X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22946
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć koła języka angielskiego wspomagający nauczanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych szczególnie uzdolnionych

PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO WSPOMAGAJĄCY NAUCZANIE DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Typ szkoły: II etap edukacyjny klasy IV-VI, (szkoły integracyjne- dzieci niepełnosprawne szczególnie uzdolnione oraz zdrowe pragnące rozwijać swoje zainteresowania z języka angielskiego ).

Wymiar godzin: 1 lub 2 w tygodniu w 3-letnim cyklu nauczania. Program jest przeznaczony do realizacji podczas zajęć pozalekcyjnych.

I. WSTĘP

Program jest propozycją dla szkół podstawowych, w których działają oddziały integracyjne i w których nauka języka angielskiego wprowadzana jest w klasach młodszych i kontynuowana w klasach IV-VI. Jest on przeznaczony dla uczniów niepełnosprawnych wykazujących zdolności w zakresie języka angielskiego( np. dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera) oraz uczniów pełnosprawnych chcących poszerzyć wiedzę językową.
Program zajęć pozalekcyjnych umożliwi uczniom usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, poznanie innej kultury i problemów nurtujących świat, nauczy tolerancji i wzbogaci ogólną wiedzę o świecie. Program ten w swoim założeniu uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów niepełnosprawnych koncentrując się głównie na kształtowaniu umiejętności komunikatywnych. Duży nacisk należy położyć na tworzenie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego poprzez częste zachwalanie uczniów zauważając ich postępy oraz wzbudzanie w nich entuzjazmu do nauki języka angielskiego. Uczniowie utalentowani zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni mają możliwość szybszego opanowania całorocznego lub półrocznego materiału danej klasy w krótszym czasie. Uczęszczanie uczniów zdolnych na tego typu zajęcia daje im możliwość rozwijania swoich zainteresowań, oraz rozwijania swoich umiejętności wypowiadania się , pisania czytania i rozumienia ze słuchu . Głównym celem koła języka angielskiego jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poszerzanie ich wiedzy językowej, przygotowanie do udziału w konkursach językowych, a także do dalszego kształcenia w gimnazjum.
II. CELE

CEL OGÓLNY:

Celem realizacji programu jest zdobycie przez uczniów kompetencji komunikacyjnych, poszerzenie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności w zakresie czytania, słuchania z elementami pisania, a także poznanie kultury i realiów życia codziennego krajów anglojęzycznych.

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE:

1. Opanowanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w stopniu umożliwiającym samodzielne formułowanie wypowiedzi oraz zaznajomienie
z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i kulturą innych krajów.
3. Pogłębianie i rozszerzanie umiejętności komunikacyjno- leksyklanych zdobytych na lekcjach języka angielskiego.
4. Rozwijanie i kształcenie umiejętności analogicznego myślenia, porównywania i wyciągania wniosków.
5. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
6. Wyrabianie dokładności, wytrwałości, odpowiedzialności i właściwego stosunku do pracy oraz podwyższanie samooceny poprzez możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i umiejętności podczas konkursów językowych.

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW , METODY I TECHNIKI NAUCZANIA

Przed przystąpieniem do pracy z uczniem niepełnosprawnym lub zdrowym zadaniem każdego nauczyciela jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz dobór odpowiednich metod pracy. Zwracać należy uwagę na różnicę w tempie i poziomie przyswajania języka. Nauczyciel powinien oddziaływać na uczniów polisensorycznie, czyli wielozmysłowo ze względu na różne typy osobowości uczniów, style uczenia się oraz możliwości psychofizyczne uczniów. Praca nauczyciela powinna polegać na formułowaniu problemów w taki sposób, aby wywoływały w uczniu chęć poznania danej kwestii, miały pewien stopień trudności i margines swobody w poszukiwaniu rozwiązań.
W początkowej fazie samodzielnej pracy ucznia trudności nie powinny być zbyt duże, gdyż mogłoby to zniechęcić uczestników zajęć. Nauczyciel powinien okazywać zadowolenie z każdego dobrowolnie podejmowanego wysiłku ucznia. Uczestnik zajęć odczuwa wówczas motywację do dalszej pracy, łatwiej pokonuje bariery oraz uodparnia się na trudności. Zajęcia koła powinny odbywać się raz lub dwa razy w tygodniu w pracowni języka angielskiego. Jest to celowe ze względu na możliwość wykorzystania pomocy naukowych znajdujących się w tej klasie ( np. tablica multimedialna, plansze, karty obrazkowe, plakaty). Charakter zajęć będzie nieco odbiegał formą organizacyjną od zajęć lekcyjnych. Nauczyciel będzie pełnił rolę doradcy planującego wspólnie z uczniami pracę, jak również jego obowiązkiem będzie udostępnianie niezbędnych pomocy, materiałów, wskazywanie literatury uzupełniającej a także kontrolowanie rezultatów pracy uczniowskiej. Uczniowie będę zaś mieli możliwość zrozumienia i przekonania się, że nauka języka obcego może być przyjemna.
Cele założone w programie będą realizowane za pomocą następujących metod i form nauczania oraz środków dydaktycznych:
Metody:
aktywizujące , które pomogą uczniom przyswoić bez trudu nowa wiedzę, rozwinąć własne pomysły i idee oraz komunikować się i spierać na różne tematy. W ramach tych metod stosuje się wizualizację:
”burzę mózgów„ ( brainstorming) , która polega na podawaniu w krótkim
czasie dużej liczby różnych skojarzeń, rozwiązań, które niesie wyobraźnia.
-uczeń poznaje schematy zdań i korzystając ze wzoru konstruuje je,
- wykorzystuje się techniki czytania i pisania,
- łańcuch skojarzeń,
- krzyżówki, ćwiczenia schematy, rysunki – co daje możliwość
uporządkowania i podsumowania wiedzy,
- „drama” czyli odgrywanie ról z własnego życia powoduje, że uczniowie
lepiej poznają swoje reakcje, emocje, poznają sposób myślenia i reagowania innych ludzi, zbliżają się do odgrywanych postaci. Drama to sposób pracy z uczniem, którego podstawą jest fikcja, wyobrażeniowa sytuacja, powstająca, gdy kilka osób we wspólnej przestrzeni przedstawia coś, co nie jest w danym czasie obecne, używając jako środków wyrazu swoich ciał i głosów.
- metoda projektu - rozwijająca u uczniów umiejętność współpracy w grupie, obserwowania rzeczywistości, wdrażania zdobytej wiedzy do praktycznego działania, samooceny i osiągania samodzielności. Projekty rozwijają wyobraźnię, uczą sposobów zdobywania wiedzy, docierania do źródeł. Uczniowie realizując zadanie korzystają z różnych źródeł i technik.
- gry i zabawy jęzkowe ( Bingo, memory, łańcuch wyrazowy itp.)
- metody usprawniające czytanie i pisanie (statki literowe, scrabble wyrazowe, czytanie na raty, podkreślanie wybranych wyrazów w tekście, dobieranie, uzupełnianie luk, dobieranie nagłówków, wstawianie brakujących liter, pisanie krótkich testów, listów, recenzji).
- zajęcia z wykorzystaniem programów do nauki języka angielskiego oraz tablicy multimedialnej
2. Formy pracy
- praca indywidualna,
- praca w małych grupach,
- praca w parach.
3. Środki dydaktyczne
Kserokopie ćwiczeń gramatycznych, repetytoria, testy i nagrania poszerzające wiedzę z poszczególnych umiejętności, karty obrazkowe, karty pracy,karty memory, pacynki, gryz językowe itp.

IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń w zakresie niżej podanych kategorii osiągnięć powinien posiąść umiejętności:
1. w zakresie mówienia:
- potrafi poprawnie wymawiać słownictwo i różnicować wymowę i pismo w słownictwie dotyczącym codziennych sytuacji,
- potrafi przedstawić się, opowiedzieć o sobie i rodzinie, o swoim mieście, domu, zwierzątku, szkole i domu,
- umie przeprowadzić krótką rozmowę ( sytuacyjną), dialog ( w szkole, u lekarza, w sklepie , na dworcu , w kinie, wskazać drogę),
- zna podstawowe zwroty grzecznościowe i potrafi na nie zareagować,
2. w zakresie słuchania:
- uczeń rozpoznaje usłyszane wypowiedzi, krótkie dialogi, opisy, opowiadania,
-rozpoznaje polecenia, pytania, wypowiedzi kierowane przez nauczyciela
i kolegów,
- rozumie słowa i zwroty używane na co dzień,
- potrafi wysłuchać krótkie teksty i na ich podstawie wykonać zadania typu:
prawda – fałsz, wybór wielokrotny, wskazanie odpowiedniej ilustracji,
uporządkowanie zdań we właściwiej kolejności,
- potrafi określić intencję autora, stwierdzić czy tekst zawiera określone
informacje,
- domyśla się z kontekstu znaczenia słów,
3.w zakresie rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem
- określa główną myśl tekstu lub jego fragmentów,
- rozpoznaje proste komunikaty tekstowe w postaci ogłoszeń
i napisów znajdujących się w jego środowisku,
- czyta podstawowe teksty użytkowe,
- rozumie ogólny sens prostego czytanego tekstu
- potrafi odnaleźć proste informacje szczegółowe w tekście,
4. w zakresie pisania :
potrafi poprawnie zapisać zwroty i słów,
potrafi wykonać krótki opis przedmiotu i postaci według wzoru,
potrafi korzystając ze schematu formułować zdania o sobie i najbliższych,
potrafi zredagować krótki list według schematu,
umie samodzielnie korzystać z notatek i słowników,
5. w zakresie wiedzy o krajach anglojęzycznych:
umie określić położenie geograficzne krajów anglojęzycznych
zna stolice oraz największe miasta,
zna charakterystyczne elementy oraz tradycje związane ze świętami
i obyczajami,
V. OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Głównym zadaniem programu jest rozwijanie i usprawnianie umiejętności językowych, poszerzanie zasobu słownictwa oraz wiedzy na temat krajów anglojęzycznych wśród uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych , co ma na celu przygotowanie uczniów do dalszej edukacji w gimnazjum i konkursów. Dlatego też sukcesem uczniów będzie uzyskanie wysokiej ilości punktów na koniec rok szkolnego i otrzymanie premii za udział w konkursach językowych czy też lepsze przygotowanie do sprawdzianu językowego. Oprócz tego przewidywanymi osiągnięciami uczniów będzie zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, zwiększenie motywacji oraz usamodzielnienie uczniów w zdobywaniu wiedzy.
Należy jednak pamiętać, że w pracy zarówno z dziećmi niepełnosprawnymi jak i pełnosprawnymi trzeba kierować się zasadą pełnej znajomości możliwości dziecka, a także zasadą indywidualizacji procesu nauczania.
Przy ocenie pracy uczniów niepełnosprawnych należy uwzględnić opinię dziecka z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej i według jej wskazówek dostosować wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb ucznia. Należy brać pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w naukę i jego zaangażowanie. Metody sprawdzania postępów ucznia powinny być przyjazne dla uczniów. Celem sprawdzania postępów jest zachęcenie uczniów do refleksji na temat efektywności uczenia się. Do najważniejszych metod należą: systematyczna obserwacja postępów, testy oraz praca projektowa.
VI. EWALUACJA PROGRAMU
Celem ewaluacji jest stwierdzenie, w jakim stopniu został osiągnięty cel ogólny i cele szczegółowe oraz czy proponowany materiał, metody i formy aktywności są skuteczne w realizacji zamierzonych celów. Ewaluacja zajęć będzie dotyczyła refleksji nauczycieli prowadzących zajęcia według niniejszego programu z uczniami klas 4-6 szkoły podstawowej na temat:
osiągnięcia zamierzonego celu ogólnego i celów szczegółowych,
osiągnięć uczniów związanych z realizacją tematyki,
uwag nauczycieli dotyczących proponowanych zajęć.

Najistotniejszym elementem ewaluacji programu będzie obserwacja postępów dzieci na zajęciach oraz w czasie ewentualnych konkursów . Istotna będzie również frekwencja uczestników na zajęciach kółka, zaangażowanie uczniów w realizację przedsięwzięć koła oraz zainteresowanie rodziców.
Istotnym elementem ewaluacji będą także krótki test po każdym semestrze, co stanowić będzie materiał do wnioskowania i wprowadzania ewentualnych korekt.

VII. PROPONOWANE TREŚCI WRAZ Z UWAGAMI
O REALIZACJI
Tematy

KLASA 4
Liczba
godzin
Cele operacyjne
Uczeń:
Uwagi o realizacji
W zakresie
komunikacji
i słownictwa

- rozwija umiejętności
komunikowania się w języku
angielskim
- poszerza zakres słownictwa
z poszczególnych działów

Welcome!

(Witamy)

2
- potrafi przedstawić się
- opowiedzieć skąd pochodzi
- powiedzieć ile ma lat
- rozpoznaje zwroty
grzecznościowe
i odpowiednio
na nie reaguje
- wciela się w rolę postaci
- udziela i uzyskuje
podstawowe informacje na
swój temat
- odgrywanie
scenek
językowych
- oglądanie krótkich
filmików
przedstawiających
scenki powitania
- potrzebne pacynki
- karty z postaciami
My family and friends

( Moja rodzina
i przyjaciele)
2
- zna nazwy członków
rodziny i potrafi je zapisać
- potrafi opowiedzieć o swojej
rodzinie i przyjaciołach
- potrafi przedstawić członków
rodziny
- tworzy drzewko
genealogiczne swojej lub
wymyślonej rodziny
- potrzebne
kolorowe gazety
z postaciami,
zdjęcia rodziny
- dodatkowe karty
pracy
- karty obrazkowe
przedstawiające
członków rodziny
- wcielanie się
w role
poszczególnych
członków rodziny,

My home is my castle

( Mój dom moim
królestwem )
2
- nazwać nazwy pomieszczeń
znajdujących się w domu
i wokół niego
- zaprojektować swój dom
i opowiedzieć o nim
- karty obrazkowe
- dodatkowe karty
pracy z nazwami
pomieszczeń
- praca w formie
plakatów
( projektów)
- można użyć
memory cards
Animals and nature

( Zwierzęta i natura)
2
- zna nazwy zwierząt w tym
również dzikich zwierząt
- potrafi opisać zwierzęta
i przedstawiać swoje
upodobania
- potrafi odgadnąć jakie to
zwierze słuchając opisu
- zna części ciała zwierząt
- potrzebny film np.
DVD z nagraniem
zachowań zwierząt
- potrzebne karty
obrazkowe
przedstawiające
zwierzęta
- potrzebne małe
figurki zwierząt

My day- everyday activities

(Mój dzień- czynności codzienne)
2
- potrafi nazwać czynności dnia
codziennego
- potrafi opowiedzieć o swoim
dniu
- potrafi określić o jakiej porze
wykonuje poszczególne
czynności
- potrafi udzielić odpowiedzi
na temat czynności dnia
codziennego
- można skorzystać
z pracowni
multimedialnej
w celu użycia
programu (Voki)
wspominającego
rozwijanie
komunikacji
- potrzebne
słuchawki
z mikrofonem
Food and drink
( Jedzenie )
2
- potrafi nazywać produkty
żywnościowe
- potrafi opisywać ulubione
jedzenie
- potrafi stworzyć plakat
dotyczący zdrowego
i niezdrowego jedzenia
-„kupić” wybrane produkty
w sklepie

- potrzebne
kolorowe gazety
reklamowe
- gra memory
- można
wykorzystać
program „Wordle”
w celu prezentacji
nowego
słownictwa
w postaci „chmur
wyrazowych”
Free time activities- my hobby

(Czynności wykonywane
w wolnym czasie, moje hobby)
2
- potrafi nazwać czynności
wykonywane w wolnym
czasie
- potrafi opowiedzieć o swoich
zainteresowaniach
- w zależności od
liczebności grupy
można podzielić
uczniów na
mniejsze grupy
i przeprowadzić
wśród nich
ankietę na temat
spędzania
wolnego czasu
oraz przedstawić
wyniki w formie
zestawienia
(plakat)
I love my school

( Kocham swoją szkołę)
2
- potrafi nazwać i opowiedzieć
o przyborach szkolnych
- potrafi ułożyć krótkie zdania
o tym, jakie przedmioty lubi,
a jakich nie
- praca ze
słownikiem
- można
wykorzystać
przybory należące
do uczniów lub
karty obrazkowe
- można utworzyć
łańcuch wyrazowy
lub zagrać w bingo

W zakresie gramatyki, słuchania i pisania

- utrwala wybrane struktury
z gramatyki
- rozwija umiejętności
słuchania ze zrozumieniem
- rozwija umiejętność pisania

Odmiana czasownika „to be”
3
- odmienia przez osoby
w liczbie pojedynczej
i mnogiej czasownik „to be”
- potrafi napisać krótkie zdania
twierdzące, pytania
i przeczenia
- potrafi wyszukać informacje
zarówno w tekście pisanym
jak i wysłuchać konkretne
informacje z użyciem „to be”
- niekiedy
potrzebne będą
pytania
naprowadzające,
pomocnicze
- można
wykorzystać
techniki
sprawnego
czytania lub
słuchania
Zwroty there is /there are
3
- zna i stosuje zasady użycia
zwrotu there is/there are
z uwzględnieniem liczby
pojedynczej i mnogiej
rzeczowników
- potrafi podać podstawowe
przyimki określające
położenie
( in, on , under, behind, above,
in front of)
- potrafi wyszukać informacje
zarówno w tekście pisanym
jak i wysłuchać konkretne
informacje z użyciem there is /
there are
- potrzebne teksty
dotyczące opisu
np. domu
- nagrania
- można
wykorzystać karty
gramatyczne
w celu utrwalenia
szyku zdania
Czasownik „have got”
3
- potrafi podać znaczenie
czasownika have got
- zna odmianę czasownika
przez osoby
-potrafi ułożyć proste zdania
twierdzące, przeczące
i pytania
- potrafi opisać postać
- potrafi wyszukać informacje
zarówno w tekście pisanym
jak i wysłuchać konkretne
informacje z użyciem „have got „
- potrzebne plansze
przedstawiające
sylwetki ludzi
o różny wyglądzie
- uczniowie mogą
też opisywać
siebie nawzajem
Czasownik „can/can't”
2
- potrafi podać znaczenie
czasownika can i can't
- potrafi budować twierdzenia,
przeczenia i pytania
- umie opisywać np. swojego
ulubionego sportowca
- potrafi udzielić informacji
o swoich umiejętnościach
- potrafi wyszukać informacje
zarówno w tekście pisanym
jak i wysłuchać konkretne
informacje z użyciem „can”
- potrzebne zdjęcia,
plakaty lub
plansze
przedstawiające
osoby wykonujące
rożne czynności
Czas teraźniejszy Present Simple
4
- zna zasady stosowania czasu
Present Simple
- zna zasady tworzenia zdań
oznajmujących , przeczących
i pytań
- potrafi podać
charakterystyczne określenia
czasu ( przysłówki
częstotliwości)
- potrafi zapisać czasowniki
opisujące codzienne czynności
- potrafi wyszukać informacje
zarówno w tekście pisanym
jak i wysłuchać konkretne
informacje z użyciem Present
Simple

- w przypadku
dziec i z dużymi
trudnościami
szczególnie
z koncentracją
uwagi można
ograniczyć
materiał do
minimum tzn. do
zdań twierdzących
- można
wykorzystać
filmiki
o typowym dniu
angielskim
- można zastosować
rozsypankę
wyrazową
Tematy

KLASA 5
Liczba
godzin
Cele operacyjne
Uczeń:
Uwagi o realizacji
W zakresie
komunikacji
i słownictwa

- rozwija umiejętności
komunikowania się w języku
angielskim
- poszerza zakres słownictwa
z poszczególnych działów

Clothes – nazwy ubrań
2
- zna nazwy podstawowych
ubrań
- potrafi powiedzieć w co jest
ubrany lub opisać w co ubrana
jest dana postać
- potrafi zaprojektować strój
i opowiedzieć o nim
- potrzebne
kolorowe gazety,
flamastry, kredki
- w przypadku
dzieci
z trudnościami
można użyć
programu
komputerowego
„Voki” lub innego
My school- miejsca w szkole
2
- potrafi nazwać miejsca
w szkole
- potrafi opowiedzieć o swojej
szkole (np. najpierw ją
rysując)
- w przypadku
dzieci
niepełnosprawnych
można
zorganizować
lekcję np. na
boisku szkolnym
( potrzebna kreda
kolorowa)
My favourite music

(Moja ulubiona muzyka)

2
- zna nazwy instrumentów
muzycznych i potrafi je
wymienić
- potrafi opowiedzieć o swoich
preferencjach , co do muzyki
- potrafi rozpoznać
poszczególne gatunki
muzyczne
- potrzebna płyta
CD ,
- potrzebne karty
obrazkowe
- można
przygotować
piosenki
Computer , technology and me

(Komputer, technologia i ja)
2
- zna nazwy
komputerowego
- potrafi kupić w sklepie
najnowszą technologię
- zna angielskie pieniądze
- zna podstawowe zwroty
grzecznościowe obowiązujące
w sklepie
- potrzebne
„zabawkowe pieniądze”( funty)
- kolorowe gazety
ze sprzętem
komputerowym
- uczniowie mogą
też stworzyć
witrynę sklepową
reklamującą
produkty w ich
sklepie w formie
plakatu lub na
komputerze
My town- how can you get there

(Moje miast- jak tam dotrzeć)

2
- zna miejsca w mieście
- potrafi wskazać drogę
i zapytać o drogę
- potrafi opowiedzieć o miejsca
w rodzinnym mieście
- potrzebne gotowe
mapki
z miejscami
w mieście
People around me- nazwy zawodów
2
- potrafi wymienić kilka nazw
zawodów,
- spytać o zawód: What is
his/her job? I odpowiedzieć:
She/he is a ... .

- potrzebna np.
krzyżowka
z nazwami
zawodów

- gry i zabawy: Run
and draw, Głuchy
telefon,

-karty pracy-
pomieszane literki,

- podpisywanie
obrazków.

The world around me

(Świat wokół mnie)
2
- potrafi wymienić nazwy
państw i narodowości
- potrafi dopasować je na mapie
- zna niektóre stolice państw
- potrafi odpowiedzieć na
pytania: Where are you from?,
Are you English?

- potrzebna mapa
- dodatkowe karty
pracy
- gry i zabawy
językowe

W zakresie gramatyki, słuchania i pisania

- utrwala wybrane struktury
z gramatyki
- rozwija umiejętności
słuchania ze zrozumieniem
- rozwija umiejętność pisania

Utrwalenie wiadomości o czasie Present Simple
2
- potrafi podać czasowniki
opisujące codzienne czynności
i poprawnie je zapisać
- potrafi przypomnieć zasady
jego stosowania
- potrafi przypomnieć zasady
tworzenia zdań
oznajmujących, przeczących
i pytających
- potrafi nazwać i zastosować
charakterystyczne określenia
czasu
- potrafi wyszukać informacje
zarówno w tekście pisanym
jak i wysłuchać konkretne
informacje z użyciem Present
Simple
- potrzebne plansze
z budową zdań
Czas Present Continuous
3
- zna zasady stosowania czasu
Present Continuous
- zna zasady tworzenia zdań
oznajmujących, przeczących
i pytających
- potrafi podać słowa
charakterystyczne dla tego
czasu
- potrafi opisać obrazek
- potrzebne obrazki
- karty gramatyczne
Przymiotniki oraz ich stopniowanie
3
- zna większość przymiotników
i potrafi je zapisać
- zna przymiotniki dotyczące
charakteru i usposobienia
- potrafi stopniować
przymiotniki
- zna przymiotniki nieregularne
- potrafi dokonać porównania
za pomocą konstrukcji
z „than”
- potrzebne
ilustracje
przestawiające
np. sławne osoby
- opisywanie osób
za pomocą
przymiotników
( zagadki)
Czas przeszły
Past Simple
4
- zna zasady stosowania czasu
Past Simple
- zna zasady tworzenia zdań
oznajmujących, przeczących
i pytających
- potrafi podać słowa
charakterystyczne dla tego
czasu
- zna czasowniki regularne
i nieregularne
- zna odmianę czasownika to
be w czasie przeszłym
- potrafi napisać proste zdania
z to be w czasie przeszłym
- potrafi wyszukać informacje
zarówno w tekście pisanym
jak i wysłuchać konkretne

informacje z użyciem w/w
czasu

- potrzebna plansza
z listą
czasowników
nieregularnych
- można
wykorzystać fiszki
językowe
Tematy

KLASA 6
Liczba
godzin
Cele operacyjne
Uczeń:
Uwagi o realizacji
People around us

( Ludzie wokół nas)
2
- potrafi opowiedzieć
o wyglądzie osób na
ilustracjach
- potrafi opisać swój wygląd
- potrafi opowiedzieć
o wyglądzie swojej ulubionej
gwiazdy filmowej, idola itp
- potrzebne
ilustracje
z sylwetkami ludzi
- uczeń może
narysować
karykaturę
sławnej osoby i ją
zaprezentować

What's the weather like?

(Jaka jest pogoda?)
2
- potrafi zadać pytanie
dotyczące pogody
i odpowiedni na nie
zareagować
- zna wyrażenia opisujące
pogodę i potrafi ułożyć
krótkie zdania na ten temat
- karty pracy
obrazkowe
- zabawa
w prezentera
zapowiadającego
pogodę
Invaiting people

(Zapraszamy ludzi)
2
- potrafi formułować
propozycje, zaproszenia, co do
wspólnych planów
- potrafi odpowiednio reagować
na zaproszeni i propozycje
- zna podstawowe zwroty
grzecznościowe
- wykorzystanie
techniki role play
( wcielanie się
w rolę) np. jeden
uczeń jest sławną
osobą a zadaniem
drugiego jest
przekonanie go
do pójścia do kina
At the station

(Na stacji)
2
- potrafi kupić bilet na pociąg
- zna angielskie pieniądze
i potrafi się nimi posługiwać
- zna podstawowe zwroty
grzecznościowe obowiązujące
w takiej sytuacji
- potrafi zapytać z którego
peronu odjeżdża pociąg i ile
kosztuje bilet
- potrzebne karty
pracy z gotowym
rozkładem jazdy
pociągów
Everyday life events

(Wydarzenia z życia codziennego)
2
- uczeń w sposób płynny
opisuje wydarzenia
z przeszłości, nie popełniając
większych błędów.
- opowiada o minionych
wydarzeniach i reaguje
na dobre i złe wiadomości,
stosując właściwe formy
grzecznościowe,
- udziela, pyta i prosi
o informacje związane
z wydarzeniami z przeszłości.
- potrzebne pytania
naprowadzające
w przypadku
uczniów
z trudnościami
- nauczyciel może
napisać na tablicy
schemat
wypowiedzi
wspomagając
w ten sposób
niepewnych
uczniów
In a clothes shop

(W sklepie
z ubraniami)

2
- potrafi przeprowadzić
rozmowę w sklepie nabywając
rożnego rodzaju towary
- zna i potrafi zastosować
zwroty grzecznościowe
obowiązujące w sklepie
- potrafi zapytać gdzie są
przymierzalnie i poprosić
o ubranie w innym rozmiarze
- potrzebna
rozsypanka
wyrazowa
- uczniowie
układają dialogi
- można
wykorzystać
technikę role play
lub pair work
At the doctor's
( U lekarza)
2
- potrafi prowadzić rozmowę
u lekarza, opisując swoje
urazy, symptomy chorób
i dolegliwości, stosując
właściwe formy
grzecznościowe
- nauczyciel
przypomina
o użyciu struktury
should / shouldn't
- potrzebne karty
pracy np
z gotowymi
sugestiami ,co do
dolegliwości
zdrowotnych

W zakresie gramatyki, słuchania i pisania

- utrwala wybrane struktury
z gramatyki
- rozwija umiejętności
słuchania ze zrozumieniem
- rozwija umiejętność pisania

Czas Presnet Simple, Present Continuous- powtórzenie
i porównanie
2
– potrafi przypomnieć zasady
stosowania czasu Presnet
Simple i Present Continuous
- potrafi rozpoznać w jakim
czasie jest napisane zdanie
- potrafi wyszukać w tekście
zdania w obu czasach
- potrafi wyszukać informacje
zarówno w tekście pisanym
jak i wysłuchać konkretne
informacje z użyciem Present
Simple i Present Continuous
- potrafi napisać krótki tekst
na temat ubrań noszonych
przez różne osoby

Stopniowanie przymiotników
1
- potrafi poprawnie stosować
stopień wyższy i najwyższy
przymiotnika oraz stosować
konstrukcję as/not as +
przymiotnik + as.

Czas przeszły
Past Simple
3
- potrafi przypomnieć zasady
stosowania czasu Past Simple
- potrafi przypomnieć zasady
tworzenia zdań
oznajmujących, przeczących
i pytań
- potrafi podać
charakterystyczne określenia
czasu
- zna podstawowe czasowniki
regularne i nieregularne
i potrafi od nich utworzyć
czas przeszły
- potrafi ułożyć zdania
z czasownikiem was /were
- potrafi napisać wstęp
opowiadania, krótki tekst
na temat przeczytanej przez
siebie książki
- tekst może zadany
w formie pracy
domowej -
wysłany do
nauczyciela drogą
mailową
Czasownik could/ couldn't
2
- zna zasady stosowania
czasownika could/couldn't
- potrafi opisać umiejętności
z przeszłości
- można
wykorzystać stare
zdjęcia
Czas przyszły Future Simple
4
- zna zasady stosowania czasu
Future Simple
- zna zasady tworzenia zdań
oznajmujących, przeczeń oraz
pytań
- potrafi podać określenia
charakterystyczne dla tego
czasu
- potrafi odnaleźć w tekście
zdania w czasie Future Simple
- potrafi napisać krótki tekst ,
co do swoich przewidywań
na przyszłość
- potrafi wyszukać informacje
zarówno w tekście pisanym
jak i wysłuchać konkretne
informacje z użyciem czasu
Future Simple
- można użyć
planszy dotyczącej
Future Simple
- uczniowie mogą
stworzyć plakat
przedstawiający
ich przewidywania
- można
wykorzystać film
z Internetu
Czasownik modalny must/ mustn't / have to
2
- zna zasady stosowania
czasowników must /mustn't
/have to
- potrafi konstrukcje zdań
z tymi z czasownikami
- potrafi ułożyć i napisać
zestaw zasad obowiązujących
w szkole lub w innym miejscu
publicznym
- tworzenie
plakatów
przedstawiających
zasady
- można
wykorzystać
program
komputerowy
GlogsterLek
Lekcje związane
z kulturą krajów anglojęzycznych

- poszerza swoją wiedzę na
temat kultury i zwyczajów
krajów anglojęzycznych

The Great Britain

2
- zna flagę i podstawowe
symbole Wielkiej Brytanii
- potrafi podać podstawowe
fakty na temat rodziny
królewskiej Wielkiej Brytanii
- zna stolice i regiony ( Anglia,
Walia, Szkocja, Irlandia
Północna)
- zna podstawowe zwyczaje
panujące w Zjednoczonym
Królestwie
- praca z mapą
- oglądanie krótkich
filmików z życia
Brytyjczyków
- praca metodą
projektów

London attractions
2
- zna podstawowe zabytki,
budowle i atrakcje Londynu
- wie w jaki sposób poruszać
się po Londynie
- wie jak korzystać z metra
i innych środków
komunikacji w Londynie

- potrzebne mapy
metra
- zdjęcia Londynu
- przewodnik po
Londynie
- praca z mapą
- wirtualne
zwiedzanie
Londynu
korzystając
z „ Google Earth”
- krótkie filmiki
ukazujące życie
w Londynie

The USA ( Stany Zjednoczone Ameryki)
2
- zna flagę i stolice
- potrafi podać kilka faktów na
temat USA, symboli
i ciekawych miejsc np.
Prezydent, Statua Wolności,
Wielki Kanion
- wspólne
wyszukiwanie
podstawowych
informacji
w Internecie
- możliwość
stworzenia
plakatu
multimedialnego
w programie
„Glogster”
Lekcje okolicznościowe

Halloween
1
- zna podstawowe obyczaje
dotyczące Halloween
w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych
- potrafi wskazać różnicę
pomiędzy zwyczajami
angielskimi a polskimi
- wspólne
wyszukiwanie
informacji
w Internecie
- gry i zabawy na
stronie „ BBC
learning kids”
Thanksgiving Day
( Święto Dziękczynienia)
1
- zna źródło tego święta w USA
- zna podstawowe zwyczaje
z Thanksgiving
-wspólne
wyszukiwanie
informacji
w Internecie
- karty pracy
Christmas
( Boże Narodzenie)
1
- zna podstawowe obyczaje
dotyczące tych świat
w krajach anglojęzycznych,
szczególnie Wielkiej Brytanii
- potrafi wskazać różnice
między zwyczajami polskimi
a angielskimi
- zna podstawowe słownictwo
związane ze świętami
- wspólne
wyszukiwanie
informacji
w Internecie

- słuchanie
i śpiewanie kolęd
- wykonywanie
świątecznych kart
pracy i dekoracji
St. Valentine's Day
( Dzień św. Walentego)
1
- zna podstawowe zwyczaje
związane z Walentynkami
- wykonanie
dekoracji i kartki
walentynkowej
St. Patrick's Day
( Dzień św. Patryka)
1
- zna podstawowe zwyczaje
i symbole związane ze
świętem Patryka
- wspólne
wyszukiwanie
informacji
w Internecie
- oglądanie krótkich
filmików
przedstawiających
obchody święta
Easter
( Wielkanoc)
1
- zna podstawowe symbole
świat obchodzonych w krajach
anglojęzycznych
- potrafi wskazać różnice
pomiędzy zwyczajami
polskimi i angielskimi
- praca w parach
lub małej grupie
- wykonywanie
świątecznych kart
pracy

Autor: Katarzyna Piwowar

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.