X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22855
Przesłano:

Plan działań wychowawczych kl. III

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
DLA KLASY III B
Cel wychowania:
JESTEŚMY OBYWATELAMI ŚWIATA
Cele operacyjne:
1. POZNAJEMY SIEBIE I NASZE TRADYCJE:

Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka oraz jego wrażliwości estetycznej i moralnej. ( praca twórcza na zajęciach, zadania plastyczne, dramowe, muzyczne, ruchowe itd)
Umacnianie wiary dziecka we własne siły poprzez pochwały, pozytywną motywację, zachęcanie, przykład.
Poznanie tradycji Śląska Cieszyńskiego ( informacje, wystawy, wycieczki, konkursy itd.)
Uczestniczenie w konkursach regionalnych, gwarowych itp.
Wyrabianie nawyku poszanowania symboli narodowych i nauka odpowiedniego zachowania wobec nich.
Poszerzenie wiadomości o swojej ojczyźnie.
Poznanie praw dziecka.

2. MOJA KREATYWNA RODZINA
Organizowanie uroczystości klasowych z okazji Dnia Mamy i Taty, Dnia Babci itp.
Wspólne dzielenie się swoim przeżyciami i wspomnieniami rodzinnymi w czasie zajęć.

3. ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANI A W GRUPIE:
Zgodne współdziałanie na zajęciach oraz w czasie zabawy.
Wzajemna pomoc w sytuacjach trudnych.
Wzmacnianie więzi między uczniami w klasie poprzez uroczystości: Wigilijka, Balik Karnawałowy, wycieczki klasowe, ognisko itp.
Szanujemy i doceniamy pracę innych pracowników w naszej szkole.
Wspólnie przygotowujemy otoczenie do różnych uroczystości klasowych poprzez wykonanie dekoracji, ustawienie krzeseł, przygotowanie scenografii lub poczęstunku.

4. UCZYMY SIĘ PRACY Z PASJĄ I ROZWIJAMY NASZE TALENTY:
Wybór samorząd klasowego.
Zapraszamy i spotykamy się z ciekawymi osobami.
Współpracujemy i anagżujemy się w akcje różnych instytucji.
Prezentujemy wytwory naszej pracy.

5. OBSERWUJEMY NASZĄ EPOKĘ:
Poszukiwanie, wybieranie, porządkowanie informacji pochodzących z różnych źródeł : gazety, internet, telewizja itd. na zajęciach.
Umiejętnie korzystanie z komputera i urządzeń multimedialnych. Wiemy ile czasu dziennie można przeznaczyć na pracę i zabawę przy komputerze. Jesteśmy świadomi zagrożeń i złych skutków z nadmiernego siedzenia przed monitorem.
Organizacja wyjść do kina, teatru i galerii.
Poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń środowiskowych. Aktywnie włączanie się w akcje ekologiczne organizowane w naszej szkole ( zbieranie makulatury, baterii itp. )

6.KSZTAŁTUJEMY SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNĄ POPRZEZ EKSPONOWANIE INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI, UPODOBAŃ I UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH:
Uczestniczenie w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły, poszerzając swoje zainteresowania.
Aktywnie spędzanie czasu wolnego poprzez zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy sportowe.
Pogłębianie nawyków higieniczno – zdrowotnych przez spotkanie z panią pielęgniarką, konkursy i quziy związane z zdrowiem.

7. BĄDŹ BEZPIECZNY:
Utrwalanie nawyków bezpiecznego poruszania się po drogach. ( w czasie wyjść na spacery, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, szkoły muzycznej itp. )
Pogłębianie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy ( ćwiczenia na fantomach w czasie zajęć)
Rozpoznawanie współczesnych zagrożeń i ich negatywnych skutków: papierosy, alkohol, narkotyki.
Uczenie się zachowań w sytuacjach niebezpiecznych ( typu: pożar, wypadek , atak ze strony psa)
Nabywanie wiedzy na temat jak unikać sytuacji dwuznacznych oraz jak reagować na zaczepki ze strony innych ( pogadanka, scenki dramowe, filmy instruktażowe)

8. PRZECIWDZIAŁAMY ZABURZENIOM ZACHOWANIA:
Kulturalne i miłe zwracanie się do siebie na zajęciach i przerwach.
Stosowanie zasad sawuar – viwr'u w różnych sytuacjach.
Uczenie się reagowania na zaczepki i agresywne zachowania innych. Poznanie osób do których można się bezpośrednio zwrócić po pomoc w takich sytuacjach.
9. JESTEŚMY RAZEM:
Prezentowanie postaw koleżeńskich do siebie wzajemnie.
Okazywanie pomocy osobom młodszym oraz niepełnosprawnym.
Zapoznanie z formą pomocy – wolontariatu.

10. KOŃCZYMY I ETAP NAUKI:
Systematyczna praca na zajęciach oraz odrabianie zadań domowych w ciągu całego roku szkolnego.
Przygotowanie się do sprawdzianów.
Dzielenie się informacjami na temat swoich zainteresowań.

Metody pracy:
-         dyskusje
-         gry i zabawy
-         drama
-         twórczość plastyczna i artystyczna dzieci
-         wycieczki tematyczne
-         scenki improwizowane
 
Formy pracy:
-         praca indywidualna
-         praca w grupach
EWALUACJA poprzez:
rozmowę i pogadankę z uczniami
rozmowy i spotkania z rodzicami (zebrania z wychowawcą oraz indywidualne konsultacje)
wyniki konkursów, quizów
biężąca kontrola wyników uczniów oraz ocena zachowania
zbiór prac plastycznych oraz eksponowanie ich na gazetkach klasowych
testy i sprawdziany

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.