X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22507
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Dębska

Miejsce pracy: Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce

Publiczne Przedszkole nr 2

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1.09. 2013 – 31. 05. 2016)

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Kraszewska

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7 ust.2, pkt.1)

L.p
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela,
- zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego: materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)

wrzesień
2013 r.
poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

- ustalenie przebiegu stażu,
- sporządzenie kontraktu (umowy o współpracy pomiędzy stażystą i opiekunem stażu),
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakres obowiązków, zasady komunikowania się, ustalenie terminów spotkań),
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- obserwacja zajęć według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie jej wyników,
- opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza z opiekunem stażu, określenie mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć,
- ocena pracy- wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

wrzesień 2013r.

2 x w roku szkolnym

2 x w roku szkolnym

maj 2016r.

kwiecień, maj 2016r.
kontrakt

plan rozwoju zawodowego
scenariusze zajęć, wnioski

scenariusze zajęć, wnioski

wniosek

sprawozdanie

3.

Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonale¬nia zawodo¬wego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
(rady szkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne, etc.),
- wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród innych nauczycieli,
- studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej

według
oferty

cały okres stażu
notatki,
materiały ze szkoleń

wykaz książek, artykułów, czasopism

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

- poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi- gazetki, testy, karty pracy,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości,
- autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy

cały okres stażu
zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych, notatki

5. Wykonanie dekoracji na różne okazje.
- przygotowanie i wykonanie dekoracji o różnorodnej tematyce,
cały okres stażu

zdjęcia

6. Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego.
- opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć

cały okres stażu
dokumenty, scenariusze, referaty, notatki, zdjęcia,
wytwory dzieci,

7.
Prowadzenie dokumentacji.

- systematyczne opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- wpisy w dzienniku zajęć,
- założenie i prowadzenie zeszytów obserwacji dziecka
cały okres stażu
plany miesięczne

dziennik zajęć
zeszyty obserwacji dzieci

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7, ust.2, pkt.2)

L.p
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Organizacja pracy wychowawczej w nowym roku szkolnym.
- zapoznanie z programem wychowawczo- dydaktycznym,

- obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym

wrzesień
2013r.

zgodnie z harmonogramem
potwierdzenie opiekuna stażu

potwierdzenie obecności na Radach

2. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej, problemów.

- bliższe poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego,
- systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka,
- zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. arkusze obserwacji dziecka,)
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych obserwacji,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- przeprowadzanie rozmów z rodzicami

na bieżąco

notatki,
zapiski w dzienniku lekcyjnym

wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z dzieckiem

3. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

- indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej,
- systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci,
- organizowanie zebrań grupowych,
- organizowanie uroczystości dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci,
- włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole i szkołę (przygotowanie strojów dla dzieci, utrwalanie z dziećmi treści wierszy, itp.),
- wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola i szkoły (imienne podziękowania na gazetce informacyjnej, dyplomy, itp.)
cały okres stażu
zapiski w zeszycie obserwacji indywidualnych rozmów z rodzicami,
lista obecności
referat tematyczny na zebraniu

scenariusze i zdjęcia

dyplomy,
podziękowania
dla rodziców

4. Współpraca ze specjalistami- pedagogiem, psychologiem, logopedą.
- pomoc uczniom z trudnościami w nauce lub sprawiającymi trudności wychowawcze,
- rozmowy z rodzicami w celu ustalenia jednakowych dróg postępowania,
- praca z uczniem posiadającym problemy wymowy według instrukcji udzielonych przez logopedę

cały okres stażu
zapisy w zeszycie obserwacji z indywidualnych rozmów z rodzicami

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

- nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze szkoły i przedszkola: np. biblioteka, komisariat Policji, Straż Pożarna, pielęgniarka

cały okres stażu
notatki,

zdjęcia,

6. Organizowanie imprez klasowych, wycieczek turystyczno- krajoznawczych oraz imprez kulturalnych.
- zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa poza budynkiem szkolnym oraz wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
- organizacja spotkań klasowych: Andrzejki, Wigilia, Dzień Matki, Jajka Wielkanocnego itp.
- udział w wyjazdach do kina, teatru, muzeum
cały okres stażu
karty wycieczek, zapisy w dzienniku,

zdjęcia

karty wycieczek

Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7, ust.2, pkt.3)

L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Wykorzystanie technologii informatycznej.
- korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu i encyklopedii multimedialnych,
- wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji,
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
cały okres stażu
adresy stron

2.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej podczas zajęć z dziećmi.

- opracowanie pomocy dydaktycznych i scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji i środków audiowizualnych. (komputer, video, telewizja itp.),
- wykorzystywanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, słowników, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych, Internetu,
- wdrażanie dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci Internet

na bieżąco
scenariusze zajęć

3. Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola i szkoły.

- opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji szkolnej, testów, ogłoszeń i zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań, etc.,
- opracowanie technikami komputerowymi kart pracy dzieci

cały okres stażu

wybrane pozycje

karty pracy dziecka,

4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielkami.
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali,
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych,
- zamieszczanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
cały okres stażu

wrzesień 2013r.
wykaz adresów portali edukacyjnych

adres strony
internetowej

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7, ust.2, pkt.4)

L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
- udział w kursach, warsztatach, szkoleniach,
- aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami

cały okres stażu
notatki

zaświadczenia o
ukończeniu kursów

2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

- studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
na bieżąco
wykaz lektur,
notatki

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
- rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami

cały okres stażu
notatki,
wpisy w dzienniku

4.
Praca z dziećmi z trudnościami.

- opracowanie planu pracy z dzieckiem,
- prowadzenie zajęć wyrównawczych
cały okres stażu
plan pracy indywidualnej,
zapisy w dzienniku

5. Współpraca z rodzicami w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych.
- indywidualne i zbiorowe kontakty z rodzicami,
- angażowanie dzieci i rodziców do udziału w organizowanych na terenie szkoły akcjach charytatywnych
w trakcie trwania stażu
wpisy do dziennika

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7, ust.2, pkt.5)

L.p.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

- przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych: ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, rozporządzeń MENiS,
- śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.
- gromadzenie podstawowych aktów prawnych,
- udział w szkoleniach i konferencjach o systemie oświaty oraz radach szkoleniowych

na bieżąco

zbiór aktów prawnych, notatki,
wykaz dokumentów.

notatki, zaświadczenia

2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi, realizacja zadań wg obowiązujących zasad funkcjonowania.

- analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola i szkoły: Statutu przedszkola i szkoły, WSO, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów,
- udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne

w trakcie trwania stażu
dokumentacja

zapisy w protokołach

Kobyłka, dn. 12.09.2013r.

nauczyciel stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.