X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22523
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Edyta Gagracz
nauczyciel logopeda
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Szczercowie

Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2014 r.

Czynności organizacyjne

Lp. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.

2.

3.

4. Wstępna analiza własnych umiejętności

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - autorefleksja

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- dokonanie ewaluacji dotychczasowych działań VIII – IX. 2011 r.

IX. 2011 r.

Okres stażu

V. 2014 r.
- teczka osiągnięć zawodowych

- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęciu stażu
- zatwierdzony przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego
- zgromadzone dokumentacje
- pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- wnioski do dalszej pracy

Zadania wynikające z rozporządzenia

§ 8 ust. 2 pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”.

Lp. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy placówki

Aktywny udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu

Udział w tworzeniu dokumentacji placówki

Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w zespołach

Planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej

Opieka nad plastycznym wizerunkiem gabinetu logopedycznego

Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności

Podejmowanie działań wynikających z zadań logopedy

Uzyskanie certyfikatu logopedy - wybór odpowiedniej tematyki szkoleń opracowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, udział w konferencjach logopedycznych organizowanych prze Polskie Towarzystwo Logopedyczne

- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

- aktywny udział w opracowywaniu Programu Profilaktycznego Przedszkola

- udział w komisjach

- opracowywanie planów pracy logopedy
- opracowywanie programów indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej, w tym terapii dzieci z orzeczeniem
- przygotowywanie prelekcji dla rodziców i nauczycieli
- praca w zespole pomocy psych.- pedag.
- aktualizacja informacji
i ogłoszeń
- ekspozycja prac dzieci
- wystrój gabinetu z okazji świąt

- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla logopedów
- analiza nowości wydawniczych w wybranych obszarach

- prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych
- prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii
- przygotowywanie gazetek informacyjnych dla rodziców

- spełnienie wymagań warunkujących uzyskanie certyfikatu Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

wrzesień 2011-2014
przez cały okres stażu

na bieżąco

na bieżąco

wrzesień każdego roku i w miarę potrzeb

przez cały okres stażu - świadectwa ukończenia
- materiały szkoleniowe
- potwierdzenia udziału
- materiały ze szkoleń
- potwierdzenie Dyrektora
- protokoły
- potwierdzenie Dyrektora
- potwierdzenie Dyrektora,
- protokoły
- plany pracy
- programy
- listy uczestników
-potwierdzenia Dyrektora
- zdjęcia
- recenzje literatury, notatki
- wykaz przyswojonych pozycji
- karty wymowy przebadanych dzieci, szczegółowy plan działań
- dzienniki lekcyjne
- certyfikat

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.

2.

3.

4. Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej

Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy

Korzystanie z logopedycznych programów komputerowych w codziennej pracy

Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym - śledzenie aktualności na portalach internetowych
- wprowadzanie informacji z realizacji własnych działań zawodowych na stronie internetowej placówki
- wymiana doświadczeń z innymi logopedami
- przygotowanie i opublikowanie na stronie placówki prezentacji multimedialnej na temat „Rozwoju mowy dziecka”

- wykorzystywanie programów graficznych, multimedialnych do tworzenia pomocy logopedycznych
- wykorzystanie edytora tekstu do pisania opinii logopedycznych

- prowadzenie terapii z wykorzystaniem logop. programów komputerowych

- opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą przedszkola
- publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu oświatowym
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

X. 2011

- wydruki stron internetowych
- przykładowe pomoce logopedyczne wykonane technologią komputerową
- opinie logopedyczne dzieci
- potwierdzenie Dyrektora
- teczka „Awans zawodowy”
- zaświadczenie

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.


Lp. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.

2.

3.

4. Organizowanie form wewnątrzszkolnego dokształcania

Własna publikacja w Internecie

Aktywna praca w zespole specjalistów

Współpraca z nauczycielami – wychowawcami poszczególnych grup
- opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych
- przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli

- znalezienie portalu internetowego i opublikowanie w nim „Planu Rozwoju Zawodowego”

- uczestnictwo w spotkaniach
- prowadzenie wzajemnej wymiany doświadczeń
- opracowanie materiałów przydatnych do pracy

- organizowanie warsztatów i prelekcji nt. rozwoju i zaburzeń mowy dziecka dla rodziców i nauczycieli
- przekazywanie nauczycielom szczegółowych informacji nt. rozwoju mowy ich podopiecznych
- prowadzenie zajęć pokazowych Okres stażu

X .2011 r.

Okres stażu

Okres stażu
- materiały szkoleniowe
- scenariusze szkoleń
- lista obecności uczestników szkolenia
- wydruk publikacji ze strony internetowej
- harmonogram spotkań
- wypracowane materiały
- sprawozdania
- wyniki badań
- scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4

Realizacja, co najmniej trzech z następujących zadań:

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.

Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych uzdolnień dzieci

- opracowanie autorskiego programu pracy logopedycznej i konsekwentne wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań
- przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań
- opracowanie cyklu zajęć z wykorzystaniem taktylnej metody S.Masgutowej oraz kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona
Okres stażu

- zatwierdzony program
- scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.

2.

Zorganizowanie na terenie placówki konkursu recytatorskiego dla chętnych dzieci

Współpraca z innymi specjalistami

- opracowanie regulaminu konkursu
- powołanie komisji konkursowej
- wykonanie dyplomów
- pozyskiwanie sponsorów
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu

- konsultowanie dzieci objętych opieką logopedyczną z innymi specjalistami ( ortodontą, laryngologiem, pedagogiem, psychologiem) oraz poradnią PPP w Bełchatowie
2012/2013

Okres stażu

- fotografie
- regulamin konkursu
- sprawozdanie pokonkursowe
- wzory dyplomów
- notatki z konsultacji

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.

2.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełchatowie

Współpraca z rodzicami dzieci

- konsultacje w sprawie dzieci niepełnosprawnych mających problemy z rozwojem mowy, edukacyjne, emocjonalne
- przekazywanie opinii
- konsultacje indywidualne
- zebrania szkoleniowo – inf.
Okres stażu

Okres stażu

- potwierdzenie pracowników poradni
- opinie
- wpisy w dziennikach

§ 8 ust. 2 pkt. 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.

Sukcesy dzieci z naszej placówki
w dalszej edukacji szkolnej

- dzieci nie mają problemów z nauką czytania i pisania w klasie pierwszej
- w wyniku przyswojenia prawidłowej wymowy nie popełniają błędów
w pisowni
- mówią poprawnie pełnymi zdaniami
- osiągają sukcesy w nauce
Okres stażu
- nagrody
- wyróżnienia

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.

Opisanie i analiza dwóch przypadków
dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

- zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- ustalenie metod pracy i oddziaływań logopedycznych
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- podsumowanie i wnioski Okres stażu – zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
- opis i analiza dwóch przypadków dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

....................................
Opracowała

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam / nie zatwierdzam /*

.................................. .......................................
data podpis dyrektora
* niepotrzebne skreślić

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.