X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22565
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Logopedy Edyty Bąk-Buczak

(Okres stażu 02.09.2013 – 31.05.2016

I. Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań
rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym

2. Współpraca z rodzicami

3. Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek, imprez i wyjść poza teren przedszkola

§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
3. Ukończenie podyplomowych studiów z zakresu neurologopedii
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu logopedii
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy ( Budowanie bazy materiałów logopedycznych, testów, czasopism, tworzenie pomocy dydaktycznych itp.)

§ 7 ust.1 pkt. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i 1 marca 2013 r.
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
3. Analiza i gromadzenie dokumentów związanych z funkcjonowaniem placówki: statut przedszkola, plan pracy przedszkola, regulamin

§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wnioski z obserwacji
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy logopedycznej
• Analiza i wybór metod pracy terapeutycznej w oparciu o wartości merytoryczne
• Stosowanie aktywnych metod terapii
• Opracowanie pomocy dydaktycznych
3. Publikowanie własnych prac
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacje autorskich artykułów
4. Prowadzenie dokumentacji logopedycznej, dzienników zajęć logopedycznych, opracowanie planów terapii logopedycznej, przeprowadzanie przesiewowych badań mowy
5. Zorganizowanie w ramach WDN (Warsztatów logopedycznych dla nauczycielek pracujących w przedszkolu: „Gimnastyka buzi i języka”, „Rozwój mowy dziecka“)

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Przygotowywanie i pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych
2. Przygotowanie ściennych gazetek dotyczących problemów logopedycznych dzieci
3. Organizowanie spotkań z rodzicami – warsztaty logopedyczne
4. Organizowanie spotkań promujących czytanie dzieciom – warsztaty literackie
5. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów plastycznych i literackich
6. Kontakty z psychologiem
7. Rozmowy z rodzicami – w ramach systematycznych spotkań
8. Angażowanie rodziców, do aktywnego udziału w życiu przedszkola, włączanie ich w organizację uroczystości przedszkolnych, wycieczek, spotkań na temat zawodów i pasji itp.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (organizowanie spotkań z Policją, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia, Biblioteką itp.).

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych – publikacje
2. Współpraca przy prowadzeniu strony internetowej placówki
3. Przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
4. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych testów, prezentacji, dokumentacji przedszkolnej, dyplomów
5. Komunikowanie się z opiekunem stażu za pomocą poczty elektronicznej
6. Przygotowanie dokumentacji załączonej do teczki stażysty

§ 7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki i wdrażanie jej do rozwiązywania problemów wychowawczych
2. Znajomość aktualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego
3. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
4. Poznawanie i wdrażanie zasad współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, nawiązanie współpracy z poradnią

§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP
2. Analiza przepisów prawa oświatowego
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
4. Upowszechnienie wiedzy na temat Konwencji Praw Dziecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.