X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22445
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane osobowe
Imię i nazwisko:
Miejsce zatrudnienia:
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy.

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE ODBYWANIA STAŻU WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
ZADANIA GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI W UJĘCIU TABELARYCZNYM W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA

8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju, uwzględniającego specyfikę i typ szkoły
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Analiza zmian w przepisach prawa oświatowego (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS).
• Analiza dokumentów pracy szkoły: planu rozwoju, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, statutu, szkolnego programu wychowawczego, planu wychowawczo – dydaktycznego na dany rok.
DOWODY
•Założenie teczki „awans zawodowy”
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Teczka „awans zawodowy”

2.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności.
•Kursy doskonalące związane z kształceniem przedmiotowym.
•Kursy związane z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo - wychowawczych
•Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
•Samodzielne zgłębianie.
•Pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i informatyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych.

DOWODY
Notatki z udziału w szkoleniach
Wykaz przeczytanej literatury i opis jej wpływu na efekty pracy

3. Poszerzenie wiedzy uczniów.
•Organizowanie wyjazdów szkolnych w ramach lekcji historii
•Organizacja wewnątrzszkolnego konkursu historycznego.
•Przygotowanie dodatkowych ćwiczeń dla uczniów chcących poszerzyć swoją znajomość historii.
•Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych.
•Przygotowanie uczniów do konkursów.
•Dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, motywowanie go do pracy.
•Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
DOWODY
Sprawozdania z wyjazdów
Sprawozdanie z przebiegu konkursu
Dziennik zajęć dodatkowych

4.Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy.
•Opieka nad pracownią historyczną .
•Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
•Gromadzenie literatury metodycznej, pomocy naukowych, pamiątek, gadżetów, rekwizytów niezbędnych do pracy na lekcjach historii.
DOWODY
Zdjęcia
Pomoce dydaktyczne

5.Pogłębianie wiedzy na temat działań wychowawczych nauczyciela
•zapoznanie się z lekturą dotyczącą aspektu wychowawczego w
pracy nauczyciela
*udział w warsztatach Okres stażu Wykaz przeczytanej literatury i opis jej wpływu na efekty pracy.
DOWODY
Zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Podejmowanie działań celem doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
•Samodzielne nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi.
2.Wykorzystywanie technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej.
•wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.
•korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu oraz encyklopedii multimedialnej na lekcjach oraz dodatkowych zajęciach z uczniami.
•przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami za pomocą komputera
•tworzenie prezentacji w programie Power Point .
•publikowanie opracowań własnych na stronach portali edukacyjnych.
•korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
•śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego oraz korzystanie ze stron MEN
DOWODY
Przykładowe konspekty lekcji
Pomoce wykonane technologią komputerową
Prezentacje w programie Power Point

3.Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej
•Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
•Wykorzystanie środków przekazu w procesie komunikacji
•Opracowanie konspektów lekcji języka niemieckiego i zamieszczenie ich na stronach edukacyjnych w Internecie
•Kontaktowanie się i współpraca z innymi nauczycielami w kraju
•Kontaktowanie się poprzez moduł w e-dzienniku lekcyjnym z rodzicami.
DOWODY
Adres strony internetowej
Wydruki

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem zawodowym z nauczycielami.
•Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli
•Wymiana doświadczeń, opracowanie i wymiana materiałów, tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia
•Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć oraz innych materiałów dydaktycznych.
•Uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli historii i wychowawców.
DOWODY
Konspekty zajęć
Wnioski
Scenariusze
Dokumentacja zespołu
Plany pracy

2.Publikowanie materiałów edukacyjnych w Internecie oraz zamieszczanie ich w bibliotece szkolnej
•Udostępnienie wypracowanych materiałów dla szerszego grona
DOWODY
Adres internetowy

3.Współpraca z innymi pracownikami szkoły oraz innymi instytucjami.
•Współpraca z innymi nauczycielami oraz szkolnym pedagogiem.
•Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
•Współpraca z Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli
•Współpraca z wychowawcami innych klas.
DOWODY
Zapisy w dzienniku
Notatki
Zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie programu pracy koła historycznego
Wdrożenie programu pracy koła historycznego w roku szkolnym 2014/2015, 2014-2016
DOWODY
Plan pracy

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Rozwijanie zainteresowań młodzieży
•Organizacja wyjść i wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju , określenie celu wyjazdu, wynajem środka transportu, sporządzenie planu wycieczki i jego realizacja
•Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu, pokazu i wystawy podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
•Realizacja projektów edukacyjnych
DOWODY
Program wycieczki,
zdjęcia
Scenariusz, zdjęcia
Program, kontrakt z uczniem, zdjęcia

2.Działalność opiekuńczo – wychowawcza • Stosowanie technik socjometrycznych.
•Samodzielne opracowanie i stosowanie ankiet.
•Organizacja wyjść i wycieczek - kształtowanie pożądanych postaw społeczno – moralnych, z równoczesnym przygotowaniem do samodzielności
DOWODY
Ankiety i ich analiza
3.Działania mające na celu promowanie szkoły w środowisku •Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przedmiotowych i pozaprzedmiotowych,
•Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych,
•Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole.
DOWODY
Dyplomy
Potwierdzenia nauczycieli.
Scenariusze,
Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej , lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy a innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z kuratorem sądowym i policją w przypadku problemów wychowawczych danego ucznia
•Wspólne podejmowanie działań mających na celu poprawę zaistniałej sytuacji
•W razie potrzeby wizyty w domu ucznia sprawiającego problemy wychowawcze i edukacyjne wraz z pedagogiem szkolnym lub sądowym

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
•Kierowanie uczniów z problemami edukacyjnymi na badania do Poradni
•Zaproszenie pedagoga z Poradni na lekcję wychowawczą Na bieżąco

Potwierdzenia
Wpis do dziennika

3.Współpraca z organizacjami pozarządowymi
•rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków i organizowanie pomocy poprzez organizowanie czasu wolnego m.in. półkolonie, zabawy karnawałowe –Stowarzyszenie UMIEM
•Organizowanie zajęć w terenie – Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Analiza dwóch przypadków wychowawczych:
•Zebranie informacji o uczniach
•Identyfikacja problemu
•Opis historii zjawiska
•Propozycje rozwiązania problemu
•Podjęcie działań
•Uzyskanie rezultatów
•Refleksje i wnioski

Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym m. in. przydziału czynności realizującemu.

Opracowała:

Zatwierdzam do realizacji

........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.