X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22927
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Mgr Bartosz Mastalerz – nauczyciel kontraktowy


Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne


Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r

Termin zakończenia stażu: 31.05.2014r

Opiekun stażu: mgr Beata Kudaj

Sprawozdanie za okres stażu: rok szkolny 2011/2012

Podstawowy cel podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Pracę w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym rozpocząłem dnia 01.09.2011r, tym samym rozpocząłem swój staż nauczycielski na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego opracowałem w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpocząłem doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.

W trakcie swojej pracy zajmowałem się prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej, zajęć gimnastyki korekcyjnej w klasach I i III Szkoły Podstawowej, a także zajmowałem się dziećmi na świetlicy szkolnej.
Podstawowym celem mojej pracy, od zawsze, było dbanie o rozwój fizyczny powierzonych mi uczniów, oraz zaopatrzenie ich w umiejętności samodzielnego funkcjonowania w rzeczywistości społecznej poza szkołą.
Starając się poprawnie wywiązywać z powierzanych mi zadań, dbałem o to by stale doskonalić i rozwijać swój warsztat pracy oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności mając przede wszystkim na uwadze troskę o dobro wychowanka.
Możliwość ubiegania się przeze mnie o kolejny stopień awansu zawodowego, jest dla mnie okazją zarówno do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, jak i wzbogacenia się o wiedzę merytoryczną odnoszącą się do procesów nauczania i wychowania oraz organizacji oświaty.
Analizując realizację planu rozwoju zawodowego, chciałbym odnieść się do kolejnych zadań, które zawarłem w planie, a które są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
1. § 7.1.1)
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu, oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Systematycznie uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej placówki, oraz regularnie współpracowałem z gronem pedagogicznym szkoły.
UZYSKANE EFEKTY:
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi Wodzinie Prywatnym pozwolił mi zapoznać się z aktualną sytuacją wychowawczą w placówce, bieżącymi problemami oraz planowanymi działaniami. Miałem również możliwość spotkania się w gronie pedagogicznym, poznanie ludzi tworzących zespół i wymianę doświadczeń.
1. 2. Praca w zespołach problemowych rady.
Regularnie brałem udział w spotkaniach roboczych i organizacyjnych zespołów problemowych rady, na których przekazywane były między innymi wskazania i wytyczne do dalszej pracy z uczniami. W czasie spotkań zwracano również uwagę na aktualne problemy i podejmowano starania zmierzające w kierunku ich eliminacji.
UZYSKANE EFEKTY:
Praca w zespole problemowym dała mi możliwość zaznajomienia się z problemami dydaktyczno – wychowawczymi naszej młodzieży, sposobami rozwiązywania tych problemów, a także osiągnięciami, postępami i sukcesami wychowanków. Dzięki pracy w zespole problemowym miałem możliwość stałego oddziaływania na swój warsztat pracy. Świadomość, że moja praca jest obserwowana, a w razie problemów mogę liczyć na pomoc i życzliwą uwagę ze strony przełożonego oraz koleżanek, wpływała na mnie motywująco i dawała poczucie bycia ważnym elementem zespołu.
1. 3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim: współorganizacja zabaw (dyskotek) dla
dzieci, współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.

Organizowałem oprawę muzyczną imprez szkolnych wynikających z kalendarza roku szkolnego: dzień chłopca, walentynki, choinka szkolna. Opiekowałem się szkolnym sprzętem muzycznym. Dbałem o bezpieczeństwo podczas dyskotek, imprez, oraz uroczystości szkolnych.

UZYSKANE EFEKTY:
Współpracując z Samorządem Uczniowskim doskonaliłem swoją wiedzę na temat struktury współpracy na linii nauczyciel – uczeń, pomagałem uczniom rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, realizować się w pracach, które przynoszą im przyjemność i są doceniane przez kolegów, znajomych. Zdobywałem nowe doświadczenia na temat różnych oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych.

1. 4. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, oraz programu wychowawczego i
profilaktycznego szkoły.

Brałem aktywny udział we wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przedmiotowego systemu oceniania, oraz programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły podczas prowadzenia zajęć, organizując pogadanki za zajęciach dydaktycznych.

UZYSKANE EFEKTY:
Zdobyte wiadomości wykorzystywałem w codziennej pracy dydaktyczno– wychowawczej z dziećmi.

1. 5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, zawodów, imprez i wyjść
pozaszkolnych.

Podczas trwania stażu w tym roku szkolnym sprawowałem opiekę nad uczniami podczas wyjazdów na pływalnie miejską do Tuszyna na zajęcia z pływania ( stanowiące część programu nauczania z wychowania fizycznego). Zapewniałem im także opiekę na wyjazdach na zawody międzyszkolne: turniej PN i PK w S.P nr 1 w Tuszynie, zawodach szkolnych w tenisa stołowego, PN i UN, wyjazdach na lodowisko miejskie do Bełchatowa, wyjazdowym meczu z Gimnazjum z Wolborza odbywającym się w Bogusławicach, a także podczas dwudniowego rajdu rowerowego do Bogusławic.

UZYSKANE EFEKTY:
Efektem podejmowanych w tym zakresie działań było niewątpliwie podniesienie stopnia bezpieczeństwa dzieci podczas wszelkiego rodzaju wyjść pozaszkolnych. Uczniowie chętnie brali aktywny udział we wszystkich formach wyjść, prezentowali wysoki poziom kultury osobistej, oraz postawy zrozumienia i dostosowania się do obowiązujących norm społeczno– obyczajowych. Przestrzegali przepisów obowiązujących na danym obiekcie, jak również potrafili wcielić w życie zasady „fair play” podczas zawodów sportowych.

1. 6. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej i lokalnej.

W trakcie tego roku szkolnego wielokrotnie włączałem się w aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej i lokalnej, będąc współorganizatorem imprez nie tylko sportowych takich jak zawody szkolne i międzyszkolne, ale również imprez kulturalnych, rodzinnych. Współpracowałem w tym celu z Samorządem Uczniowskim, Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym, MOSiT- em w Tuszynie, Radą Rodziców.

UZYSKANE EFEKTY:
Zdobyte w ten sposób doświadczenie z powodzeniem wykorzystam w dalszej pracy w szkole. Pozwoli mi to na wprowadzenie nowych, innowacyjnych pomysłów, które na stałe wpiszą się w życie szkoły.

1. 7. Organizacja i współorganizacja akademii, konkursów, uroczystości szkolnych oraz
środowiskowych.

Zajmowałem się organizacją konkursów sportowych, które były częścią imprez środowiskowych takich jak: „Festyn Rodzinny” (szkolne rozgrywki zespołów mieszanych w PN), „II międzyszkolny, terenowy pieszy rajd Mitomania” (międzyszkolny turniej PN drużyn mieszanych). Byłem współorganizatorem uroczystości szkolnych akademii szkolnych, uroczystości z okazji świąt: choinka i wigilia szkolna, a także byłem współorganizatorem akademii w dniu 3 maja z okazji uchwalenia konstytucji 3-go maja.

UZYSKANE EFEKTY:
Wszystkie działania prowadzone w tym obszarze wzbogaciły mój warsztat pracy. Pozwoliły mi poszerzyć repertuar działań organizacyjnych i logistycznych w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju imprez szkolnych. Dzięki dobrej współpracy nauczycieli poznałem znaczenie wpływu imprez szkolnych na uczniów.

2. § 7.1.2)

Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w
wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu.

Przez cały rok szkolny 2011/2012 pogłębiałem swoją wiedzę pedagogiczną, dydaktyczną, psychologiczną poprzez udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych wynikających z planu pracy szkoły, jak również podnosiłem swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w posiedzeniach zespołu nauczycieli klas IV – VI, omawiając problemy dydaktyczno – wychowawcze uczniów.

UZYSKANE EFEKTY:
Przebyte Rady pedagogiczne i szkolenia zawodowe pozwoliły mi podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i przyczyniły się do znacznego zwiększenia jakości mojej pracy w szkole. Poznane metody pracy dały mi możliwość uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych i świetlicowych.

1. 2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

Brałem udział również w Radach Pedagogicznych szkoleniowych na temat: „Trudny uczeń” , „Komunikacja”, „Metody aktywizujące w nauczaniu”. Rady te odbyły się w „naszej” szkole. Pozaszkolne doskonalenie objęło szkoleniową Radę Pedagogiczną, zorganizowaną w Szkole Podstawowej w Górkach, której tematem było „Indywidualizowanie pracy z dzieckiem w procesie edukacyjnym i wychowawczym”.

UZYSKANE EFEKTY:

Możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez koleżanki i metodyków była doskonałą okazją do uczenia się jak planować oraz prowadzić własną działalność dydaktyczną i wychowawczą z podopiecznymi. Mogłem również poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną na temat możliwych oddziaływań dydaktycznych, opiekuńczych, rewalidacyjnych i wychowawczych. Poznane metody i techniki starałem się wykorzystywać bezpośrednio w mojej pracy.

1. 3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje,
nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
Podczas trwania roku szkolnego 2011/2012 podnosiłem swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach:
• „Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego” – konferencja
• „Awans zawodowy nauczyciela i jego wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły” – kurs
• „Taniec z uczniami – jak uczyć tańca towarzyskiego” – warsztaty
• „Zasada równości płci” – szkolenie
Prowadziłem także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Tuszyn”

UZYSKANE EFEKTY:
Poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach miałem możliwość aktywnego wpływania na uczniów i wykorzystywania w tym celu zdobytej wiedzy z zakresu wychowania fizycznego, metodyki, oraz działań opiekuńczo – wychowawczych .Warsztaty i konferencje były również miejscem wspólnej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń związanych z pracą nauczyciela wychowania fizycznego. Poznane metody pracy dały mi możliwość uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych

1. 4. Gromadzenie własnej biblioteki.

Systematycznie dbałem o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłem materiały służące własnemu rozwojowi. Na bieżąco starałem się zapoznawać z nową literaturą pedagogiczną i metodyczną. Korzystałem z zasobów biblioteki pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Wiadomości na temat nowości wydawniczych wyszukiwałem w Internecie. Chętnie korzystałem także z sugestii koleżanek w sprawie godnej polecenia literatury z zakresu pedagogiki, metodyki, czy pozycji tematycznych z wychowania fizycznego. Dobierając i czytając literaturę starałem się szukać w niej podpowiedzi na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć, oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

UZYSKANE EFEKTY:
Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć. Jednym z efektów korzystania z literatury przedmiotu jest fakt, że dziś potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. w grach i zabawach ruchowych bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć staram się nie tylko pobudzać rozwój fizyczny, ale również integrować różne sfery osobowości: emocjonalną, motywacyjną i intelektualną. Zachęcam również uczniów do pogłębiania wiedzy teoretycznej o tematyce sportowej.

1. 5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

Systematycznie budowałem bazę materiałów dydaktycznych (pisałem konspekty lekcji, które były hospitowane przez dyrekcję i opiekuna stażu), testów sprawnościowych (w klasie IV – VI użyłem prób siłowych z testów: Zuchowy, Denisiuka i Eurofit: próby siły mm brzucha, RR i NN), tabeli wyników prób siłowych uczniów klas IV – VI, oraz czasopism tematycznych, dzięki którym w przyszłości będę mógł ocenić poziom własnej pracy z danym rocznikiem uczniów.

UZYSKANE EFEKTY:
Zdobyte wiadomości wykorzystywałem w codziennej pracy dydaktyczno– wychowawczej z dziećmi.

1. 6. Samoocena pracy.

Na bieżąco w ciągu roku szkolnego dokonywałem samooceny pracy własnej, porównywałem efekty pracy w poszczególnych klasach w I i II półroczu pracy . Wraz z opiekunem stażu dokonywaliśmy na bieżąco oceny mojej pracy podczas wyznaczonych według terminarza spotkań.

UZYSKANE EFEKTY:
Podniesienie poziomu pracy własnej, umiejętność stosowania samokrytyki. Chęć wdrażania nowych metod nauczania i realizacji lekcji. Urozmaicenie zajęć dydaktycznych, większa otwartość na inwencje własną ucznia.

3. § 7.1.3)

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania
szkoły.

1. 1. Analiza prawa oświatowego.

Przygotowanie do odbycia stażu poprzedziłem analizą prawa oświatowego w szczególności Karty Nauczyciela i Ustawy o Systemie Oświaty, które są dokumentami podstawowymi i regulującymi prawa i obowiązki nauczycieli oraz organizującymi działalność placówek dydaktyczno– wychowawczych. Zapoznając się z prawem oświatowym sięgałem również do rozporządzeń ministerialnych, które bardziej szczegółowo określały zasady mojej pracy w poszczególnych jej obszarach, oraz przedstawiały sposób organizacji szkoły.
W trakcie odbywania stażu zapoznałem się między innymi z rozporządzeniami takimi jak:
• Rozporządzenie MENIS z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
• Rozporządzenie MENIS z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
• Rozporządzenie MENIS z 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

UZYSKANE EFEKTY:
Analiza prawa oświatowego pozwoliła zapoznać się bliżej z prawnymi podstawami mojej pracy. Dzięki temu podejmowane przeze mnie działania zyskały większą pewność siebie. Bliższa znajomość prawa oświatowego pozwoliła mi zarówno lepiej planować swoją pracę, właściwie wywiązywać ze swoich obowiązków np. w kwestii prowadzenia dokumentacji, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi uczniów.

1. 2. Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i
organizacji szkoły.

Od razu po rozpoczęciu stażu zapoznałem się z dokumentacją obowiązującą w szkole. Poznałem dokumenty regulujące zasady funkcjonowania i organizacji Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym:
• Statut Szkoły
• WSO
• Szkolny program wychowawczy
• Program profilaktyki
• Regulaminy: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, przepisów BHP, regulamin sali gimnastycznej

UZYSKANE EFEKTY:
Poszerzyłem wiedzę teoretyczną i z zakresu znajomości dokumentacji szkoły, , zachęciło do dalszego rozwijania swojego warsztatu pracy, co przyczyniło się do samodzielnego napisania regulaminu boiska szkolnego przy S.P w Wodzinie Prywatnym.

1. 3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Panią mgr Beatą Kudaj.

Po przestudiowaniu procedury uzyskiwania awansu zawodowego, podjąłem działania mające na celu odpowiednie zorganizowanie i udoskonalenie własnego warsztatu pracy.
W tym celu nawiązałem współpracę z opiekunem.

UZYSKANE EFEKTY:
Wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną a opiekunem stażu, w trakcie jego trwania, były dla mnie ogromnym wzmocnieniem i miały charakter silnie motywujący do dalszej pracy.

4. § 7.2.1)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji
własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.

1. 1. Współpraca z opiekunem stażu.

Sukcesywnie gromadziłem materiały do pracy, które wykorzystywałem w prowadzeniu zajęć. Tworzyłem zestawy ćwiczeń oraz testy sprawnościowe. Prowadziłem zajęcia w których stosowałem metody i formy pracy wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny uczniów.
Aby podnieść umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy ustaliłem z opiekunem stażu następujący tok postępowania:
• Zawarcie kontraktu
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu – raz w na dwa, trzy miesiące (wg potrzeb)
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez dyrekcję, opiekuna i innych nauczycieli
Tematy lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu, które obserwowałem:
„Bieg terenowy z przeszkodami” , „Rzuty piłką do kosza. Obiegany z piłką do kosza”, „Podania jednorącz w miejscu i w ruchu. Gra do 5 podań”, „Skoki z odbicia jednonóż nad przeszkodami”
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza.
Tematy lekcji, które prowadziłem w obecności opiekuna stażu: „Poznajemy ćw dla pleców okrągłych”, „Uczymy się odbić piłki sposobem górnym oburącz. PS”, „Doskonalimy elementy piłki koszykowej w grach i zabawach ruchowych”, „Uczymy się ruchów RR do kraula”, „Doskonalimy technikę stylu klasycznego”.

UZYSKANE EFEKTY:
Obserwacja prowadzonych przeze mnie zajęć przez Dyrekcję szkoły i opiekuna stażu dała mi pewność, że wykonywana przeze mnie praca jest poprawna pod względem metodycznym i merytorycznym. Będące efektem szczegółowego omówienia zajęć wnioski po obserwacyjne, były dla mnie wskazówkami co do kierunków mojej dalszej pracy. Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji, dodało mi również pewności siebie i zaufania do własnych możliwości.

1. 2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Dokonałem analizy i wyboru programu nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości. Przeanalizowałem PSO z wychowania – fizycznego, stosowałem w procesie dydaktycznym aktywne formy nauczania, oraz zróżnicowane formy pracy z uczniem.

UZYSKANE EFEKTY:
Wymienione czynności związane z planowaniem i dokumentowaniem działalności dydaktyczno– wychowawczej, dały mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Nieoceniona była świadomość, że moja praca jest obserwowana przez koleżankę mającą dłuższy staż pracy, oraz posiadającą niezaprzeczalnie większy dorobek zawodowy niż mój. Wszystkie cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna sprawiły, że miałem ciągłą możliwość pracowania nad sobą, pozytywnie motywowały mnie do wzmożonej pracy, oraz doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych.

5. § 7.2.2)

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego, oraz współczesnych problemów społecznych i
cywilizacyjnych.


Od początku roku szkolnego zaznajamiałem się z uczniami poznając ich zainteresowania, potrzeby rozwojowe, uzdolnienia, oraz problemy. Starałem się nawiązać jak najlepsze stosunki na linii nauczyciel – uczeń zachęcić uczniów do daleko idącej współpracy.
Starałem się promować szkołę poprzez: przygotowanie uczniów do zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i rejonowym, organizowanie konkursów o tematyce sportowej i edukacji zdrowotnej. Zimą organizowałem wyjazdy na lodowisko, a latem rajd rowerowy dla uczniów. Na bieżąco przygotowywałem gazetkę ścienną o tematyce sportowej. Na bieżąco kontaktowałem się z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami. Organizowałem wewnątrzszkolne zawody sportowe: turniej PN na boisku szkolnym i na sali gimnastycznej, unihokeja, oraz mistrzostwa szkoły w tenisa stołowego. Przez cały rok szkolny propagowałem zdrowy, sportowy styl życia. W I semestrze prowadziłem dodatkowe zajęcia sportowe: „SKS - Y”. podczas ferii zimowych organizowałem mecze PN na sali gimnastycznej dla uczniów naszej szkoły i ich rodzin, znajomych, absolwentów. Przez cały rok szkolny współpracowałem ze szkołami zlokalizowanymi na terenie gminy, oraz z ULKS i MOSIT w Tuszynie. Współorganizowałem i brałem udział w „ Festynie Rodzinnym” organizowanym przez naszą szkołę przy pomocy sponsorów, których z powodzeniem pozyskiwałem.

UZYSKANE EFEKTY:
Efektem podejmowanych w tym zakresie działań było niewątpliwie podniesienie stopnia funkcjonowania szkoły, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne, jak również podziały ekonomiczne. W trakcie stażu zbierałem informacje na temat odbywających się konkursów i motywowałem uczniów do brania w nich udziału. Dzieci chętnie uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach odbywających się zarówno w szkole jak i poza nią, dzięki czemu wszechstronnie rozwijali się na różnych polach działalności własnej, umacniali się w przekonaniu, że to co robią cieszy się uznaniem innych. Brali udział w konkurencjach nie tylko sportowych, ale również podnosili zasób swojej wiedzy teoretycznej na temat zdrowego stylu życia, rekreacji ruchowej.


6. § 7.2.3)

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Techniki informacyjne są w obecnych czasach dostępne dla coraz szerszego grona odbiorców i stają się swego rodzaju normą w codziennym życiu człowieka. W dzisiejszym świecie komputery mają liczne zastosowania i stanowią jedno z podstawowych narzędzi pracy w wielu dziedzinach ludzkiej działalności. Chcąc sprostać obecnym wymaganiom cywilizacyjnym i myśląc o podniesieniu poziomu swojej pracy dydaktycznej, również nauczyciele w większym stopniu zmuszeni są do wykorzystywania komputera i technik informacyjnych. Sam także przygotowując się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i świetlicowych z uczniami, wykorzystywałem do tego celu techniki informacyjne. Przy ich użyciu opracowywałem scenariusze zajęć, organizowałem zestawy ćwiczeń, pomoce dydaktyczne ( ilustracje, zdjęcia). Dużą pomącą służyły mi zasoby Internetu, który wykorzystywałem do zdobywania informacji na temat sposobów urozmaicania prowadzonych zajęć oraz gromadzenia materiałów niezbędnych do tworzenia warsztatu pracy.

Technologia informatyczna pomagała mi dodatkowo:
• W prowadzeniu zajęć z edukacji prozdrowotnej i wychowania fizycznego
• W przygotowywaniu gazetki szkolnej
• Zachęcaniu uczniów do korzystania z komputera w sposób mądry i bezpieczny

UZYSKANE EFEKTY:
Wskazane działania pozwoliły mi wzbogacić treści, które starałem się przekazywać dzieciom w trakcie prowadzonych zajęć. Miały także wpływ na podniesienie poziomu mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

7. § 7.2.4)

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Przez cały rok szkolny tworzyłem dla uczniów warunki do rozwijania zainteresowań sportowych, przeciwdziałałem agresji i przemocy poprzez gry i zabawy z mocowaniem i dźwiganiem. Zachęcałem do promocji zdrowego trybu życia poprzez udział w zajęciach sportowych organizowanych w szkole i na terenie gminy. Promowałem życie bez nałogów. Na bieżąco aktualizowałem swą wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury, oraz współpracę z zespołami wychowawczymi w szkole. Również na bieżąco pomagałem uczniom w procesie kształtowania charakteru poprzez stosowanie różnych, ciekawych form pracy wychowawczej: zawody sportowe, imprezy klasowe, rajdy, wyjazdy tematyczne.

UZYSKANE EFEKTY:
Efektem prowadzenia (w swojej pracy) działalności dydaktyczno – wychowawczej było zrealizowanie kilku pomysłów, które na stałe zadomowiły się w funkcjonowaniu szkoły, np.: cykl rozgrywanych ( podczas zajęć świetlicy szkolnej) w ciągu całego roku szkolnego zawodów klasowych w mocowaniu i dźwiganiu, a także przeciwdziałanie agresji, czyli wdrażanie w życie codzienne zachowań godnych sportowca: „fair play”, „ pomagam słabszym”. Działania pozytywnie wpłynęły na urozmaicenie i poszerzenie oferty edukacyjnej placówki.


8. § 7.2.5)

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Na bieżąco w ciągu roku szkolnego analizowałem dokumenty prawa oświatowego, brałem udział w pracach komisji i zespołów zajmujących się przygotowywaniem nowych rozwiązań bądź modyfikacji:
• Statutu Szkoły
• Programu wychowawczego
• WSO
• Planu pracy szkoły na dany rok szkolny
• Pomocy psychologiczno – pedagogicznej
• Programu profilaktyki

Współpracowałem również z zespołem do spraw statutu.

UZYSKANE EFEKTY:
Zwiększyłem umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, potrafię odnieść się do tych przepisów w zaistniałych do tego sytuacjach. Zebrania zespołów były również miejscem wspólnej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń związanych z zapobieganiem i radzeniem sobie z wychowankami stwarzającymi problemy wychowawcze.


Przygotował: mgr Bartosz Mastalerz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.