X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22970
Przesłano:

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego

I.Planowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej.
1.Sporządzenie planu pracy pedagoga szkolnego.
- skoordynowanie go z planem dydaktyczno- wychowawczym szkoły.
2.Pomoc i doradztwo w planowaniu pracy wychowawczej
nauczycieli ( roczne plany pracy wychowawczej).
II.Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i wychowawczych szkoły.
1.Analiza sytuacji rodzinnej uczniów.
2.Prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji obejmującej uczniów z rodzin:
- niewydolnych wychowawczo
- rozbitych
- wielodzietnych
- objętych nadzorem sądu rodzinnego
- o trudnej sytuacji materialnej
- z problemem alkoholowym
- stosujących przemoc.
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wizyty w domach uczniów.
4. Analiza populacji uczniów pod kątem zagrożenia
niedostosowaniem społecznym. Prowadzenie stosownej dokumentacji obejmującej uczniów:
- z problemami w nauce
- zagrożonych uzależnieniem
- z zaburzeniem zachowania
- używających przemocy
- objętych nadzorem sądu
- izolowanych przez grupy rówieśnicze.
5. Organizacja i prowadzenie badań ankietowych:
- opracowywanie danych
- informowanie o wynikach nauczycieli.
III. Doradztwo wychowawcze.
1. Upowszechnianie metod aktywnych w pracy
wychowawczej nauczycieli:
- zajęcia integrujące.
2. Współpraca w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu: profilaktyki, bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania.
3. Stymulowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji wychowawczych:
- informacja o szkoleniach
- informacja o literaturze z wymienionego zakresu
- współorganizowanie rady pedagogiczneji szkoleniowej.
4.Udzielanie porad w zakresie:
- pracy z zespołem klasowym
- przypadków indywidualnych
- mediacji w sytuacjach konfliktowych.
IV. Oddziaływania profilaktyczne.
1.Obserwacja uczniów zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym:
- zapoznanie się z ich sytuacją rodzinną
- ustalenie przyczyn występujących trudności wychowawczych
- proponowanie określonych działań wychowawczych zmierzających do eliminacji niepożądanych postaw i zachowań uczniów
- prowadzenie terapii indywidualnej.
2. Realizacja programów profilaktycznych z zakresu
profilaktyki uzależnień i nieprzystosowania
społecznego.
3.Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się tą działalnością.
V. Opieka psychologiczno- pedagogiczna nad uczniami.
1. Kierowanie na badania uczniów:
- z zaburzeniami zachowania
- z trudnościami w nauce ( prowadzenie dokumentacji).
2. Wspomaganie rozwoju uczniów z orzeczeniami i opiniami mającymi trudności w nauce i zachowaniu (indywidualizacja procesu nauczania).
3. Udzielanie porad rodzicom.
4. Pomoc w rozładowywaniu napięć powstających na tle
niepowodzeń szkolnych.
5.Udział w zebraniach rodziców.
VI. Upowszechnianie kultury pedagogicznej.
1.Promowanie wydawnictw pedagogicznych wśród nauczycieli.
2. Pedagogizacja rodziców:
- poradnictwo indywidualne.
VII. Pomoc materialna.
1. Kwalifikacja uczniów na bezpłatne posiłki w MGOPS.
2. Informacja o możliwościach uzyskania pomocy materialnej poza szkołą.
VIII. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji opiekuńczej i wychowawczej szkoły.
IX. Współpraca z instytucjami i organizacjami:
- z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- z Policją
- z Sądem Rodzinnym i Nieletnich
- z Miejskim Domem Kultury w zakresie organizacji
czasu wolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.