X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23109
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZADANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

„Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja”
James Clerk Maxwell

I Wstęp.
Czas trwania stażu był okresem intensywnej pracy nad próbą sprostania i zrealizowania zadań, jakie założyłam w planie rozwoju zawodowego. Przez okres dwóch lat i dziewięciu miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych (edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych).
Po zakończeniu stażu przedstawiłam sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w planie rozwoju zawodowego. Sądzę, że moja praca nad pogłębianiem wiedzy, umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nie dobiegła końca. Mój zawód łączy się ze stałą potrzebą systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas odbywania stażu, wiem, jak to realizować w sposób profesjonalny, z korzyścią dla siebie, uczniów i własnego rozwoju zawodowego.

II Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

7 ust.2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenie własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizację i doskonalenie własnego warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, zapoznaniem się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych przepisów prawa opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor. Dokonałam analizy najważniejszych dokumentów regulujących pracę szkoły. Na ich podstawie planowałam własne działania edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze zmierzające do realizacji zadań szkoły, a także zadań uwzględnionych w moim planie rozwoju zawodowego. Zadania te są następujące:

1. Aktywny udział w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Opis sposobu realizacji:

1.1. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako pełnoprawny jej członek.
1.2. Zgodnie z Regulaminem Pracy tego organu wykonywałam jej statutowe kompetencje stanowiące i opiniotwórcze.
1.6. Aktywnie uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych i zespołu samokształceniowego o tematyce:
• „Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela-pedagoga w kierowaniu klasą”;
• „Praca z uczniem zdolnym”;
• „Techniki bibułkarskie”;
• „Jak chronić i przeciwdziałać chorobom aparatu głosowego”;
• „Dostosowanie wymagań edukacyjnych”;
• „Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń PPP”;
• „Reforma oświaty i podstawy programowej”;
• „Zarządzanie energią i mediami w budynkach oświatowych”.
1.7. Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Zespołu Samokształceniowego klas 0-III. Opracowywałam z nauczycielami poprzez opracowywanie z nauczycielami sposobu oceniania, formułowanie zakresów umiejętności i wiadomości na poszczególne poziomy opanowania wiedzy przez uczniów, ustalania sposobu oceniania zachowania w klasach nauczania zintegrowanego. Wraz z koleżankami konstruowałam wymagania edukacyjne w oparciu o nową Podstawę Programową a także program nauczania, aktywnie uczestniczyłam w procesie wyboru podręczników dla klas I-III.

Uzyskane efekty:

• pogłębiłam wiedzę z zakresu prawa oświatowego poznając procedury i przepisy prawa związane z poszczególnymi stopniami awansu zawodowego;
• realizując zadania szkoły właściwie ukierunkowywałam własna pracę zawodową;
• udoskonaliłam umiejętność planowania pracy jako wychowawcy klasy;
• szczegółowa analiza Rocznego Planu Pracy umożliwiła mi na odpowiedni dobór treści, środków, sposobów i form pracy z uczniami;
• poznałam kompetencje Rady Pedagogicznej;
• świadomie i sumienie wykonywałam obowiązki zawodowe podnoszące jednocześnie jakość pracy placówki;
• poprzez udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych wzbogaciłam warsztat pracy;
• wdrożyłam do pracy nabyte umiejętności w kontaktach zarówno dziećmi jak i rodzicami;
• rozwinęłam własne umiejętności dydaktyczno wychowawcze;
• poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu samokształceniowego poszerzyłam wiedzę z zakresu umiejętności konstruowania wymagań edukacyjnych dla uczniów na poszczególnych szczeblach pierwszego etapu edukacyjnego;
• nabyłam umiejętność stosowania przepisów prawa oświatowego w pracy dydaktyczno wychowawczej.

2. Udział w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Opis sposobu realizacji:

2.1. Podczas trwania stażu brałam aktywnie udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które były dostosowane do potrzeb szkoły i klasy. W ciągu dwóch lat i dziewięciu miesięcy ukończyłam następujące szkolenia:
• „Dekoracje okolicznościowe - bibułkarstwo, cz. III”, zorganizowane przez MCDN w Nowym Sączu,
• „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi”, zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era,
• Szkolenie dla koordynatorów akcji „Akademia Misia Ratownika”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Laboratorium troski w Krakowie,
• „Kurs kierowników wycieczek” zorganizowane przez Studenckie Biuro Turystyczne „Gaudeamus” w Krakowie,
• Cykl czterech szkoleń „Czym skorupka za młodu nasiąknie...czyli, jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas”, zorganizowane przez MCDN w Nowym Sączu,
• „Książka wszystko potrafi – nowe lektury w klasach I-III”, zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era,
• „Nowoczesna edukacja... czyli jak uczyć dzieci w dzisiejszych czasach?”, zorganizowane przez wydawnictwo JUKA.
• „Budowanie autorytetu nauczyciela – jak radzić sobie w pracy z grupą”, zorganizowane przez wydawnictwo WSiP,
• „Metoda Dobrego Startu”. Zorganizowane przez MNODN w Krakowie, poprowadzony przez prof. dr hab. M. Bogdanowicz,
• „ Dziecko chore na padaczkę w rodzinie, szkole, środowisku”, zorganizowane przez PPP w Nowym Sączu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych Na Padaczkę”,
• „Planowanie pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w świetle zmian w prawie oświatowym”, zorganizowane prze wydawnictwo Nowa Era,
• „Poznaj dobre pomysły na owocną edukację”, zorganizowane przez wydawnictwo MAC, 2010r.
2.2. Uczestniczyłam w lekcjach pokazowych przeprowadzonych przez koleżanki z nauczania zintegrowanego.

Uzyskane efekty:

• zdobyte umiejętności wykorzystywałam codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej;
• zdobyłam nowe wiadomości i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym;
• poszerzyłam wiedzę z zakresu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych;
• uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania przyrodnicze plastyczne;
• rozwinęłam warsztat pracy z zakresu wykorzystania metod aktywizujących podczas pacy z uczniami;
• świadomie i z pełną odpowiedzialnością organizowałam wycieczki szkolne;
• dzięki obserwowanym zajęciom koleżanek wykorzystywałam w swojej pracy zaobserwowane metody i formy pracy z dziećmi;
• pogłębiłam umiejętność planowania pracy z uczniami w świetle zmian w prawie oświatowym.

3.Samokształcenie.

Opis sposobu realizacji:

3.1. Systematycznie poszerzałam wiedzę poprzez studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
3.2. Prowadziłam rozmowy z koleżankami o dłuższym stażu pracy, dzięki którym pogłębiłam wiedzę z zakresu dydaktyki i wychowania a także procedur obowiązujących w szkole.
3.4. Wykorzystałam Internet w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań metodycznych zadań dla uczniów.
3.5. Z wykorzystaniem Internetu śledziłam zmiany w prawie oświatowym.

Uzyskane efekty:

• pogłębiłam wiedzę z zakresu dydaktyki i wychowania;
• poznane metody i formy pracy wprowadziłam na zajęciach wyrównawczych;
• poszerzyłam wiedzę i umiejętności pracy na zajęciach rewalidacyjnych;
• zdobyte wiadomości z zakresu wychowania pozwoliły mi na lepsze i bardziej efektywne kierowanie klasą integracyjną;
• dzięki ciekawym rozwiązaniom dydaktycznym wyszukanym w Internecie urozmaicałam zajęcia z uczniami;
• dbałam o własny rozwój oraz rozwój własnego warsztatu pracy.

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Opis sposobu realizacji:

4.1. Uczestniczyłam i obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu mgr Beatę Żerkowską.
4.2. Omawiałam z opiekunem stażu realizację celów założonych przez opiekuna, formy i metody pracy wykorzystane podczas zajęć, efektywność wykorzystanych pomocy dydaktycznych podczas zajęć.
4.3. Zaobserwowane ciekawe formy pracy przenosiłam na grunt własnej klasy.

Uzyskane efekty:
• nauczyłam się wyciągać pozytywne i krytyczne wnioski z obserwowanych zajęć;
• poznałam ciekawe metody pracy, które wykorzystałam w praktyce;
• pogłębiałam wiedzę z zakresu metod pracy, którą mogłam wykorzystać w późniejszych zajęciach;
• pogłębiłam umiejętność formułowania celów ogólnych i operacyjnych, dzięki czemu podniosłam efektywność własnej pracy.

5. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły i opiekuna stażu.

Opis sposobu realizacji:

5.1. Przez cały okres trwania stażu przeprowadziłam zajęcia w obecności Dyrekcji Szkoły, które odbywały się zgodnie z harmonogramem hospitacji.
5.2. W roku szkolnym przeprowadziłam lekcję pokazową dla Dyrektora szkoły i koleżanek.
5.3. Po każdych zajęciach przeprowadzonych w obecności dyrektora szkoły, opiekuna stażu i koleżanek analizowałam przeprowadzone zajęcia określając mocne i słabe strony pracy.
5.4. Pisałam scenariusze zajęć na zajęcia prowadzone w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły a także na lekcje pokazowe.
5.5. Opracowałam montaże słowno-muzyczne, scenariusze przedstawień teatralnych, które były wykorzystane w szkolnych imprezach obserwowanych przez Dyrekcję i koleżanki.

Uzyskane efekty:

• nabyłam umiejętność radzenia sobie ze stresem, wynikającym z prowadzenia zajęć w obecności innych osób;
• nauczyłam się krytycznie patrzeć na własną pracę;
• wypracowałam umiejętność wyciągania wniosków do dalszej pracy;
• pogłębiłam umiejętność uzasadniania wybieranych przeze mnie metod, form i środków dydaktycznych w pracy z dziećmi;
• dzięki omawianiu zajęć w obecności Dyrektora lub opiekuna stażu modyfikowałam sposoby pracy dzięki czemu praca na kolejnych zajęciach przynosiła lepsze rezultaty.

6. Opracowywanie i wdrażanie planów pracy.

Opis sposobu realizacji:

6.1. Opracowywałam i wdrażałam plany pracy dydaktycznej dla klasy I, II, III, w oparciu o założenia Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego a także „Programu Nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej”, jednocześnie biorąc pod uwagę potrzeby, możliwości i zainteresowania uczniów.
6.2. Jako wychowawca klasy konstruowałam Plan Pracy Wychowawczej, w oparciu o założenia Szkolnego Programu Wychowawczego i Planu Wychowawczego Szkoły na poszczególne lata.
6.3. W roku szkolnym 2011/2012 realizowałam program zdrowotny „Wolność Oddechu”.
6.4. W roku szkolnym 2010/2011 wdrożyłam do pracy program profilaktyczny „Akademia Misia Ratownika” ściśle współpracując a Komendą Miejską Policji, Komendą Straży Pożarnej a także pielęgniarką szkolną.
6.5. Realizując zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej, w roku szkolnym 2012/2013 realizowałam program edukacji zdrowotnej „Smak zdrowia znam i o niego dbam” T. Duralskiej-Machety, propagując profilaktykę zdrowotną, promując higienę i właściwe odżywianie.
6.6. Opracowałam Program Zielonej Szkoły pt.: „Nad morzem w Jarosławcu”.
6.7. Realizując założenia planu pracy w klasach I, II, III wykorzystałam w celu usprawnienia techniki czytania i pisania elementy Metody Dobrego Startu wg prof. dr hab. Marty Bogdanowicz.
6.8. Planując pracę w klasie pierwszej integracyjnej dużą uwagę poświęciłam ruchowi dziecka, dlatego w pracy posługiwałam się treściami i ćwiczeniami z pozycji M. Bogdanowicz „Metoda W. Sherbone w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci”, a także ćwiczeniami z zakresu kinezjologii edukacyjnej.
6.9. W roku szkolnym 2012/2013 opracowałam program działalności „Koła Plastycznego”.
6.10. Wdrożyłam program wychowania komunikacyjnego „Bezpieczna droga do szkoły”.
6.11. Wdrożyłam autorski program edukacji ekologicznej dla klas I-III „Czym skorupka za młodu...”, K. Popko-Tomasiewicz, M. Stefaniuk.
6.12. Wraz z koleżankami mgr Edytą Kołodziej o mgr Anną Kowacz opracowałyśmy Plan Pracy Małego Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2013/2014.

Uzyskane efekty:

• pogłębiłam umiejętność tworzenia planu pracy na poszczególne szczeble edukacji wczesnoszkolnej;
• jako wychowawca lasy nabyłam umiejętności konstruowania Planu Pracy Wychowawczej w oparciu o założenia Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;
• nabyłam umiejętność ewaluacji własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez ocenę realizacji założonych celów dydaktyczno-wychowawczych;
• wspomagałam i rozwijałam u uczniów umiejętność czytania i pisania poprzez stosowanie elementów Metody Dobrego Startu, Kinezjologii edukacyjnej;
• propagowałam wśród uczniów zdrowy tryb życia;
• uczniowie poznali piramidę żywieniową;
• propagowałam wśród wychowanków zasady bezpieczeństwa, które mogli wykorzystać w środowisku szkolnym jak i pozaszkolnym.

7. Organizacja imprez okolicznościowych i akademii.

Opis sposobu realizacji:

Aby dokładnie, bardziej precyzyjnie opisać uroczystości i imprezy, w których wraz z klasą brałam udział, bądź też je organizowałam, realizację tego punktu podzieliłam na cztery podpunkty.

7.1. W trakcie stażu przygotowywałam następujące akademie szkolne:
• „Ślubowanie klas pierwszych”;
• Akademia z okazji inauguracji akcji „Bezpieczna droga do szkoły”;
• Akademia uświetniająca akcję Stowarzyszenia Laboratorium Troski w Krakowie „Akademia Misia Ratownika”;
• Akademia podsumowująca akcję „Bezpieczna droga do szkoły”;
• Akademia z okazji „Mikołajek” dla klas I-III,
• „Rozpoczęcie roku szkolnego
7.2. Realizując założenia planu rozwoju zawodowego przygotowałam następujące imprezy okolicznościowe:
• „Andrzejki klasowe”
• „Mikołajki klasowe”
• Wigilia klasowa,
• „Dzień Mamy i Taty”,
• „Dzień Dziecka”
• Warsztaty plastyczne „Bądźmy razem” z okazji Tygodnia Integracji,
• Wspórganizacja „Turnieju Sportowego przedszkolaków”,
• Jasełka klasowe z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
• Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
• Organizacja przedstawienia „Kopciuszek” z okazji „Dnia Mamy i Taty”,
• Współorganizacja „Tygodnia Integracji”,
• .Pomoc w organizacji „Dnia Zdrowej Żywności”,
• Organizacja Warsztatów plastycznych dla przedszkolaków,
7.3. Zorganizowałam następujące wyjścia i wycieczki klasowe:
• Wyjście do Galerii Szafrana w Pałacu Młodzieży na wystawę pt.: „Pod skrzydłami anioła”,
• Wyjście do DKK na przedstawienie „Baśń muzyczna”,
• Wyjście do DKK na przedstawienie „Brzechwolandia”,
• Wyjście do DKK w Nowym Sączu na spektakl „W tajemniczek krainie krasnali”,
• Wyjście do Lasu Falkowskiego w ramach realizacji zadań z edukacji przyrodniczo-zdrowotnej;
• Wycieczka klasowa do Muzeum Lalek w Pilźnie,
• Wyjście do Biblioteki Publicznej-Oddział dla Dzieci w Nowym Sączu na przedstawienie pt.: „W głąb króliczej nory...”,
• Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Dziecięcych „Galicja" w kinie „Sokół”;
• Udział w warsztatach plastycznych w MBWA w Nowym Sączu w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Dziecięcych;
• Wyjazd na „Zieloną Szkołę” do Jarosławca,
• Wyjście do DKK w Nowym Sączu na przedstawienie pt.: „W pustyni i w sieci”;
• Wyjcie do Biblioteki Publicznej-Oddział dla Dzieci, na przedstawienie pt.: „Konik Garbusek i inne baśnie rosyjskie”;
• Kulig do Regetowa,
• Wyjście do kina „Krokus” na przedstawienie pt.: „Legendy polskie”;
• Wyjście do DKK na przedstawienie „Pan Andersen przedstawia”.
7.4. Przygotowywałam uczniów i brałam udział w następujących konkursach:
• Międzyszkolny konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”,
• Szkolnym konkurs „Anioł”- I miejsce,
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pod skrzydłami anioła” organizowanym przez Pałac Młodzieży- trzy wyróżnienia,
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Konspol w oczach dziecka” -wyróżnienie, zorganizowany przez firmę KONSPOL,
• Szkolny Konkurs Piosenki Religijnej,
• Międzyszkolny Konkurs „Szopka bożonarodzeniowa”, S.P.nr 3,
• Konkurs Plastyczno-literacki „Krasnoludki są na świecie”, S.P. nr 18,
• Szkolnym Konkurs Piosenki z okazji Tygodnia Integracji,
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Biblioteka skrywa wiele tajemnic”,
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Nowy Sącz-moje miasto”- III miejsce, 2008r.;
• „Ortofrajda dla klas I-III”,
• „Stypendiada wczesnoszkolna”,
• Szkolny Konkurs Recytatorski-III miejsce,
• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kangurek”,
• Szkolny Turniej Piłki Nożnej dla klas I-III, II miejsce,
• Szkolny Konkurs Matematyczny – III miejsce
• Organizacja klasowego konkursu „Wielcy Polacy”,
• Organizacja Szkolnego Konkursu Plastycznego „Mój Nauczyciel”,
• Małopolski konkurs plastyczny „Moja droga do szkoły”, zorganizowany przez Gazetę Krakowską,
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak rozwiązywać spory bez przemocy”- 2 wyróżnienia, zorganizowany przez Katolicką Szkołę Podstawową,
• Organizacja Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”,;
• Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”, S.P. nr 2.
• Szkolny Konkurs Piosenki z okazji Tygodnia Integracji –„Mini szansa” ,.;
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Nowy Sącz-moje miasto- Bohater Sądecczyzny”, Zespół Szkół.;
• Szkolny Konkurs Recytatorski- III miejsce,

Uzyskane efekty:

• poprzez udział moich uczniów w konkursach międzyszkolnych godnie reprezentowałam moją szkołę;
• przygotowując uczniów do konkursów poszerzałam wiedzę uczniów z zakresu edukacji polonistycznej, historycznej, matematycznej, zdrowotno-ruchowej, plastycznej, muzycznej;
• poprzez organizację akademii, uroczystości i konkursów współpracowałam z następującymi instytucjami: Pałac Młodzieży, kino „Sokół”, Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu”, Galeria MBWA w Nowym Sączu, Redakcja Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego, Telewizji Kablowej, Regionalnej Telewizji Kablowej;
• przyczyniając się do osiągnięć i sukcesów dzieci poza placówką, promowałam szkołę w środowisku lokalnym;
• współpracowałam z nowosądeckimi przedszkolami;
• nawiązałam kontakty z nauczycielami i osobami z różnych placówek, z którymi mogłam wymieniać doświadczenia zakresie pracy zawodowej;
• uczniowie czerpali radość ze zdobytych dyplomów, nagród grupowych i indywidualnych, nawiązali znajomości z uczniami z innych placówek;
• dbałam o zapewnienie kontaktu uczniom z kulturą;
• zachęcałam uczniów do odkrywania walorów najbliższej okolicy;
• potrafiłam dostrzec i starałam się ukierunkowywać indywidualne uzdolnienia uczniów;
• uczniowie poznali zabytki Nowego Sącza, miejsca, w których tworzy się kultura sądecka;
• uczniowie poznali obiekt Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej i wzbogaciły wiadomości związane z twórczością wielu polskich jak i zagranicznych pisarzy;
• realizując zamierzone cele edukacyjne, dzieci spędzały jednocześnie czas na świeżym powietrzu atmosferze zabawy, wypoczynku i rekreacji;
• dzieci poszerzyły swoje wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej zwiedzając nad morzem latarnię morską, port rybacki, wędrując po wydmach w Słowińskim Parku Narodowym, zwiedzając miasta Jarosławiec, Darłówko, Darłowo;
• uczniowie poznali różnice między krajobrazem górskim a nadmorski;
• uczniowie zaznajomili się z etapami powstawania lalek, ich rodzajami;
• czynnie współpracowałam z rodzicami;
• rozmowy i spotkania z rodzicami dostarczyły mi wielu ważnych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej oraz indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
• we współpracy z rodzicami podejmowałam działania wspierające dziecko;
• stałam się komunikatywna w kontaktach z rodzicami, potrafiłam ich zainspirować do działania;
• dzięki pomocy Rady Rodziców mogłam lepiej zorganizować imprezy klasowe;
• potrafiłam zorganizować „życie klasy”;
• organizując wyjścia i wycieczki dbałam o bezpieczeństwo wychowanków;
• wzbogaciłam warsztat pracy o nowe umiejętności organizacyjne oraz wiadomości przekazywane przez przewodników i specjalistów w określonych dziedzinach kultury.

8.Prowadzenie koła zainteresowań dla uczniów szkoły.

Sposoby realizacji:

8.1. W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 prowadziłam Koło Matematyczne dla uczniów klasy pierwszej i drugiej.
8.2. Opracowałam plan pracy Koła Matematycznego.
8.4. Opracowałam plan pracy koła plastycznego na rok szkolny 2012/2013.
8.5. W latach 2011-2014 prowadziłam zajęcia dla uczniów wymagających dodatkowej pracy z nauczycielem.
8.6. W roku szkolnym 2013/2014prowadziłam rewalidację z uczniami klasy III.

Uzyskane efekty:

• poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu edukacji matematycznej;
• zachęcałam i przygotowywałam uczniów do udział w konkursach matematycznych;
• poprzez prowadzenie koła matematycznego podnosiłam jakość pracy szkoły;
• rozwijałam zainteresowania uczniów poprzez róże ciekawostki naukowe;
• poprzez pracę z dziećmi wymagającymi pomocy starałam się niwelować różnicę w zakresie wiedzy i umiejętności z innymi uczniami;
• pomagałam zrozumieć często trudne dla uczniów wiadomości i umiejętności poprzez indywidualizację nauczania;
• wspierałam uczniów w czasem trudnych momentach w procesie edukacji spowodowanych niezrozumieniem wybranych zagadnień;
• pogłębiłam umiejętność pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• poprzez dostosowywanie metod i form do każdego ucznia, w taki sposób, aby efekty pracy z dzieckiem niepełnosprawnym były jak najlepsze, poszerzyłam wiadomości z zakresu oligofrenopedagogiki.

9.Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

Opis sposobu realizacji:

9.1. Analizując tematykę poszczególnych zajęć samodzielnie opracowywałam pomoce dydaktyczne w celu zwiększenia efektywności nauczania.
9.2. W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wykonywałam pomoce, dzięki którym łatwiej przyswajały nowe informacje, bądź też utrwalały już zdobyte wiadomości.
9.3. Wykorzystywałam w pracy pomoce, które zaobserwowałam na zajęciach pokazowych, a także na zajęciach u opiekuna stażu.
9.4. W opracowywaniu pomocy korzystałam z portali edukacyjnych, wspierając się doświadczeniem innych nauczycieli w wykorzystywaniu różnych pomocy w procesie dydaktycznym.
9.5. W celu urozmaicenia procesu edukacyjnego zakupiłam wraz z koleżanką odtwarzacz DVD.
9.6. Wprowadzając we własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej elementy z Metody Dobrego Startu opierałam się na pomocach wypracowanych przez prof. do hab. M. Bogdanowicz.
9.7.Opracowywałam karty pracy dla każdego ucznia.
9.8. Opracowywałam karty pracy na zajęcia rewalidacyjne.
9.10. W przygotowywaniu zajęć korzystałam zasobów biblioteki szkolnej.
9.11. Wypracowane przez siebie pomoce, karty pracy udostępniałam innym koleżankom z nauczania zintegrowanego.

Uzyskane efekty:

• opracowane pomoce dydaktyczne przyczyniły się do lepszego i głębszego zrozumienia przez uczniów zagadnień programowych;
• uatrakcyjniałam zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• poszerzyłam zakres wiedzy uczniów o ponadprogramowe wiadomości i umiejętności;
• dzięki zastosowaniu opracowanych kart pracy rozwijałam u uczniów samodzielność w rozwiązywaniu problemów a także samoocenę;
• dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami;
• współpracowałam ze szkolną biblioteką;
• dostosowywałam wybrane pomoce do potrzeb i możliwości ucznia.

10. Opieka nad salą lekcyjną.

Opis sposobu realizacji:

10.1. Uaktualniałam gazetki klasowe w oparciu o opracowywane tematy, pory roku.
10.2. Zachęciłam do współpracy uczniów, którzy przygotowywali poszczególne elementy dekoracji klasy.
10.3. Prowadziłam gazetkę Małego Samorządu szkolnego.
10.4. Opracowując wygląd gazetek klasowych i sali opierałam się na wiadomościach i umiejętnościach zdobytych na kursie „Bibułkarstwo cz.III”, zorganizowanym przez MCDN w Nowym Sączu.
10.5.Przez cały okres rwania stażu wykonywałam dekorację na głównym holu szkoły, którą uaktualniałam pięć razy w roku.
10.6.Wykonywałam dekorację na różne akademie i uroczystości szkolne:
• Ślubowanie klas pierwszych,
• Akademia Misia Ratownika,
• Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”;
• Dzień Pluszowego Misia,
• Dzień Mamy i Taty- przedstawienie „Kopciuszek”,
• Jasełka Klasowe,
• Turniej Sportowy Przedszkolaków,
• Tydzień Integracji,
• Zakończenie roku szkolnego,
• Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków
• Dzień Zdrowej Żywności,
• Konkurs piosenki z okazji Tygodnia Integracji,
• Rozpoczęcie roku szkolnego,

Uzyskane efekty:

• poprzez ciekawe elementy wystroju klasy uwrażliwiałam uczniów na piękno otaczającego nas świata;
• kształtowałam w uczniach poczucie estetyki i piękna;
• przybliżałam dzieciom elementy sztuki;
• pogłębiłam współpracę z innymi nauczycielami;
• poznałam wiele technik plastycznych, które zastosowałam w pracy z dziećmi;
• starałam się uatrakcyjniać dzieciom pobyt w szkole i klasie.

11.Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi.

Opis sposobu realizacji:

11.1. Zapoznałam się za fachową literaturą pedagogiczną traktującą o metodach aktywizujących tj.:
• Jachimska M. „Grupa bawi i pracuje”;
• Hemmerling W. „Zabawy w nauczaniu początkowym;
• Krzyżewska J. „aktywizujące metody i techniki w edukacji”;
• Rutkowska-Paszta M. „Prawa człowieka w edukacji obywatelskiej”;
• Rau K., Ziętkiewicz E. „Jak aktywizować uczniów?”
• Taraszkiewicz M. „Jak uczyć lepiej? Czyli refleksje praktyka w działaniu.”
11.2. Śledziłam na portalach edukacyjnych nowości wydawnicze z zakresu metod aktywizujących.
11.3. Wdrożyłam do pracy następujące metody:
• metody integracyjne- „Pajęczynka”, „Krasnoludek”, „Grafitti”, „Wrzuć strach do kapelusza”;
• metody tworzenia i definiowania pojęć – „Kula śniegowa”, „Burza mózgów”, „Mapa pojęciowa”;
• metody hierarchizacji – „Promyczkowe uszeregowanie”;
• metody twórczego rozwiązywania problemów – „Asocjogram”;
• metody rozwijające twórcze myślenie – „Słowo przypadkowe”;
• metody i techniki przyspieszonego uczenia się – „Mapa umysłowa”, „Łańcuchowa metoda skojarzeń”;
• metody dyskusyjne – „Akwarium”;
• metody i techniki planowania – „Gwiazda pytań”;
• gry dydaktyczne;
• metody ewaluacyjne – „Kosz i walizeczka”.
11.4. Przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli nauczania zintegrowanego pt.: „Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym”.

Uzyskane efekty:
• poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywizujących uatrakcyjniałam zajęcia;
• dzięki metodom aktywizującym mocno zintegrowałam zespół klasowy;
• rozwinęłam umiejętność wyboru danych metod do określonych przez siebie celów dydaktycznych;
• stwarzałam szansę wypowiedzi i aktywnego uczestniczenia w zajęciach dzieciom nieśmiałym;
• wypracowałam w uczniach poczucie własnej wartości;
• pogłębiłam umiejętność kierowania procesem nauczania w oparciu o możliwości zespołu klasowego;
• dzieliłam się wiedzą w innymi nauczycielami.

12. Etapowe diagnozowanie wyników nauczania.

Opis sposobu realizacji:

12.1. Przez cały okres trwania stażu opracowywałam i przeprowadzałam sprawdziany wiadomości, kartkówki i testy sprawdzające zakres opanowania wiedzy i umiejętności u poszczególnych uczniów.
12.2. Analizowałam wyniki sprawdzianów, testów, kartkówek i wyciągałam wnioski do dalszej pracy.
12.3. Modyfikowałam plan pracy w zależności od uzyskiwanych efektów nauczania.
12.4. W każdym semestrze od roku 2007/2008 przeprowadzałam klasie badanie wyników nauczania z zakresu tempa pisania, rozwiązywania zadań tekstowych, cichego czytania ze zrozumieniem, czujności ortograficznej.
12.5. Uzyskane efekty badań analizowałam, porównywałam w poprzednimi wynikami i wyciągałam wnioski do dalszej pracy w celu zwiększenia efektywności nauczani i polepszenia jakości pracy klasy i szkoły.
12.6 Uzyskiwane efekty pracy, mierzone w badaniach, przeprowadzanych sprawdzianach, kartkówkach i testach, konsultowałam z innymi nauczycielami w celu udoskonalenia własnego warsztatu pracy.
12.7. Od roku 2008/2009 byłam odpowiedzialna w pracy za badanie czujności ortograficznej w poszczególnych klasach, indywidualnie opracowywałam tematykę badania, narzędzia badawcze, następnie analizowałam, wyciągałam wnioski do dalszej pracy a wyniki prezentowałam na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
12.8 Informację na temat uzyskiwanych efektów pracy prezentowałam rodzicom w rozmowach indywidualnych, lub na zebraniach w celu uściślenia współpracy nad danymi elementami zagadnień programowych.
12.9. W każdym semestrze opracowywałam arkusz dla nauczycieli-wychowawców, w którym prezentowałam wyniki z realizacji programu nauczania.
12.10. Na początku każdego roku szkolnego i pod koniec, realizując obowiązek wychowawcy klasy, na wniosek Pedagoga Szkolnego, opracowywałam analizę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zespołu klasowego.
12.11. Jako wychowawca klasy pod koniec każdego roku szkolnego, przez cały okres trwania stażu, wypełniałam protokół klasyfikacyjny klasy, w którym analizowałam zespół klasowy, jego osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
12.12. Uczniów zdolnych motywowałam do dalszej pracy.
12.13. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, z których czerpałam informację na temat własnej pracy.
12.14. Po przeprowadzonych badaniach i sprawdzianach sprawdzałam postępy u poszczególnych uczniów. U uczniów, u których postępy w przyswajaniu wiadomości i umiejętności były bardzo słabe, przeprowadzałam rozmowę z rodzicami w celu uzyskania zgody na przebadanie w PPP.
12.15. Zwróciłam uwagę na skuteczność stosowania różnorodnych metod i form pracy.

Uzyskane efekty:

• rozwinęłam umiejętność wyciągania wniosków;
• poprzez przeprowadzanie badań i sprawdzianów na poszczególnych szczeblach nauczania zintegrowanego rozwinęłam umiejętność analizowania i ewaluacji własnej pracy;
• poprzez zastosowanie wniosków z badan w dalszej pracy podnosiłam poziom nauczania w klasie;
• poznałam możliwości uczniów;
• dzięki prezentacji rodzicom wyników pracy rozwinęłam współpracę z rodzicami;
• poprzez umiejętność wyciągania wniosków do dalszej pracy z przeprowadzonych badań, testów i sprawdzianów, potrafiłam zmodyfikować plan nauczania tak, aby zwiększyć efektywność procesu nauczania i uczenia się ucznia.
• doskonaliłam warsztat i metody pracy,
zebrałam dodatkowe pomocy dydaktycznych,
• obiektywnie oceniałam ucznia

§7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi Poradniami.

Opis sposobu realizacji:

1.1. W celu lepszego przygotowania do pracy w klasie integracyjnej ukończyłam studia podyplomowe „ Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
1.2. Podejmując zadania wychowawcy w klasie integracyjnej starałam się jak najwnikliwiej poznać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez ich obserwację podczas pracy, zabawy, kontaktach z rówieśnikami, rozmowę z opiekunami lub rodzicami.
1.3. Wnikliwie analizowałam orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poszczególnych uczniów.
1.4. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami dzieci, u których zaistniała potrzeba przebadania w Poradni ze względu na trudności w przyswajaniu wiedzy jak i zachowaniu, w celu uzyskania zgody na przebadanie ucznia.
1.5. Przeprowadzałam wstępną analizę poziomu trudności w przyswajaniu wiedzy poszczególnych uczniów.
1.6. Wypełniałam arkusze obserwacyjne uczniów kierowanych do Poradni na badanie.
1.7. Sporządzałam opinię uczniów na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jak i Neurologicznej w Krakowie.
1.8. Kierując ucznia na badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Neurologicznej na pierwszym miejscu stawiałam jego dobro i chęć niesienia mu pomocy w dalszym procesie edukacyjnym.
1.9. Prowadziłam rozmowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z psychologiem, pedagogiem a także dyrekcją, w celu głębszej analizy danego przypadku.
1.10. Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Neurologicznej uwzględniałam podczas konstruowania Rocznego Planu Pracy w klasie 1,2,3, a także Planu Pracy Wychowawczej.
1.11. Wszystkie opinie i orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną konsultowałam z Pedagogiem szkolnym w celu analizy przypadku i podjęcia właściwych zadań umożliwiających jak najbardziej harmonijny rozwój dziecka.
1.12. Ukończyłam szkolenie neurologiczne zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę pt.: „ Dziecko chore na padaczkę w rodzinie, szkolne, środowisku lokalnym”.
1.13. W roku szkolnym 2011/2012 prowadziłam raz w tygodniu zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klasy trzeciej.
1.14. Przez okres stażu gromadziłam dokumentację uczniów z trudnościami w nauce, zachowaniu.

Uzyskane efekty:

• nawiązałam ścisłą współpracę z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• zdobyłam zaufanie rodziców;
• nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Neurologiczną;
• zgromadziłam opinie i orzeczenia uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu;
• wykorzystałam wiedzę ze studiów podyplomowych;
• pogłębiłam wiedzę na temat upośledzenia umysłowego, nadpobudliwości psychoruchowej, małogłowiem, padaczką;
• zrealizowałam swój priorytetowy cel pracy wychowawczej-jak najlepszą integrację uczniów zdrowych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Dostosowanie metod prowadzenia zajęć do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Opis sposobu realizacji:
2.1. Po wnikliwiej analizie orzeczeń o kształceniu specjalnym i opinii dostosowywałam wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2.2. Opracowywałam indywidualne karty pracy, sprawdziany, testy, dostosowane do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2.3. Organizując codzienną pracę z uczniami dostosowywałam metody i formy pracy, czas pracy do potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2.4. W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam raz w tygodniu zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klasy trzeciej.
2.5. W celu lepszego przygotowania do zajęć opracowałam dla swoich potrzeb plan pracy rewalidacyjnej dla poszczególnych uczniów.
2.6. W pracy dydaktyczno-wychowawczej bazowałam na metodach aktywizujących, dzięki którym wszyscy uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach.
2.7. W pracy dydaktycznej wprowadziłam ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej.
2.8. organizując pracę na zajęciach ściśle współpracowałam z nauczycielem współorganizującym, z którym omawiałam poszczególne metody i formy z uwzględnieniem potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uzyskane efekty:
• dostosowywałam wymagania edukacyjne do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• poszerzyłam wiedzę na temat różnorodnych metod i form pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;
• dostosowywałam formy i metody pracy tak, aby udział brały w zajęciach wszyscy uczniowie;
• nawiązałam ścisłą współpracę z nauczycielem współorganizującym.

3. Współpraca z rodzicami.

Opis sposobu realizacji:

3.1 Opracowałam plan wychowawcy klasowego – organizacja zespołu klasowego, bezpieczeństwo i zdrowie, współpraca z rodzicami i środowiskiem, uroczystości klasowe i szkolne, dyskusje i pogadanki, dla dzieci i rodziców.
3.2. Poznałam sytuację rodzinną wychowanków – spotkania z rodzicami, zebrania klasowe, dni otwarte, spotkania indywidualne,
3.3. Prowadziłam spotkania z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów związanych z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.
3.4. Rozmawiałam indywidualnie z rodzicami.
3.5. Organizowałam „Środy otwarte”.
3.6. Organizowałam spotkania klasowe służące lepszej integracji zespołu klasowego i rodziców,
3.7. Zapoznałam rodziców ze standardami wymagań edukacyjnych, oraz szczegółowymi kryteriami oceniania.
3.8. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam ankietę wśród rodziców w celu uzyskania jak największej liczby informacji o uczniach i środowisku rodzinnym.
3.9. Znając trudną sytuację finansową niektórych rodzin, wystąpiłam w miejskim ośrodku Pomocy Społecznej o dofinansowanie do Zielonej Szkoły dla ucznia i rodzica.

3.10. Włączałam rodziców w pomoc w organizacji imprez klasowych.
Uzyskane efekty:

• poznałam środowisko rodzinne uczniów;
• nawiązałam współpracę z rodzicami;
• dzięki współpracy z MOPS-em została w stu procentach sfinansowana Zielona Szkoła dla matki i dziecka
• uświadomiłam rodzicom niebezpieczeństwa płynące z Internetu i gier komputerowych;
• szczere i przynoszące efekty rozmowy,
• lepsza integracja zespołu klasowego,
• indywidualne traktowanie każdego ucznia,
• wiara w to, że można pomóc każdemu dziecku dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych.

4. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Opis sposobu realizacji:

4.1. Stworzyłam Plan Pracy Wychowawczej dla klasy 1,2,3 w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły na poszczególne lata, Program Profilaktyczny Szkoły.
4.2. W konstruowanych planach uwzględniłam specyfikę klasy i środowiska, w którym się wychowują uczniowie.
4.3. Prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
4.4. W miarę potrzeb prowadziłam pogadanki i dyskusje na temat zaobserwowanego w klasie problemu.
4.5. Konsultowałam bieżące problemy z Pedagogiem Szkolnym.
4.6. Podejmowałam działania korygujące u poszczególnych uczniów.
4.7. Określałam wraz z uczniami zasady współpracy z nauczycielem oraz zasady klasowe.
4.8. Egzekwowałam wśród uczniów przestrzeganie wcześniej ustalonych zasad.
4.9. Organizowałam imprezy klasowe, wycieczki i wyjścia mające na celu integrację grupy.

Uzyskane efekty:

• integracja zespołu klasowego;
• rozwinięcie u uczniów poczucia bezpieczeństwa w szkole;
• zdobycie zaufania uczniów;
• w pełni zrealizowanie założeń programu wychowawczego.

§7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych.
Opis sposobu realizacji:
1.1. Korzystałam z komputerowego programu „Vulcano” do opracowania oceny opisowej, sporządzenia świadectw szkolnych.
1.2. Wykorzystałam w pracy program multimedialny Wydawnictwa „Nowa era” do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej( dwie płyty CD na rok szkolny).

Uzyskane efekty:
• stworzyłam bazę uczniów z wykorzystaniem programu „Vulcano”;
• sporządzałam świadectwa szkolne w oparciu o program „Vulcano”;
• urozmaicałam zajęcia szkolne, uczniowie rozwijali swoje umiejętności poprzez wykorzystanie zagadnień na programach wydawnictwa „Nowa Era”.
• poznałam wykorzystanie programów komputerowych

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Opis sposobu realizacji:

2.1. Technologię komputerową wykorzystałam do opracowania i przygotowania: pomocy dydaktycznych, badania wyników nauczania, sprawdzianów, testów, ankiet, kart pracy na lekcji, dyplomów, zaświadczeń.
2.2. Opracowałam materiały dydaktyczne niezbędne do wykonywania mojej pracy: rozkładów materiałów, planów pracy wychowawczej, planów wycieczek, imprez klasowych, scenariuszy zajęć.
2.3. Przygotowałam zaproszenia dla Regionalnej Telewizji Kablowej, Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej Telewizji Kablowej SAT z okazji ślubowania klas pierwszych, „Tygodnia integracji”, „Turnieju Sportowego Przedszkolaków”.
2.4. Przygotowałam zaproszenia i dyplomy uczestnictwa dla przedszkoli z okazji Turnieju Sportowego Przedszkolaków.
2.5. Stworzyłam własną filmotekę, a także korzystałam ze szkolnej w celu urozmaicenia zajęć.
2.6. Wykorzystywałam nagrania CD proponowane przez wydawnictwo Nowa Era do zajęć muzyczno-ruchowych.
2.7. Zakupiłam wraz z nauczycielem współorganizującym dok lasy odtwarzacz DVD w celu uatrakcyjniania zajęć.

Uzyskane efekty:
• wykorzystałam technologię informacyjną do opracowania materiałów związanych z wykonywaną pracą;
• urozmaicałam zajęcia poprzez wykorzystanie opracowanych pomocy, odtwarzacza DVD i własnej filmoteki;
• nawiązanie współpracy z mediami.

3. Korzystanie z Internetu.

Opis sposobu realizacji:

3.1. Korzystałam z klubu internetowego, w którym znalazłam wiele pomysłów urozmaicenia zajęć lekcyjnych oraz propozycje zabaw ruchowych, prac plastyczno-technicznych.
3.2. Wyszukiwałam scenariusze imprez klasowych i szklonych, które po przerobieniu adaptowałam do potrzeb uczniów.
3.3. Korzystałam z dostępnych na portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
3.4. Drogą mailową przesyłam i zbierałam informacje od koleżanek o wynikach przeprowadzonych badań.
3.5. Obecnie uczestniczę w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” oraz Województwa Małopolskiego pt.: „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” w wymiarze 80 godzin dydaktycznych.
Uzyskane efekty:
• dzięki Internetowi wzbogacenie swojej wiedzy o nowościach wydawniczych, a następnie wykorzystanie jej w swojej pracy;
• podniesienie umiejętności korzystania z komputera;
• podniesienie poziomu aktywności dzieci poprzez przygotowanie atrakcyjnych materiałów;

4. Własne publikacje prac na portalach edukacyjnych.
Opis sposobu realizacji:
4.1. Publikowałam w Internecie własne artykuły na stronach internetowych.
4.2. Założyłam własną stronę internetową, na której publikuję aktualne informacje dla rodziców z życia klasy.
4.3. Przygotowałam publikację na stronę internetową szkoły na temat przebiegu Turnieju Sportowego Przedszkolaków oraz Konkursu Ortograficznego dla Klas Trzecich w 2013 roku.
4.4. Systematycznie uzupełniałam na stronie internetowej szkoły informacje na temat imprez we własnej klasie (zabawa karnawałowa, zielona szkoła, wycieczka do Lasku Falkowskiego, Wigilia klasowa

Uzyskane efekty:

• podniesienie umiejętności korzystania z komputera;
• promowałam szkołę w sieci poprzez aktualizowanie informacji na strony własnej klasy i szkoły;
• dzieliłam się informacjami z rodzicami z wykorzystaniem własnej strony internetowej;
• dzięki Internetowi wzbogacenie swojej wiedzy o nowościach wydawniczych, a następnie wykorzystanie jej w swojej pracy;
• dzieliłam się wiedzą poprzez portale edukacyjne;
• poznałam wykorzystanie programów komputerowych.

§7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań.
1. Obserwacja uczniów.

Opis sposobu realizacji:

1.1. Systematycznie obserwowałam uczniów podczas zajęć, przerw śródlekcyjnych, wycieczek.
1.2. Rozpoznawałam problemy – dziecko z licznymi problemami zdrowotnymi, dziecko z padaczką, dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, dziecko z trudnościami adaptacyjnymi, dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi.
1.3. Zrobiłam analizę indywidualną każdego przypadku.
1.4. Przeprowadziłam rozmowy z uczniami.
1.5. Odbyłam rozmowy z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów.
1.6. W celu szczegółowego przeanalizowania przypadku współpracowałam z pedagogiem szkolnym.
1.7. Podmiotowo traktowałam swoich wychowanków.

Uzyskane efekty:

• polepszyłam efekty własnej pracy;
• każdy napotkany problem był rozwiązany przy współpracy ucznia i rodziców;
• dzieci z problemami zostały przebadane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Opis sposobu realizacji:

2.1. Poprzez obserwację uczniów dostrzegałam problemy zaistniałe w zespole klasowych.
2.2. Przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami.
2.3. Określiłam wraz z uczniami zasady klasowe.
2.4. Doprowadzałam do konfrontacji stron, podczas której uczniowie wyrażali własne zdanie na zaistniały problem.
2.5. Wyciągałam z uczniami wnioski z przeprowadzonych konfrontacji.
2.6. Ustalałam wraz z uczniami karę za naganne zachowanie za wzorowe.
2.7. Codziennie oceniałam zachowanie każdego ucznia i odnotowywałam to w podręczniku każdego ucznia.
2.8. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
2.9. Uczestniczyłam w rozmowach z rodzicem przeprowadzonych w obecności pedagoga szkolnego.
2.10. Poznałam metody rozwiązywania konfliktów w klasie dzięki studiowaniu fachowej literatury.
2.11. Wykorzystywałam na zajęciach współpracę uczniów między sobą.

Uzyskane efekty:

• nastąpiła poprawa zachowania uczniów na zajęciach i w stosunku do kolegów;
• pogłębiłam umiejętność rozwiązywania problemów wewnątrzklasowych;
• dokonywałam obiektywnej oceny zachowania;
• uczniowie stali się świadomi konsekwencji za naganne zachowanie na zajęciach i przerwach;
• włączyłam rodziców do współpracy;
• współpracowałam z pedagogiem szkolnym ;
• uczniowie byli systematycznie mobilizowani do przestrzegania zasad klasowych.

3. Samodzielne studiowanie literatury, wymiana doświadczeń.

Opis sposobu realizacji:

3.1. Przez cały okres stażu studiowałam literaturę pedagogiczną z zakresu nauczania zintegrowanego w pracy w klasie integracyjne. Poniżej przedstawiłam niektóre pozycje, które wykorzystywałam w pracy:
• Flis R. „Praca w klasie integracyjnej”;
• Boguszewska A., Weiner A. „160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III”;
• Borawska I. „Praca z dziećmi w klasach integracyjnych”;
• Grzybowska D. „Wychowanie do integracji z niepełnosprawnymi”;
• Jabłoński J. „Dziecko rozwijające się po swojemu”;
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, tłum. M. Więznowska;
• Gordon T. „Wychowanie bez porażek...”;
• „Inteligencja emocjonalna”, tłum. A. Jankowski.

3.2. Na spotkaniach z rodzicami przeprowadziłam pedagogizację rodziców:
• „Specyfika pracy w klasie integracyjnej”
• „Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej”
• „Internet a zagrożenia płynące w kierunku dziecka”
• „Wpływ rodziców na osiągnięcia edukacyjne dziecka”
• „Profilaktyka grypy sezonowej i nowej A(H1N1)”
• Gry komputerowe-wpływ na rozwój dziecka.
3.3. Wymieniałam się doświadczeniami z zakresu pedagogiki i dydaktyki z nauczycielami podczas rozmów, posiedzeń zespołu samokształceniowego dla klas I-III.
3.4. Korzystałam z zasobów biblioteki MCDN w Nowym Sączu a także Biblioteki Pedagogicznej.

Uzyskane efekty:

• pogłębiłam wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii;
• podczas konstruowania przebiegu zajęć miałam na uwadze integracje zespołu klasowego;
• stosowałam w praktyce zdobytą wiedzę;
• zdobyte wiadomości wykorzystałam w pracy z uczniami;
• dzieliłam się doświadczeniami i wiedzą.

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Opis sposobu realizacji:

1.1. Zapoznałam się z przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania systemu oświaty.
1.2. Przeanalizowałam przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12 2004 oraz 01.03.2013
1.3. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panią Beatą Żerkowską.
1.4. Na bieżąco śledziłam strony internetowe MEN i CODN:
• www.men.waw.pl.
• www.codn.edu.pl.
• www.kuratorium.krakow.pl.
• www.szkoly.edu.pl.
• www.znp.edu.pl.
1.5. Zapoznałam się z literaturą poświęconą awansowi zawodowemu nauczyciela:
• Pomianowska J.,Sielatycki M.,Tołwńska-Królikowska E.”Awans zawodowy nauczyciela – poradnik” wyd.CODN. Warszawa 2002 r.
• Dzierzgowska I. „Wspinaczka po stopniach awansu” Fraszka Edukacyjna,
Pielachowski J. „Rozwój zawodowy nauczyciela (czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego)”, Empi, 2005r.
• Składanowski H. „Awans zawodowy nauczyciela. Teoria i praktyka z planami rozwoju zawodowego i sprawozdaniami z realizacji planu za okres stażu.
1.5. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem 1 września 2007 roku na stanowisko nauczyciela mianowanego.
1.6. Opracowałam plan rozwoju zawodowego do wymagań przedstawionych w Rozporządzeniu MENiS:
• przeanalizowałam i zapisałam zadania, które chciałam realizować w okresie stażu,
• dostosowałam zadania do wymagań przedstawionych w Rozporządzeniu MENiS;
• sporządziłam plan rozwoju zawodowego,
• zaplanowałam sposoby osiągnięcia celu i realizacji zadań.
1.7. Uczestniczyłam w seminarium zorganizowanym przez MCDN w Nowym Sączu pt.: „W drodze do mianowania 3 – Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela jako element postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”;
Uzyskane efekty:
• pogłębiłam wiedzę z zakresu prawa oświatowego;
• zawarłam współpracę z opiekunem stażu;
• opracowałam plan rozwoju zawodowego;
• przyjęcie wniosku przez Panią Dyrektor Szkoły;
• przeanalizowałam wiele przykładów planów rozwoju zawodowego, sprawozdań;
• podnosiłam własne kwalifikacje;
• podnosiłam jakość pracy szkoły;
• napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

5. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Opis sposobu realizacji;
5.1. Uczestniczyłam w seminarium zorganizowanym przez MCDN w Nowym Sączu pt.: „Co nauczyciel kontraktowy o prawie oświatowym wiedzieć powinien?”.
5.2. Zapoznałam się i przeanalizowałam Ustawę o Systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Ustawę „Karta Nauczyciela”, Konwencję Praw Dziecka, Europejską Kartę Praw Rodziców.
5.3. Stworzyłam multimedialną bibliotekę z aktami prawnymi.
5.4. Wykorzystałam zdobytą wiedzę z zakresu prawa oświatowego w
• prowadzeniu dokumentacji szkolnej;
• organizacji wycieczek;
• kierowaniu uczniów na badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• opracowywaniu wymagań edukacyjnych dla klasy 1,2,3;
• planowaniu zajęć;
• planowaniu zajęć rewalidacyjnych;
• prowadzeniu kółek zainteresowań;
• prowadzeniu zajęć dla uczniów słabszych w nauce;
• organizowaniu imprez okolicznościowych, konkursów;
• dostosowaniu wymagań edukacyjnych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjni;
• pomocy finansowej rodzinom – złożyłam wniosek do MOPS-u w sprawie udzielenia dofinansowania uczennicy i jej matki do Zielonej Szkoły.

Uzyskane efekty:

• świadoma obowiązujących aktów prawnych prowadziłam dokumentację szkolną;
• opracowywałam wymagania edukacyjne dla uczniów, wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, plan pracy, plan zajęć rewalidacyjnych, scenariusze zajęć w oparciu o aktualne rozporządzenia z Ustawy o Systemie Oświaty;
• wszystkie zorganizowane imprezy, konkursy, wycieczki zostały przeze mnie przygotowane w świetle obowiązującego prawa;
• zgromadzałam otrzymane opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• potrafiłam wykorzystać znajomość prawa do pomocy finansowej dla uczennicy i jej matki.

6. Przypomnienie zasad funkcjonowania szkoły.

Opis sposobu realizacji:

6.1. Przeanalizowałam Statut Szkoły.
6.2. Zapoznałam się z Programem Wychowawczym Szkoły.
6.3. Zapoznałam się z Planem Pracy Szkoły.
6.4. Zapoznałam się z Programem Profilaktycznym Szkoły.
6.5. Przeanalizowałam wewnątrzszkolny System Oceniania.
6.6. Zapoznałam się z Harmonogramem szkoleniowych rad pedagogicznych.
Uzyskane efekty:
• poznałam zasady funkcjonowania szkoły;
• wspólnie z nauczycielami wykonywałam zadania.

III Posumowanie.
Uważam, że zrealizowałam wszystkie założone przeze mnie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi poszerzyć wiadomości i umiejętności pedagogiczne. Przez dwa lata i dziewięć miesięcy uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwentności, współpracy, obiektywności, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących... Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem. Nabywałam nowe wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając wieczorami tajniki technologii komputerowej... Ale przede wszystkim uczyłam
się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i nauczycieli.
Poprzez wprowadzanie nowych pomocy naukowych oraz przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego podniosłam jakość nauczania na tym etapie edukacyjnym. Część pomocy naukowych takich jak sprawdziany, plakaty, karty pracy przygotowywałam samodzielnie, część wykonywali uczniowie na zajęciach, dzięki czemu rozwijali swoje umiejętności i wiadomości.. Przygotowując rozkłady materiałów i plany pracy wychowawczej na dany rok szkolny rozwijałam umiejętność planowania własnych działań, poznałam Program Wychowawczy i Profilaktyki szkoły. Dzięki modernizacji sali udało mi się stworzyć w niej przyjazny dla ucznia i sprzyjających jego rozwojowi klimat .
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach doskonalących, warsztatach psychologicznych. Każdy odbyty kurs wnosił coś nowego do mojego warsztatu pracy. Czasem była to nowa gra dydaktyczna, nowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, a czasem zmiana spojrzenia na własne działania. Szczególnie wiele trudności na początku mojej pracy z uczniami sprawiały mi działania wychowawcze. Dzięki kursom z zakresu pedagogiki i psychologii mającym przeważnie charakter warsztatów nabyłam, między innymi, umiejętność kształtowania asertywnych zachowań uczniów, integrowania grupy, przeciwdziałania agresji, rozwiązywania konfliktów .
Kursy doskonalące pozwoliły mi modyfikować i udoskonalać mój warsztat pracy. Na kursie doskonalącym “Doskonalenie nauczycieli w dziedzinie wykorzystywania technologii informacyjnej” nauczyłam się, jak stworzyć własną stronę internetową, która stopniowo rozwija się.
Wybierając określony kurs kierowałam się przede wszystkim:
-możliwością wykorzystania nabytych wiadomości i umiejętności na zajęciach i w kontaktach z uczniami
-poszerzaniem wiadomości i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych.
Każde podjęte zadanie, czy to udział w określonej formie kształcenia zawodowego, zakup lub wykonanie nowej pomocy naukowej, przeprowadzony sprawdzian, wycieczka, konkurs czy impreza, zawsze zmuszały mnie do refleksji i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzanych działań. Analiza oczekiwań rodziców i uczniów przeprowadzana na początku roku szkolnego pozwalała na wzmocnienie oddziaływań wychowawczych oraz dostosowanie Planów Pracy Wychowawczej do aktualnych potrzeb. Analizy wyników sprawdzianu po III klasie, czy wybranych sprawdzianów, pozwoliły mi na sformułowanie wniosków naprawczych do dalszej pracy, wprowadzenie nowych metod aktywizujących na lekcjach, korektę sprawdzianów przygotowywanych dla uczniów .
Działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze wzmacniałam uwzględniając w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz problemy, z jakimi boryka się współczesna szkoła. Poprzez realizację zadań ogólnoszkolnych (konkursów, imprez związanych z obchodami różnych uroczystości) udało mi się włączyć w życie szkoły rodziców. Rodzice chętnie pomagali w organizacji wycieczek klasowych oraz uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich imprezach.
Ważniejsze problemy społeczne, takie jak na przykład wzrastający poziom agresji, brak poszanowania wartości i poglądów innych ludzi uwzględnione zostały w Programie Profilaktyki i Wychowawczym Szkoły, które stały się tym samym bazą dla przygotowywanych przeze mnie planów wychowawczych. W czasie trwania stażu szczególnie wiele czasu poświęciłam realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Szczególnie dużo czasu w swojej pracy poświęciłam doskonaleniu umiejętności posługiwania się technologią komputerową, którą wykorzystuję we wszystkich działaniach związanych z dydaktyką nauczania początkowego oraz w działaniach wychowawczych. Internet wykorzystuję obecnie jako jedno z podstawowych źródeł informacji.
W czasie trwania stażu, poprzez czytanie fachowej literatury oraz różne formy dokształcania pogłębiałam znajomość zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki nauczania początkowego.
Dwa lata i dziewięć miesięcy stażu to dla mnie czas wielkich zmian. Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę poszerzałam również umiejętności i wiadomości przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach. Stoję dopiero na początku zawodowej drogi. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie przynajmniej częściowo tak owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.