X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23028
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum

I Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046)
2. Statut Szkoły.
3. Podstawa programowa.

II Nazwa podręcznika i wybrany program

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska „Spotkania z fizyką” – cz.1
Wyd. Nowa Era
Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska „Spotkania z fizyką” – cz.2
Wyd. Nowa Era
Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska „Spotkania z fizyką” – cz.3
Wyd. Nowa Era
Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska „Spotkania z fizyką” – cz.4
Wyd. Nowa Era
ZBIÓR ZADAŃ
W klasach 1 Wyd. Nowa era „Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”
W klasach 2 i 3 Romuald Subieta „Zbiór zadań z fizyki”

Podręcznik Spotkania z fizyką. Cześć 1 otrzymał 24 kwietnia 2009 numer ewidencyjny w wykazie: 93/1/2009
Podręcznik Spotkania z fizyką - część 2 otrzymał 11 stycznia 2010 numer ewidencyjny w wykazie: 93/2/2010
Podręcznik Spotkania z fizyką - część 3 otrzymał 30 grudnia 2009 numer ewidencyjny
w wykazie: 93/3/2010
Podręcznik Spotkania z fizyką - część 3 otrzymał 30 grudnia 2009 numer ewidencyjny w wykazie: 93/3/2010
Program naucznia: Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkanie z fizyką” Nowa Era. T. Kulawik, G. Franuz-Ornat

III Cel i zakres przedmiotowego systemu oceniania
PSO ma celu:
- wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia, oraz rozwijanie jego potencjału;
- informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie;
- dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach w nauce lub ich braku;
- umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy.
PSO obejmuje: podstawę prawną, nazwę podręcznika i wybrany program, cel i zakres przedmiotowego systemu oceniania, obszary aktywności podlegające ocenie, sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności, skalę ocen, szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby ustalania oceny śródrocznej i rocznej, zasady poprawiania ocen bieżących
i klasyfikacyjnych, informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia, dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zasady pracy
z uczniem zdolnym.

IV Obszary aktywności podlegające ocenie

Na lekcjach fizyki ocenie podlegają następujące formy aktywności:
1. Kształtowanie pojęć fizycznych – sprawdzanie stopnia zrozumienia tych pojęć
2. Kształtowanie języka fizycznego – ocenianie języka fizycznego na odpowiednim etapie ścisłości.
3. Rozwiązywanie zadań – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i otrzymanych rezultatów.
4. Rozwiązywanie problemów.
5. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
6. Aktywność na lekcji.
7. Praca w grupach.
8. Wkład pracy ucznia (w tym prace dodatkowe).

V Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej (co najmniej tydzień) usprawiedliwionej
nieobecności w szkole.
Nie ocenia się ucznia będącego w trudnej sytuacji losowej.
Uczeń ma prawo dwukrotnie w pierwszej klasie i jednokrotnie w drugiej i trzeciej klasie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych).

1. Prace klasowe.
Prace klasowe stanowią podsumowanie treści i umiejętności z danego bloku tematycznego.
Na tydzień przed pracą klasową uczeń otrzymuje dokładną informację o terminie sprawdzianu oraz zakresie obowiązującego materiału. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
Pracę klasową piszą uczniowie po każdym zakończonym dziale (w klasie I dwa razy w ciągu semestru, w klasie II i III jeden raz w ciągu semestru).

2. Sprawdziany, kartkówki.
Sprawdziany i kartkówki sprawdzają podstawowe umiejętności, stosowanie schematów opanowanych na ostatnich kilku lekcjach oraz systematyczność pracy. Kartkówki uczniowie piszą w trakcie realizowanego działu, które obejmują zakres kilku ostatnich lekcji.
Mogą być niezapowiedziane, jeśli obejmują materiał z trzech ostatnich omawianych tematów.

Odpowiedzi ustne.
Odpowiedzi ustne:
Uczeń otrzymuje cztery pytania bądź polecenia z zakresu działu, który jest obecnie realizowany.
Każda odpowiedź oceniana jest: +, -, bądź + -
- za jedną poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje dop(2),
- za dwie poprawne odpowiedzi dst(3),
- za trzy poprawne odpowiedzi db(4),
- za wszystkie cztery poprawne bdb(5).

4. Praca domowa.
5. Aktywność poza lekcjami fizyki (udział w konkursach fizycznych, praca w kole
przedmiotowym).
6. Aktywność na lekcji.
W trakcie lekcji uczeń „zbiera” plusy i minusy.
PLUSA można dostać przede wszystkim za aktywność na lekcji
(czasami za pracę domową lub pracę dodatkową). Za:
+ + uczeń może otrzymać dop(2)
+ + + uczeń może otrzymać dst(3)
+ + + + uczeń może otrzymać db(4)
+ + + + + uczeń może otrzymać bdb(5)
MINUSA uczeń może otrzymać za:
- brak pracy domowej,
- brak pracy na lekcji (uczeń nie notuje na lekcji, nie wykonuje ćwiczeń),
- odpowiedź ustną ( na początku lekcji przypominana jest ostatnia lekcja
„wyrywkowymi” pytaniami ),
- podpowiedź udzieloną innemu uczniowi w trakcie jego ustnej odpowiedzi
Jeżeli uczeń ma minusy, musi otrzymać o tyle więcej plusów odpowiednio na każdą
ocenę niż ma minusów. Np. + + + + + - - ocena dst(3)
Oznacza to, że minusa można „wyzerować” plusem.
Za zebranie pięciu minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

VI Skala ocen

Zasady ustalania ocen z prac pisemnych:
100% - 91% przewidzianej liczby punktów – bdb (bardzo dobry),
90% - 75% przewidzianej liczby punktów – db (dobry),
74% - 51% przewidzianej liczby punktów – dst (dostateczny),
50% - 30% przewidzianej liczby punktów – dop (dopuszczający),
29% - 0% przewidzianej liczby punktów – ndst (niedostateczny).
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który otrzymał punktację na ocenę bdb oraz rozwiąże zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności wykraczającym poza podstawę programową tym samym uzyskał więcej niż 100% przewidzianej liczby punktów.

VII Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
Ocena celująca
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz
- twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
- pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania;
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach fizycznych
Ocena bardzo dobra
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz potrafi :
- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne
- samodzielnie rozwiązywać zadania;
- wykazać się znajomością praw i zasad fizyki
- posługiwać się poprawnym językiem fizycznym;
- jest samodzielny; korzysta z różnych źródeł wiedzy
- przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne;
-
Ocena dobra
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania. Jest pilny i systematyczny w swojej pracy na lekcji i w domu oraz potrafi :
- samodzielnie rozwiązać typowe zadania;
- wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i zjawisk fizycznych;
- posługiwać się językiem fizycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy
- przeprowadzać proste doświadczenie fizyczne;
Ocena dostateczna
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową , co pozwala mu na :
- wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, praw i zasad fizyki
- stosowanie poznanych wzorów w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań;
- wykonywanie prostych doświadczeń z pomocą nauczyciela.
Ocena dopuszczająca
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie , że potrafi :
- zna podstawowe prawa, zasady i zjawiska fizyczne;
- potrafi omówić proste doświadczenie z pomocą nauczyciela

Ocena niedostateczna
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz :
- nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, praw i zasad fizyki
- nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń
nie wykazuje najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

VIII Sposoby ustalania oceny śródrocznej i rocznej

Na podstawie otrzymanych w ciągu semestru/roku ocen wystawiana jest ocena śródroczna/roczna.
Na miesiąc przed śródroczną i roczną klasyfikacją nauczyciel informuje ucznia
o przewidywanej ocenie niedostatecznej.
Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o proponowanej ocenie i umieszczają ją w dzienniku w oddzielnej rubryce.

IX Zasady poprawiania ocen bieżących i klasyfikacyjnych

1. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej. Poprawa odbywa się poza lekcjami z danego przedmiotu, maksymalnie w terminie dwutygodniowym od rozdania prac. Można do niej przystąpić tylko raz. Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pierwszą. Uzyskana z poprawy ocena jest wpisywana do dziennika lekcyjnego.
2. Oceny niedostateczne z kartkówek i odpowiedzi ustnych uczeń może poprawić na konsultacjach przedmiotowych.
3. W celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej (o jeden stopień):
a) uczeń powinien wykazać się wiadomościami wymaganymi na daną ocenę (zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny zawartymi w planach wynikowych);
b) w ciągu trzech dni od powiadomienia ucznia o przewidywanej ocenie powinien on zgłosić w formie pisemnej do nauczyciela chęć poprawy;
c) nauczyciel przygotowuje pisemny sprawdzian dla zainteresowanego ucznia zgodnie z wymaganiami na ocenę o którą ubiega się uczeń;
d) w celu poprawienia oceny śródrocznej sprawdzian obejmuje materiał z pierwszego półrocza, w celu poprawienia oceny rocznej sprawdzian obejmuje materiał z całego roku;
e) uczeń pisze sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia chęci poprawy;
f) uzyskanie oceny odpowiednio wyższej uzależnione jest od zdobycia w teście poprawkowym liczby procent odpowiedniej do danej oceny

X Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia

Na pierwszej lekcji fizyki uczniowie zapoznawani są z PSO. Przedmiotowy System Oceniania znajduje się w pracowni fizycznej i bibliotece szkolnej. Rodzice mogą zapoznać się z PSO w bibliotece szkolnej, o czym zostają poinformowani przez wychowawców na zebraniach.
Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowywane w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia. Uczniowie zapoznają się z ocenionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela.

Rodzice uczniów mają wgląd do sprawdzonych prac pisemnych swoich dzieci w szkole na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
Rodzice (opiekunowie) powiadamiani są o postępach dziecka w czasie zebrań klasowych, na spotkaniach indywidualnych.

XI Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia odbywa się zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej i polega między innymi na:
- nie wyrywaniu do natychmiastowej odpowiedzi, przygotowaniu wcześniej zapowiedzią , że uczeń będzie pytany
- sprawdzaniu czy uczeń prawidłowo zrozumiał czytany tekst z podręcznika oraz polecenia zadań i ćwiczeń, w razie potrzeby udzieleniu wskazówek
- zwiększeniu ilości czasu na wykonanie poleceń w czasie sprawdzianów
– przerabianiu niewielkich partii materiału dostosowanych do możliwości ucznia
– podawaniu polecenia w prostszej formie
– zadawaniu do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

XII Zasady pracy z uczniem zdolnym
Praca z uczniem zdolnym polega na:
- pogłębianiu jego wiedzy i umiejętności na zajęciach koła fizycznego;
- samokształceniu;
- indywidualizacji pracy podczas lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.