X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22491
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu na nauczyciela dyplomowanego

Dorota Maria Piasecka
nauczyciel
Szkoły Podstawowej
w Goszczynie

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO
ZA OKRES STAŻU
OD 01.09.2009 DO 31.05.2012

nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Goszczyna 6.06.2012

WSTĘP

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Goszczynie z 28-letnim stażem pracy. Pracuję w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego złożyłam wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie stażu i z dniem 1.09.2009 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lata9 miesięcy. Plan rozwoju zawodowego opracowałam opierając się o założenia Planu Pracy Szkoły i Programu Wychowawczego Szkoły. Brałam także pod uwag ę specyfikę i potrzeby szkoły, oczekiwania rodziców, uczniów i nauczycieli. Starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia organizowanych na terenie naszej placówki oraz w kursach pozaszkolnych związanych z edukacją, radach szkoleniowych, wykorzystując zdobyta wiedze w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
priorytetem moich działań było podwyższenie jakości funkcjonowania mojej szkoły oraz własny rozwój zawodowy.
W okresie odbywania stażu realizowałam następujące zadania:
- podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy wykorzystując technikę komputerową,
- uczestniczyłam w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
- uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia służących podniesieniu moich kwalifikacji, a tym samym podniesieniu jakości funkcjonowania mojej szkoły,
- diagnozowałam potrzeby uczniów,
- upowszechniałam swój dorobek zawodowy
- współpracowałam ze środowiskiem lokalnym: Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminą Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Domaniowie, Komendą Powiatową Policji w Oławie

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które ujęłam w planie rozwoju zawodowego.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8ust. 1pkt. 1

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu metod pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA FORMA REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTACJI TERMINY
1.Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- tworzenie dokumentacji szkolnej
- projektowanie i wykonanie okolicznościowych zaproszeń
- korzystanie z Internetu
- korzystanie z programów multimedialnych
- korzystanie z portali edukacyjnych
- pobieranie ze stron internetowych wszelkich potrzebnych informacji do rejestracji w konkursach, projektach
- wysyłanie zgłoszeń poczta e-mail do udziału w konkursach oraz konferencjach
- pisanie i powielanie informacji dla rodziców i uczniów
- Różnorodne sprawozdania. Wzory testów, kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy,

Wzory zaproszeń.

Wysyłane sprawozdania w formie e-mail:
,,Bezpieczna droga do szkoły.’’
,,Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej III edycja.’’ ,, Stypendiada wczesnoszkolna.’’ ,,Akademia 3R.’’
,,Ratujemy i uczymy ratować.’’,,5 razy warzywo” Okres stażu

Pasowanie ucznia klasy I

Okres stażu
2.Stosowanie nowoczesnych metod pracy
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych

- utworzenie skrzynki e-mail do kontaktu z uczniami klas starszych celem sprawdzania zadań z technologii informacyjnej oraz przekazywania potrzebnych informacji dla uczniów klasy V i VI
Prezentacja multimedialna ,,Działalność Ekologiczna Szkoły Podstawowej w Goszczynie w roku szkolnym 2009/2010”- wysłana do Fundacji Partnerstwa dla Środowiska
Prezentacja multimedialna dla klasy III pt .,, W lesie”
Prezentacja multimedialna pt.,, Konstytucja 3-go Maja”

dorotapiasecka@op.pl
Okres stażu

II semestr 2010/2011

3.Doskonalenie własnego warsztatu pracy - Udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej na temat ,,Generowanie strony internetowej”

- ,,Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy nauczyciela”

- Założenie prywatnego kalendarza internetowego.

- Zbieranie pocztą e-mail danych od poszczególnych nauczycieli do wykonywania potrzebnych zestawień i sprawozdań. Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

Zestawienia i sprawozdania Lidera WDN II semestr r.sz.2009/2010

10.06.2011

Okres stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust.1 pkt.2

Realizacja zdań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1.Dokonywanie ewaluacji

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej w klasie I
- przeprowadzanie diagnoz semestralnych i końcowo rocznych w klasach I, II, III
- analiza diagnoz
- opracowanie wniosków
- wdrażanie wniosków
- brałam udział w pracach zespołu ewaluatorów i opracowałam ankietę dla nauczycieli, która miała na celu zbadanie jakie efekty dydaktyczne i wychowawcze przyniosły działania podjęte w ramach godzin wynikających z art.42 Karty Nauczyciela

- Opracowanie narzędzi i przeprowadzenie diagnozy w oddziale przedszkolnym
Protokoły Rady Pedagogicznej
Sprawozdania dla dyrektora

Potwierdzenie dyrektora.
Sprawozdania do dyrektora

Potwierdzenie dyrektora.
Sprawozdanie do dyrektora Okres stażu

II semestr 2009/2010

2009/2010
2011/2012

2.Praca z uczniem słabym - bezpłatna praca z uczniami po dłuższej absencji chorobowej, celem uzupełnienia braków/Aleksandra, Marlena, Kacper, Patryk/ Sprawozdanie dla dyrektora, dodatkowe zeszyty dzieci, informacja w dzienniczkach ucznia. Okres stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§8 ust.1 pkt.3

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1.Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu Aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
,,Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania w kontekście zmian w prawie oświatowym”

,,Ewaluacja w pracy nauczyciela”

,,Wpływ inteligencji emocjonalnej na sukces edukacyjny uczniów”

,,Kształcenie kompetencji kluczowych, a nowa podstawa programowa”

,,Praktyczne metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych –BIOFEEDBACK .”

,,Indywidualizacja wymagań edukacyjnych”

,,Czytanie podstawą sukcesu nauczania.”

,,Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu”

,,Zmiany w prawie oświatowym”

,,Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach”

,,Awans zawodowy nauczycieli”

,,Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, warsztat pracy nauczyciela , dokumentacja”
Potwierdzenia dyrektora. Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

Zaświadczenie

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenie.

2.12.2009

9.12.2009

II semestr 2009/2010

20.04.2010

16.11.2010

22.11.2010

11.01.2011

8.03.2011

30.03.2011

13.12.2011
2.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Wzięłam udział w kursach i warsztatach doskonalących:
1.Choreoterapia-warsztaty

2. Konferencja pt ,,Sztuka motywowania- aby dziecku chciało się chcieć.”

3. Konferencja pt. ,,Poznaj dobre pomysły na owocna edukację.”
4.Szkolenie ,,Rozwijanie potencjału twórczego dziecka”

5.Szkolenie,,Nauka mimo woli.”
6.Kurs doskonalący ,,Procedura ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego”

7.Kurs zorganizowane przez Fundację WOŚP ,,Ratujemy i uczymy ratować”

8.Szkolenie Fundacji EkoRozwoju FER w ramach ,,Akademia 3R”

9.Warsztaty ,,Z Energią ze Szkoły dla Ekorozwoju do Klubu Zielonych Flag”

10.Szkolenie ,, Nowe prawa i obowiązki nauczycieli w świetle wymagań prawa oświatowego. Jak odróżnić fakty od mitów”

11.Kongres dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat ,,Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów-indywidualizacja nauczania”

12.Szkolenie ekologiczne pod hasłem ,,Nie znikaj”

13.Szkolenie,,Wyrównywąć szanse edukacyjne z pasją. Czy to jeszcze możliwe? Fakty i mity praktyki szkolnej w świetle obowiązków i zadań nauczycieli.

14.,,Tworczo i z nowym programem, czyli jak nowocześnie organizować zajęcia techniczne uczniów”

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Certyfikat

Zaświadczenie

Certyfikat

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Delegacja

Zaświadczenie

Certyfikat

07.12.2009
24.02.2010
2.03.2010
8.03.2010
16.04.2010
27.04.2010

2010
19.10.2010
19.10.2010
10.03.2011
23.03.2011
6.04.211
5.12.2011
7.03.2012
3.Samodoskonalenie Pogłębianie wiedzy poprzez czytanie literatury fachowej. Sporządzenie bibliografii Okres stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§8ust.2 pkt.1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na stanowisku wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1.Współtworzenie dokumentów szkoły -Pracowałam w zespole Ewaluatorów
-Sprawowałam funkcję Lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2.Współudział w tworzeniu narzędzi do mierzenia jakości pracy szkoły Opracowanie ankiet dla rodziców:
-Samodzielność dziecka w oddziale przedszkolnym

Potwierdzenie dyrektora Okres stażu
3. Organizowanie konkursów szkolnych i klasowych Przygotowałam i przeprowadziłam konkursy szkolne:
-,,Moja droga do szkoły”- eliminacje do konkursu organizowanego przez ,,Gazetę Wrocławską’’

-,,Wiatr ,wypadek ,ogień woda – strażak zawsze rękę poda”- przygotowanie uczniów do udziału w XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego

-Konkurs klasowy ,,Najpiękniejszy zeszyt pierwszoklasisty ‘’

-Konkurs recytatorski ,,Poezja Marii Konopnickiej”- eliminacje do konkursu między szkolnego

-konkurs ,,Mój łąkowy
zielnik”

-Klasowy konkurs ,,Najpiękniejszy zeszyt drugoklasisty”

-konkurs na najładniejszą pracę o tematyce bożonarodzeniowej -eliminacje do Powiatowego Konkursu ,,Ozdoby Świąteczne”

- Klasowy konkurs na ,,Najpiękniejszy list”

- konkurs ,,Ortografia trudna ale nie nudna”- eliminacje do konkursu gminnego

-Klasowy konkurs ,,Najpiękniejszy zeszyt trzecioklasisty”
Sprawozdania.
Zapis w kronice szkoły.

Zapis w kronice szkoły

Sprawozdania.

Sprawozdanie

Albumy uczniów

Sprawozdania.

Podziękowanie. Dyplom.

Wpis w dzienniku. Prace uczniów

Wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych

Sprawozdania

I semestr 2009/2010

II semestr 2009/2010

Cały rok szkolny 2009/2010

10.05.2010

Cały rok szkolny
2010/2011
Grudzień 2011

12.06.2011

29.11.2011

19.03.2012

Cały rok szkolny 2011/2012
4.Zorganizowanie konkursu gminnego Zorganizowałam Miedzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej ,,Szanuj Ziemię” Kronika szkolna 2011/2012
5.Psycho-edukacyjne zajęcia dla rodziców. 1.Prowadziłam otwarte zajęcia dla rodziców.

2.Zorganizowałam zebrania szkoleniowe dla rodziców:
,,Jak pomóc dziecku w nowej sytuacji życiowej pójście do szkoły”
,,Jak pomóc w odrabianiu prac domowych?’’

3.Przeprowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami niektórych uczniów.
Potwierdzenie dyrektora.
Lista obecności rodziców.

Protokoły z zebrań z rodzicami.

Zapisy rozmów w dzienniku lekcyjnym. 23.02.2010

Okres stażu

Okres stażu
6.Przygotowywanie pomocy dydaktycznych Przygotowywałam i foliowałam różne pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć szkolnych i poza szkolnych, do dekoracji klasy i korytarza szkolnego oraz potrzebne do organizacji uroczystości i konkursów. Wykonane prace Okres stażu
7.Przygotowanie uczniów do różnych konkursów. Przygotowywałam uczniów do różnych konkursów:
,,Stypendiada wczesnoszkolna”
,,Gminny konkurs recytatorski poezji dziecięcej”
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Wiatr, wypadek, ogień, woda- strażak zawsze rękę poda”
,,Ogólnopolski konkurs Zagadki i łamigłówki ortograficzne.”
Powiatowy konkurs ,,Ozdoby świąteczne”
Gminny konkurs ortograficzny ,,Zostań mistrzem ortografii”
Ogólnopolski konkurs ,,Zuch” organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej
Gminny konkurs Ekologiczny ,,Szanuj Ziemię” Sprawozdanie
Podziękowanie
Dyplomy Okres stażu
8.Wspólpraca z Samorządem Uczniowskim Zorganizowałam w oparciu o zbiory własne na korytarzu szkolnym ,,Kącik ciekawej książki’ ’dla uczniów naszej szkoły Potwierdzenie dyrektora. Potwierdzenie opiekuna SU rok szkolny 2010/2011

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
§8 ust.2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1.Wykorzystanie komputera w pracy pedagogicznej W swojej pracy bardzo często korzystałam z technologii komputerowych.
Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
Opracowuję testy, sporządzam dokumentację, Przygotowuję zaproszenia, dyplomy na uroczystości klasowe, szkolne. W kontaktach z uczniami są to: materiały pisane na komputerze i drukowane /zagadnienia z wiedzy ogólnej, karty pracy ucznia, tabele do ćwiczeń, diagnozy, testy konkursowe, scenariusze/
Prowadziłam konwersacje z uczniami przez portal internetowy NASZA KLASA w czasie absencji chorobowej ucznia lub wychowawcy.

W kontaktach z rodzicami: karty śródroczne oceny opisowej, różnorodne zawiadomienia , zaproszenia. Wykorzystywałam pocztę e-mail do kontaktu z rodzicami.

Pisałam komputerowo wpisy do arkuszy szkolnych.

W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam kółko komputerowe dla klasy II i III
Oraz zajęcia komputerowe w klasie I

W roku szkolnym 2010/2011 prowadziłam:
- kółko komputerowe dla klasy I-III

-zajęcia komputerowe w klasie II

- Lekcje z informatyki w klasie V i VI w zastępstwie za chorą koleżankę

- Kółko informatyczne w Klasie IV i VI

- Lekcje informatyki w klasie V i VI

Korzystam w pracy z programu
Microsoft Word oraz innych programów pakietu Office. Wykorzystuję program Power Point do przygotowywania prezentacji Wzory kart pracy, scenariusze, tabele, zaproszenia.

Zapisy na portalu

Dzienniczki ucznia

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Zapis w dzienniku lekcyjnym.

Potwierdzenie dyrektora.

Zapis w dzienniku.

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

2009/2010

2010/2011

styczeń-maj 2011

marzec- kwiecień 2012

Okres stażu

2.Korzystanie z zasobów sieci internetowej Korzystałam z Internetu i ze stron internetowych zawierających informacje na temat awansu zawodowego.
www.mem.gov.pl , www.codn.edu.pl ,
www.chat.pl
Często wykorzystywałam Internet do pogłębiania swojej wiedzy, korzystając z informacji zawartych na stronach dla nauczycieli:
www.edu.pl ,
www.sukurs.edu.pl, http://scholaris.ydp.com.pl/coms/,
http://edusek.interklasa.pl/,
www.literka.pl,
http:// biblioteka.oeiizk.waw.pl / www.kidprotekt.pl

Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej zazwyczaj korzystałam z uczniami z następujących stron:
www.dyktanda.net ,
www.matematyka dla dzieci.pl , www.dyktanda.pl ,
www. matzoo.pl
http:/dzieciaki.wp.pl
www.zyraffa.pl
Potwierdzenie dyrektora
Okres stażu
3.Posługiwanie się dostępnymi środkami komunikacji pośredniej Obsługiwałam telefon komórkowy, komunikowałam się poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą SMS, MMS. Założyłam komunikator internetowy. Ponadto w kontaktach z rodzicami, stażystami i współpracownikami udostępniłam swój nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie dyrektora
Okres stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
§8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1.Pełnienie funkcji lidera WDN Zbierałam potrzebne informacje i opracowywałam plan WDN n Kopie planów Okres stażu
2.Prowadzenie form wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej na temat: Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej

Okres stażu
3.Współpraca z zespołami nauczycielskimi Brałam aktywny udział w pracy zespołu wychowawczego.
Zespołu ewaluatorów.
Współkoordynator szkolnego programu wspierania uczniów

Protokoły z posiedzeń zespołu.
Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zgłoszenie szkoły do projektu.
Okres stażu
4.Prowadzenie zajęć otwartych . Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców i zainteresowanych nauczycieli. Zapis w dzienniku. 23.02.2009
15.09.2010
20.10.2010
08.11.2010
29.04.2010
13.05.2011
2.12.2010
5.Wymiana z innymi nauczycielami. Zawsze byłam otwarta na współprace z młodymi nauczycielami dzieliłam się z nimi moimi doświadczeniami, odpowiadałam na stawiane pytania, pomagałam w rozwiązywaniu problemów.
Wymieniałam się z koleżankami zdobytym doświadczeniem, pomysłami na pomoce dydaktyczne, scenariuszami zajęć, uroczystości szkolnych, programami kółek. Potwierdzenie dyrektora, nauczycieli Okres stażu
6.Promocja własnych osiągnięć i dzielenie się swoją wiedzą i środkami dydaktycznymi. Udostępniałam własne materiały do zbioru bibliotecznego w celu wykorzystania przez innych nauczycieli .Opracowałam kartotekę artykułów z ,,Biblioteka w szkole”, Kalendarium imprez szkolnych i zajęć dodatkowych. Bibliografię. Zebrałam i opracowałam ,,Ortograficzne zmagania w edukacji wczesnoszkolnej”
Pożyczałam zainteresowanym nauczycielom pozycje z biblioteki i płytoteki własnej.
Udostępniałam również własnoręcznie przygotowane pomoce dydaktyczne.
Potwierdzenie bibliotekarza, nauczycieli.

Albumy, plansze, foliogramy Okres stażu
7.Pełnienie funkcji opiekuna stażu Prowadziłam zajęcia otwarte dla stażysty , obserwowałam prowadzone przez niego zajęcia. Pomagałam w prowadzeniu dokumentacji. Wymieniałyśmy poglądy , uwagi, spostrzeżenia na temat obserwowanych zajęć . Wykonałam sprawozdanie opiekuna stażu oraz przedstawiłam propozycję oceny. Potwierdzenia dyrektora.
Księga Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej
Rok szkolny 2009/2010
29.04.2010
13.05.2010

2010/2011
15.09.2010
20.10.2010
08.11.2010
29.04.2010
13.05.2011
2.12.2010

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
§8.ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1.Realizacja zadań opiekuńczo -wychowawczych Zorganizowałam wiele okolicznościowych imprez szkolnych i klasowych:

-Ślubowanie uczniów klasy I
-Zabawa Andrzejkowa

-Mikołajki

- Spotkanie jasełkowe- wspólne kolędowanie

-Klasowa Wigilia

-Bal karnawałowy
-Uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka

-Spotkanie Seniorów
-Przywitanie Wiosny
-Klasowy Dzień Książki, Moja ulubiona książka”

-Dzień Matki

-Dzień Dziecka w stadninie koni

-Tłusty czwartek- pączkowe święto

- Chodzenie z turoniem po kolędzie.
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze imprez szkolnych, kronika szkoły, zapisy w dzienniku lekcyjnym, sprawozdania.

Zapis w dzienniku i kronice szkolnej

Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku.

Zapis w dzienniku i kronice szkolnej.

Zapis w kronice szkoły, zapis w dzienniku, sprawozdanie do dyrektora

Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku, kronice szkoły

Sprawozdanie, karta wycieczki

Zapis w dzienniku.

Potwierdzenie dyrektora Okres stażu

25.11.2010

6.12.2009,
6.12.2010,
6.12.2011

22.12.2010


22.12.2011

2.03.2011
16.02.2012


20.01.2011


8.03.2010

21.03.2011
21.03.2012


20.04.2012


26.05.2011
24.05.2012
1.06. 2011

3.03.2011
16.02.2012

5.01.2012
2.Organizowanie wycieczek i wyjazdów do kina, teatru Zorganizowałam kilka wyjazdów dla uczniów klas I –III oraz oddziału przedszkolnego :

-Rosyjska Rewia na lodzie ,,Calineczka” – Wrocław

- ,,Lekcja w kinie”- Kto tak pięknie gra? O muzyce i piosence w filmie- Kino Arkady Wrocław.
-Seans filmowy ,,Gwiazda Kopernika”

-Wyjazd do ,,Bobolandii ”- w ramach zajęć przygotowanych w czasie ferii zimowych.

-Wyjazd do Strzelina na :Baśń muzyczną ,,W tajemniczej krainie krasnali”

-Dzień Dziecka w stadninie koni w Oławie

-Teatr lalek we Wrocławiu ,,W krainie Muminków”

Sprawowałam nadzór pedagogiczny w czasie następujących wyjazdów :

- Wycieczka Ząbkowice Śląskie-Złoty Stok- Cieszyce

- W czasie spektaklu teatralnego: ,,O lisku Kiteczce co skarżył troszeczkę”,
,,Baśń Wielkanocna”, ,,Ryś Ryszard i zdrowie”, , ,Aniołek Gwiazdy Wigilijnej”, ,,O Rysiu ,Który dzieci ratował”, ,,Koty”
-Wycieczka do Parku Jurajskiego W Krasiejowie

-Gminny konkurs Ortograficzny w Domaniowie
Sprawozdania z wycieczek.
Zapisy w dzienniku.

Sprawozdanie ,karta wycieczki.

Karta wycieczki.
Sprawozdanie.

Sprawozdanie ,karta wycieczki.

Sprawozdanie ,karta wycieczki.


Sprawozdanie ,karta wycieczki.

Karta wycieczki

Karta wycieczki

Zapis w dzienniku

2.12.2009

4.11.2010

14.02.2011

15.03.2011

1.06.2011

19.10.2011

1.06.2010

3.11.2010
19.04.2011
17.11.2011
9.12.2011
13.01.2012

31.05.2012

18.042012
3.Organizacja przedstawień Zorganizowałam przedstawienie teatralne z uczniami klasy I zatytułowane ,,Wiewióreczka” dla uczniów klas II i III i oddziału przedszkolnego.

Przygotowałam z uczniami klasy III inscenizację ,,Pomniki Warszawy” dla oddziału przedszkolnego oraz klasy I , II Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku 2009/2010

2011/2012
4.Opracowanie i wdrażanie programów Opracowałam i wdrożyłam program Kółka Muzycznego realizowanego w ramach unijnego PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY w projekcie ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w podstawowych” klasach I-III szkół
Byłam też współkoordynatorem tego projektu .

Wdrożyłam na zajęciach komputerowych w klasach II-III Program Profilaktyki Szkolnej
,,Żyj zdrowo i bezpiecznie korzystaj z komputera”

Wdrożyłam Ogólnopolski program edukacyjny dla klas I-III szkól podstawowych,,5 porcji warzyw, owoców lub soku”

Wdrażałam program ,,Ratujemy i uczymy ratować”

Wdrożyłam elementy Ogólnopolski ego projektu ,,Nie znikaj” wśród uczniów klasy II i III

Zapoznałam uczniów celami programu ,,Owoce w szkole”
Wdrożyłam ,,Program edukacyjny w zakresie higieny jamy ustnej dla uczniów klasy III szkół podstawowych ,,Doktor Ząbek i legenda Zębolandii”

Uczestniczyłam z uczniami w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Umiejętności organizowanej przez WSiP

Potwierdzenie dyrektora.
Dokumentacja .
Dziennik zajęć.
Program. Ewaluacja.

Potwierdzenie dyrektora. Zapis w dokumentacji.

Zapis w dzienniku.

Zapis w dzienniku.
Sprawozdanie.

Zapisy w dziennikach.
Sprawozdania.

Zapis w dzienniku.

Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku.

Potwierdzenie dyrektora. Sprawozdanie
Zapis w dzienniku 04.2011-30.06.2011

14.10.2010-30.06.2012

I semestr 2009/2010

2010/2011

2010/2011
2011/2012

4.04.2011-20.05.2011


13.10.2011

2011/2012
28.10.2011
2.11.2011Okres stażu
29.03.2012

5.Opracowywanie i wdrażanie planów zajęć poza lekcyjnych Opracowałam i realizowałam następujące plany zajęć:
- Zajęcia redakcyjne dla klasy III
-Zajęć kółka muzycznego dla klas I-III.
-Zajęć kółka komputerowego dla klas I- III Potwierdzenie dyrektora

Zapis w dzienniku.
Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku

2009/2010
2010/2011

2010/2011


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
§8 ust.2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Gminne Dożynki 2011 Współorganizowałam występ uczniów naszej szkoły zatytułowany ,,Plon niesiemy plon”. Wykonałam również potrzebne rekwizyty i dekoracje. Potwierdzenie dyrektora.
Podziękowania.
Sprawozdanie 11.09.2011
Współpraca z Zakładem Gospodarowania Odpadami Sp. zoo Gać
Działania ekologiczne Zorganizowałam na terenie szkoły konkurs: ,,Zbieraj baterie, chroń Ziemię, chroń siebie”. W ramach tego konkursu uczniowie zebrali 73 kg baterii, co dało 103 punkty. Za , które zamówiono następujące pomoce dydaktyczne: dwa globusy, zestaw gier logicznych, piłkę nożną, linijkę z przybornika, kolorowankę. Potwierdzenie dyrektora.
Sprawozdanie. 2011/2012
Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego Zaplanowałam konkurs, opracowałam test i znalazłam sponsora nagród. Sprawozdanie. Potwierdzenie dyrektora. Rok szkolny 2011/2012
Organizacja zajęć wyrównawczych Prowadziłam nieodpłatne zajęcia wyrównawcze w miesiącach X.XI.XII ,III, IV, V z Kacprem, Marleną, Patrykiem, Aleksandrą

Potwierdzenie dyrektora.
Sprawozdanie.
Zapis w dzienniku. 2009/2010
Współpraca z WOŚP Przeprowadzanie zajęć w oddziale przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasie V i VI zajęć w ramach programu ,,Ratujemy i uczymy ratować” Sprawozdanie do WOŚP
Zapis w dzienniku. 2010/2011
2011/2012
4.01.2012
11.01.2012
Prowadzenie zajęć z WDŻ w klasie V i VI Zapis w dzienniku. 2010/2011
2011/2012
Współpraca z rodzicami Przeprowadziłam analizę sytuacji rodzinnej wychowanków. Prowadziłam zebrania z rodzicami. Odbyłam wiele rozmów indywidualnych. Ankiety.
Sprawozdania. Wpisy w dzienniku.
Teczka wychowawcy. Okres stażu

6.10.2010
3.11.2010

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
§8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Przeprowadzanie różnych akcji charytatywnych Zorganizowałam następującą akcję charytatywną:
Współpraca z fundacją ,,Iskierka” zbieranie nakrętek na rzecz Weroniki Kułacz
Potwierdzenie dyrektora 2011/2012
Współpraca z pedagogiem szkolnym Przeprowadziłam wiele rozmów na temat problemów uczniów z mojej i innych klas. Wymieniałam potrzebne informacje. Sprawozdania pedagoga. Okres stażu
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Domaniowie Współorganizowałam występ uczniów naszej szkoły na Gminne Dożynki 2011 zatytułowany ,,Plon niesiemy plon”. Wykonałam również potrzebne rekwizyty i dekoracje.
Wykonywałam z uczniami prace plastyczne na coroczny Kiermasz wielkanocny .
Brałam udział z uczniami w corocznym konkursie o tematyce bożonarodzeniowej. Potwierdzenie dyrektora.
Podziękowania.
Sprawozdanie 11.09.2011
Współpraca z Gminną Komisją do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przygotowałam dekoracje i
rekwizyty do przedstawienia: ,,Co jest najważniejsze na świecie”
Potwierdzenie dyrektora.
Sprawozdanie. 2010/2011
2011/2012
Współpraca z Stacją Epidemiologiczną w Oławie Akcja ,,Rzuć palenie razem z nami” Potwierdzenie dyrektora.
Sprawozdanie . 2009/2010
Komendą Powiatową w Oławie Współpracowałam z Zespołem do Spraw Nieletnich.
Przeprowadziłam następujące pogadanki:
-Bezpieczna droga do szkoły

-Jak postąpić w przypadku ataku psa?

-Bezpieczne świętowanie. Petardy nie dla dzieci!
-Jak milo i bezpiecznie spędzić święta.
-Przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas ferii.
- Przemocy w szkole NIE!!!- zajęcia w klasie Vi w ramach WDŻ

- Śmigus -dyngus- zachowuj się kulturalnie i bezpiecznie.
-Jak postąpić w przypadku ataku psa?

-Bezpieczne wakacje

Zapis w dzienniku.


Zapis w dzienniku


Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku

Zapis w dzienniku

1.09.2009
1.09.2010
1.09.2011
13.12.2011


22.12.2010

22.12.2011

13.01.2012

4.04.2012

06.2009
22.06.2011
Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczną w Oławie -Kierowanie uczniów na spotkanie ze specjalistami
- udział w corocznych konkursach organizowanych przez PPP w Oławie Opinie uczniów

Podziękowania Okres stażu

04.01.2011
Firmą
Meblo - Drew
w Polwicy Zorganizowałam wyjazd do Zakładu Stolarskiego. W ramach ,którego uczniowie klas IV i V mieli możliwość zapoznać się z :
Budowa drewna, poznali produkty otrzymane z przetartego pnia, prześledzili proces technologiczny od drewna do gotowego produktu, zapoznali się z zaletami drewna, poznali nazwy narzędzi i maszyn stolarskich. Potwierdzenie dyrektora.
Karta wycieczki Sprawozdanie. 14.03.2012

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
§8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych ich opis i analiza. Opracowałam opis i analizę dwóch przypadków , rozpoznanie rozwiązanie problemu.
Wprowadziłam propozycje rozwiązań i i wdrożyłam oddziaływania oraz zastosowałam środki zaradcze. Obserwacja zespołu klasowego. Opis przypadku jego analiza. Okres stażu

Powyższe działania podnosiły jakość pracy szkoły i przynosiły następujące efekty:
- Podniesienie poziomu umiejętności dzieci
- Zacieśnienie współpracy szkoły i środowiska lokalnego
- Podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych
- Poszerzenie oferty edukacyjno- wychowawczej

PODSUMOWANIE

Kończąc swoje sprawozdanie pragnę stwierdzić , że zadania , które umieściłam w planie awansu zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane w trakcie odbywania mojego stażu. Do ich realizacji w dużym stopniu przyczyniło się uzyskanie wsparcia ze strony Dyrektora i współpracowników. Myślę, że owocnie udało mi się przepracować ten czas i mam nadzieję, że moje działania podjęte w celu podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły przyniosły i nadal przynosić będą pożądane efekty. Starałam się pracować systematycznie, być otwartą dla uczniów, tak organizować proces kształcenia, by rozwijać, by rozwijać zainteresowania , inicjatywę, oraz samodzielne myślenie moich wychowanków. Starałam się pracować metodami aktywizującymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy, jakie posiada szkoła oraz tych wykonanych przeze mnie. W swojej pracy wykorzystywałam metody, formy i techniki pracy, które umożliwiały wszechstronny rozwój ucznia. W czasie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia przede mną reforma edukacji. Pracowałam w oparciu o nową podstawę programową wdrażaną w edukacji wczesnoszkolnej. Zawsze byłam i jestem otwarta na nowości dydaktyczne i metodyczne. Poszerzyłam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Dzieliłam się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Podejmowałam i realizowałam zadania wykraczające poza obowiązki służbowe.
Zakończenie stażu nie oznacza jednak końca. Nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, by stawać się coraz lepszym nauczycielem – przewodnikiem po trudnych ścieżkach wiedzy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.