X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22482
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
1.09.2011 -30.05.2014

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane osobowe:
Danuta Okszos - nauczyciel mianowany, pełniący obowiązki nauczyciela świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 110 w Warszawie

Terminarz:
Termin rozpoczęcia stażu: 1.09.2011 r.
Termin zakończenia stażu: 30.05.2014 r.

Cel główny: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Powinności nauczyciela mianowanego trakcie stażu:
Ø Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Ø Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
Ø Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

& 8 ust. 2 p.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy  własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1 Zadanie
Poznanie procedury awansu zawodowego

Forma realizacji
Wniosek do dyrekcji o rozpoczęcie stażu.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Analiza dostępnej literatury na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz aktualnychdokumentów: m.in. Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela.

Dokumentacja
Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Dokumentacja stażu.

termin
IX 2011 r.

2 Zadanie
Uczestniczenie w szkoleniu na temat „uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego ”.

Forma realizacji
Uczestniczenie w szkoleniu zorganizowanym placówkę doskonalenia zawodowego

Dokumentacja
Zaświadczenie

termin
Okres stażu

3 Zadanie
Doskonalenie zawodowe w ramach WDN.

Forma realizacji
Uczestniczenie w szkoleniach WDN-u.

Dokumentacja
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

termin
W okresie stażu.

4 Zadanie
Zewnętrzne doskonalenie zawodowe.

Forma realizacji
Udział w konferencjach, warsztatach metodycznych.

Dokumentacja
zaświadczenia

termin
W okresie stażu.

5 Zadanie
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Forma realizacji
Opracowanie rocznego planu pracy.
Sprawozdanie z pracy świetlicy.

Dokumentacja
Plan pracy. Sprawozdania.

termin
W okresie stażu.

Forma realizacji
Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach świetlicowych: plastycznych, czytelniczych, wiedzy ogólnej.

Dokumentacja
Dyplomy, zaświadczenia, podziękowania.

termin
W okresie stażu.

Forma realizacji
Wzbogacanie wyposażenia świetlicy: gromadzenie pomocy, scenariuszy, płyt DVD, materiałów dla ucznia i dla nauczyciela.

Dokumentacja
Sprawozdanie, potwierdzenie kierownika świetlicy

termin
W okresie stażu.

Forma realizacji
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce.

Dokumentacja
Potwierdzenie kierownika świetlicy

termin
W okresie stażu.

Forma realizacji
Organizacja imprez świetlicowych, zajęć tematycznych z okazji:
Światowego Dnia Ochrony Zwierząt
Dnia Nauczyciela
Andrzejek
Barbórki
Dnia Ochrony Praw Dziecka
Dnia Babci i Dziadka
Pierwszego Dnia Wiosny
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
Dnia Ziemi
Dnia Praw Zwierząt
Dnia Matki
Międzynarodowego Dnia Dziecka
Dnia Ojca

Organizacja konkursów na terenie szkoły i świetlicy

plastycznych:
„Złota, Polska jesień”,
„Kartka świąteczna”,
„Zabytki Warszawy”,

czytelniczych:
„Znam wiersz Brzechwy”,
„Najładniej opowiedziana bajka”

wiedzy:
„Znaki drogowe”
„Rośliny i zwierzęta chronione”
„Polskie rośliny i zwierzęta”

Dokumentacja
Potwierdzenie kierownika świetlicy

termin
W okresie stażu.

Forma realizacji
Organizacja ogólnoszkolnej imprezy ,,Dzień pluszowego misia”

Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji

termin
Rok szkolny 2012/2013, 2013/2014

Forma realizacji
Współpraca z pedagogiem szkolnym dotycząca dzieci z problemami.

Dokumentacja
Potwierdzenie pedagoga.

Termin
W okresie stażu.

& 8 ust. 2 p. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1 Zadanie
Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy wychowawcy świetlicy.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Forma realizacji
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Dokumentacja
Wydruki, konspekty, scenariusze, karty pracy.

Termin
W okresie stażu.

Forma realizacji
Odwiedzanie stron internetowych dotyczących oświaty oraz portali internetowych.

Dokumentacja
Zebranie bazy linków internetowych

Termin
W okresie stażu.

Forma realizacji
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju, realizowanych programów itp.

Dokumentacja
Wydruki, zaświadczenia.

Termin
W okresie stażu.

Forma realizacji
Korzystanie z zasobów Internetu, encyklopedii multimedialnych, materiałów na nośnikach cyfrowych.

Dokumentacja
Wykonanie pomocy do zajęć, zestawień, wzorów dokumentów świetlicowych.

Termin
W okresie stażu.

Forma realizacji
Wyszukiwanie i przygotowywanie materiałów do zajęć oraz prezentacji
( użycie m.in. programów edytorskich, graficznych).

Dokumentacja
Wydruki, zaświadczenia.

Termin
W okresie stażu.

& 8 ust. 2 p.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1 Zadanie
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

Forma realizacji
Przeprowadzenie zajęć.

Dokumentacja
Konspekty, arkusze poobserwacyjne, potwierdzenia.

Termin
Cały okres stażu.

2 Zadanie
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Forma realizacji
Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć imprez, programów, pomocy dydaktycznych.

Dokumentacja
Potwierdzenie nauczycieli.

Termin
Cały okres stażu.

Forma realizacji
Przekazywanie wiedzy i dzielenie się materiałami opracowanymi podczas spotkań warsztatowych- przekazanie materiałów do biblioteki

Dokumentacja
Opracowane materiały.

Termin
Cały okres stażu.

Forma realizacji
Służenie radą i pomocą koleżankom młodszym stażem

Potwierdzenie nauczycieli.

Termin
Cały okres stażu.

3 Zadanie
Udział w pracach zespołu samokształceniowego.

Forma realizacji
Systematyczny i aktywny udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego: propozycje dekoracji i wystroju świetlicy, propozycje konkursów i imprez, ustalenie wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych, dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi wspierania ucznia zdolnego i ucznia stwarzającego problemy.
Konspekty, arkusze poobserwacyjne, potwierdzenia.

Dokumentacja
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Termin
Cały okres stażu.

& 8 ust.2 p. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1 Zadanie
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć „Origami”.

Forma realizacji
Opracowanie programu.

Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji

Termin
2011/2012

2 Zadanie
Opracowanie i wdrożenie programu pracy świetlicy szkolnej.

Forma realizacji
Opracowanie programu w oparciu o fachową literaturę.
Wdrożenie programu i jego realizacja.

Dokumentacja
Program wychowawczy świetlicy szkolnej

Termin
Cały okres stażu.

3 Zadanie
Opracowanie programu ,,Zwierzęta są jak ludzie-też czują”

Forma realizacji
Opracowanie programu. Wdrożenie programu do realizacji, realizacja.

Dokumentacja
Program, sprawozdanie.

Termin
Cały okres stażu.

& 8 ust .2 p .4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1 Zadanie
Wykorzystywanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych.

Forma realizacji
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Zorganizowanie zajęć dla nauczycieli w celu przekazania wiedzy i zaprezentowania umiejętności zdobytych podczas dokształcania.

Dokumentacja
Zaświadczenia.

Termin
Cały okres stażu.

2 Zadanie
Udział w akcji zbierania zużytych baterii

Forma realizacji
Koordynowanie zbiórki na terenie szkoły

Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji

Termin
Rok szkolny 2011/2012

3 Zadanie
Udział w akcji ,,Sprzątanie świata”

Forma realizacji
Prowadzenie akcji w świetlicy

Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji

Termin
Cały okres stażu

4 Zadanie
Opracowanie programu ,,Walka z hałasem”

Forma realizacji
Prowadzenie zajęć w świetlicy

Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji

Termin
Rok szkolny 2011/2012

5 Zadanie
Opracowanie programu ,,Pierwsza pomoc”

Forma realizacji
Prowadzenie zajęć w świetlicy

Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji

Termin
2012/2013

6 Zadanie
Współpraca z Małym Samorządem

Forma realizacji
Udział w realizacji zadań

Dokumentacja
Potwierdzenie opiekuna samorządu

Termin
Cały okres stażu

7 Zadanie
Współpraca z Kołem Przyrodniczym

Forma realizacji
Działalność na rzecz zwierząt

Dokumentacja
Potwierdzenie opiekuna koła

Termin
Cały okres stażu

8 Zadanie
Udział w realizacji festynu rodzinnego

Forma realizacji
Realizacja zadań związanych z organizacją i realizacją festynu

Dokumentacja

Termin
Rok szkolny 2012/2013, 2013/2014

9 Zadanie
Udział w opracowaniu i realizacji projektu edukacyjnego ,,Białołęka-moja mała ojczyzna”

Forma realizacji
Opracowanie projektu, wdrożenie do realizacji, realizacja(konkurs szkolny i dzielnicowy, gazetka okolicznościowa, wycieczki).

Dokumentacja
Potwierdzenie dyrektora szkoły i doradcy metodycznego. Sprawozdanie z realizacji

Termin
Rok szkolny 2011/2012, 2012/2013

&8 ust.4 p. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1 Zadanie
Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska.

Forma realizacji
Udział w akcjach i konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy.

Dokumentacja
Potwierdzenie dyrektora, sprawozdanie z realizacji, nagrody.

Termin
Cały okres stażu

2 Zadanie
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz zwierząt.

Forma realizacji
Udział w akcjach, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dokumentacja
Sprawozdania z realizacji

Termin
Cały okres stażu.

3 Zadanie
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Józefowie.

Forma realizacji
Zbiórki darów

Dokumentacja
Potwierdzenia, sprawozdania.

Termin
Cały okres stażu.

4 Zadanie
Współpraca z Domem Pomocy Społecznej ,,Pod brzozami”

Forma realizacji
Organizowanie okolicznościowych uroczystości dla pensjonariuszy DPS ,,Pod brzozami”.

Dokumentacja
Sprawozdania

Termin
Cały okres stażu.

5 Zadanie
Współpraca z Hospicjum w ramach programu Pola Nadziei

Forma realizacji
Udział w akcji sadzenia Pól nadziei, nawiązanie kontaktu z koordynatorem dzielnicowym, zainteresowanie dzieci sprawami ludzi chorych.

Dokumentacja
Sprawozdania

Termin
Rok szkolny 2011/2012

& 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Systematyczna obserwacja uczniów nad zdiagnozowaniem dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.

Forma realizacji
Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów poprzez ustalenie i stosowanie odpowiednich strategii, działań, metod pracy, oddziaływań wychowawczych.

Dokumentacja
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.
Opis i analiza dwóch przypadków.

Terminy
Cały okres stażu.


Opracowała Danuta Okszos

Warszawa, 14.09 2011 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.