X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22850
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko: Agnieszka Łącz
2. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 9
3. Nauczany przedmiot: Język angielski
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
5. Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011
6. Data zakończenia stażu: 31. 05. 2014
7. Cel główny: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności 1. Udział w warsztatach metodycznych oraz szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa
2. Korzystanie z portali internetowych typu „Literka”, „CEO”, E- teacher w celu poszerzenia swojej wiedzy
3. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej W terminach ogłoszonych przez organizatorów
2 Organizowanie konkursów szkolnych 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów: wiedzy o Wielkiej Brytanii i innych krajach anglojęzycznych, konkursu kartek świątecznych i walentynkowych, konkursu czytelniczego dla uczniów klas IV-VI
2. Przygotowanie uczniów do różnorodnych konkursów (wojewódzkich, języka angielskiego i in. ) Okres stażu
3 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej Opracowanie programów i planów pracy zajęć oraz prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych/słabych Na bieżąco
4 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy wychowawczej 1. Wdrożenie programu profilaktycznego „Jestem O.K” na godzinie wychowawczej
2. Pedagogizacja rodziców na tematy dotyczące trudności wychowawczych i dydaktycznych, ewaluacja poprzez ankiety
3. Angażowanie rodziców w przygotowanie i uczestnictwo w uroczystościach klasowych – Andrzejki, Mikołajki, wigilia itp.
4. Przeprowadzenie akcji charytatywnych wraz z wychowankami Okres stażu
5 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy opiekuńczej Organizacja wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturowym kraju i integrowanie grupy, wyjść do kina, na wystawy itp. Okres stażu
6 Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy Tworzenie pracowni językowej, przygotowanie pomocy dydaktycznych, systematyczny nadzór nad wystrojem klasy Na bieżąco
7 Popularyzowanie języka angielskiego jako narzędzia komunikowania się i poznawania kultury innych krajów Nawiązanie kontaktu z uczniami innych krajów dzięki portalowi epals.com Okres stażu
8 Zaangażowanie się w działalność artystyczną szkoły Przygotowanie inscenizacji w języku angielskim Okres stażu

§ 8 ust.2. pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Wykorzystywanie wiedzy zdobytej na ukończonych wcześniej kursach „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej nauczycieli różnych przedmiotów” oraz „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”- opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek, wykorzystywanie umiejętności informatycznych na zajęciach dodatkowych, wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych (np. encyklopedii, słowników) Okres stażu
2. Ukończenie szkoleń, kursów dotyczących stosowania technik informacyjnych i komputerowych, samokształcenie
- ukończenie innych, dostępnych kursów informatycznych,
- prenumerata biuletynów wydawanych przez portale edukacyjne,
- udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych Okres stażu
3. Wykorzystywanie Internetu - opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
- wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej poprzez umożliwienie elektronicznego kontaktu dzieciom z naszej szkoły z uczniami innych krajów Okres stażu

§ 8 ust. 2. pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów - wspólne opracowywanie scenariuszy zajęć, konsultacje z nauczycielami innych przedmiotów, wspólne opracowywanie projektów,
- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych;
- przygotowywanie spotkań z ciekawymi ludźmi, akademii, wieczorków Okres stażu
2. Podejmowanie działań w ramach WDN - przygotowywanie szkoleń w ramach WDN
- aktywne uczestniczenie w pracach WDN Na bieżąco
3 Pełnienie obowiązku opiekuna praktyk studenckich - przyjmowanie studentów na praktyki,
- prowadzenie lekcji pokazowych, obserwacja lekcji prowadzonych przez praktykanta, ocena praktykanta; Na bieżąco
4. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, rodziców - opracowywanie scenariuszy zajęć, przygotowanie pomocy dydaktycznych Na bieżąco

§ 8 ust. 2. pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań - opracowanie i wdrożenie programu kółka z języka angielskiego „English is fun” dla uczniów klasy VB
- opracowanie planu wychowawczego dla klasy IV
- opracowanie i wdrożenie regulaminu międzylekcyjnych dyżurów uczniowskich podczas długich przerw Początek roku szkolnego
2. Program profilaktyczny - wdrożenie programu profilaktycznego „Jestem O.K” Okres stażu

§ 8 ust. 2. pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Organizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych dla uczniów oraz uczestniczenie w różnych formach działalności kulturalnej - przygotowanie planu wycieczek, ich zorganizowanie i opieka nad uczestnikami
- udział w wyjściach do kina, muzeum Okres stażu
2. Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami - współpraca z biblioteką, Domem Kultury, muzeum i in. Okres stażu
3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów - opracowanie scenariuszy konkursów szkolnych i regulaminów;
- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach na wszystkich szczeblach;
- organizowanie wystaw;
- popularyzowanie wiedzy o tradycji krajów anglojęzycznych
- przeprowadzanie konkursów języka angielskiego na terenie szkoły Na bieżąco
4. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych - stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki w literaturę, prasę angielską oraz materiały fonetyczne
- opracowanie przez uczniów albumów o Szkocji, Anglii, Walii oraz Irlandii Okres stażu
5. Współpraca z zagranicą Kontakt uczniów z dziećmi ze szkół w innych krajach drogą mailową w języku angielskim Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Kierowanie uczniów na badania, konsultacje, analiza zaleceń wraz z innymi nauczycielami Na bieżąco
2. Współpraca z Pedagogiem szkolnym Konsultacje, rozmowy, zapraszanie pedagoga na godzinę wychowawczą Na bieżąco
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym Pomoc w opiece nad uczniami podczas dyskotek, aktywny udział w projektach przygotowanych przez SU Na bieżąco
4. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt Pomoc w opiece nad zwierzętami mieleckiego schroniska, zbiórka produktów żywnościowych, dostarczanie ich do schroniska wraz z wychowankami Na bieżąco
5. Współpraca z wydawnictwami Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i podręczników, nagród w konkursach; organizacja konkursów i szkoleń Na bieżąco
6. Współpraca ze świetlicą profilaktyczno wychowawczą Bezpłatna pomoc dzieciom ze świetlicy w nauce języka angielskiego Na bieżąco
7. Organizowanie akcji charytatywnych Zbiórka produktów żywnościowych i papierniczych dla uczniów z ubogich rodzin przed świętami Bożego Narodzenia Okres stażu
Opracowała Agnieszka Łącz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.