następnie odbyła się ogólna dyskusja, w której grupa uczniów z Niemiec wzięła bardzo aktywny udział wyrażając swoje opinie na zadany temat.

10 kwietnia 2014 roku przeprowadziłam lekcję otwartą dla nauczycieli języka angielskiego. Obecni byli pani Agata G., Joanna Z. (nauczyciel języka francuskiego) oraz pan Arkadiusz P.. Tematem lekcji była „Determinacja”, a jej głównym celem było przedstawienie zastosowania tablicy interaktywnej w nauczaniu języków obcych. Celami ogólnymi lekcji było kształcenie sprawności rozumienia tekstu czytanego w celu rozumienia ogólnego sensu, kształcenie sprawności mówienia, rozumienia tekstu słuchanego, posługiwania się słownictwem dotyczącym wypadków i obrażeń oraz posługiwania się czasami przeszłymi.
Podczas lekcji zastosowano różnorodne metody pracy ( dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem, praca z nagraniem audio). Główną ideą jednak było wykorzystanie tablicy interaktywnej w celu urozmaicenia lekcji oraz łatwiejszego przyswojenia struktur gramatycznych.
Po lekcji odbyło się spotkanie, podczas którego wraz z pozostałymi nauczycielami omówiliśmy dobre i złe strony zastosowania tablicy interaktywnej podczas lekcji. Oczywiście do pozytywnych aspektów zaliczyć trzeba urozmaicenie lekcji, zaangażowanie uczniów w wykonywane ćwiczenia, współpracę między uczniami (praca w grupach), różnorodność ćwiczeń przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania do tablicy interaktywnej. Wiadomym jest, że wykorzystanie nowych i ciekawych materiałów multimedialnych daje efekt nowości, co mocniej wzbudza zaciekawienie, aktywność i zaangażowanie uczniów, czyli motywuje ich do pracy i wysiłku. Tablica interaktywna pozwala na bezpośrednie i częste komunikowanie się nauczyciela z uczniem, ułatwia pełny, bezpośredni udział w zajęciach uczniom, w tym także nieśmiałym, niepewnym poziomu swojej wiedzy, unikającym publicznych wystąpień na forum klasy. Jednak korzystanie z tablic interaktywnych nie powinno być zbyt częste, gdyż uczniowie szybko mogą się znudzić ćwiczeniami interaktywnymi i nie będzie to już dla nich żadna nowość, a więc i element motywacji może nieco osłabnąć. Ponadto, ćwiczenia przy użyciu tablicy są znacznie bardziej czasochłonne w porównaniu z ćwiczeniami tradycyjnymi w książce. Jeżeli nauczyciel nie dysponuje gotowym oprogramowaniem do danego podręcznika lub tematu, musi spędzić bardzo dużo czasu na przygotowaniu odpowiednich ćwiczeń interaktywnych.
Reasumując, wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas lekcji jest ogromnym urozmaiceniem dla uczniów, zdecydowanie zwiększa ich motywację do nauki przedmiotu oraz pozwala na równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów, co daje wymierne efekty w szybkim i efektywniejszym przyswajaniu wiedzy.

- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego

Konsultacje z innymi nauczycielami języka angielskiego prowadzone są na bieżąco i według potrzeb. Głównymi tematami naszych dyskusji były:
• wybór podręcznika na rok szkolny 2011/2012
• zasady nowej matury ustnej z języka angielskiego
• omówienie i analiza wyników matury maj 2011 oraz matury próbnej w listopadzie 2011
• wybór podręcznika na rok szkolny 2012/2013
• nowa podstawa programowa
• kwestie bieżące dotyczące realizacji materiału oraz oceniania, przeprowadzania i organizowania konkursów
• wnioski z programu naprawczego (analiza matury 2012 oraz matury próbnej listopad 2012)
• przeprowadzanie i organizowanie konkursów
• oceny podręczników
• wybór podręcznika na rok szkolny 2013/2014
• realizacja Projektu Comenius
• bieżące ocenianie uczniów
• wystawa prac uczniów
• wnioski z programu naprawczego (analiza matury 2013 oraz matury próbnej listopad 2013)
• egzamin maturalny 2015

- przygotowanie i prezentacja referatu na spotkaniu zespołu przedmiotowego

W roku szkolnym 2011/2012 przygotowałam dwa referaty, które przedstawiłam podczas zebrania zespołu samokształceniowego języków obcych. Pierwszy referat zaprezentowany został 28 marca 2012 i dotyczył zasad nowego egzaminu ustnego z języka angielskiego na podstawie szkolenia egzaminatorów przeprowadzonego przez OKE 22.01.2012, w którym brałam udział.
Nauczycielom języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego przedstawiłam najważniejsze informacje odnośnie „nowej” matury z języka obcego oraz zmian wynikających z wprowadzenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046). Nowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego obowiązują od roku szkolnego 2011/2012.
Drugi referat zaprezentowany został 26 czerwca 2012 na spotkaniu zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych i dotyczył tematu „Indywidualizacja nauczania a podnoszenie motywacji na lekcjach języków obcych w warunkach szkolnych.”
Nauczycielom przedstawiłam najważniejsze informacje odnośnie konieczności przedsięwzięcia środków prowadzących do indywidualizacji nauczania, obejmujących swym zasięgiem wszystkie główne składniki procesu dydaktycznego. Ponieważ proces uczenia się posiada charakter jednostkowy, w związku z tym należy różnicować techniki nauczania stosownie do potrzeb, zainteresowań oraz możliwości intelektualnych i językowych poszczególnych uczniów. Niezbędnym warunkiem skuteczności wszelkich poczynań związanych z indywidualizacją jest dobra znajomość uczniów przez nauczyciela (pomocnym źródłem są ankiety i bezpośrednia obserwacja uczniów). Innym zadaniem stojącym przed nauczycielem jest personalizacja treści nauczania, tzn. maksymalne powiązanie treści programowych z tym co uczniów rzeczywiście dotyczy i interesuje.
Na spotkaniu omówione zostały niektóre formy i techniki nauczania służące indywidualizacji, które bez większych nakładów finansowych i organizacyjnych mogą być wykorzystane w polskiej szkole.
6 listopada 2012 odbyło się zebranie zespołu języków obcych podczas którego przeprowadziłam prelekcję dotyczącą nowej podstawy programowej w nauczaniu języków obcych. Przedstawiłam nauczycielom nową podstawę programową, a następnie zwróciłam uwagę na to jakie umiejętności precyzuje nowa podstawa programowa (kładzie nacisk na zdobycie przez ucznia głównie umiejętności, a nie wiedzy językowej), na to co się zmienia w nowej podstawie programowej (nowością podstawy programowej z 2009 r. jest punkt „Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie”, w którym podkreślono, że znajomość języków obcych jest równie ważna, co znajomość języka polskiego). Innymi ważnymi zmianami są:
• obniżenie wieku rozpoczęcia nauki języków obcych (od 2009 r., wg nowej podstawy programowej – od 1 klasy szkoły podstawowej),
• obniżenie wieku rozpoczęcia nauki drugiego języka (od 2009 r., wg nowej podstawy programowej – od 1 klasy gimnazjum)
Ponadto przedstawiłam następujące kwestie:
• jak zmieni się wymiar godzin nauczania języka obcego (w przypadku języka obcego nowożytnego jest to 450 godzin na cały etap kształcenia)
• czy zmiana podstawy programowej wpłynie na egzaminy zewnętrzne (w 2015 r. zmianie ulegnie pisemny egzamin maturalny z języka obcego)
• jakie są sugerowane warunki realizacji nowej podstawy programowej w odniesieniu do języków obcych :
- zapewnienie kontynuacji nauczania języka nauczanego na poprzednim etapie edukacyjnym
- tworzenie grup o podobnym zaawansowaniu językowym
- zapewnianie kontaktu z autentycznym językiem, m.in. przez organizację wymian uczniowskich, zakup czasopism, filmów i płyt obcojęzycznych
- zapewnianie odpowiedniego wyposażenia pracowni językowych, m.in. stanowisk z dostępem do komputera i Internetu, słowników, odtwarzacza CD.
• potencjalne zagrożenia

- podział na grupy przy założeniu maksymalnej liczebności uczniów (24 osoby),
- brak możliwości zorganizowania grup międzyklasowych,
- podział puli godzin – 450 – na cykl kształcenia pomiędzy języki w sposób uniemożliwiający realizację określonego wariantu podstawy programowej,
- niedoposażenie szkół w sprzęt audiowizualny, bądź umożliwiający wykorzystanie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne).

Powyższe referaty zostały odnotowane w protokołach z posiedzeń zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych.

- pełnienie funkcji opiekuna stażu

Z dniem 1 września 2011 roku zaczęłam pełnić funkcję opiekuna stażu pani Iwony G., która jest nauczycielem kontraktowym. Współpracę naszą rozpoczęłyśmy od sporządzenia kontraktu oraz określenia zasad naszej współpracy. Opracowałyśmy również harmonogram wzajemnych obserwacji lekcji (arkusze obserwacji). Po każdej obserwowanej lekcji przeprowadzałyśmy rozmowy na temat mocnych i słabych stron oraz ewentualnych wytycznych do dalszej pracy dydaktycznej. Ponadto przedmiotem naszych dyskusji był wybór i analiza form doskonalenia zawodowego, współpraca w ramach Komisji ds. jakości pracy szkoły (przygotowanie i opracowywanie ankiet), analiza dokumentów szkolnych (Statut oraz WSO), organizacja wyjść do teatru („Dzwonnik z Notre Dame”), dobre i złe strony wybranych podręczników, analiza metod aktywizujących, innowacyjne techniki nauczania, przygotowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych, przeprowadzanie konkursów języka angielskiego. Wnioski z naszych rozmów wdrażamy w pracy dydaktycznej.
2. Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy

- opublikowanie w portalu internetowym swojego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z planu rozwoju zawodowego

Publikacja "Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego" jest dostępna od 30.11.2011 na portalu internetowym www.edux.pl pod adresem:
http://www.edukacja.edux.pl/p-13854-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-ubiegajacego.php (zaświadczenie o publikacji)


- przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji

W ramach realizacji ww. punktu, wraz z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego, przetłumaczyłam na język angielski część dokumentacji projektu współpracy ze szkołami z innych państw europejskich SOCRATES COMENIUS. Udział w projekcie podniesie jakość pracy szkoły.

W ramach dzielenia się doświadczeniem z innymi nauczycielami, opublikowałam w portalu internetowym www.edux.pl pięć konspektów lekcji przygotowanych przeze mnie. Dzięki temu, inni nauczyciele będą mogli skorzystać z ciekawych pomysłów i metod stosowanych podczas lekcji.

Poniżej znajdują się linki do ww. konspektów:
1. http://www.edukacja.edux.pl/p-22952-brytyjska-scena-muzyczna-british-music-scene.php
2. http://www.edukacja.edux.pl/p-22948-determination-konspekt-lekcji-jezyka-angielskiego.php
3. http://www.edukacja.edux.pl/p-22949-life-after-school-konspekt-lekcji-jezyka.php
4. http://www.edukacja.edux.pl/p-22950-hidden-talents-listening-and-reading-comprehension.php
5. http://www.edukacja.edux.pl/p-22951-no-place-like-home-reading-comprehension.php

- współpraca z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół podczas pracy w komisji egzaminacyjnej

Podczas prac w komisji egzaminacyjnej, co roku mam okazję spotkać się z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół, co pozwala na wymianę spostrzeżeń w zakresie stosowanych metod i technik nauczania, poziomu (znajomości języka angielskiego) uczniów prezentowanego podczas matur ustnych, wszelkich nowinek w nauczaniu języków obcych oraz projektów w jakich uczestniczą szkoły.

- inne formy dzielenia się doświadczeniem zawodowym

W kwietniu i maju 2014 na moich lekcjach obecna była praktykantka, studentka filologii angielskiej. Po każdej obserwowanej lekcji odbywałyśmy rozmowy na temat dobrych i złych stron przeprowadzonej lekcji, utrzymania dyscypliny, metod indywidualizacji nauczania stosowanych podczas lekcji, metod aktywizujących, prawidłowego rozplanowania czasu na poszczególne czynności i zadania. Ponadto, starałam się uświadomić jej, jak ważny jest kontakt pomiędzy uczniem i nauczycielem, oraz w jak wielkim stopniu te relacje wpływają na motywację ucznia i efektywność uczenia się danego przedmiotu.

§8 ust. 2 pkt 4b - Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1.Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, wykonywałam zadania egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej sprawdzając prace uczniów po egzaminie maturalnym oraz pełniąc funkcję Przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego (SPOSÓB DOKUMENTACJI – Zaświadczenie OKE, harmonogram ustnej matury z języka angielskiego)

§ 8 ust. 2 pkt 4c - Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA i FORMY REALIZACJI

1. 1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży
2.
- organizowanie wyjść do kina, teatru, koncerty

Oprócz wyjść do kina organizowanych przez szkołę (film „Kret”, po którym odbyło się spotkanie z reżyserem i scenarzystą Rafaelem Lewandowskim, „Proces” F. Kafki w Teatrze Polskim, „Inny Świat” G. Herlinga-Grudzińskiego w Domu Kultury Włókniarzy) wspólnie z moimi uczniami uczęszczamy na koncerty chóru AVE SOL, które odbywają w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz przy współpracy z nauczycielem Jackiem Lisickim zachęcamy i organizujemy wyjścia do teatru poza godzinami lekcyjnymi. Zorganizowałam wyjście do kina klasy 2a i 3a na film pt. „Żelazna Dama”, który jest ściśle związany z przedmiotem, którego uczę. Zorganizowałam również wyjście do teatru klasy 2a i 3d na spektakl w języku angielskim p.t. „Dzwonnik z Notre Dame” (21 września 2012). Była to fantastyczna lekcja języka angielskiego dla uczniów powiązana z literaturą.

- organizowanie wycieczek klasowych

Wraz z innym wychowawcą zorganizowałyśmy dwudniową wycieczkę klasową do Pragi (czerwiec 2014), gdzie młodzież mogła zobaczyć i podziwiać zabytki czeskiej stolicy oraz zapoznać się z kulturą naszych południowych sąsiadów. Celem tej wycieczki była także integracja zespołu klasowego.

- prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych lub interesujących się językiem angielskim oraz kultura krajów anglojęzycznych

Prowadziłam regularnie zajęcia dodatkowe dla uczennicy Angeliki W. Wspólnie przygotowywałyśmy się do Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego w roku szkolnym 2013/2014, a także do matury na poziomie rozszerzonym.

- angażowanie młodzieży do opracowywania projektów, plakatów oraz innych materiałów mających na celu pogłębianie znajomości języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych

Wymaganie to realizowane było poprzez następujące działania:

• pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych na temat krajów anglojęzycznych z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych (wrzesień 2011)
• pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych na temat wybranych pisarzy amerykańskich i brytyjskich (listopad 2011)
• pomoc uczniom w przygotowaniu filmu o naszej szkole w wersji angielskiej (prezentowany podczas wizyty grupy niemieckiej)
• pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych na temat ulubionych grup i wykonawców muzycznych
• pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych na temat niewyjaśnionych zjawisk na świecie (prezentowane podczas wizyty grupy niemieckiej)
• pomoc uczniom w tłumaczeniu strony internetowej naszej szkoły na język angielski
• pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych na temat znanych ludzi
• pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych na temat krajów biorących udział w projekcie COMENIUS (Turcja)
• zachęcanie uczniów do przygotowania plakatu w ramach Projektu Comenius
• propagowanie Projektu Comenius wśród uczniów
• pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych na temat ulubionych miejsc
• pomoc uczniom w przygotowaniu filmu o typowej rodzinie polskiej
• przeprowadzenie „castingu” do grupy Projektu Comenius
• pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych na temat znanych ludzi
• pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych na temat krajów anglojęzycznych
• zachęcanie uczniów do oglądania programów w języku angielskim, a następnie wcielanie się w prezenterów stacji BBC
• przygotowywanie uczniów do przedstawiania krótkich spektakli „z życia wziętych” podczas lekcji języka angielskiego.
• zachęcanie uczniów do przygotowania plakatu w ramach Projektu Comenius
• przygotowywanie uczniów do wizyty w Turcji w ramach projektu Comenius i opieka nad nimi podczas wizyty
• zachęcanie uczniów do przygotowania wypracowań do publikacji pt. „Home, sweet home” w ramach Projektu Comenius
• pomoc uczniom w opracowaniu mapy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

- zachęcanie uczniów do korespondowania z uczniami innych krajów w języku angielskim

W ramach Projektu Comenius uczniowie z grupy Comenius otrzymali adresy mailowe uczniów z innych państw partnerskich, z którymi są w stałym kontakcie. Kontakty te są szczególnie intensywne przed i po wizytach w innych krajach. Staram się zachęcać uczniów do utrzymywania kontaktów z rówieśnikami z innych państw, tak , aby mogli nie tylko polepszyć znajomość języka angielskiego, ale również zapoznać się z kulturą innych narodowości.

- organizowanie i przeprowadzanie konkursów języka angielskiego

Wymaganie to zostało zrealizowane poprzez:
• przeprowadzenie 36. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego
• przeprowadzenie 37. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego
• przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2012
• przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2013 (zaświadczenie)
• przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2014 (zaświadczenie)

2.Promowanie szkoły

- Udział w komisji ds. promocji szkoły – rekrutacja

Co roku biorę udział w pracach komisji rekrutacyjnej.

- organizacja Dni Otwartych szkoły

Poza opracowywaniem ankiet dla gimnazjalistów, harmonogramu Dni Otwartych, oraz nadzorem nad przebiegiem imprezy, pomagałam uczniowi klasy Adamowi A. przy realizacji filmu promującego naszą szkołę. Film ten prezentowany był gimnazjalistom podczas Dni Otwartych, jak również został przekazany na płytach CD gimnazjom podczas wizyt promujących.

- inne działania służące promowaniu szkoły

W ramach udziału w projekcie Comenius , założyłam i prowadzę stronę internetową związaną z naszą działalnością w programie http://comenius-pl.wix.com/homesweethome. Na stronie znajdują się wszelkie informacje dotyczące projektu, partnerów, wizyt, a także wszystkie prace uczniów związane z projektem (plakaty, prezentacje multimedialne, filmy). Ponadto, w marcu 2013 odbyłam wizytę roboczą do Czech, podczas której miałam okazję poznać nauczycieli z krajów partnerskich. Na przełomie września i października 2013 odbyłam wizytę z uczniami do Turcji, podczas której mieliśmy okazję promować naszą szkołę, jej tradycje oraz osiągnięcia uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 4e - Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA i FORMY REALIZACJI

• Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych
- zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów

Wymaganie to zrealizowane zostało poprzez:
• rozmowy z rodzicami nie tylko podczas zebrań klasowych, ale również podczas rozmów indywidualnych,
• uzyskiwanie dofinansowania od Rady Rodziców (dofinansowanie balu studniówkowego, wyjść do kina i teatru),
• wnioski o stypendia socjalne
• indywidualne rozmowy z uczniami
• w szczególnych przypadkach kierowanie ich do psychologa szkolnego (Jakub S., Szymon G., Krystian B.,Igor W.,Dorota M.,Angelika W.).
• przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klasy 1a i 2a na temat ich sytuacji rodzinnej, finansowej i zdrowotnej
• rozmowy z rodzicami w obecności psychologa szkolnego

- zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą

Wymaganie to zrealizowane zostało poprzez:

• konstruowanie i przeprowadzanie ankiet wśród rodziców
• rozmowy na temat Koncepcji Pracy Szkoły podczas zebrań
• wywiad z rodzicami na temat ich oczekiwań wobec nauczycieli i szkoły

- pozyskiwanie sponsorów

Dzięki współpracy z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej udało mi się otrzymać bilety od Teatru, które były jedną z nagród w konkursie zorganizowanym przez pana Janusza K.
Dzięki współpracy z wydawnictwem EGIS (Express Publishing) udało mi się otrzymać cenne upominki, które były nagrodami w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Dzięki współpracy z księgarnią językową „Pod Orłem” oraz wydawnictwami anglojęzycznymi, otrzymuję ciekawe pomoce naukowe, takie jak kalendarze, plakaty, tabele.

- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Jestem w stałym kontakcie z panią psycholog i panią pedagog i na bieżąco staramy się rozwiązywać problemy, z jakim borykają się uczniowie. Wymaganie to realizowane było głównie poprzez:

• rozmowy z panią psycholog dotyczące sytuacji poszczególnych uczniów, zwłaszcza tych
z dysfunkcjami
• współpraca z panią psycholog w zakresie organizacji szkoleń zarówno dla nauczycieli jak i rodziców
• udział w spotkaniu z panią psycholog dotyczącym wprowadzenia ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.) – 19.03.2012
• pomoc pani psycholog przy opracowaniu Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planu Działań Wspierających dla uczniów z dysleksją rozwojową
• współpraca z panią psycholog dotycząca uczniów stwarzających problemy wychowawcze (niska frekwencja, zagrożenie oceną niedostateczną, kradzieże w klasie, oszukiwanie nauczycieli – podkładanie tak zwanych „gotowców”). Efektem tej współpracy było rozwiązanie problemu, uświadomienie uczniom ich błędu oraz konsekwencji takiego zachowania. Uczniowie wyciągnęli konstruktywne wnioski na przyszłość.
• rozmowy z panią psycholog i pedagog dotyczące uczniów z zaburzeniami psychicznymi, z problemami rodzinnymi, a co za tym idzie niską frekwencją i bardzo słabymi wynikami w nauce. Rezultatem są częste rozmowy z rodzicami w obecności pani psycholog na temat stanu psychicznego dziecka, jego problemów oraz sposobów pomocy uczniowi. Wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowane w dzienniku.

- współpraca z pielęgniarką szkolną i pozaszkolną

Wymaganie to zostało zrealizowane poprzez:
• rozmowy na temat stanu fizycznego uczniów oraz ewentualnych zaburzeń w ich prawidłowym rozwoju
• wypełnianie kart zdrowia uczniów w porozumieniu z pielęgniarka szkolną
• wspólna pomoc uczniom, w przypadku pojawienia się problemów w rozwoju psychofizycznym
• przeprowadzenie pogadanek „Co to jest miłość dojrzała”, „Jakie muszą być spełnione warunki, aby życie seksualne dawało szczęście”, „Tytoń i alkohol a mój przyszły zawód”, „Jakie są prawa osób niepalących” przez pielęgniarkę pozaszkolną.

- pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji charytatywnych

Wymaganie to zrealizowane zostało poprzez następujące czynności i przedsięwzięcia:
• Opieka nad uczniami podczas zbiórki żywności przeprowadzonej w sklepie BIEDRONKA (grudzień 2011)
• Pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zbiórki zabawek dla dzieci przebywających w szpitalu (listopad 2011)
• Opieka nad uczniami podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności przeprowadzonej w sklepie BIEDRONKA (23-25 marca 2012) – PODZIĘKOWANIE od Śląskiego Banku Żywności.
• Opieka nad uczniami podczas Zbiórki Żywności przeprowadzonej w sklepie BIEDRONKA (7 grudnia 2012) – PODZIĘKOWANIE
• Zorganizowanie „Zbiórki Zabawek” dla dzieci przebywających w szpitalu dziecięcym na rzecz Fundacji Doktor Clown (listopad 2012)
• Opieka nad uczniami podczas Zbiórki Żywności przeprowadzonej w sklepie EURO (29 listopada 2013)
• Opieka nad uczniami podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności przeprowadzonej w sklepie TESCO (4 kwietnia 2014)

§ 8 ust. 2 pkt 5 - Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

1. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

Przypadek 1.

1. OPIS I ANALIZA PRZYPADKU ROZPOZNANIA I ROZWIĄZANIA PROBLEMU WYCHOWAWCZEGO DOTYCZĄCEGO UCZNIA Z TRUDNĄ SYTUACJĄ RODZINNĄ.
1. 1. Identyfikacja problemu
Problem, którym się zajęłam, dotyczył wagarów uczennicy klasy 2, gdzie przez rok byłam wychowawczynią w zastępstwie za innego nauczyciela. Przyczyną problemów była zmiana szkoły (środowiska) oraz trudna sytuacja rodzinna uczennicy.
1.2. Geneza i dynamika zjawiska
Angelika przyszła do naszej szkoły z innej szkoły ponadgimnazjalnej na początku drugiej klasy. Na początku wszystko wydawało się być w porządku – Angelika regularnie uczęszczała do szkoły, zdobywała dobre oceny. Pochodziła z wielodzietnej rodziny, mieszkała z matką, ojczymem oraz czwórką rodzeństwa, przy czym ona była z nich wszystkich najstarsza. Sytuacja finansowa rodziny była dobra. Angelika czuła się raczej dobrze w nowym otoczeniu, ale głównie dzięki swojej „starej” przyjaciółce, która była uczennicą tej klasy. Dzięki niej, Angelika czuła się bezpiecznie w nowym środowisku i nie przejmowała się za bardzo faktem, iż tak naprawdę reszta klasy nie do końca zaakceptowała ją jako „członka” swojej społeczności. Angelika nie zabiegała o to, aby zdobyć sympatię pozostałych. Miała przecież swoja przyjaciółkę. Problemy zaczęły się po około dwóch miesiącach, kiedy to Angelika zaczęła wagarować i nie przychodziła do szkoły. Wezwana przeze mnie matka, początkowo usprawiedliwiała nieobecności córki i wydawała się być bardzo przejęta zachowaniem córki. To zainteresowanie z czasem jednak zmalało i matka przestała przychodzić do szkoły, nie odbierała telefonów ode mnie. Od przyjaciółki Angeliki dowiedziałam się, że ta często musi zajmować się młodszym rodzeństwem i dlatego opuszcza zajęcia. O całej sytuacji poinformowałam psychologa szkolnego; postanowiłyśmy wspólnie pomóc dziewczynie.
Na początku drugiego semestru, sytuacja rodzinna Angeliki osiągnęła punkt kulminacyjny – w dniu swoich 18 urodzin, wyprowadziła się z domu i zamieszkała u swojej babci w innym mieście. Musiała dojeżdżać pociągiem do szkoły 50km. Sytuacja ta mogła doprowadzić do tego, iż dziewczyna porzuci szkołę.

1.3. Znaczenie problemu

Negatywne znaczenie wagarów w tzw. życiu szkolnym ucznia jest sprawą bezdyskusyjną - bezsprzecznie jest to główna przyczyna uniemożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji brak promocji do klasy wyższej lub nieukończenie szkoły. Dziecko, którego rodzina nie funkcjonuje prawidłowo, które nie widzi ani autorytetu, ani wzorców do naśladowania w swoich rodzicach lub opiekunach prawnych narażone jest na różne niebezpieczeństwa, jak np. przynależność do nieformalnych subkultur, znalezienie sobie „niewłaściwego” towarzystwa, popadnięcie w nałóg (alkohol, narkotyki). Brak reakcji na tego typu problemy lub niewystarczająca reakcja niewłaściwie oddziałuje również na klasę i prowadzić może czasem do naśladownictwa.

1.4. Prognoza

a) negatywna

• Uczennica nie ukończy klasy lub szkoły.
• Brak właściwych autorytetów i wzorców do naśladowania może prowadzić do zaburzonego funkcjonowania uczennicy.
• Niska samoocena, uczennica może popaść w stany depresyjne.
• Brak lub zaburzony system wartości.
• Brak relacji z rówieśnikami, odosobnienie.

b) pozytywna

• Uzyskanie promocji do klasy wyższej, ukończenie szkoły.
• Odzyskanie wiary w siebie, odbudowanie właściwego systemu wartości.
• Poprawa frekwencji.
• Poprawa stosunków z matką i ojczymem.
• Wzrost samokontroli, praca nad własnym rozwojem.
• Wzrost poziomu samooceny.

1.5. Propozycje rozwiązań

• Podjęcie próby wyeliminowania wagarów.
• Zapewnienie uczennicy wszechstronnej pomocy ze strony nauczycieli i psychologa szkolnego.
• Otoczenie jej szczególną życzliwością i wsparciem.
• Nawiązanie z nią kontaktu zbudowanego na zaufaniu i wierze w osiągnięcie sukcesu.
• Rozmowy z matką na temat relacji w rodzinie i właściwego systemu wartości.
• Wykorzystanie pomocy i rad psychologa szkolnego.

1.6 Wdrażanie działań.

Rozpoczęłam realizację założonych celów. Niemal codziennie rozmawiałam z Angeliką na temat jej przyszłości, na temat tego jak bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa edukacja i zdobywanie wiedzy i umiejętności. Próbowałam odbudować jej wiarę w samą siebie, w odpowiedni system wartości oraz rolę rodziny w życiu człowieka. Wraz z psychologiem szkolnym wzywałyśmy matkę Angeliki do szkoły na rozmowy w sprawie córki oraz natychmiastowej pomocy, której uczennica potrzebuje ze strony matki. Rozmawiałam również z przyjaciółką Angeliki, prosiłam, aby ta udzieliła jej wszelkiej pomocy, zwłaszcza rozmowy, nakłaniałam ją do rozmów z resztą klasy, aby przyjęli Angelikę do swojej społeczności i traktowali ją jako jedną z „nich”.
Z racji tego, iż Angelika uwielbia przedmiot, którego uczę, zachęcałam ją do udziału w konkursach z języka angielskiego, prowadziłam dla niej dodatkowe zajęcia, na których oprócz tematów ściśle przedmiotowych, omawiałyśmy tematy wychowawcze i „życiowe”. Myślę, że przez to zdobyłam jej zaufanie, pomogłam odbudować wiarę w innych ludzi, a przede wszystkim podnieść jej samoocenę.

1.7 Efekty oddziaływań

Podjęte przeze mnie działania przyniosły zamierzone efekty. Klasa zaakceptowała Angelikę, która zaczęła regularnie uczęszczać na zajęcia. Angelika wróciła do domu rodzinnego, powoli odbudowała swoje kontakty z matką i rodzeństwem. Znalazła „bratnie dusze” dzięki którym odbudowała swoją wiarę w ludzi, a przede wszystkim, w siebie. Ukończyła drugą klasę w dobrymi wynikami i wysoką frekwencją.

Przypadek 2.
2. OPIS I ANALIZA PRZYPADKU ROZPOZNANIA I ROZWIĄZANIA PROBLEMU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO DOTYCZĄCEGO UCZNIA, U KTÓREGO NASTĄPIŁ SPADEK CHĘCI I MOTYWACJI DO NAUKI.

2.1. Identyfikacja problemu
Problem, który opisuję dotyczy Karoliny. Karolina uczęszczała do naszej szkoły, do klasy, której byłam wychowawczynią. Była to dziewczyna bardzo inteligentna, o dużych możliwościach i aspiracjach. W pierwszej klasie dała się poznać jako ambitna uczennica, widać było jej zaangażowanie w naukę oraz chęć uzyskiwania jak najwyższych wyników. Już wtedy wiedziała, co chce robić w przyszłości, planowała swoją dalszą edukację pod kątem kariery zawodowej wybranej zgodnej ze swoimi zainteresowaniami. Jednak pod koniec klasy pierwszej, jej oceny pogorszyły się. W drugiej klasie uzyskiwała niskie wyniki, zmniejszyło się zainteresowanie nauką, pojawiła się coraz to większa absencja.
2.2. Geneza i dynamika zjawiska
Karolina z uczennicy ambitnej, zdobywającej dobre oceny zmieniła się w przeciętną uczennicę, która nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości intelektualnych. Zmiana nastąpiła na początku drugiej klasy. Uczennica zaczęła dostawać jedynki i dwójki, jej frekwencja znacznie się pogorszyła. Pozostali nauczyciele uczący potwierdzili moje spostrzeżenia. Na zachęty moje i innych nauczycieli Karolina twierdziła, że nie osiągnie więcej i że w związku z tym nie ma sensu podejmować zwiększonego wysiłku intelektualnego. Miała bardzo niską samoocenę.
Byłam w ciągłym kontakcie z matką Karoliny, która przychodziła nie tylko na zebrania rodzicielskie, ale również na indywidualne rozmowy ze mną. Próbowałyśmy wspólnie opracować plan działania, tak aby pomóc Karolinie. Jednak ta nie chciała naszej pomocy, wręcz unikała rozmów ze mną i z matką. Coraz więcej czasu spędzała ze swoimi znajomymi, zaniedbując tym samym obowiązki szkolne.
2.3. Znaczenie problemu
Problem Karoliny miał znaczenie przede wszystkim dla niej samej. Postępując nierozsądnie ze swoim wolnym czasem zaprzepaszczała swoje możliwości na poszerzanie wiedzy z wybranych dziedzin i dążenie do realizacji swoich marzeń i celów. Uczennica bagatelizowała problem twierdząc, że do niczego się nie nadaje, a jedyną radością w jej życiu jest spędzanie czasu z przyjaciółmi. Niska motywacja uczennicy na lekcjach doprowadziła do pogorszenia otrzymywanych ocen.
2.4. Prognoza
a) negatywna
• Poziom motywacji uczennicy będzie się stale obniżał.
• Uczennica przestanie wykazywać jakiekolwiek zainteresowanie nauką szkolną, spadnie jej koncentracja i aktywność podczas zajęć lekcyjnych.
• Obniżenie zdolności przyswajania wiedzy spowoduje dalszy drastyczny spadek wyników w nauce, zagrożenie nie ukończenia klasy 2 lub 3.
• Wzrost niskiej samooceny uczennicy nasili się.

b) pozytywna

Podjęcie działań powinno sprawić, że:
• poziom motywacji uczennicy będzie wzrastał,
• nastąpi wzrost pozytywnej samooceny Karoliny,
• dziewczyna uzupełni braki w wiadomościach,
• będzie aktywnie uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych,
• umocni się wiara we własne możliwości,
• poprawią się jej oceny w nauce, otrzyma promocję do klasy programowo wyższej.

2.5. Propozycje rozwiązania.

• Próba wzmocnienia pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości
• Przekonanie o tym, że nieodpowiednie towarzystwo to również uzależnienie
• Rozbudzenie ambicji dziewczyny
• Podniesienie motywacji do nauki

2.6. Wdrażanie działań.

Rozpoczęłam od rozmowy z Karoliną o przyczynach pogorszenia się jej wyników w nauce i spadku zainteresowania uczestniczeniem w zajęciach lekcyjnych. Spróbowałam przekonać ją do zmiany nastawienia tłumacząc jej, jak ważna jest nauka zdobywana w szkole w rozwoju młodego człowieka i kształtowaniu jego przyszłości. Wyjaśniłam jej, dlaczego ważne jest, aby osiągała wyniki na miarę swoich możliwości. Przez cały ten czas matka Karoliny współpracowała ze mną i wspólnie monitorowałyśmy postępy jej córki w szkole i w domu.
Przeprowadziłam rozmowy z nauczycielami uczącymi w mojej klasie i poprosiłam o zmotywowanie dziewczyny do nauki poprzez zachęcanie do wypowiedzi i pytań, częstsze stosowanie pochwał i słów uznania oraz dostrzeganie pozytywnych działań.

2.7. Efekty oddziaływań.

Wszystkie działania, które podjęłam w stosunku do Karoliny, przyniosły zamierzony efekt. Dostrzec to można było w klasie trzeciej. Oceny uczennicy znacznie poprawiły się, wzrosła również frekwencja. Karolina zaczęła się interesować przedmiotami, które były jej potrzebne, aby dostać się na wymarzone studia – grafika komputerowa. Ukończyła szkołę z dobrymi wynikami, oraz wysokimi wynikami z egzaminu maturalnego. Dostała się na wybraną uczelnię i studiuje na kierunku, o którym zawsze marzyła.

........................................
Podpis nauczyciela

........................................
Miejscowość, data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.