X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22606
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEN NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
( za okres 01.09.2011R.- 31.05.2014r.)

Imię i nazwisko
Nazwa Placówki Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

Okres stażu 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011-31.05.2014r.)

Dyrektor Placówki
Stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany
Wykształcenie wyższe magisterskie

§ 8 ust. 2 pkt. 1
UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE, JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

L.P.

ZADANIE/DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZA-CJI

TERMIN REALIZA-CJI

1
Poznanie procedury awan-su zawodowego ze szcze-gólnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodo-wego na nauczyciela dy-plomowanego
( rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r; w sprawie uzyskiwania stop-nia awansu zawodowego przez nauczycieli).

- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego na na-uczyciela dyplomowanego,
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego,
- udział w kursie dotyczącym awansu zawodowego nauczyciela.
Wniosek o rozpoczę-cie stażu.
Plan rozwoju zawo-dowego.
Notatki.
Wrzesień 2011

Cały okres stażu

2
Dokumentowanie realizacji planu zawodowego.

- gromadzenie dokumentacji: świadectwa, zaświad-czenia, dyplomy.
Wzory dokumentów. Zaświadczenia.
Cały okres stażu

3
Pogłębianie wiedzy i roz-wijanie umiejętności w procesie aktywnego udzia-łu w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu roz-wojowi oraz podnoszeniu, jakości pracy szkoły.
- aktywny udział w szkoleniowych radach pedago-gicznych,
- udział w szkoleniach, warsztatach, kursach orga-nizowanych przez instytucje prowadzące doskonale-nie nauczycieli z zakresu:
Prawo oświatowe:
• Awans zawodowy nauczyciela – aspekty prawne, przygotowanie dokumentacji awan-sowej
Podnoszenie, jakości pracy szkoły i placówki
• Ewaluacja pracy szkoły – badania ankietowe (konstrukcja, analiza.
Technologia informacyjna
• Tworzenie szkolnej strony WWW za pomocą systemu Joomla. Od instalacji po redagowa-nie treści.
• Tworzenie ciekawych materiałów dydak-tycznych – prezentacje multimedialne (wstawianie filmu, dźwięku, animacji, w tym darmowych zasobów.
Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edu-kacyjnych
• Zabawy twórcze w pracy z dzieckiem o spe-cjalnych potrzebach edukacyjnych.,
• Twórczość plastyczna z elementami edukacji przez ruch.
• ZUMBATOMIC twórcze rozwijanie moto-ryki małej i dużej.
• Modele pracy z uczniem ze specjalnymi po-trzebami edukacyjnymi- zmiany organiza-cyjne.

Kserokopie protoko-łów rad.
Świadectwa ukończe-nia, materiały szkole-niowe.
Cały okres stażu

4
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związa-nych z realizacją jej pod-stawowych funkcji i wyni-kających z nich zadań.

- aktywny udział w zespole do spraw ewaluacji w Fili Przytocko ( tworzenie ankiet),
- współopracowanie programów edukacyjno- tera-peutycznych dla uczni, indywidualnych programów rewalidacyjno-wychowawczych dla wychowanków na dany rok szkolny
Wzory dokumentów.
Notatki.
Kserokopie progra-mów
Na bieżąco

Cały okres stażu

5
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności za-wodowych.
- studiowanie czasopism dla nauczycieli ( Głos Na-uczycielski, Szkoła Specjalna) i literatury fachowej z dziedziny pedagogiki specjalnej, psychologii i edu-kacji, np.:
• Osoba z upośledzeniem umysłowym w rela-cjach współczesnego świata; wydawnictwo oficyna wydawnicza Impuls rok wydania 2011,
• Artterapia w teorii i praktyce; wydawnictwo oficyna wydawnicza Impuls rok wydania 2011,
• Psychologiczne aspekty trudności w wycho-waniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i wy-chowania; wydawnictwo pedagogiczne ZNP, rok wydania 2010
- śledzenie stron poświeconych doskonaleniu zawo-dowemu nauczycieli:
• www.literka.pl
• www.awans- zawodowy.pl
• www.awans.oswiata.org.pl

Notatki, zestawienia bibliograficzne.
Na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt. 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

L.P.
ZADANIE/DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZA-CJI

TERMIN REALIZA-CJI

1
Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pra-cy zawodowej.
- śledzenie aktualności na różnych portalach eduka-cyjnych i wymiana doświadczeń z innymi nauczy-cielami,
- wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji z nauczycielami SOSW w Damnicy.

Wykaz stron interne-towych, opracowania materiałów w oparciu o informacje z Inter-netu.
Cały okres stażu

2
Stosowanie technologii komputerowej do organi-zowania warsztatu pracy.
- tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzysta-niem programu Word i Power Point ( ilustracje zwierząt, roślin, tablice pór roku, historyjki obraz-kowe, obrazki podstawowych przedmiotów co-dziennego użytku),
- przygotowywanie materiałów do wykonywania gazetek szkolnych,
- przygotowywanie dokumentów potrzebnych w pracy wychowawczo-edukacyjnej.

Przykładowe pomoce dydaktyczne.
Wzory dokumentów.
Cały okres stażu

3
Wykorzystanie aparatu cyfrowego
- wykonywanie zdjęć podczas spotkań integracyj-nych, wycieczek szkolnych w celu umieszczania ich w kronice szkolnej, na stronach internetowych:

- wykonywanie zdjęć wychowankom i uczniom do dokumentacji szkolnej ( Zeszyt Obserwacji)

Zdjęcia.
Cały okres stażu

4
Wykorzystanie technik komputerowych do opra-cowania dokumentacji związanej z awansem za-wodowym

- opracowanie na komputerze wszystkich niezbęd-nych materiałów związanych z awansem zawodo-wym nauczyciela.
Teczka „Awans za-wodowy”.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJEĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I INNYCH ZAJĘĆ.

L.P.
ZADANIE/DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI

DOWODY REALI-ZACJI

TERMIN REALI-ZACJI

1
Prowadzenie zajęć otwar-tych dla zainteresowanych nauczycieli
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla nauczycieli w ramach wewnątszkol-nego doskonalenia nauczycieli

Scenariusz przepro-wadzonych zajęć.
Według potrzeb

2
Współpraca z nauczycie-lami w ramach zespołu samokształceniowego
- aktywny udział w zespole samokształceniowym Fili Przytocko – rozwijanie umiejętności metodycznych po-przez przygotowanie tematyki spotkań
• Zajęcia ruchowe w edukacji przedszkolnej,
• Technologia informacyjna w szkolnictwie specjalnym,
• Ewaluacja wewnętrzna w szkole,
• Podstawy tworzenia programów własnych i innowacji pedagogicznej.
- aktywna praca w zespole zajęć rewalidacyjno- wycho-wawczych ( rozwiązywanie problemów związanych z codzienną pracą rewalidacyjno- wychowawczą, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem),
- dzielenie się z innymi członkami TEAM własnymi doświadczeniami i pomysłami zdobytymi w ramach praktyki, szkoleń i studiowania literatury fachowej,

Protokoły spotkań.
Notatki.

Protokoły spotkań..
Notatki.
Według potrzeb

Cały okres stażu

3
Opracowywanie i udo-stępnianie nauczycielom ciekawych materiałów do pracy dydaktyczno-
opiekuńczo- wychowaw-czej

- udostępnianie własnych scenariuszy zajęć, spotkań oko-licznościowych,
- dzielenie się własnymi pomocami dydaktycznymi w codziennej pracy.

Przykładowe scena-riusze.
Cały okres stażu

4
Publikacje związane z wykonywaną pracą.
- umieszczanie publikacji, scenariuszy zajęć na stronach internetowych poświeconych edukacji:
• www.profesor.pl
• www.e-dukacja.pl
• www.literka.pl
• www.filiaprzytocko.republika.pl
- opublikowanie „Planu Rozwoju Zawodowego” na porta-lu internetowym dla nauczycieli.

Kserokopie publikacji.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PRGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTEPOWANIA W SPRAWCH NIELETNIVH.

L.P.
ZADANIE/DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI

DOWODY REALIZA-CJI

TERMIN REALI-ZACJI

1
Opracowanie i wdrożenie własnych programów dla wychowanków.
- opracowanie indywidualnych programów pracy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla wychowanków.

Kserokopia indywidu-alnego programu pra-cy.

Według potrzeb

2
Opracowanie programu zajęć z zakresu motoryki małej.
- opracowanie programu „ Pokażę Ci, co potrafią moje dłonie”,

Kserokopia programu, zdjęcia.
Rok szkolny 2012/2013

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY W WSZEGÓLNOSCI DOTYCZACYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

L.P.
ZADANIE/DZIAŁANIE

FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZA-CJI

TERMIN REALI-ZACJI

1
Zdobycie nowych kwalifi-kacji do nauczania.
- ukończenie studiów podyplomowych dla nauczycieli Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przed-szkolna.

Kserokopia dyplomu.
Rok szkolny 2011/2012, 2012/2013

2
Organizowanie i współor-ganizowanie wycieczek szkolnych.
- opracowanie dokumentacji wycieczek szkolnych oraz wybór miejsc odpowiednich do możliwości wy-chowanków i uczniów:
• Kaszubski Park Miniatur w Mirachowie- Stry-sza Buda (makiety obiektów z Kaszub, Polski i świata – możliwość poznania dorobku kultu-rowego),
• „Dziki Zachód” Kołobrzeg- Zieleniewo ( Bu-dowanie zasad współżycia w grupie i integra-cja w nowych nieznanych warunkach,
• Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy ( uwrażliwianie na piękno przyrody, czerpanie przyjemności z bycia w kontakcie z naturą),
• Wyjazd nad morze w ramach Dnia Patrona Szkoły ( uwrażliwienie na piękno przyrody).
Kserokopie dokumen-tów.
Zdjęcia.
Cały okres stażu

3
Organizowanie i współor-ganizowanie spotkań inte-gracyjnych i okoliczno-ściowych
- opracowywanie scenariuszy i przeprowadzenie spo-tkań integracyjnych wynikających z kalendarza imprez edukacyjno- wychowawczych na dany rok szkolny:
• Sprzątanie Świata,
• Dzień Wiosny,
• Świąteczne Nastroje.
Kserokopia scenariu-sza.
Zdjęcia.
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014

4
Udział w konkursach
Plastycznych wychowan-ków.
- udział w konkursach plastycznych:
• „ Barwy Jesieni” organizowanym przez Zespół Szkół w Biesowicach.,
• „ Na Palmę, Pisankę, Kartkę Wielkanocną” organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośro-dek Kultury w Miastku,
- wyszukiwanie w Internecie propozycji pozaszkol-nych konkursów plastycznych na stronach dla na-uczycieli

Dyplomy. Podzięko-wania.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTEPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZADOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

L.P.
ZADANIE/DZIAŁANIE

FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZA-CJI

TERMIN REALI-ZACJI

1
Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Przytocku.
- pomoc przy organizacji Festynu z okazji święta za-łożyciela Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich św. Jana de La Salle[ opieka nad DPS-ami, przygoto-wanie i przeprowadzanie konkursów podczas Festynu, aktywny udział w Mszy Świętej – czytanie Pisma Świętego),
- permanentna współpraca z personelem medycznym o stanie zdrowia podopiecznych,
- organizowanie wycieczek z udziałem pensjonariuszy DPS.

Scenariusz spotkania. Notatki.
Cały okres stażu

2
Współpraca z Domem Kultury w Biesowicach.

- udział z wychowankami w organizowanych spotka-niach okolicznościowych:
• Andrzejki
• Bal Karnawałowy
Zdjęcia.
Cały okres stażu

3
Współpraca z Przedszko-lem Niepublicznym „Smerfuś” w Słupsku.
- spotkania mające na celu przezwyciężanie barier społecznych,
- spotkanie z nauczycielami przedszkola w celu prze-kazania wiedzy na temat:
• Rozwijanie osobowości dziecka z wykorzy-staniem Mandali
Metody pracy z dzieckiem autystycznym.
Zdjęcia, podziękowa-nia.
Cały okres stażu

Luty 2012

Luty 2013

4
Współpraca z osobą spra-wującą opiekę nad stroną internetową Fili

- umieszczanie scenariuszy zajęć,
- umieszczanie ciekawych materiałów z odbytych kursów.
Wydruki z komputera.
Cały okres stażu

5
Współpraca z Parafią Rzymsko- Katolicką w Biesowicach
- udział wychowanków w Festynach Parafialnych w Biesowicach
- zapraszanie proboszcza Parafii na zorganizowane Jasełka
- aktywny udział w Mszy Świętej organizowanej z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego w Fili Przytocko..

Zdjęcia.
Wpisy w Kronice Szkolnej.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJ-NYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

L.P.

ZADANIE/DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI
DOWODY RE-ALIZACJI

TERMIN RE-ALIZACJI

1
Aktywna realizacja zadań wy-chowawczych i opiekuńczych szkoły.
- poznanie sytuacji wychowawczej, problemów me-dycznych wychowanków.
Opis.
Cały okres stażu

2
Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy z wychowankami.
- czytanie literatury fachowej z zakresu psychologii, pedagogiki oraz pracy rewalidacyjno- wychowawcze,
- stosowanie odpowiednich metod w pracy z dziećmi: ćwiczenia relaksacyjne Jacobsona, „ Program Aktyw-ności, Świadomości ciała, Kontakt i komunikacja” M. Ch. Knillów. Elementy metody Ruchu Rozwijającego V Sherborne, zabawy paluszkowe, elementy integracji sensorycznej
- poznanie nowych metod pracy np. ZUMBA TOMIC

Opis.
Cały okres stażu

3
Rozpoznanie i rozwiązanie pro-blemów edukacyjnych i wycho-wawczych.
- zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowaw-czych, edukacyjnych,
- ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowaw-czych,
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu,
- podsumowanie i wnioski.

Opis i analiza dwóch przypad-ków. Wnioski.
Cały okres stażu
Plan może ulec modyfikacji w zależności od wynikłych potrzeb lub sytuacji, które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu.

Zatwierdzam do realizacji. Opracowała:
..................................... ................................
(podpis Dyrektora Szkoły) (podpis nauczyciela)


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEN NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Katarzyna Tokar

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.