X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22583
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty
w roku szkolnym 2008/2009

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Justyna Rubinkowska
Okres odbywania stażu: 01.09.2008r – 31.05.2009r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ...

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2008r. w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Płocku na stanowisku nauczyciela świetlicy szkolnej. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy starałam się realizować zadania postawione przeze mnie w planie rozwoju zawodowego oraz zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego wskazane w Rozporządzeniu MEN z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ostatnia zmiana 14.11. 2007r.). Dokumentację i opis przeprowadzonych działań kompletowałam według poszczególnych sfer działalności wskazanych w planie rozwoju zawodowego.

Sfera organizacyjna rozwoju zawodowego

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ostatnia zmiana 14.11. 2007r.),
b) Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.12.1991r. z późniejszymi zmianami,
c) Karta nauczyciela z dnia 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami.
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. mgr Katarzyną Kajkowską - Pudlarz (zał.1 – pismo Dyrektora placówki o rozpoczęciu stażu i wyznaczeniu opiekuna). Przy pomocy opiekuna opracowany został kontrakt dotyczący współdziałania w okresie trwania stażu (zał.2).
3. Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania szkoły. Dokonałam analizy prawa oświatowego, poznałam rodzaje i sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole. Realizację tych zadań potwierdzają poświadczenia opiekuna stażu (zał. 3,4).
4. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
5. W trakcie odbywania stażu dbałam o wykonywanie swojej pracy zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz przepisami przeciwpożarowymi w miejscu pracy i na stanowisku pracy.
6. Opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
7. W sposób systematyczny i konsekwentny dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, dokumentacji z obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli itp.

Sfera dydaktyczna rozwoju zawodowego

1. Jako obserwator uczestniczyłam w dziewięciu lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu, pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącymi, zwracałam szczególną uwagę na elementy lekcji i metody przydatne w prowadzeniu zajęć świetlicowych. Sporządzałam arkusze lekcji obserwowanych (zał.5).
2. W trakcie trwania stażu przeprowadziłam dziewięć zajęć świetlicowych w obecności opiekuna stażu, przygotowując wcześniej szczegółowe konspekty do tych lekcji (zał. 6). Przez opiekuna zostały sporządzone arkusze hospitacji zajęć świetlicowych (zał.7).
3. Każde z tego typu zajęć wzbogacone były konsultacjami z opiekunem stażu, polegającymi na ich omówieniu, wymianie uwag i wskazówek, co do formy i przebiegu zajęć, jak i stopnia realizacji wyznaczonych celów (zał. 8 – harmonogram spotkań z opiekunem stażu).
3. Aktywnie brałam udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
a) Prawa dziecka i ucznia w szkole (zał. 9),
b) Dzieci z rodzin alkoholowych (zał.10).
Skorzystałam także z oferty szkoleń Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku:
a) Działania profilaktyczno – wychowawcze w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży (zał.11 ).
b) Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli rozpoczynających pracę (zał.12 )
c) Świetlica miejscem wychowania dzieci i młodzieży (zał.13)
Uważam te formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
4. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w jej posiedzeniach (zał. 14).
5. Oprócz praktycznych umiejętności zdobywanych na drodze doświadczeń starałam się zgłębiać teorię. Poszerzałam swoją wiedzę studiując lektury z zakresu psychologii i pedagogiki (zał. 15 – dziennik lektur).
6. Poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych rozwijałam zainteresowania uczniów, wspomagałam ich wszechstronny rozwój oraz aktywność twórczą, zapewniałam pełną opiekę. W świetlicy szkolnej zorganizowałam i przeprowadziłam następujące działania i czynności:
a) razem z p. Agnieszką ... przystosowałam salę przeznaczoną na świetlicę szkolną do właściwego jej wykorzystania. Zakupione zostały nowe stoliki, świetlica została wyposażona w sprzęt audiowizualny, komputer z podłączeniem do internetu, drukarkę, tablice korkowe,
b) zgodnie z zapotrzebowaniem zakupywałam materiały plastyczne,
c) dbałam o bezpieczeństwo oraz dyscyplinę uczniów podczas ich pobytu w świetlicy,
d) zapoznałam uczniów z regulaminem i zasadami zachowania się w świetlicy, opracowałam i wdrożyłam zasady dyskusji i pracy w zespole,
e) pod moją opieką uczniowie mieli możliwość przygotowania się do zajęć, miejsce na odrabianie prac domowych, możliwość wypicia ciepłej herbaty,
f) dbałam o estetyczny wygląd świetlicy, przygotowywałam jej dekorację oraz na bieżąco tworzyłam gazetki okolicznościowe:
- Prawa człowieka
- Dzień Papieża Jana Pawła II
- Światowy Dzień AIDS
- Dzień św. Walentego
- Światowy Dzień Poezji
- Światowy Dzień Ziemi
- Dzień bez papierosa
- Dzień przyjaciela
g) w ramach zajęć dydaktycznych oraz w trakcie rozmów indywidualnych zapoznałam uczniów z zasadami kultury osobistej, sposobami radzenia sobie z problemami i stresem, pojęciem przyjaźni, empatii, komunikacji, szacunku i tolerancji,
h) w codziennych zajęciach uwzględniłam takie, które kształtowały rozwój umysłowy m.in.: układanie i rozwiązywanie rebusów, zagadek, kalambury, gry planszowe logiczne i strategiczne oraz różne gry i zabawy edukacyjno – dydaktyczne,
i) na zajęciach świetlicowych na podstawie kronik zapoznawałam klasy pierwsze z tradycją i historią szkoły,
j) w myśl założeń wychowawczych przeprowadziłam zajęcia interpersonalne, integracyjne, dydaktyczne, plastyczne, uczniowie mieli możliwość skorzystania z internetu, słuchania programów radiowych i muzyki, dostęp do aktualnej prasy. W ramach zajęć świetlicowych oglądali filmy z serii „Zabójcze żywioły”: „Supertornado”, „Supertajfun”, „Wielki mróz”, „Wielka powódź”, „Wielki pożar”, „Burza słoneczna”,
k) w ramach zajęć plastycznych uczniowie pod moim kierunkiem przygotowali techniką dowolną:
- plakaty w ramach obchodów Światowego Dnia Oszczędzania,
- plakaty promujące akcję „Góra grosza”,
- plakaty w ramach obchodów Tygodnia Kultury Zdrowotnej.
Plakaty zostały wywieszone w formie wystawy na holu głównym szkoły.
Poza tym uczniowie poznali techniki wykonywania kartek okazyjnych (bożonarodzeniowych, walentynkowych, wielkanocnych, kartek na Dzień Matki), ozdób świątecznych ze słomy, pomarańczy i z orzecha włoskiego, modelowania form z masy solnej i papierowej, techniki wykonywania kwiatów ze wstążek. Uczniowie w ramach zajęć plastycznych nauczyli się dobierać kolory i materiały plastyczne, kształtowali umiejętności manualne.
l) uczniowie w świetlicy szkolnej wykonali także plakaty informacyjne dotyczące akcji organizowanej przez p. Elżbietę Władyniak i p. Agatę Figurską „Wakacyjna Giełda Pracy”,
ł) zorganizowałam akcję „Walentynki w naszej szkole”: uczniowie przygotowali plakat pod hasłem: „Szkoła w liczbach”, zorganizowana została poczta walentynkowa i rozdanie walentynek,
m) włączyłam się w akcję organizowaną w szkole pod hasłem: „Tydzień Praw Człowieka” – pomagałam w doborze materiałów plastycznych, w wykonaniu niektórych plakatów, zbierałam je od uczniów i wywiesiłam w formie wystawy na holu głównym szkoły,
n) pomagałam przy wykonaniu scenografii do przedstawień szkolnego koła teatralnego,
o) razem z p. dokonałam oprawy plastycznej na festiwal twórczości „Kramowisko 2009” – przygotowanie scenografii, wykonanie logo szkoły, fotoreportaż,
p) brałam udział w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego dla maturzystów – wspólnie z klasami trzecimi opracowałam graficznie i przygotowałam listy pożegnalne.
8. Wspólnie ze Szkolną Radą Uczniowską organizowałam uroczystości, imprezy, brałam udział w ważnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły:
a) byłam współorganizatorką szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – uczniowie pod moim okiem przygotowali życzenia i wykonali wiązankę z jesiennych liści dla dyrekcji szkoły oraz przygotowali plakat z życzeniami do pokoju nauczycielskiego,
b) zorganizowałam i przeprowadziłam w świetlicy szkolnej wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2008/2009 i 2009/2010,
e) zorganizowałam w świetlicy szkolnej Dzień Wróżb Andrzejkowych,
f) wzięłam udział w akcji „Góra Grosza 2008” – uczniowie na terenie szkoły zbierali pieniądze na rzecz dzieci wychowujących się poza własną rodziną,
g) z uczniami ze SzRU wykonałam dekorację bożonarodzeniową i wielkanocną na korytarz szkolny, do pokoju nauczycielskiego oraz stroiki do sekretariatów szkolnych,
h) wspólnie ze szkolnym kołem PCK zorganizowałam akcję pod hasłem: „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”: uczniowie przynosili do świetlicy fanty, pod moim kierunkiem wykonali i pomalowali aniołki i mikołaje z masy solnej, odbyła się loteria fantowa. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na paczki świąteczne (zabawki i słodycze) dla dzieci z Noclegowni dla Kobiet,
i) zorganizowałam sprzedaż kartek walentynkowych – pozyskane fundusze zostały przeznaczone na cele SzRU,
j) uczniowie wykonali plakat z życzeniami z okazji Dnia Kobiet na hol główny szkoły.
9. Przy pomocy p....prowadziłam stronę Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.
10. Uczestniczyłam w pracach Komisji Egzaminacyjnej na egzaminach maturalnych (zał. 16).
11. Oddelegowana uczestniczyłam w pracach Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie gimnazjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Płocku.
12. Prowadziłam kronikę szkolną, dzięki czemu na bieżąco śledziłam ważne wydarzenia w życiu szkoły, osiągnięcia uczniów i nauczycieli.

Sfera opiekuńczo – wychowawcza rozwoju zawodowego

1. Zapoznałam się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
2. Razem z p. ...opracowałam plan opiekuńczo – wychowawczy świetlicy szkolnej (zał. 17).
3. Brałam udział w pracach Komisji Stypendialnej (zał.18 – zaświadczenie przewodniczącego Komisji Stypendialnej).
4. Brałam udział w zebraniach Zespołu Wychowawczego (zał. 19).
5. Jako obserwator uczestniczyłam w spotkaniu Zespołu Psychologów i Pedagogów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych (zał. 20).
6. Współpracowałam ze szkolnym kołem PCK (zał. 21)
7. Współpracowałam ze szkolnym kołem teatralnym (zał. 22)
8. Współpracowałam z pielęgniarką szkolną – pomagałam w opiece nad grupami młodzieży objętymi realizacją zajęć o tematyce prozdrowotnej i profilaktycznej, realizowanych przez pielęgniarkę w świetlicy szkolnej (zał. 23).
9. Byłam opiekunem uczniów podczas akcji „Sprzątanie świata”.
10. Byłam opiekunem przedstawicieli Szkolnej Rady Uczniowskiej w miejskich obchodach Dnia Niepodległości w dniu 11 listopada 2008r.,
11. Jako nauczyciel świetlicy starałam się w możliwie dogłębny sposób poznać uczniów, ich problemy, potrzeby, zainteresowania poprzez obserwację i rozmowy. Poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku wychowanków i nawiązałam z nimi dobre kontakty (zał. 24 – charakterystyka grupy świetlicowej).
12. W świetlicy miała miejsce realizacja II części programu profilaktycznego „ Twoje życie, twój wybór” realizowana przez terapeutów uzależnień: p. Małgorzatę Wyszyńską i p. Michała Białek gdzie sprawowałam opiekę nad młodzieżą uczestniczącą w programie.
13. W świetlicy miała miejsce realizacja spotkań o tematyce profilaktycznej pod tytułem „Handel ludźmi we współczesnym świecie” z udziałem pani metodyk Grażyny Rybickiej w trakcie, których sprawowałam opiekę.
14. Nawiązałam współpracę z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Wspólne rozmowy, zalecenia i sugestie na temat uczniów oraz ich problemów znacznie wzbogaciły moje działania dydaktyczno – wychowawcze (zał. 25).
15. Na rozwój zawodowy niewątpliwie wpłynęło powierzenie mi opieki nad Samorządem Uczniowskim. Opiekę tą sprawowałam razem z p.... Opracowany został plan działalności Szkolnej Rady Uczniowskiej na rok szkolny 2008/2009 (zał. 26).
Sfera osobista rozwoju zawodowego

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Bieżący rok szkolny był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności zdobytych podczas studiów i poszerzonych przez indywidualne dokształcanie; był jednocześnie wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowane działania pozwoliły mi na wypracowanie ufności, pozytywnych opinii i uśmiechu uczniów, pogłębienia relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia się, starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego nauczyciela. Pomogły mi w tym szkolenia wewnątrzszkolne, pozaszkolne, systematyczne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach Zespołu Wychowawczego. Rozwijałam swoje umiejętności interpersonalne współpracując z innymi nauczycielami, dzieląc się z nimi doświadczeniami. Dbałam o dobry kontakt ze wszystkimi pracownikami szkoły.
Ważnym elementem mojej pracy stała się obserwacja uczniów i rozmowy z nimi. Poprzez stały kontakt ze środowiskiem uczniów zauważyłam, że do każdego ucznia należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać psychikę i motywy postępowania uczniów uczęszczających na świetlicę, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, a w razie potrzeby wpływać na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, wychowanie młodzieży, wzbogacanie własnego warsztatu pracy. Moim założeniem w pracy nauczyciela jest wzbudzanie u uczniów sympatii do własnej osoby, do miejsca, jakim jest świetlica oraz do zajęć świetlicowych, zwłaszcza plastycznych i integracyjnych. Poprzez aktywną pracę, dobre relacje z uczniami myślę, że to założenie udało mi się zrealizować. Moją dobrą strona jest też umiejętne prowadzenie dokumentacji, dbałam o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej, prowadziłam rzetelną dokumentację Samorządu Uczniowskiego.
Słaba stroną mojej pracy zawodowej jest jeszcze niedostateczna konsekwencja. Wiem, że najlepsze efekty wychowawcze, jak i dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie reguł i zasad, przy jednoczesnym utrzymywaniu dyscypliny i porządku, i w przyszłości zwrócę na to szczególną uwagę.
Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Chciałabym, aby moje zajęcia w świetlicy szkolnej oraz wszelkie podejmowane działania na rzecz uczniów i szkoły stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.