X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2287
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2008r.

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2011r.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

& 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego - Poznanie ogólnych podstaw prawnych
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- Udział w posiedzeniach RP dotyczących awansu zawodowego XIII/IX 2008-09-06
Na bieżąco
Zaświadczenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego -Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
IX /X2008
Na bieżąco
V-VI 2011 Plan rozwoju
Potwierdzenia, Zaświadczenia
Sprawozdanie

3. Przeanalizowanie i współtworzenie zasad organizacji zadań szkoły
- Analiza dokumentacji; planów pracy szkoły na kolejne lata, analiza WSO X 2008 Dokumentacja szklona

4. Przeprowadzenie analizy pracy własnej -Hospitacje zajęć przez dyrektora szkoły
- Autorefleksja
Wg hospitacji Arkusze hospitacyjne

5. Opracowanie kryteriów oceniania z wychowania fizycznego -Dyskusje i konsultacje w ramach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego, opracowanie kryteriów oceniania z wychowania fizycznego
Okres stażu
Dokumentacja szkolna

6. Propagowanie wśród uczniów idei sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego -Organizacja i udział w zawodach sportowych
- Angażowanie uczniów w organizację zawodów
- Zajęcia pozalekcyjne w ramach UKS „Jedynka”
Okres stażu
Potwierdzenie
Dzienniki zajęć

7. Propagowanie tematyki prozdrowotnej -Referaty o tematyce zdrowotnej ujęte w programie „Trzymaj formę” Wg potrzeb Potwierdzenie przewodniczącego zespołu nauczycieli wf

8. Obserwacja i analiza możliwości ucznia -Zbieranie informacji o sprawności fizycznej uczniów wg testów do tego przeznaczonych
Okres stażu
Dokumentacja własna


& 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej -Posługiwanie się komputerem: opanowanie podstawowych programów Word i Exel, posługiwanie się programami edukacyjnymi, przygotowywanie i prezentacja materiałów szkoleniowych, przygotowywanie testów sprawdzianów, planów zajęć, regulaminów itp.
- Prowadzenie gabloty z wykorzystaniem technologii komputerowej
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnych dla celów edukacyjnych
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

2. Opracowywanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej -Dokumentacja awansu zawodowego
- Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu pedagogiki
Okres stażu
Sprawozdania

3.
Wykorzystanie komputera do gromadzenia informacji i podnoszenia wiedzy z różnych dziedzin
- Gromadzenie wiadomości sportowych, ciekawych artykułów
- Wyszukiwanie wiadomości z zakresu wychowania fizycznego
Okres stażu
Dokumentacja

4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń
Korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i pedagogicznej
- Analiza artykułów w czasopismach i literaturze pedagogicznej
- Samokształcenie i samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism i literatury metodycznej, uzyskiwanie informacji w internecie, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
Okres stażu
Dokumentacja szkolna
Wykaz literatury


& 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla innych nauczycieli
- Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy, konspektów i narzędzi badawczych chętnym nauczycielom Wg potrzeb
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
Sprawozdania

2. -Udostępnianie materiałów szkoleniowych dotyczących materiałów z wybranej dziedziny sportu – piłki siatkowej
Okres stażu
Referaty, płyty szkoleniowe, materiały szkoleniowe

3. Przygotowanie lekcji otwartych dla nauczycieli kontraktowych
- Prowadzenie lekcji otwartych z wychowania fizycznego Okres stażu Scenariusze lekcji

4. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
- udział w zebraniach szkoleniowych RP Okres stażu Zapis w dokumentacji szkoły

5. Opracowanie zestawu ćwiczeń wzmacniających dla dziewcząt klas 3SP -Pedagogizacja rodziców i uczniów
XII 2008/ II2009 Przykłady zestawów ćwiczeń

6. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego -Umieszczenie planu rozwoju w internecie
X 2008
Adres strony internetowej


& 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Opracowanie i wdrożenie materiałów dydaktycznych -Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych w ramach działania UKS „Jedynka”
IX-X 2008
IX-X 2009
IX-X 2010
Dziennik, program działalności klubu

2. Opracowanie i wdrożenie planu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły -Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą z wybranych dyscyplin sportowych
- Organizacja szkolnych i międzyszkolnych imprez sportowych
Okres stażu
Dzienniki
Protokoły

3. Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii i wakacji Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
Wdrażanie przedsięwzięć na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły -Rozwijanie zdolności motorycznych uczniów poprzez przygotowywanie ich do zawodów sportowych
- Przygotowywanie uroczystości szkolnych zgodnych z corocznymi harmonogramami imprez szkolnych
- Praca w komisjach wnioskowych, konkursów i egzaminów (jeżeli będę powołana)
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

4. Udział w różnych formach kultury Udział w spektaklach i koncertach organizowanych w Limanowskim Domu Kultury
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły


& 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy -Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- Troska o bazę i sprzęt sportowy
- Drobne naprawy bieżące przyborów i przyrządów
- Składanie zapotrzebowania na przybory i przyrządy wg bieżących potrzeb w ramach zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego
- Opieka nad gablotą i gazetką o tematyce sportowej
- Przygotowywanie pomocy i materiałów związanych z wychowaniem fizycznym w celu uzyskania lepszych wyników pracy
- Udział w wewnątrz szkolnym zespole samokształceniowym nauczycieli wychowania fizycznego Okres stażu
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzeni
Zaświadczenia
Świadectwa
Potwierdzenie dyrektora szkoły

2. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych -Analiza programu wychowawczego szkoły i określenie zadań wychowawczych
- Opracowanie programów wychowawczych w poszczególnych latach
- Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów
Okres stażu
Dokumentacja szkolna
Potwierdzenie dyrektora szkoły


& 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami - Współpraca z UKS Jedynka przy ZSS nr 1 – instruktor sportu
- Urzędem Miasta w Limanowej Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Powiatu Limanowskiego-organizacja zawodów sportowych na szczeblu miejskim
- Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- Współpraca z Gminnym klubem sportowym w Laskowej-piłka siatkowa
- Współpraca z Terenowym Związkiem Piłki Siatkowej- oddział Nowy Sącz
- Współpraca z innymi klubami sportowymi z
powiatu nowosądeckiego i limanowskiego mająca na celu analizę osiągnięć pozaszkolnych
Okres stażu
Sprawozdanie
Potwierdzenia
Dokumentacja własna

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, psychologiem i innymi wychowawcami -systematyczne spotkania
Okres stażu
Sprawozdanie ze współpracy

3. Zbiórka potrzebnych rzeczy oraz poszukiwanie sponsorów na rzecz uczniów i klubu przyszkolnego - pozyskiwanie dóbr materialnych oraz zasobów finansowych
Okres stażu
Sprawozdanie z podjętych działań


& 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znacznych osiągnięć w pracy zawodowej

1. Pochwała i podziękowanie za osiągnięcia sportowe od prezesa TZPS Oddział w Nowym Sączu
- Udział w rozgrywkach klubowych organizowanych przez Terenowy Związek Piłki Siatkowej oddz. Nowy Sącz
- Udział w rozgrywkach Sądeckiej Ligii Szkolnej
Okres stażu
Podziękowanie

2. Nagroda dyrektora szkoły -Nagroda za osiągnięcia sportowe uczniów
W czasie stażu
Nagroda

3. Podziękowanie Burmistrza Miasta Limanowa -Podziękowanie za wkład pracy z młodzieżą, włożonej w rozwój sportu w mieście Limanowa
W czasie stażu
Podziękowanie


& 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfikacji typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych -Praca z uczniem zdolnym
-Praca z uczniem mniej zdolnym który dopisał się do grupy zaawansowanej, mającym problemy z przystosowaniem się w tej grupie Okres stażu
Opis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.