X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22666
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

GIMNAZJUM W ŚMIGLU

SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA
OKRES STAŻU: 01.09.2011- 31.05.2014

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. § 8 ust. 2 pkt 1

Zadania do realizacji:
1. Poznanie procedury uzyskania awansu zawodowego:
Formy i sposoby realizacji:
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2. Karta Nauczyciela ( artykuły dotyczące zasad awansu zawodowego). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.
Termin: Wrzesień 2011
Dowody realizacji:
Poprawnie sformułowany wniosek, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego.
2. Zadania do realizacji:
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego na okres stażu i przedstawienie go do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
Formy i sposoby realizacji:
1. Analiza dokumentów, regulaminów i programów szkolnych pod kątem opracowania własnego planu rozwoju.
2. Podsumowanie dotychczasowego rozwoju zawodowego.
Termin: Wrzesień 2011
Dowody realizacji: Plan rozwoju zawodowego.
3. Zadania do realizacji: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy i sposoby realizacji: Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, itp.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Zebrana dokumentacja.
4. Zadania do realizacji: Samokontrola realizacji przyjętego własnego planu rozwoju.
Formy i sposoby realizacji: Okresowa analiza stopnia realizacji przyjętych zadań i ich adekwatność do wymogów awansu.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Ewentualne korekty planu rozwoju.
5. Zadania do realizacji:
Podejmowanie i wykonywanie działań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
Formy i sposoby realizacji:
1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły. (kursy, warsztaty)
2. Współpraca przy wykonywaniu określonych zadań w ramach różnych komisji i zespołów, m.in.: Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego ( Egzamin gimnazjalny);Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno- Przyrodniczych.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji:
Świadectwa ukończenia, zaświadczenia
Poświadczenie dyrekcji szkoły. Zapisy w protokołach zebrań Zespołu Samokształceniowego.

6. Zadania do realizacji
Współorganizacja konkursów dydaktycznych o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym.
Formy i sposoby realizacji:
Przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu Matematycznego dla klas Pierwszych
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Poświadczenie dyrektora szkoły.
7. Zadania do realizacji:
Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Formy i sposoby realizacji:
Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

Praca z uczniem zdolnym. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Scenariusze
8. Zadania do realizacji:
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Formy i sposoby realizacji: Wcześniejsza analiza i autorefleksja z okresu stażu.
Termin: Maj 2014
Dowody realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 8ust.2 pkt2)
1. Zadania do realizacji:
Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Formy i sposoby realizacji:
1. Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji.
2. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, itp.
3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach i w życiu codziennym.
4. Korzystanie z tablicy interaktywnej w pracy na lekcji.
Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Spis wykorzystanych programów, testów, spis stron www.

2. Zadania do realizacji:
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Formy i sposoby realizacji: Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Adres strony internetowej.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ( § 8 ust.2 pkt3)
1. Zadania do realizacji:
Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych.
Formy i sposoby realizacji:
1. Opracowanie konspektów zajęć otwartych oraz omówienie ich w gronie zainteresowanych nauczycieli.
2. Dzielenie się scenariuszami lekcji, opracowanym programem pracy
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Scenariusze lekcji, analizy i sprawozdania.
2. Zadania do realizacji:
Współpraca przy pracach komisji do spraw wychowania i profilaktyki.
Formy i sposoby realizacji: Nanoszenie zmian jeśli zajdzie taka konieczność.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie Przewodniczącego komisji.
3. Zadania do realizacji:
Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Formy i sposoby realizacji:
1. Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych).
3. Pedagogizacja rodziców - opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Wydruki publikacji, scenariusze, ankieta.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8.ust.2pkt4.)

1. Zadania do realizacji:
Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań . Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniami i rodzicami. Plan pracy Wychowawczej.
Formy i sposoby realizacji:
Opracowanie i wdrożenie Planu Pracy Wychowawczej dla klasy zgodnego z Programem Wychowawczym szkoły.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Plan Pacy Wychowawczej. Program Profilaktyki-realizacja zadań, dokumentacja.
2. Zadania do realizacji:
Program integrujący Zespół Klasowy.
Formy i sposoby realizacji: Przeprowadzenie imprez klasowych, wyjazdów i wycieczek szkolnych. Pomoc koleżeńska.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Wykaz działań.
3. Zadania do realizacji: Współpraca z rodzicami.
Formy i sposoby realizacji:
1. Opracowanie harmonogramu spotkań.
2. Pedagogizacja rodziców.
3. Angażowanie rodziców i ich uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Harmonogram spotkań z rodzicami, zdjęcia z uroczystości.
4. Zadania do realizacji:
Indywidualizowanie pracy z uczniami o różnym poziomie wiedzy i umiejętności.
Formy i sposoby realizacji:
Zdobycie dodatkowej wiedzy w zakresie pracy z uczniem zdolnym i uczniem dysfunkcyjnym poprzez kontakty z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Wskazówki pedagogów.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§ 8ust.2 pkt4c)

1. Zadania do realizacji: Współorganizowanie i przeprowadzenie konkursów matematycznych.
Formy i sposoby realizacji: Przygotowanie i zachęcenie uczniów do udziału w konkursach.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Protokoły.
2. Zadania do realizacji:
Współorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu „Nasza klasa jest najlepsza” dla uczniów gimnazjum.
Formy i sposoby realizacji:
Opracowanie regulaminu. Przeprowadzenie konkursu.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Regulamin konkursu, poświadczenie dyrektora szkoły.
3. Zadania do realizacji: Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.
Formy i sposoby realizacji:
Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, organizowanie wycieczek klasowych.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Karty wycieczek.
4. Zadania do realizacji: Współpraca z rodzicami uczniów.
Formy i sposoby realizacji: Systematyczne kontakty z rodzicami
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Zapis w dzienniku lekcyjnym
5. Zadania do realizacji: Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Formy i sposoby realizacji: Pełnienie funkcji członka komisji egzaminacyjnej podczas Egzaminu Gimnazjalnego.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Poświadczenie dyrekcji szkoły.
6. Zadania do realizacji:
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
Formy i sposoby realizacji: Lektura literatury fachowej. Podjęcie i ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Bibliografia. Zaświadczenia.
7. Zadania do realizacji: Pomoc w nauce uczniom z deficytami rozwojowymi oraz uczniom mającym trudności w nauce matematyki.
Formy i sposoby realizacji: Organizacja zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Poświadczenie dyrekcji, lista uczestników zajęć.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami(§8 ust.2 pkt4e)
1. Zadania do realizacji: Współpraca z instytucjami samorządowymi.
Formy i sposoby realizacji: Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
Współpraca z Poranią Psychologiczno Pedagogiczną; Współpraca z Policją
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Zaświadczenia.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.( § 8ust.2 pkt5)
1. Zadania do realizacji: Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Formy i sposoby realizacji:
1. Opis i analiza dwóch przypadków dotyczących rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
1.Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
2.Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
3.Podsumowanie i wnioski.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Opracowany opis i analiza.
Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodne z potrzebami własnymi i szkoły.
Opracowała:
Joanna Skrzypczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.