X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22863
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
mgr Katarzyny Adamskiej
LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU „ZOŚKA” W WARSZAWIE
CZAS TRWANIA STAŻU: 01. 09. 2011 – 31. 05. 2014

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (...).

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego i sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego oraz zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN (cały okres stażu)
2.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły poprzez zapoznanie się z dokumentami szkoły: plan dydaktyczny, plan wychowawczy, plan profilaktyczny, statut szkoły (wrzesień – październik każdego roku stażu)
3.Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego poprzez samodzielne pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego oraz analizę aktualnych przepisów prawa oświatowego, regularną lekturę publikacji w Internecie i przeglądanie czasopism fachowych (cały okres stażu).
4.Podnoszenie jakości pracy logopedy poprzez wdrażanie nowych pomysłów w pracy terapeutycznej poprzez poszukiwanie nowości wydawniczych, wymianę doświadczeń z innymi osobami, przeglądaniem stron internetowych (cały okres stażu)..
5. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach itp. (w miarę potrzeb).
6. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz akcji logopedycznych poprzez prowadzenie zespołu tanecznego. Opracowywanie choreografii, które będą prezentowane w czasie imprez szkolnych i środowiskowych na terenie szkoły i poza nią. Zbieranie ciekawych materiałów do przygotowania imprez, przeprowadzenie akcji promujących zagadnienia logopedyczne (cały okres stażu)..
7. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców - przygotowanie tematyki zajęć, przeprowadzenie spotkań (w miarę potrzeb).
8. Opracowanie ulotek informacyjnych dotyczących zagadnień logopedycznych skierowanych do rodziców i nauczycieli - przygotowanie ulotek informacyjnych dla rodziców (okres stażu).
9. Organizowanie zajęć otwartych w ramach pedagogizacji rodziców - prezentowanie pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy. Pokaz zajęć tanecznych.
10. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych, doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii oraz pedagogiki poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji, przeglądanie portali internetowych dla nauczycieli. Zbieranie informacji i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktycznej (cały okres stażu).
11. Praca w zespole terapii, zespole profilaktyki oraz zespole pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zespole wychowawczym w szkole - konsultowanie dzieci objętych opieką logopedyczną z innymi specjalistami (reedukatorem, psychologiem, pedagogiem, a także nauczycielami i wychowawcami). Aktywna współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci. Protokoły z posiedzeń, notatki (okres stażu).
12. Prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych -. Sprawozdanie podsumowujące badania uczniowie klas 0-III (wrzesień każdego roku stażu).
13. Prowadzenie indywidualnych badań logopedycznych. Dotyczy uczniów zakwalifikowanych na terapię logopedyczną. Pisemne diagnozy, założenie indywidualnych kart terapii logopedycznej oraz prowadzenie dziennika pracy logopedycznych (wrzesień – październik każdego roku stażu).
14. Prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii logopedycznej w ramach korekcji wad wymowy lub mowy oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (okres stażu).
15. Rozbudowa własnego warsztatu pracy - gromadzenie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych (okres stażu).
16. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, sprawozdań, scenariuszy, opinii itp. (okres stażu).
17. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (maj 2014r).

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy logopedy poprzez przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy logopedy (okres stażu).
2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi - wykorzystywanie programów komputerowych i Internetu w celu opracowania pomocy naukowych przydatnych do pracy z dziećmi w gabinecie logopedycznym. Tworzenie prezentacji komputerowych (okres stażu).
3. Publikacja scenariuszy zajęć i ćwiczeń z logo terapii na stronie internetowej szkoły (okres stażu).

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz zainteresowanych osób.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców - opracowanie tematyki zajęć (okres stażu).
2. Przeprowadzenie prelekcji dotyczących problematyki logopedycznej dla nauczycieli klas I-III - opracowanie tematyki zajęć (okres stażu).
3. Opublikowanie na stronie internetowej oraz na terenie szkoły informacji o efektach pracy logopedy w szkole - zdjęcia, opis ciekawych metod pracy (tablice informacyjne w szatni).
4. Przygotowanie poradnika logopedycznego dla nauczycieli i rodziców - zbieranie informacji z publikacji i prasy pedagogicznej, prezentowanie ciekawych rozwiązań terapeutycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi (okres stażu).

8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1. Współpraca z rodzicami, zapewnienie warunków sprzyjających pozytywnemu postrzeganiu szkoły przez uczniów i rodziców, organizacja imprez szkolnych poprzez zaangażowanie uczniów do udziału w zajęciach zespołu tanecznego, prezentację umiejętności na imprezach szkolnych i dla społeczności lokalnej (okres stażu).
2. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu logopedycznego - umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów (okres stażu).
3. Opracowanie bazy materiałów oraz ćwiczeń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy (okres stażu)

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1. Organizacja i prowadzenie imprez szkolnych i międzyszkolnych - przygotowanie imprez okolicznościowych wg planu programu szkoły oraz potrzeb (okres stażu).
2. Zorganizowanie Dnia Diagnoz Logopedycznych - dla środowiska lokalnego (1 raz w każdym roku stażu).
3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji - nauka języka hiszpańskiego celem uzyskania kwalifikacji do nauki tego języka w szkole (podczas trwania stażu).

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - konsultowanie dzieci objętych opieką logopedyczną, realizacja zaleconych ćwiczeń (cały okres stażu).
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym - praca w zespołach zadaniowych (cały okres stażu).

§ 8 ust.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych - dwa opracowania studium przypadku dotyczącego problemów wychowawczych według opracowanego schematu analizy przypadku (okres stażu).
2. Korzystanie z wiedzy oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi specjalistami, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów (okres stażu).

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji.


Katarzyna Adamska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.