X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22837
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO -WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Sylwia Czajkowska
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr ... w Łodzi
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011r. – 31.05.2014r.)


I.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych,opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. (§ 7. ust1. pkt1.):

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z nauczycielami i uczniami w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
3. Współpraca z rodzicami w zakresie wymiany informacji na temat potrzeb i problemów dzieci oraz czynionych przez nie postępów. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
4.Współpraca z Radą Rodziców w zakresie dofinansowania i doposażenia świetlicy w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne.

II.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych( § 7. ust 1. pkt.2.):

1.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego w zakresie:
-awansu zawodowego nauczycieli,
-wychowania, opieki i profilaktyki,
- doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela-wychowawcy świetlicy,
-arteterapii.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach
doskonalenia zawodowego.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji itp.
4. Aktywne samokształcenie.

III.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. ( § 7. ust 1. pkt3.):

1.Analiza przepisów prawa oświatowego regulującego procedurę awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
-Ustawa o systemie oświaty.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, internet).
3. Udział w szkoleniach na temat systemu oświaty.
4. Udział w Radach Pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.
5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

IV.Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt1.):

1.Wstępna ocena własnych umiejętności, autorefleksja.
2. Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy,
- korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku, planu rozwoju zawodowego oraz projektu sprawozdania po zakończeniu stażu,
-ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
-obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- opracowanie konspektów zajęć i ich analiza,
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora, konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, ich analiza,
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
- opracowanie narzędzi do diagnozy oraz pomocy dydaktycznych,
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi pracy.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
-prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją stażu,
-prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela-wychowawcy świetlicy,
- udział w konstruowaniu rocznych planów pracy świetlicy i sprawozdań z działalności świetlicy.
5. Pozyskiwanie sponsorów.

V.Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych(§ 7. ust 2. pkt2.):

1. Poznanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego:
-diagnozowanie potrzeb uczniów uczęszczających na zajęcia w świetlicy szkolnej,
- analiza dokumentacji zgromadzonej w placówce ( opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zapisy w protokołach i dziennikach),
-obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
-indywidualne kontakty z dziećmi,
-współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i innymi nauczycielami,w celu podejmowania działań naprawczych i korygujących,
-współpraca z rodzicami uczniów.
2. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność szkoły:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Parafią Św. .................,
-Ogniskiem Wychowawczym ............. w Łodzi,
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
-Biblioteką Rejonową,
-Policją,
-Strażą Miejską.
3. Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, cywilizacyjnych i ekologicznych:
-organizowanie pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących uczniów (gromadzenie odzieży, obuwia, materiałów papierniczych i paczek żywnościowych),
-prowadzenie zajęć poświęconych zagrożeniom współczesnego świata,
-realizacja programów profilaktycznych dotyczących przemocy, uzależnień, radzenia sobie ze stresem, komunikacji w grupie itp.
-prowadzenie zajęć o tematyce prozdrowotnej, ekologicznej, patriotycznej, regionalnej.
4. Wspieranie rozwoju uczniów poprzez:
-planowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów,
-motywowanie uczniów do udziału w konkursach,
-praca indywidualna z uczniami przejawiającymi trudności w nauce i zaburzeniami zachowania,
-kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
-udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych: apele, imprezy szkolne, Rajd 11-go Listopada, pikniki rodzinne.
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
-współorganizowanie Szkolnych Eliminacji Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci „Świerszczykowi wierszyki’’,
-udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych,
-oprawa plastyczna wszelkich uroczystości szkolnych,
-przygotowywanie gazetek ściennych o różnorodnej tematyce,
-współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy, wyjścia do parku, spacery ,
-opieka nad uczniami podczas wyjść kulturalnych, wycieczek,
-dbałość o wystrój sali świetlicowej i jadalni.

VI.Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.(§ 7. ust 2. pkt 3 ):
1. Opracowanie środków dydaktycznych przy wykorzystaniu komputera.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentów, scenariuszy zajęć, dyplomów itp.
3. Zamieszczanie informacji z życia świetlicy szkolnej na stronie internetowej szkoły.
4. Opracowanie przy użyciu technologii komputerowej dokumentacji awansu zawodowego.
5.Korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć świetlicowych.
6. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera poprzez korzystanie z własnego komputera w życiu codziennym.

VII.Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela: (§ 7. ust 2. pkt4. )
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
-samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin,
-udział w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej,
-korzystanie z zasobów internetu w celu poszerzenia wiadomości,
-wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy wychowawcy świetlicy,
-znajomość poziomu rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
2.Realizacja zadań wychowawczych:
-współpraca z gronem pedagogicznym,
-bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie
trudności wychowawczych i edukacyjnych,
-współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkołę,
-pedagogizacja rodziców – współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

VIII.Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami. (§ 7. ust 2. pkt5. ):
1. Udział w szkoleniach dotyczących systemu oświaty.
2. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej podejmujących w/w temat.
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
4.Analiza dokumentacji szkolnej oraz praca na rzecz tworzenia nowych lub modyfikowania istniejących dokumentów.Opracowała: mgr Sylwia Czajkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.