X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2263
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
JOANNA WOJCIECHOWSKA

Nazwa szkoły:
GIMNAZJUM NR 2 W ŚREMIE

Imię i nazwisko opiekuna stażu:
..............................

Czas trwania stażu:
01.09.2008r. – 31.05.2009r.

ŚREM, wrzesień 2008 r

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym .
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia ).
7. Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami ) - dalej zwana ustawą
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 ), uwzględniające zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007r Nr 214 poz. 1580)

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1)

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB EWALUACJI DZIAŁAŃ

1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• Zapoznanie się z informacjami i publikacjami w Internecie i prasie poświęconej oświacie
wrzesień, październik 2008 Art.3a KN,
Rozporządzenia MEN

wykaz stron www
2. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu • Określenie zasad współpracy
• Zawarcie umowy z opiekunem i publikacja w/w w Internecie
wrzesień 2008

Umowa koleżeńska
- zaświadczenie o publikacji
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego • Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
wrzesień 2008 Plan Rozwoju Zawodowego
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły • Zaznajomienie się ze Statutem Szkoły
• Zapoznanie się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
• Poznanie Programu Wychowawczego Szkoły
• Poznanie Regulaminu Szkoły
wrzesień – październik 2008 Notatka własna z dokumentów
5. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami • Obserwacja
• Udział w Radach Pedagogicznych
• Rozmowy z innymi nauczycielami
wrzesień 2008
– maj 2009 Organizacja zajęć własnych

6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji • Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zastępstw, księga zarządzeń itp.)
wrzesień 2008 – maj 2009 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ppoż. • Udział w szkoleniu BHP

• Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennych zajęć w szkole
wrzesień 2008 – maj 2009 Zaświadczenie o ukończeniu kursu

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, arkuszy obserwacji, hospitacji, potwierdzeń, konspektów lekcji i scenariuszy wrzesień 2008 – maj 2009 Kopie dokumentów
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu • Dokonanie autoanalizy i samooceny
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju maj 2009 Sprawozdanie z realizacji planu.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją • Sporządzenie wniosku
• Przygotowanie dokumentacji maj 2009 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2)

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB EWALUACJI DZIAŁAŃ

1. Zapoznanie się z programem nauczania obowiązującym w szkole • Analiza podstawy programowej
• Zapoznanie się z obowiązującymi podręcznikami
• Opracowanie planów wynikowych
• Współpraca z wydawnictwami wrzesień 2008 Notatki własne

Plany wynikowe do wybranych podręczników
2. Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych • Zastosowanie metod aktywizujących (projekty) w celu wyeksponowania pomocy naukowych stworzonych przez uczniów i późniejszego z nich korzystania Na bieżąco Wystrój sali lekcyjnej -gazetki
Wyeksponowane prace uczniów służące jako pomoce naukowe
3. Wspomaganie aktywności twórczej uczniów • Zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach z języka angielskiego
• Motywacja uczniów do samodzielnej nauki języka z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form i źródeł Na bieżąco Potwierdzenia udziału przez opiekuna stażu

Strony www
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu • Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Dążenie do pogłębiania wiedzy i umiejętności w nauczaniu (czytanie fachowej literatury i czasopism, )
• Uzupełniające studia magisterskie
• Udział w spotkaniach i pracach podejmowanych przez zespół przedmiotowy języka angielskiego wrzesień 2008 – maj 2009 Potwierdzenia uczestnictwa

Wykaz przeczytanej literatury
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy • Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
• Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera wrzesień 2008 – maj 2009 Dyskietka z zapisem ,
Zaświadczenie o publikacji
wg potrzeb

Testy, sprawdziany

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3)

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB EWALUACJI DZIAŁAŃ

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły • Analiza dokumentacji wrzesień 2008 Notatka z programu wychowawczego
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb opiekuńczo –wychowawczych uczniów • Lektura pedagogiczna i psychologiczna

• Rozmowy z nauczycielami i rodzicami podczas spotkań indywidualnych i wywiadówek wrzesień 2008 – maj 2009

na bieżąco Bibliografia
3. Wspomaganie rozwoju i aktywności uczniów na terenie szkoły • Uczestniczenie w imprezach środowiskowych i uroczystościach szkolnych
• Sprawowanie opieki w trakcie apeli, zabaw i imprez szkolnych
• Pełnienie funkcji opiekuna sztandaru szkoły
• Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
wrzesień 2008 – maj 2009 Notatki własne

4. Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów • Rozmowy z wychowawcami klas
• Współpraca z pedagogiem szkolnym wrzesień 2008 – maj 2009 Notatki własne

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB EWALUACJI DZIAŁAŃ

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych • Opracowanie tematyki i terminów spotkań

• Publikacja harmonogramu spotkań w internecie wrzesień 2008 Harmonogram spotkań
Zaświadczenie o publikacji
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli • Obserwowanie i analizowanie zajęć pod kątem metod i toku lekcji
• Sporządzenie notatek i wyciągnięcie wniosków
• Omówienie wyników hospitowanych lekcji raz w miesiącu Arkusze obserwacji lekcji

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, a także dyrektora szkoły • Opracowanie konspektów; scenariuszy zajęć
• Analiza i oszacowanie wyników przeprowadzonej lekcji raz w miesiącu Konspekty lekcji, arkusze hospitacji sporządzone przez opiekuna stażu
4. Analiza efektów własnej pracy

• Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
• Dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć, ewaluacja maj 2009 Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć. Notatki własne


.......................................
podpis stażysty

........................................
podpis opiekuna stażu

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.