X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2284
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2007r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1.Poznawanie procedury awansu zawodowego. *Analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
*Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela, Prawie Oświatowym oraz Ustawach Prawa Oświatowego (strony internetowe, czasopisma pedagogiczne).

*Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

sierpień/wrzesień 2007r.
wrzesień 2007r.
wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. *Gromadzenie materiałów i dokumentów. okres stażu potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, programy, scenariusze, itp.

3.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. *Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. maj 2010r. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§8 ust.2 pkt 1- UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

1.Obserwacja i analiza umiejętności dzieci. *Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (karty umiejętności dzieci, karty obserwacji dzieci, ankiety ewaluacyjne dla rodziców)
okres stażu
ankiety, karty obserwacji i umiejętności dzieci, wnioski.

2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. *Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb przedszkola.
*Studiowanie literatury pedagogicznej, korzystanie z publikacji internetowych.
okres stażu
zaświadczenia, analiza, opis doskonalenia zawodowego

3.Wzbogacanie metod i form pracy wychowawczej i dydaktycznej o nowe metody aktywizujące. *Opracowanie cyklów zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.
*Wykorzystywanie metod aktywizujących w codziennej pracy pedagogicznej.
rok szkolny 2007/2008
okres stażu
przykładowe scenariusze zajęć, opis i analiza metody

4.Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla przedszkola. *Gromadzenie materiałów, merytoryczne opracowanie programu.
*Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji.
rok szkolny 2007/2008
program wychowawczy z akceptacją

5.Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami. *Organizowanie spotkań indywidualnych, szkoleń, warsztatów dla rodziców.
*Opracowanie ankiet dotyczących problemów wychowawczych.
*Prowadzenie kącika dla rodziców.
okres stażu
kserokopie protokołów, listy obecności, ankiety, wnioski


§8 ust.2 pkt 2- WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. *Opracowanie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, arkuszy obserwacji, ankiet i innych dokumentów przedszkola.
*Korzystanie z zasobów sieci internetowej.
okres stażu
potwierdzenie dyrektora

2.Publikacje na stronie internetowej. *Publikowanie własnych opracowań, materiałów pedagogicznych.
okres stażu tekst publikacji, potwierdzenie

3.Zdobywanie wiedzy informatycznej i wykorzystanie jej w codziennej pracy. *Ukończenie kursu dotyczącego wiedzy informatycznej i komunikacyjnej.
rok szkolny 2008/2009
zaświadczenie

§8ust.2 pkt 3- UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

1.Podejmowanie działań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. *Przygotowanie szkoleń Rady Pedagogicznej.
*Opracowanie i wygłaszanie referatów na zebrania Rady Pedagogicznej na temat aktywizujących metod nauczania.
rok szkolny 2008/2009
okres stażu
referat, potwierdzenia dyrektora

2.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. *Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
*Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom.
*Opublikowanie w portalu internetowym opracowanych artykułów, materiałów dotyczących pracy wychowawczo-dydaktycznej.
okres stażu
konspekty, potwierdzenia dyrektora, zaświadczenia, scenariusze, artykuły, ankiety, referaty.


§8ust.2 pkt 4a)- OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.

1.Opracowanie i wdrożenie programu zabaw i zajęć ruchowych: „Ruch, rytm i muzyka to wesoła gimnastyka” *Stworzenie programu.
*Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną.
*Realizacja programu.
rok szkolny
2008/2009
okres stażu
tekst programu z akceptacją

2.Opracowanie i wdrożenie programu innowacji pedagogicznej dotyczącej nauki czytania pt. „Zabawy literami”. *Stworzenie programu.
*Zatwierdzenie programu przez Radę Pedagogiczną.
*Realizacja programu.
rok szkolny 2007/2008
okres stażu tekst programu z akceptacją


§8ust.2 pkt 4c)- POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH,WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

1.Rozwijanie zainteresowań dzieci. *Organizowanie: wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno-krajoznawczych.
okres stażu
potwierdzenia dyrektora

2.Współpraca w tworzeniu imprez, uroczystości okolicznościowych dla środowiska lokalnego. *Przygotowanie uroczystości i imprez przedszkolnych:
„Choinka w przedszkolu”
„Kochamy Babcię i Dziadka”
„Dzień mojej mamy”
„Pożegnanie przedszkola”.
okres stażu cyklicznie
scenariusze imprez, uroczystości, potwierdzenie dyrektora


§8ust.2 pkt 4e)- WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LIB INNYMI PODMIOTAMI.

1.Współpraca z poradnią: Psychologiczno-Pedagogiczną, Logopedyczną w Radomsku. *Konsultacje w ramach rozpoznawania i rozwiązywania trudności.
*Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami.
*Kierowanie dzieci ze specyficznymi trudnościami na badania.
*Realizacja zaleconych działań.
zgodnie z potrzebami
okres stażu
kserokopie opinii, potwierdzenia

2.Współpraca ze Szkołą Podstawową w Stobiecku Szlacheckim. *Spotkania indywidualne z nauczycielami nauczania początkowego celem konsultacji, wymiany doświadczeń, badanie dalszych losów wychowanków.
*Organizowanie spotkań starszych kolegów z przedszkolakami .
*Zainicjowanie cyklu spotkań: „Cała szkoła czyta przedszkolakom”.
okres stażu
rok szkolny
2009/2010
potwierdzenia dyrektora

3.Podejmowanie działań z zakresu uczenia wychowanków tolerancji. *Organizowanie cyklu zajęć pod hasłem: „Pinokio! To ty?”
*Integracja grupy przedszkolnej: zabawy, wycieczki, imprezy przedszkolne, itp.
rok szkolny
2008/2009
okres stażu
scenariusze, opis działań

4.Współpraca z Komendą Rejonową Policji w Radomsku. *Organizowanie spotkań dzieci z przedstawicielami policji.
okres stażu potwierdzenia dyrektora


§8ust.2 pkt 5- UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. *Diagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
*Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
*Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.
*Uzyskane efekty, wnioski końcowe.
cały okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
analiza i opis przykładów

Data i podpis zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.