X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22854
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiślicy
Podwale 1
28 – 160 Wiślica

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Mgr Jolanta Pustuła
Posiadane kwalifikacje:
- Wyższe studia magisterskie ( zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna);
- Kurs kwalifikacyjny - Oligofrenopedagogika
Staż pracy10 lat
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011-10-23
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2014 Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju

Cele:
- ogólny : Współpraca z rodzicami

- szczegółowe:
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie warsztatu pracy
• planowe twórcze działanie na rzecz podnoszenia jakości pracy
• praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
• pedagogizacja rodziców.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. ( &8 ust. 2 pkt 1)
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższenie własnych kwalifikacji.
1. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w pracy WDN-u.
3. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i placówki.

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez samodzielne studiowanie literatury, śledzenie nowości wydawniczych dotyczących wychowania i dydaktyki.
2. Korzystanie z Internetu.-

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
( &8 ust. 2 pkt 2)
Stosowanie techniki komputerowej
1. Ukończenie kursu komputerowego „ Podstawa obsługi komputera”
2. Opracowywanie zadań do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
3. Komputerowe opracowanie:
• programu nauczania indywidualnego
• sprawozdania
• pomoce dydaktyczne
• materiały do rad szkoleniowych

4. Wykorzystanie możliwości i zasobów Internetu

• Lektura publikacji
• Śledzenie nowości wydawniczych
• Zamawianie książek drogą elektroniczną
• Wyszukiwanie informacji dla rodziców,
• Publikacje artykułów
• Przygotowanie informacji dla rodziców o sukcesach szkoły

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ( & 8 ust 2 pkt 3)
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach WDN
1. Przygotowywanie i wygłaszanie referatów w ramach zespołów samokształceniowych.
2. Przekazywanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych kursów
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli
Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, z pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (&8 ust. 2 pkt 4a)
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami
1 Opracowanie, wdrożenie i realizacja
Podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
1. Udział w akcji „Szkoła bez przemocy”.
2. Udział w pracach zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. „Bezpieczeństwo dzieci na drodze” – pogadanka z policjantem.
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( &8 ust. 2 pkt 4c)
Udział w działaniu wolontariatu szkolnego.
• Udział w WOŚP
• Udział w „Górze grosza”.
• Udział w zbiórce nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci.
• „Marzycielska poczta

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej ( &8 ust. 2 pkt 4b)

Sprawdzanie arkuszy testowych zewnętrznego sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej
* Odbycie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej.
* Wykonywanie zadań egzaminatora – sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ( &8 ust. 2 pkt 5)
Opis i analiza przypadków, rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
1. Zauważenie sytuacji problemowej.
2. Zaplanowanie działań umożliwiających pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych.
3. Podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie problemów.
4. Analiza efektów podjętych zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.