X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22985
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

Agnieszka Michalska
Szkoła Podstawowa Nr 18
w Elblągu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

AGNIESZKI MICHALSKIEJ

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Elbląg, dn. 07.10.2009 r.

„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”
Adam Mickiewicz

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu realizacji mojego planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Powstało ono jako efekt refleksji nad procesem realizacji celów i zadań założonych w planie, który sporządziłam na początku roku szkolnego 2006/2007. Opierałam się wówczas na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260 poz..2593 ). Był on także zgodny z Programem Rozwoju Szkoły.

Od siedmiu lat pracuję jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu. Od 2004 roku posiadam także kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie. Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2006 roku a zakończyłam 4 października 2009 r. Został on przedłużony ze względu na urlop macierzyński .

Rozpoczynając doskonalenie zawodowe odczuwałam wiarę w to, że proces ten wzbogaci moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność własnych działań dydaktycznych oraz posłuży podniesieniu jakość pracy szkoły. Przy tworzeniu planu rozwoju zawodowego wzięłam także pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, by mobilizował mnie do aktywnej pracy i skutecznego działania.

Diagnoza własnych kompetencji tuż przed rozpoczęciem stażu umożliwiła mi zrozumienie, na jakim poziomie znajdują się moje umiejętności. Uświadomiłam sobie swoje słabe i mocne strony. Jasno określiłam obszary mojej pracy, które powinnam doskonalić.

Przed rozpoczęciem realizacji postawionych sobie celów zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, dokonując dogłębnej analizy następujących aktów prawnych:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami ),
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Starałam się też na bieżąco śledzić wszelkie zmiany i nowości w zakresie prawa oświatowego na portalach internetowych o profilu edukacyjnym, tj.: www.men.gov.org.pl, www.literka.pl, www.awans.net, www.szkolnictwo.pl, itp.

Przypomniałam sobie treść podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły:

• Statut Szkoły
• Programy Szkoły ( Program Wychowawczy, Program Rozwoju Szkoły, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Szkolny Zestaw Ścieżek Edukacyjnych)
• Regulamin Pracy.

Nawiązałam współpracę z opiekunami stażu, tj. od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. z mgr Anetą Budzich, natomiast od 1 września 2007 roku z mgr Iwoną Staszyńską - Kobielak. W obu przypadkach sporządzony został kontrakt, w którym to jasno określono zasady współpracy, zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego i opiekuna stażu, kryteria oceny dorobku zawodowego. Współpraca ta pomogła mi niewątpliwie w planowaniu moich kolejnych działań, w doskonaleniu umiejętności właściwego przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Przystępując zatem do realizacji zadań zawartych w planie brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Opis przeprowadzonych działań zestawiłam według poszczególnych wymagań.

1. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH.

Każdy rok pracy rozpoczynałam od zaplanowania działań dydaktycznych i wychowawczych, tj.:

• opracowałam plany wynikowe z języka polskiego dla klas IV-VI w oparciu o: plany wynikowe do serii podręczników Słowa na start wydawnictwa Nowa Era oraz uwzględniając zalecenia PPP,
• wzięłam udział w opracowaniu PSO z języka polskiego, a w każdym roku szkolnym wprowadzałam do niego konieczne zmiany i brałam pod uwagę aktualne zalecenia PPP ( dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec poszczególnych uczniów ),
• napisałam plany wychowawcze dla klas IV-VI, w których zawierałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach metodycznych, warsztatach i szkoleniach , takich jak:

• „ Dziecko z ADHD w szkole” – prowadzone przez pedagoga – terapeutę z Pracowni Terapii i Edukacji Psychologiczno Logopedyczno Pedagogicznej w Elblągu ( listopad 2006 r.)
• „ Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie wychowania” – seminarium
( I 2007 )
• „ Zanim spróbujesz” – 40 godzinne szkolenie dotyczące budowania i prowadzenia programu profilaktycznego, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Umiejętności Psychologicznych przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie ( marzec- czerwiec 2007 r.)
• „ Jak skutecznie zachęcać młode pokolenie do czytania książek?” – Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „ Światowid” w Elblągu ( maj 2007 )
• „ Praca z uczniem zdolnym”- konferencja metodyczna organizowana przez WMODN w Elblągu ( październik 2007 r. )
• „ Rola nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki”- szkolenie Rady Pedagogicznej z ramienia WMODN w Elblągu ( grudzień 2007 r.)
• „ Agresja na różnych poziomach rozwoju dziecka – sposoby przezwyciężania i zapobiegania”- Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu ( marzec 2008 r.)
• „ Planowanie pracy nauczyciela a wynik egzaminu zewnętrznego” ( marzec 2009 r.)
• Techniki i metody pracy z tekstem prozatorskim motywujące uczniów do czytania i analizowania” ( marzec 2009 r. )

Wiadomości i umiejętności, które wyniosłam z tych szkoleń, pomogły mi w konstruowaniu ciekawych scenariuszy do lekcji języka polskiego, godzin wychowawczych i zajęć profilaktycznych prowadzonych w ramach dodatkowej godziny wychowawczej w roku szkolnym 2007/2008. Przeprowadzone po takich zajęciach rozmowy z uczniami, ankiety a zwłaszcza ich wyniki utwierdziły mnie w przekonaniu, że uczniowie chętnie uczestniczą w prowadzonych różnymi aktywizującymi metodami zajęciach.
Ponadto usystematyzowałam swoją wiedzę na temat pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze lub mającymi jakieś dysfunkcje. Powyższe warsztaty niejednokrotnie ułatwiły mi rozwiązywanie codziennych szkolnych problemów , kontakt i współpracę z uczniami,. Moje pozytywne nastawienie do ich problemów stawało się dla nich bodźcem do pracy nad sobą.

Pogłębiałam również swoją wiedzę poprzez Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli w mojej szkole. Były to takie formy jak:

• „ Aktywizujące metody nauczania w szkole podstawowej” – referat
• „ Rozpoznawanie ucznia nieprzeciętnie uzdolnionego” – szkolenie.

W oparciu o literaturę i publikacje na portalach edukacyjnych opracowałam referat
i przygotowałam krótkie szkolenie dla nauczycieli WDN zespołu humanistycznego:

• „ Niepowodzenia szkolne – przyczyny i metody zapobiegania”,
• „ Zasady pracy z uczniem dyslektycznym”.

Zdobyte w taki sposób wiadomości ułatwiły mi w dużym stopniu prowadzenie lekcji, przyczyniły się do efektywniejszej pracy z uczniami nie tylko zdolnymi.

W kolejnych latach stażu przeprowadzałam anonimową ankietę wśród uczniów klas IV-VI. Dotyczyła ona stopnia trudności proponowanych przeze mnie zadań do wykonania podczas lekcji, jak również metod pracy podczas zajęć. Jej wyniki były dla mnie zadowalające i utwierdziły mnie w przekonaniu, że obrałam dobrą drogę w doskonaleniu własnego warsztatu pracy. Dały także pozytywne wnioski co do skuteczności stosowanych przeze mnie metod pracy.

W ramach rozwoju i organizacji warsztatu pracy w roku szkolnym 2006/2007 prowadziłam dla uczniów klas IV-VI koło polonistyczne. W tym także roku objęłam społecznie funkcję opiekuna Szkolnego Koła PCK. Natomiast od września 2009 roku prowadzę zajęcia zespołu wyrównawczego dla uczniów klas VI. Głównym moim celem było
i jest nadal wzbudzanie w uczniach ciekawości i chęci poznawania piękna ojczystego języka, zachęcanie do poszerzania wiadomości i umiejętności polonistycznych, a także stwarzanie uczniom warunków ułatwiających pokonywanie trudności w nauce tego języka.

W pracy SK PCK staram się wzmacniać w moich uczniach ich mocne strony a eliminować słabe. Zawsze stawiałam na wiarę we własne siły w pracy na rzecz innych ludzi. Dlatego też współpracowałam z młodymi wolontariuszami i ufam, że ta praca była owocna .

Przystępując do działania w w/w kołach i zespole k/k najpierw opracowywałam ich plany pracy, programy. Uwzględniałam w nich potrzeby uczniów, zalecenia Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Elblągu, wytyczne Zarządu PCK działającego w naszym mieście. Sugerowałam się również Programem Pracy Szkoły na bieżące lata szkolne i zadaniami Szkolnego Koła CARITAS działającego w mojej szkole, z którym współpracuję od dwóch lat.
Dokumentowałam realizację zadań zawartych w w/w planach gromadząc następujące dokumenty: zaświadczenia , sprawozdania, konspekty zajęć, zdjęcia z organizowanych akcji, wystaw i konkursów.

W celu prawidłowego rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności przez cały okres obserwowałam i prowadziłam lekcje w obecności opiekunów stażu. Były to następujące zajęcia:
1. lekcje obserwowane :

• „ Charakteryzujemy Morze Bałtyckie” – X 2006
• „ Jak powstaje roztwór wodny” - V 2007
• „Pinokio - pajac z drewna” - X 2007
• „Odmiana rzeczownika przez przypadki” – IV 2008
• „Warszawa w legendzie o Warsie i Sawie” – IV 2009.

2. lekcje prowadzone w obecności opiekuna stażu:

• „ Proszę i dziękuję” – IX 2006
• „ Czy Prometeusze są wśród nas? – styczeń 2007
• „ Wyrażam swoje zdanie” – IX 2007
• „ Przysłówki oznaczające sposób, czas i miejsce” – III 2008
• „ O polskich zwyczajach wielkanocnych w Internecie.” – III 2009

Brałam także udział w lekcjach otwartych ( koleżeńskich ) prowadzonych przez innych nauczycieli polonistów:

• „ Miłość to znaczy...” – lekcja prowadzona pod kątem pracy z uczniem zdolnym,
• „ Podróż po oceanie praw” – zajęcia miały na celu zaprezentowanie indywidualizacji procesu nauczania i sposobu wykorzystania na lekcji prezentacji multimedialnej.

Sądzę, że lekcje koleżeńskie, których byłam obserwatorem, stanowiły cenne źródło informacji i wskazówek co do :

- efektywnego planowania zajęć,
- sposobu gospodarowania czasem podczas lekcji,
- dobierania metody pracy do tematyki zajęć, by były one atrakcyjne zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela,
- stosowania różnych rozwiązań metodycznych.

Konsekwencją tego była wyraźna poprawa jakości prowadzonych przeze mnie lekcji.
Starałam się, by na moich lekcjach stosowane były różne nowatorskie metody pracy z uczniami. Stosowałam następujące metody aktywizujące:

- praca w grupach
- burza mózgów ( fabryka pomysłów )
- mapa pojęciowa
- gry dydaktyczne
- prezentacja multimedialna
- praca metodą projektu
- uczeń – asystent nauczyciela
- debaty, dyskusje
- odgrywanie ról, drama
- linia czasu
- drzewo decyzyjne.

Skuteczne w pracy z uczniami okazały się być także różnorodne pomoce dydaktyczne. Gabinet, którym się opiekuję, został w wiele z nich wyposażony. Nie mniej jednak starałam się przygotowywać w miarę potrzeb inne pomoce niezbędne do prowadzenia lekcji. Dbałam o ich estetykę i atrakcyjność pod względem tematu. Wykonałam między innymi następujące pomoce ( plansze, tablice ):

- Rozbiór logiczny zdania pojedynczego,
- Związki frazeologiczne zaczerpnięte z mitologii,
- Przysłowia „ Rok w wierzeniach ludowych”,
- Zestawienie zasad ortograficznych,
- Słowniczek terminów związanych z teatrem,
- Wyjątki pisowni polskiej .

Często angażowałam swoich uczniów do samodzielnego wykonywania pomocy dydaktycznych , takich jak: tomiki poezji, komiksy, prace plastyczno – literackie, albumy, plakaty. Te najlepsze i najbardziej estetyczne ozdabiały gabinet polonistyczny lub gazetki na szkolnych korytarzach.

Przedstawionymi przeze mnie powyżej działaniami i zdobytymi w ich efekcie umiejętnościami starałam się rzetelnie podzielić z innymi nauczycielami. Na jednej z Rad Pedagogicznych ( 16.10.07 r. ) przeprowadziłam szkolenie na temat : „ Prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach I-VI” .
Pełniłam też funkcję opiekuna praktyk studenckich, podczas których zapoznawałam studentów z niuansami pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela. Były to praktyki następujących studentów:
- Aleksandra Leśniewska –PWSZ w Elblągu, Instytut Pedagogiczno - Językowy ,
- Monika Targońska – PWSZ w Elblągu.

Uzyskane efekty:

• Udział w wymienionych przeze mnie formach doskonalenia zawodowego pozwolił mi na wydajniejsza pracę dydaktyczną i wychowawczą na lekcjach języka polskiego, godzinach wychowawczych i zajęciach Wychowania do życia w rodzinie. Uzyskane wiadomości i umiejętności wykorzystywałam w praktyce szkolnej. Stosowanie metod aktywizujących oraz wykorzystywanie technologii komputerowej na moich lekcjach zaowocowało mniejszymi
i większymi sukcesami uczniów w konkursach języka polskiego .

• Dzięki tym kursom i szkoleniom zdobyłam wiedzę o nowatorskich rozwiązaniach metodycznych, wychowawczych i organizacyjnych.

• Prowadzone przeze mnie koło polonistyczne, Szkolne Koło PCK jak i zajęcia zespołu korekcyjno – kompensacyjnego z języka polskiego rozwijały i poszerzały umiejętności i wiedzę uczniów. Zajęcia te wzbogaciły zarazem naszą szkołę w oferty dla uczniów zdolnych, ambitnych i chcących zagospodarować swój wolny czas.

• Podniosłam efektywność własnej pracy i pracy szkoły poprzez doskonalenie umiejętności pracy z uczniem zdolnym i słabym. Potrafię udzielić kompetentnej pomocy uczniom mającym problemy dydaktyczne i wychowawcze.

2. UMIEJĘTNOŚC UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB
ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA
LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

W mojej pracy zawodowej duży nacisk położyłam na przygotowanie dla uczniów ofert konkursów szkolnych, międzyszkolnych, rejonowych i ogólnopolskich. To działanie wynika również z mojego planu rozwoju zawodowego. Realizując te właśnie zadania byłam organizatorką i współorganizatorką następujących konkursów:

• Etap szkolny konkursu języka polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie ( w latach szkolnych 2006/2007 , 2007/2008 ),
• Szkolny Konkurs Mitologiczny dla klas V „ Olimpijskie zmagania, czyli ...bieg po wieniec laurowy” ( V 2007 ),
• Koordynowanie w naszej szkole Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Polskiego OLIMPUS ( III-IV 2008 ),
• Międzyszkolny Konkurs Literacko – Plastyczny „ Moja ulubiona bajka w komiksie” ( V 2008 ),
• Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” ( VI 2008, VI 2009 ),
• Międzyszkolny Konkurs Literacko – Plastyczny „ Zostań autorem baśni” (V 2009),
• Konkurs Czytelniczy dla klas II-VI ze znajomości lektur szkolnych ( V 2009 ),
• Konkursy o tematyce zdrowotnej w ramach obchodów Dnia Zdrowia , tj.:

- dla klas IV konkurs plastyczny pod hasłem „ Wiem, co zdrowego jem”
- dla klas V konkurs kulinarny „ Jem zdrowo i kolorowo”
- dla klas VI konkurs plastyczny „ W zdrowym ciele zdrowy duch”

Do każdego z tych konkursów przygotowywałam uczniów, opracowywałam samodzielnie lub wspólnie z pozostałymi organizatorami cele, zadania , regulamin i kryteria oceniania. Zadaniem szkolnych etapów konkursu języka polskiego organizowanego przez KO było wyłonienie najzdolniejszych uczniów, by ci z kolei mieli szansę osiągać sukcesy w kolejnych etapach tego konkursu.
Współorganizowane przeze mnie konkursy wzbudzały w uczniach ciekawość, chęć samodzielnej pracy i rywalizacji w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Efektem tych działań było zajęcie przez moich uczniów czołowych miejsc w niektórych z wymienionych wyżej konkursach .

Stwarzałam uczniom okazje do sprawdzania poziomu własnej wiedzy i umiejętności w konkursach będących ofertami naszej i innych szkół. Przygotowywałam ich do następujących konkursów:

• Międzyszkolny Konkurs Językowy pt.” Związki frazeologiczne nasz chleb powszedni” ( XII 2006 ),
• Międzyszkolny Konkurs „ Moja Mała Ojczyzna” ( konkurs prezentacji legend Wysoczyzny Elbląskiej ) – II miejsce, V 2007
• Międzyszkolny Konkurs „ Moja Mała Ojczyzna” – II miejsce w klasyfikacji ogólnej ( V 2007 )
• Konkurs prezentacji kultury państw Unii Europejskiej w ramach Szkolnego Dnia Europejczyka – klasa IV c zajęła III miejsce , ( V 2007 ),
• Konkurs Literacki dla uczniów klas szóstych „ Tydzień z życia szóstoklasisty” ( XI 2007 )
• XVI Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK ( XI 2007 )
• II Międzyszkolny Konkurs Językowy pt.” Związki frazeologiczne nasz chleb powszedni” ( II 2008 ),
• Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas IV-VI ( II 2008 ),
• Liga Recytatorów 2007/2008 – MDK w Elblągu ( Katarzyna Kosińska z klasy VI b otrzymała wyróżnienie , III 2008 ),
• Mały Konkurs Recytatorski – MDK w Elblągu ( III 2008 ),
• Szkolny konkurs „ Hałas zabija, cisza rozwija” – uczennica Karolina Hryniewicka zajęła I miejsce w kategorii „ Wiersz o hałasie”, klasa VI c zajęła III miejsce w kategorii „ Najładniejszy poster”, ( IV 2008 )
• Konkurs Czytelniczy dla klas II-VI ze znajomości lektur szkolnych – II miejsce Michał Jaruga z klasy Vc ( V 2009 ),
• Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” - II miejsce Jakub Kun, klasa V c (VI 2008 ) , I miejsce Jakub Kun, klasa VI c ( VI 2009 ),
• Szkolny Konkurs Wiedzy „ W krainie wikingów” na poziomie klas szóstych – klasa VI c zajęła I miejsce, ( V 2009 ).

Starałam się motywować uczniów do pracy i stwarzać im okazje do rozwijania swoich umiejętności. Rozwijałam w nich poczucie własnej wartości i wiary we własne siły poprzez zadawanie im dodatkowych prac dostosowanych do zainteresowań i ich możliwości.

Pełniłam dodatkowe zadania uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów w mojej szkole:
• Opiekun Szkolnego Koła PCK (od września 2006 r. ) :

1. udział wraz z uczniami w akcjach charytatywnych ( zbiórka środków finansowych podczas WOŚP, na rzecz Fundacji „ Pomóż i Ty” z Gdyni ),
2. udział w cyklicznych akcjach typu „ Gorączka złota”,
„ Czerwonokrzyska Gwiazdka”,
3. działalność profilaktyczna w formie pogadanek, gazetek ściennych, wystaw szkolnych na następujące tematy: idea krwiodawstwa, bezpieczeństwo zimowego i letniego wypoczynku, ochrona przed chorobami zakaźnymi, przeciwdziałanie uzależnieniom
( „Papierosom mówię NIE !”), prawda i mity o HIV i AIDS, higiena
ciała, ubioru, miejsca pracy – nauki, prawa dziecka ( „ Konwencja
Praw Dziecka”, „ Dziecko to tez człowiek” ),
4. współpraca z Szkolnym Kołem Badaczy GLOB w zakresie działania na rzecz ochrony środowiska ( 2006/2007 r.) i Szkolnym Kołem CARITAS w zakresie pomocy osobom samotnym w naszej okolicy, mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej i Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kasprzaka w Elblągu ( od 2007 r. ).

• Organizator i współorganizator imprez klasowych i szkolnych:

1. imprezy klasowe, np.: Dzień Chłopca, andrzejki, mikołajki, klasowe spotkanie wigilijne, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka,
2. imprezy, uroczystości szkolne, np.: obchody Dnia Zdrowia w ramach festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, WOŚP ( scenariusz imprezy i prowadzenie w 2007 r. ), wieczorek pożegnalny dla uczniów klas VI, uroczyste zakończenie roku szkolnego ( scenariusz akademii, przygotowanie uroczystości – VI 2008 i 2009 r. )

• Opiekun podczas szkolnych dyskotek ( do XI 2007 ).

• Organizator wycieczek klasowych i opiekun uczniów podczas ich trwania
( wycieczka klasowa do Łeby, na Hel i OEE w Piaskach ).

Przez cały czas trwania stażu korzystałam z ofert placówek kultury w naszym mieście, tj.:

- Multikino i kino „ Światowid” w Elblągu,
- Teatr Dramatyczny w Elblągu,
- Miejski Dom Kultury,
- Spółdzielczy Dom Kultury „Zakrzewo”.

W ten sposób starałam się sprostać oczekiwaniom i potrzebom moich uczniów. Dbałam o ich częsty kontakt ze sztuką i kulturą na różnych poziomach.

W planie rozwoju zawodowego uwzględniłam także problematykę środowiska lokalnego. W roku szkolnym 2006/2007 objęłam wychowawstwo w klasie IV c , a od września 2009 roku jestem wychowawcą klasy IV a. Z ochotą i zaangażowaniem rozpoczęłam tę pracę uwzględniając wszystkie aspekty wychowawcze, społeczne i lokalne.

Podjęłam następujące działania na rzecz integracji zespołu klasowego:

1. organizowałam klasowe imprezy, wycieczki, wyjścia do kina i teatru,
2. przeprowadzałam cykl godzin wychowawczych poświęconych temu zagadnieniu ( według tematyki Planu Wychowawczego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły ),
3. starałam się angażować rodziców moich uczniów w organizację klasowych i szkolnych imprez,
4. dostosowywałam ofertę w/w zajęć do możliwości materialnych moich uczniów,
5. podjęłam ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.

Uzyskane efekty:
• Wszystkie organizowane i współorganizowane przeze mnie konkursy urozmaicały życie naszej szkoły, odrywały uczniów od monotonii nauki. Konkursy te rozwijały cele dydaktyczne, wychowawcze i etyczne zgodnie z założeniami zadań naszej szkoły.
• Moje zaangażowanie w organizację i przygotowanie uczniów do konkursów przyczyniły się do wzrostu ich zainteresowania literaturą dla dzieci i młodzieży, kulturą ojczystego języka, a co za tym idzie do doskonalenia umiejętności w tym zakresie.
• Osiągane przez dzieci sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możliwości.
• Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania w czasie dodatkowych zajęć.
• Analizując moją pracę wychowawczą mogę stwierdzić, że przepracowane do tej pory lata w szkole nauczyły mnie lepszej współpracy ze środowiskiem, przedsiębiorczości jako wychowawcy, rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz trudnej roli mediatora i arbitra wśród uczniów.
• Poprzez swoją pracę w SK PCK uwrażliwiłam uczniów na potrzeby innych.
• Wychodziłam naprzeciw różnym potrzebom intelektualnym i emocjonalnym uczniów poprzez organizowanie klasowych i szkolnych imprez, uroczystości, których niejednokrotnie byli współtwórcami.
• Mam nadzieję, że poprzez współpracę z lokalnymi ośrodkami kultury uświadomiłam uczniom i ich rodzicom, że zdobywanie wiedzy i kształtowanie postaw ma miejsce nie tylko w murach szkoły.
• Moja praca przyczyniła się do integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

3. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

Jako nauczyciel języka polskiego zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dużą rolę w obecnych czasach w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna. Zachęcam zatem uczniów do korzystania z takich źródeł jak Internet, programy edukacyjne i encyklopedie multimedialne. Samodzielnie pogłębiam wiedzę z tej dziedziny i umiejętności zdobyte podczas 30 godzinnego szkolenia z zakresu elementów informatyki w ramach kursu
„ Wychowania do życia w rodzinie”. Wykorzystuję komputery w nauce języka polskiego do tworzenia m.in. :

• planów wynikowych z języka polskiego i na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie
• konspektów do w/w lekcji
• kart pracy dla uczniów
• testów i sprawdzianów gramatycznych
• pomocy dydaktycznych
• prezentacji multimedialnej „ Mitologia grecka - bogowie greccy”.

Upowszechniałam wśród uczniów ideę korzystania z tej technologii poprzez:

• przeprowadzanie lekcji w szkolnej pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu ,np.: „ Polskie zwyczaje wielkanocne w Internecie”
• zorganizowanie zajęć w Warmińsko – Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu na następujące tematy :

1. Dostęp do zasobów biblioteki drogą internetową.
2. Korzystanie z encyklopedii multimedialnej.
3. Praca ze słownikami ( także z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej ).

• zachęcanie uczniów do korzystania z ciekawych portali edukacyjnych i poszukiwania informacji na lekcje.

Wykorzystywałam umiejętność posługiwania się technologią informacyjną do celów własnych związanych z odbywanym stażem, tj.:

• korzystałam z opublikowanych w Internecie dokumentów niezbędnych do opracowania planu rozwoju zawodowego,
• zapoznawałam się ze zmianami przepisów i aktów dotyczących prawa oświaty,
• poszukiwałam pomysłów na prowadzenie zajęć,
• projektowałam dyplomy na organizowane przeze mnie konkursy,
• opracowywałam szkolną dokumentację ( plany wychowawcze, plany wynikowe, Program Działań Profilaktycznych, Program Rozwoju Szkoły, itp. )
• współpracowałam z administratorem szkolnej strony internetowej Dorotą Życzkowską w kwestii opracowania i publikowania informacji o życiu szkoły, osiąganych przez uczniów sukcesach, udziale w ciekawych przedsięwzięciach ( zdjęcia, tekst publikacji przesyłane drogą internetową ),
• opracowałam sprawozdanie ze stażu.

Uzyskane efekty:

• W swojej pracy dydaktycznej korzystam z nowoczesnych technologii, poszerzam swoje wiadomości korzystając z różnych portali edukacyjnych.
• Przeprowadzając zajęcia w klasach V i VI opartych na umiejętności korzystania z komputera podwyższam jakość nauczania w naszej szkole. Dzięki tym zajęciom uczniowie nauczyli się korzystać z programów dydaktycznych, a co za tym idzie, rozwijali i doskonalili swoje umiejętności.
• Miałam swój wkład w promowanie osiągnięć uczniów na szkolnej stronie internetowej.

4. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWNIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII,
PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU
OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH
NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z
ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI ZADAŃ.

Obejmując funkcję nauczyciela i wychowawcy liczyłam się z koniecznością poszerzania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. W rozwiązywaniu codziennych szkolnych problemów starałam się korzystać z rad Dyrekcji szkoły, pedagoga, starszych koleżanek i kolegów z pracy. Czerpałam również niezbędne informacje z tzw. literatury fachowej. Były to książki takie jak:

1. A. Faber, E. Mazlish „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały- jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
2. A. Loy McGinnis „ Sztuka motywacji”
3. B. Stryczniewicz „ Spotkania w klasie szkolnej. Propozycje scenariuszy godzin wychowawczych”
4. M. Franaszczuk – Truszkowska „ Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły podstawowej”.

Powyższe publikacje pomogły mi w zrozumieniu mechanizmów pracy nauczyciela - wychowawcy. Były źródłem wielu inspiracji godzin wychowawczych i tematów pogadanek z rodzicami.
Zdobyta podczas szkoleń i kursów wiedza na ten temat ( wykaz szkoleń prezentuję na stronie 3 –4 sprawozdania ) pozwoliła mi rzetelnie przygotować się do powierzonej mi funkcji wychowawcy.

Na początku każdego roku szkolnego planowałam pracę wychowawcy w następujących aspektach:

• Diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków – przeprowadzałam rozmowy z wychowawcami klas w I etapie edukacyjnym w celu poznania sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i rodzinnej dzieci.

• Tworzenie Planu Wychowawczego klasy w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły, Program Działań Profilaktycznych w naszej szkole, aktualne wytyczne Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

• Zaplanowanie tematyki godzin wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki społecznej ( agresja i przeciwdziałanie jej; skutki i szkodliwość uzależnień; rozwiązywanie konfliktów – stworzenie wraz z uczniami „Kodeksu przyjaźni”; prawa i obowiązki ucznia, dziecka; przemoc; bezpieczeństwo w Internecie i tzw. cyberprzemoc; walka ze stresem; tolerancja i szacunek wobec odrębności kulturowych i religijnych; integracja; szkolna sieć pomocy i inne ).

• Współpraca z rodzicami uczniów – spotkania podczas zebrań, konsultacje indywidualne i telefoniczne, omawianie bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych, zachęcanie Klasowej Rady Rodziców do angażowania się w życie klasy i szkoły poprzez organizację imprez klasowych i szkolnych.

• Pedagogizacja rodziców – w formie pogadanek lub referatów, np.:

1. „ Jak polubić wywiadówkę?”
2. „ Zagrożenia i uzależnienia komputerowe”
3. „ Sposoby organizowania czasu wolnego dzieci”
4. „ Postawy wychowawcze rodziców”
5. „ Jak pomóc dzieciom by radziły sobie z własnymi uczuciami?”
6. „ Jak mobilizować dziecko do nauki” i inne.

• Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie:

- kierowania uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi na badania do PPP ,
- pomocy finansowej dla uczniów mających trudną sytuację finansową
( stypendia socjalne),
- w ramach przeciwdziałania przemocy i agresji organizowanie warsztatów w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu dla uczniów klas V i VI „ Agresja wśród młodzieży –odpowiedzialność za czyny”
- udziału uczniów w przedstawieniach teatru edukacji i profilaktyki
„ Maska” na temat szkodliwości używania środków odurzających,
- kierowanie uczniów sprawiających trudności wychowawcze
lub „wycofanych” na zajęcia „ Trening zastępowania agresji” ( TZA –
ART ) w ramach projektu UE „ Odnaleźć się w sobie” i zajęcia
terapeutyczne.

• Współpraca z opiekunem szkolnego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu w sprawie dopłat do wyjazdu uczniów na szkolne wycieczki, dofinansowania mundurków szkolnych i corocznej zbiórki pieniędzy na letni wypoczynek dzieci będących pod opieką TPD.

Uzyskane efekty:
• Diagnozowanie sytuacji rodzinnej moich wychowanków zaprocentowało w późniejszej pracy . Wszystkie moje działania zmierzały do poszukiwania jak najlepszych rozwiązań problemów szkolnych moich uczniów; ukierunkowane były na współpracę z uczniami i ich rodzicami oraz innymi nauczycielami.

• Kierowanie uczniów i rodziców potrzebujących wsparcia do PPP w Elblągu, na konsultacje do psychologa, na warsztaty w ramach projektów UE, np. „Odnaleźć się w sobie”.

• Efektywna współpraca z pedagogiem szkolnym i opiekunem Szkolnego Koła TPD działającym przy SP nr 18 w Elblągu w zakresie pomocy finansowej uczniom i ich rodzinom – kierowanie wniosków o stypendia szkolne w ramach programów rządowych lub wsparcie finansowe w formie dopłat do szkolnych mundurków, klasowych wycieczek, itp.

• Dzięki poruszanym na godzinach wychowawczych tematom wpoiłam moim uczniom ideę współpracy koleżeńskiej, zaangażowania społecznego, udzielania się dla innych oraz przedsiębiorczości , co wpłynęło na integrację grupy.

• Na bieżąco i rzetelnie informowałam rodziców o sytuacji dydaktyczno – wychowawczej ich dzieci ze szczególnym naciskiem na odnoszone przez nie sukcesy.

5. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZACYMI
SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH , W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ .

Umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty nabyłam przede wszystkim w okresie stażu, a to z kolei ułatwiło mi moją pracę zawodową. Dokumenty, które były mi niezbędne w warsztacie pracy, takie jak plany wynikowe, wychowawcze potrafię skonstruować i wdrożyć. Współtworzyłam i modyfikowałam dokumenty szkolne takie jak :
- Program Rozwoju Szkoły na lata 2005/2006-2008/2009 i 2009/2010-2014/2015 ( opracowałam z innymi nauczycielami cele w konkretnych priorytetach tego programu ),
- Program Działań Profilaktycznych dla uczniów klas 0-VI na rok szkolny 2007/2008.
Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych podczas sprawdzianu szóstoklasisty – w 2007 r. jako przewodnicząca komisji w jednej z sal, a w 2008 r. jako członek komisji. Prace te poprzedzone były odpowiednimi szkoleniami organizowanymi przez Dyrektora szkoły dla członków Szkolnego Zespoły Nadzorującego przebieg tego sprawdzianu .
Uczestniczyłam we wszystkich szkoleniowych Radach Pedagogicznych organizowanych w mojej szkole.
Wraz z opiekunami stażu analizowałam ustawy i rozporządzenia dotyczące prawa oświatowego oraz zapoznawałam się z ich zmianami.
Starałam się również na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić szkolną dokumentację w formie dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, arkuszy ocen, kart wycieczek oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej.
Dzięki znajomości przepisów prawa oświaty zdobyłam wiedzę na temat kompetencji poszczególnych organów szkoły – Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców działającej przy naszej szkole, Samorządu Uczniowskiego. Znam procedury obowiązujące w placówce w zakresie postępowania w sprawach nieletnich.
Podjęłam współpracę z opiekunami Samorządu Uczniowskiego jako osoba pomagająca przy wyborach do Rady SU ( opracowanie Ordynacji Wyborczej, przygotowanie kart wyborczych ).
Aktywnie uczestniczyłam w pracach WDN zespołu humanistycznego, którego liderem byłam w roku szkolnym 2007/2008 i funkcję tę objęłam ponownie we wrześniu 2009 roku.
Wiedzę i umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty przekazywałam studentom odbywającym pod moją opieką praktyki studenckie w naszej szkole.
Uzyskane efekty:

• Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.

• Współpraca z Dyrekcją szkoły i całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne ze strony prawnej jako opiekuna.

Podsumowanie
Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i warsztatu pracy. Chcę być dobrym nauczycielem i pedagogiem. Angażuję się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania. Staram się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością. Cieszę się z każdego sukcesu moich uczniów.

Myślę, że działania podjęte przeze mnie przyniosły pozytywne efekty dla mnie jako nauczyciela, dla uczniów i szkoły. Chciałabym, aby moje zajęcia były z roku na rok coraz bardziej przydatne i atrakcyjne. Zamierzam także w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje. Jestem przekonana, że dotychczasowa praca będzie mnie inspirowała na dalsze lata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.