X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24231
Przesłano:

Zasady oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE
z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Staninie
rok szkolny 2013/2014

Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 520).
„Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, jeśli nie jest on przedmiotem kierunkowym, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu, postęp ucznia w zdobywaniu wiadomości, umiejętności i sprawności.”
„Ocena ma mobilizować do permanentnego doskonalenia własnej sprawności ogólnej i specjalnej, kształtować właściwe postawy prozdrowotne na całe życie”(Śmiglewska 1997).

FUNKCJE KONTROLI I OCENY:

1) dydaktyczna (informacyjna, sterująca) – informuje ona nauczyciela i ucznia o stopniu realizacji celów, jest miernikiem pracy ucznia.
2) wychowawcza (motywująca, aktywizująca) – sprowadza się do wywierania pozytywnego wpływu na ucznia w celu budzenia w nim zamiłowań do aktywności, pracy nad sobą, samodoskonalenia.
3) społeczna – jest istotna w kształtowaniu wzajemnych stosunków między uczniem a zespołem klasowym, interakcji uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, uczeń-szkoła(środowisko).

CECHY OCENY UCZNIA: jawna, racjonalna, sprawiedliwa, trafna, zindywidualizowana, obiektywna, rzetelna, uczciwa, porównywalna, systematyczna, opłacalna, dokładna, „ludzka”.

ZADANIA SZKOŁY
1. Uzupełnienie i utrwalenie wiedzy uczniów niezbędnej do podejmowania świadomej, systematycznej aktywności fizycznej, jako warunek zdrowego stylu życia i racjonalnej troski o witalną gotowość organizmu do przeciwstawiania się negatywnym skutkom cywilizacji.
2. Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego oraz dbałość o należyty poziom sprawności fizycznej.
3. Przygotowanie uczniów do roli organizatora i aktywnego uczestnika różnorodnych form aktywności fizycznej oraz odbiorcy (kibica) widowisk sportowych.
4. Organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu „sportów całego życia”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne formy aktywności ruchowej najbardziej odpowiednie dla rodzinnego uprawiania sportu.

CEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE KSZTAŁCENIA
Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. Przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizyczne, ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KLASA IV
1. Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.
2. Poznanie różnych form aktywności fizycznej.
3. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
4. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych, kształtowanie nawyków higienicznych.
5. Poznanie własnych zdolności motorycznych.
6. Nabywanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa zajęć i udzielania pierwszej pomocy.
7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności , sprawiedliwości i poszanowania godności.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KLASA V i VI
1. Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej.
2. Poznanie różnych form aktywności fizycznej i umożliwienie najbardziej odpowiedniej.
3. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
4. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych, kształtowanie nawyków higienicznych, w tym nawyku codziennej aktywności ruchowej.
5. Poznanie własnych zdolności motorycznych i ich rozwój.
6. Nabywanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa zajęć i udzielania pierwszej pomocy.
7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności , sprawiedliwości i poszanowania godności.

TREŚCI NAUCZANIA- wymagania szczegółowe

1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:
Uczeń:
1) wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera;
2) wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki;
3) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki;
4) ocenia własną postawę ciała.
2. Trening zdrowotny. Uczeń:
1) mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku;
2) wymienia zasady i metody hartowania organizmu;
3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
4) wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku i rzutu;
5) wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył;
6) wykonuje prosty układ gimnastyczny
3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń:
1) organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosując przepisy w formie uproszczonej;
2) stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, prowadzenie piłki w biegu
ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza, rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem górnym;
3) omawia zasady aktywnego wypoczynku.
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:
1) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
2) korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych;
3) stosuje zasady samoasekuracji;
4) omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach;
5) omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem;
6) dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych.
5. Sport. Uczeń:
1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej;
2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę;
3) wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania.
6.Taniec. Uczeń: 1) wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki; 2) wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece.

OSIĄGNIĘCIA
1. Samoocena możliwości i potrzeb ruchowych na podstawie pomiaru podstawowych właściwości somatycznych i fizjologicznych.
2. Umiejętne stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała oraz sprawność fizyczną i ruchową.
3. Organizowanie i aktywne uczestnictwo w indywidualnych i zespołowych formach aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
4. Stosowanie różnorodnych form relaksacji po pracy umysłowej i fizycznej.
5. Przyjęcie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Ocenianie powinno :
a) wspierać i motywować ucznia do podejmowania w przyszłości dalszej pracy
i wysiłku,
b) odpowiedzieć uczniowi jakie są jego mocne i słabe strony,
c) być zorganizowane w sposób umożliwiający uczniowi jak najlepsze
zaprezentowanie swoich osiągnięć,
d) systematycznie informować ucznia o jego osiągnięciach,
e) uwzględniać możliwości i wkład pracy, w szczególności wysiłek ucznia,
f) uwzględniać postęp osiągnięć ucznia i ich jakość,
g) wdrażać ucznia do samooceny i samokontroli,
h) być ukierunkowane na posługiwanie się przez ucznia umiejętnościami
i wiedzą.

Cele PZO:
ocenianie z wychowania fizycznego ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego sprawności fizycznej oraz brakach
w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju fizycznego,
c) wspieranie wysiłków ucznia i motywowanie go do pracy,
d) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
e) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
f) doskonalenie organizacji i metod pracy nauczyciela


Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzone jest systematycznie (bieżąco, okresowo, rocznie).

SKALA OCEN

W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestral¬nym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki:
1 - niedostateczny
2 - dopuszczający
3 - dostateczny
4 - dobry
5 - bardzo dobry
6 - celujący

PRZEDMIOT OCENY

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć

Ocenianiu podlegają:

- sumienność i staranność w wywiązywaniu się z
obo¬wiązków wynikających z przedmiotu,
- zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się
do zajęć,
- stosunek do partnera i przeciwnika,
- stosunek do własnego ciała,
- aktywność fizyczna
- postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości
prze¬widzianych dla poszczególnych klas zgodnie z
indywi¬dualnymi możliwościami i predyspozycjami,
- osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność
wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy.

METODY I NARZĘDZIA OCENY
1. Obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji-strój sportowy, współdziałanie w grupie, przygotowywanie dodatkowych ćwiczeń - rozgrzewki i materiałów, pomoc w rozkładaniu i sprzątaniu sprzętu sportowego.
2. Sprawdziany wiadomości, zadania kontrolno –oceniające.
3. Próby sprawnościowe
4. Odpowiedzi ustne.
5. Sprawdziany umiejętności ruchowych.
6. Aktywność.
7. Udział w konkursach sportowych.
8. analiza wytworów ucznia
9. Udział w imprezach i zawodach sportowych. obserwacja (np.podczas gry),

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

OCENA CELUJĄCA:
1. Wykazuje bardzo duże postępy w osobistym usprawnianiu się.
2. Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie.
3. Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.
4. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, zajęciach pozalekcyjnych lub też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną poza szkołą.
5. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.
6. Przestrzega zasadę fair play w sporcie i życiu.
7. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.

OCENA BARDZO DOBRA:
1. Wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu się.
2. Całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego danej klasy.
3. Starannie i sumiennie wykonuje zadania.
4. Umiejętnie wykorzystuje wiadomości z zakresu kultury fizycznej w praktycznym działaniu.
5. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną.
6. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.
7. Bierze aktywny i systematyczny udział w zajęciach SKS, zawodach sportowych lub innych formach aktywności ruchowej.
8. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.

OCENA DOBRA:
1. Bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków.
2. Wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu się.
3. Posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej i potrafi je wykorzystać w praktycznym działaniu przy pomocy nauczyciela.
4. Jest staranny i sumienny w wykonywaniu zadań.
5. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.
6. Bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach aktywności ruchowej poza terenem szkoły.
7. Przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego.
8. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.

OCENA DOSTATECZNA
1. Uczeń wykazuje mały postęp w usprawnianiu.
2. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
3. Jego wiadomości z zakresu kultury fizycznej są na niskim poziomie i nie potrafi ich wykorzystać w praktyce.
4. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.
5. Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.
6. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych i wykazuje brak zainteresowania nimi.
7. Wykazuje brak nawyków higienicznych.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Uczeń wykazuje mały postęp w usprawnianiu.
2. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
3. Jego wiadomości z zakresu kultury fizycznej są na niskim poziomie i nie potrafi ich wykorzystać w praktyce.
4. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.
5. Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.
6. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych i wykazuje brak zainteresowania nimi.
7. Prowadzi niesportowy i niehigieniczny tryb życia.
8. Swoim zachowaniem dezorganizuje pracę na lekcji.
9. Bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, nie posiada stroju sportowego.
OCENA NIEDOSTATECZNA:
1. Uczeń charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.
2. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w rozwoju sprawności fizycznej.
3. Jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć.
4. Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego.
5. Jego stosunek do przedmiotu jest negatywny.
6. Swoim zachowaniem dezorganizuje pracę na lekcji, stwarza niebezpieczeństwo dla siebie i innych.
7. Prowadzi niesportowy i niehigieniczny tryb życia.

POSTAWA – uczeń jest oceniany za :
• Przygotowanie do lekcji – systematyczne noszenie stroju ( uczeń po drugim braku stroju i za każdy następny otrzymuje ocenę niedostateczną )
• Uczestnictwo w lekcji – ocena wybranego ucznia za zaangażowanie i aktywność na lekcji; uczniowie otrzymują oceny za przejawy zaangażowania, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i współzawodnictwo w ich realizacji; uczniowie otrzymują oceny za niechętny lub negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, brak dyscypliny, w przypadku ewidentnego lekceważenia swoich obowiązków uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA – diagnozujemy poziom zdolności motorycznych za pomocą prób:
• szybkość – dziewczęta bieg na 60-100m, chłopcy bieg na 60-100m
• wytrzymałość – dziewczęta bieg na 600-800m, chłopcy bieg na 1000- 1200m
• siła MM brzucha – czas utrzymania NN nad podłożem w leżeniu tyłem (nożyce)
• siła RR – tylko chłopcy (podciąganie na drążku)
• test Zuchory dziewczęta i chłopcy
Oceniając sprawność motoryczną oceniamy postęp, jaki wykazuje uczeń w trakcie swojej edukacji.

UMIEJĘTNOŚCI – poziom umiejętności ucznia z zakresu realizowanych form aktywności ruchowej z uwzględnieniem postępu; w semestrze obowiązują ucznia:
• cztery sprawdziany z umiejętności, które dotyczą aktualnie realizowanego materiału
• opracowanie i przeprowadzenie w klasie ćwiczeń kształtujących poszczególne partie mięśni ( ramion, nóg, tułowia, brzucha, grzbietu )
• tworzenie i odtwarzanie prezentacji multimedialnych o tematyce zdrowotnej
WIADOMOŚCI – uczniowie powinni wykazać się wiadomościami z zakresu kultury fizycznej, olimpiad, przepisów dyscyplin sportowych, aktualności sportowych, tematyki dotyczącej zdrowego stylu życia.

USTALANIE OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ
Ocenę śródroczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych, a końcową na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z II semestru. W przypadku otrzymania przez ucznia na koniec I semestru oceny „niedostateczny”, jest on zobowiązany zaliczyć zaległy materiał w II semestrze.
Ocenę ustala nauczyciel wychowania fizycznego. Oceny powinny być jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów), ale niepubliczne.

1. ZWOLNIONY
Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, które powinno obejmować ponad 50% zajęć w danym semestrze.
2. NIEKLASYFIKOWANY
Uczeń opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych i nie ma podstaw do wystawienia oceny końcowej.
3. OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI
Forma aktywności
Liczba ocen
Postawa wobec wychowania fizycznego i zdrowego ciała:
- Strój sportowy
- Zaangażowanie na lekcji
- frekwencja

1w semestrze
1 w semestrze
1 w semestrze
Postęp w rozwoju fizycznym :
-Test sprawności fizycznej
1 na początku i na końcu roku szkolnego
Umiejętności ruchowe:
- Sprawdzian umiejętności ruchowych
2-3 w semestrze (w zależności od liczby dyscyplin sportowych realizowanych w semestrze)
Wiadomości :
- Sprawdzian wiadomości
- znajomość podstawowych przepisów gier sportowych
- Odpowiedzi ustne 2 w semestrze (zależy od liczby realizowanych dyscyplin sportowych)

na bieżąco min. raz w semestrze
Aktywność:
- Aktywność na lekcji
- Udział w zawodach sportowych
-Udział w zajęciach pozalekcyjnych
na bieżąco (ocena bardzo dobra)
1 ocena za każdorazowy udział
1 ocena w miesiącu

KONTRAKT Z UCZNIEM.
1. Uczeń ma obowiązek poznać zasady bhp na lekcji wychowania fizycznego i przestrzegać je.
2. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji wychowania fizycznego strój sportowy, obuwie sportowe ( dostosowane tylko do ćwiczeń na sali gimnastycznej ).
3. Wstęp na salę gimnastyczną tylko w obuwiu sportowym.
4. W czasie lekcji w sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają w tym czasie lekcje wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe.
5. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak stroju. Każdy następny brak stroju, to ocena niedostateczna.
6. Zwolnienie z całego roku szkolnego powinno być przedstawione do końca września, a z II semestru do końca lutego.
7. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z obecności na tej lekcji.
8. Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi i dyrekcji oświadczenia rodziców, że w tym czasie biorą za niego odpowiedzialność, jak również musi uzyskać pisemną zgodę dyrektora szkoły.
9. Zwolnienia krótkotrwałe muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą i muszą być wydane przez lekarza, pielęgniarkę szkolną lub rodzica.
10. Konsekwencją podrobienia lub przedstawienia niezgodnego z faktycznym stanem fizycznym zwolnienia lekarskiego jest powiadomienie kolejno wychowawcy, rodziców, dyrektora.
11. Konsekwencją podrobienia zwolnienia od rodziców jest powiadomienie wychowawcy i rodziców.
12. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja szkoły oraz prowadzący zajęci a nie odpowiadają.
13. Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego: odtwarzaczy, plecaków, telefonów komórkowych oraz artykułów spożywczych i ich spożywania.
14. Uczeń ma obowiązek zaliczania poszczególnych elementów obejmujących program nauczania. Na uzupełnienie lub poprawę danego elementu uczeń ma dwa tygodnie. Jeżeli uczeń przebywał na zwolnieniu lekarskim, czas ten liczony jest od momentu pojawienia się ucznia w szkole po zwolnieniu lekarskim. Po upływie tego czasu, w wyniku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń dostaje ocenę niedostateczną. Jeżeli stan zdrowia nie pozwala danemu uczniowi na przystąpienie do sprawdzianu, formę zaliczenia i czas ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem i rodzicem.
15. Uczeń ma prawo odwołać się od każdej oceny i możliwość jej poprawy.
16. Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 50 % (mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze) jest niesklasyfikowany.
17. Uczniowie, niećwiczący mają obowiązek pomagać w organizacji lekcji nauczycielowi.
18. Uczniowie nie mają prawa przebywać na sali gimnastycznej w czasie przerwy bez opieki nauczyciela, jak również używać sprzętu szkolnego bez zezwolenia nauczyciela.
19. Niedyspozycja nie zwalnia dziewcząt z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego. Są one traktowane indywidualnie i ćwiczą według własnych możliwości dostosowując właściwe obciążenie do aktualnego samopoczucia. Odstępstwa od tej reguły, jedynie na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty.
20. Uczeń ma obowiązek przychodzić punktualnie na lekcję.
21. Wychodzenie ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela.
22. Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i o ład i porządek w szatniach.
23. Zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie szkoły oraz niszczenia sprzętu szkolnego.


Opracowała: Joanna Smyk
nauczyciel Zespołu Szkół w Staninie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.