X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22841
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Marta N
Placówka oświatowa: Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Emilia K

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez. ( Halloween )
3. Wdrażanie systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Październik/ listopad 2011

W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności

Potwierdzenia

Potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Udział w pracach zespołu przedmiotów humanistycznych
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego
4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.

W okresie trwania stażu.
Zaświadczenia

Potwierdzenia

Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. ( z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W okresie trwania stażu
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o
wartości merytoryczne.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariuszy lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, teczki wychowawcy.

Wrzesień 2011

W okresie trwania stażu

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Arkusze obserwacji

Konspekty

Notatka

Dokumentacja podjętych działań

Dokumentacja techniczna, wydruki

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych. ( Halloween, Dzień Edukacji Narodowej)
2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
3. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z jezyka angielskiego, konkursów szkolnych
i pozaszkolnych.
4. Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania (np. z pracownikiem DPS Zagórów)
5. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata prowadzone w ramach przedmiotu i lekcji wychowawczych.
6. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
7. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
8. Rozmowy z rodzicami – w ramach wywiadówek śródokresowych

Według planu

Październik/ Listopad 2011

W okresie trwania stażu

Scenariusze

Potwierdzenia

Program profilaktyczny, wpisy do dziennika lekcyjnego

Potwierdzenie spotkania

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
2. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

W okresie stażu

Adres strony

Konspekty

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, i Biblioteki Publicznej w Zagórowie (nowości książkowe, czasopisma).
3. Aktywna praca nad samokształceniem.
4. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

W okresie stażu
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
2. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.
W okresie stażu
Notatki

Potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.