X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22497
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko: Magdalena Ziembla
2. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie
3. Stanowisko: wychowawca świetlicy
4. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
5. Data zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.
6. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
7. Cel: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania:
·Udział w różnorodnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego;
·Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych;
·Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli;
·Samokształcenie przez studiowanie literatury o tematyce pedagogiczno-psychologicznej, metodycznej, publikacji w czasopismach i na portalach edukacyjnych;
·Wzbogacanie warsztatu pracy;
·Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy;
·Organizowanie/współorganizowanie imprez świetlicowych (np. zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa) oraz kiermaszów świątecznych (bożonarodzeniowy, wielkanocny i walentynkowy);
·Przeprowadzanie konkursów świetlicowych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy;
·Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
·Opracowanie i wdrożenie zmian w szczegółowym planie pracy świetlicy;
·Realizacja zadań wynikających z obowiązków członka zespołów: ds. profilaktyki zagrożeń; ds. wypadków; ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Termin:
W trakcie trwania stażu; na bieżąco; zgodnie z kalendarzem;

§8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania:
·Opracowanie dokumentacji (listy obecności, sprawozdania, dokumenty, programy, opinie, ankiety itp).;
·Przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem zasobów Internetu i komputera:- prezentacje multimedialne w programie Power Point na zajęcia tematyczne ; opracowanie kart pracy, krzyżówek, rebusów, rozsypanek literowych/słownych itp.;gromadzenie wzorów kolorowanek;
·Współtworzenie strony internetowej świetlicy szkolnej (np. opracowanie aktualnych informacji z życia świetlicy, zamieszczanie publikacji własnych, informacje o konkursach i ich wynikach)
·Korzystanie z portali edukacyjnych;
·Kontakt i wymiana doświadczeń drogą elektroniczną i na forach internetowych z wychowawcami świetlic;
·Publikacje własne na portalach internetowych (w tym scenariusze zajęć i plany rozwoju zawodowego);
·Ukończenie kursu komputerowego dla nauczycieli.

Termin:
W trakcie trwania stażu, na bieżąco.

§8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania:
·Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz studentów odbywających praktykę;
·Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/oraz opiekuna praktyki pedagogicznej;
·Przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN w oparciu o wiedzę zdobytą na szkoleniu zawnątrzszkolnym;
·Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;
·Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć;
·Kontakt i wymiana doświadczeń drogą elektroniczną i na forach internetowych z wychowawcami świetlic
·Opracowywanie i udostępnianie innym do wykorzystania scenariuszy zajęć świetlicowych oraz zajęć wychowawczych;
·Zorganizowanie w świetlicy banku materiałów wypracowanych przez wychowawców (np. wzory kolorowanek, szablony, krzyżówki, wzory do prac plastycznych itp.)

Termin:
W trakcie trwania stażu

§8 ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania:
·Opracowanie/współopracowanie programu profilaktyki zagrożeń;
·Podejmowanie działań związanych z realizacją programu profilaktycznego:
- Opracowanie i analiza ankiet;
- Przeprowadzenie badań socjometrycznych;
- Prowadzenie zajęć wychowawczych;
·Pomoc dla uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP, opracowanie programów pomocy doraźnej oraz indywidualnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
·Opracowanie i wdrożenie ścieżki czytelniczej dla dzieci uczęszczających na świetlicę;

Termin:
W trakcie trwania stażu, wg potrzeby.

§8 ust.2 pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania:
·Wdrożenie świetlicy do akcji „Czytające szkoły” związanej z programem „Cała Polska czyta dzieciom”;
·Współorganizowanie życia szkoły przez współorganizowanie konkursów, kiermaszów świątecznych (bożonarodzeniowy, wielkanocny i walentynkowy) oraz akcji charytatywnych i uroczystości szkolnych;
·Współorganizowanie/organizowanie konkursów międzyszkolnych;
·Współstworzenie i prowadzenie witryny internetowej świetlicy szkolnej;

Termin:
w trakcie trwania stażu, wg kalendarza.

§8 ust.2 pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania:
·Współpraca z ośrodkami kultury w Krakowie;
·Współpraca z Bursą Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1– wolontariat;
·współpraca z Fundacją Pomoc Krakowskiemu Hospicjum oraz innymi instytucjami charytatywnymi;
·Współpraca z Radą Dzielnicy VII.

Termin:
W trakcie stażu, na bieżąco, wg potrzeb.

§8 ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania:
·Rozpoznawanie potrzeb wychowawczych uczniów – przeprowadzenie analizy dwóch przypadków uczniów (z zachowaniem kolejności działań: identyfikacja problemu, określenie genezy i dynamiki zjawiska, określenie znaczenia problemu dla ucznia, prognoza, możliwe rozwiązania, wdrożenie działań i ocena ich efektów);
·Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów, umiejętność rozpoznawania problemów środowiska dzieci;
·Stała współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami świetlicy w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych i rozwiązywania problemów;

Termin:
W trakcie trwania stażu, wg potrzeb.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.