X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22444
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Barbara Hajewska-Drab
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Sosnowcu
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: 16.09.2013 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Opiekun stażu: mgr Aneta Górnik

CEL PODSTAWY ODBYWANEGO STAŻU:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

PRIORYTETY W PRACY ZAWODOWEJ:
Wg § 6 ust.1, pkt.1-4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2) Uczestniczyć, jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze, co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać
z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze, co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą,
w obecności, której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

NIEZBĘDNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; ( § 6 ust.2, pkt.1)
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; ( § 6 ust.2, pkt.2)
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów; ( § 6 ust.2, pkt.3)
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. ( § 6 ust.2, pkt.4)

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; ( § 6 ust.2, pkt.1)

Lp. Zaplanowane działania Formy i sposoby realizacji Dokumentowanie efektów Termin
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - wstępna ocena własnych umiejętności umożliwiająca sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- ustalenie zasad i harmonogramu współpracy
- zawarcie kontraktu, rozmowy, hospitacje. - projekt planu rozwoju zawodowego,
- harmonogram spotkań,
- kontrakt IX
2013
2. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego i uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego,
- zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronie internetowych: www.kuratorium.katowice.pl, www.profesor.pl, www.codn.edu.pl.
- poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego

IX
2013
oraz na bieżąco
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz z obowiązująca dokumentacją. - zapoznanie się ze statutem szkoły, WiSO, Koncepcją Pracy Szkoły oraz obowiązującymi w szkole procedurami. - poprawne prowadzenie dokumentacji szkolnej IX
2013 oraz na bieżąco
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz z przepisami przeciwpożarowymi. - udział w szkoleniu
- zapoznanie się z obowiązującymi przepisami,
- stosowanie się do zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. - zaświadczenie o ukończeniu kursu IX
2013
oraz na bieżąco
5. Uczestniczenie w działaniach wewnątrzszkolnych. - aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- podejmowanie działań w ramach pracy zespołu opiekuńczo-wychowawczego, w tym udział w opracowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego,
- pełnienie funkcji koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum,
- aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
- uczestnictwo w różnorodnych imprezach szkolnych i środowiskowych
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek i wyjść poza szkolnych
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, - współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami uczniów. - Szkolny Program Profilaktyczny i Szkolny Program Wychowawczy,
- zeszyty protokołów
- dokumentacja uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
- karty wycieczek Okres stażu
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy lekcji, itp.
- analiza własnych działań i ocena skuteczności. - harmonogram spotkań z opiekunem stażu,
- scenariusze prowadzonych zajęć,
- arkusze obserwacji prowadzonych i obserwowanych zajęć,
- dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
- karty wycieczek,
- zeszyty protokołów,
- regulaminy prowadzonych konkursów,
- zaświadczenia
potwierdzające ukończone kursy i szkolenia, itp. Okres stażu
7. Przygotowanie projektu sprawozdania. - opis działań podejmowanych w ramach realizacji planu rozwoju zawodowego. - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego V
2014
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. - sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. - wniosek,
- dokumentacja potwierdzająca realizację działań przewidzianych w planie rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli V
2014

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; ( § 6 ust.2, pkt.2)

Lp. Zaplanowane działania Formy i sposoby realizacji Dokumentowanie efektów Termin
1. Doskonalenie sposobu prowadzenia zajęć i ich omawiania. - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w jego obecności
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły,
- prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych z uczniami (realizowanie założeń programu wychowawczego i programu profilaktyki)
- określenie mocnych i słabych stron własnych umiejętności i podejmowanych działań. - arkusze obserwacji
- scenariusze prowadzonych zajęć
- wpisy do dziennika Okres stażu
2. Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych i udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom. -gromadzenie ciekawych pomysłów przydatnych do przygotowania imprez szkolnych,
- opracowywanie scenariuszy. - scenariusze zajęć Okres stażu
3. Poznawanie metod aktywizujących oraz ich wykorzystanie na zajęciach. - obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz przez innych nauczycieli, - korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej,
- przeglądanie stron internetowych. - bibliografia,
- konspekty,
-arkusze obserwacji zajęć. Okres stażu
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Udostępnianie innym, a także umieszczenie w Internecie publikacji dotyczącej własnej pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, referatów, itp. - portale internetowe,
- możliwość wglądu do dokumentacji z odbytego stażu. Okres stażu
5. Współpraca z nauczycielami w celu realizacji zajęć. - dobór różnorodnych metod i narzędzi pracy w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przy współpracy z nauczycielami przedmiotowymi. - dostosowania programów edukacyjnych,
- testy i sprawdziany dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych,
- indywidualne programy edukacyjno-terpeutyczne.
Okres stażu

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów; ( § 6 ust.2, pkt.3)

Lp. Zaplanowane działania Formy i sposoby realizacji Dokumentowanie efektów Termin
1. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły - planowanie i organizacja lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły,
- współorganizowanie i przeprowadzenie konkursu szkolnego na Super Klasę i Super Wychowawcę, opracowanie regulaminu konkursu,
- zorganizowanie konkursu szkolnego na najciekawszą stronę internetową, opracowanie regulaminu konkursu,
- współpraca z pedagogiem szkolnym i SU przy zorganizowaniu Szkolnego Dnia Życzliwości i Pozdrowień – wykonanie orderów,
- opracowanie w ramach pracy zespołu opiekuńczo-wychowawczego raportu dotyczącego realizacji zadań zawartych w szkolnym programie wychowawczym i profilaktyki,
- koordynowanie pracą zespołów klasowych w gimnazjum w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom,
- pomoc wychowawcom klas w tworzeniu dokumentacji uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami w zakresie opiniowania uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. - zapisy w dziennikach,
- regulamin konkursu na Super Klasę i Super Wychowawcę oraz na najciekawszą stronę internetową,
- raport dotyczący realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,
- dokumentacja uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Okres stażu
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. - w ramach pracy zespołu opiekuńczo-wychowawczego dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej w szkole, zapoznawanie oraz dzielenie się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi uczniów,
- konsultacje z pedagogiem szkolnym,
-rozmowy z nauczycielami, wychowawcami klas,
- analiza orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. - zeszyty protokołów,
- opinie o uczniach Okres stażu
3. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce. - współpraca z rodzicami oraz z pedagogiem szkolnym w zakresie organizacji udzielania pomocy oraz otoczenie opieką i uwagą uczniów wymagających pomocy, szczególnie uczniów niepełnosprawnych. - zapisy w dziennikach Okres stażu
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. - udział w warsztatach i szkoleniach,
- studiowanie fachowej literatury przedmiotu, analiza czasopism, publikacji internetowych,
- konsultacje ze specjalistami. - zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia,
- notatki
Okres stażu
5. Planowanie i organizowanie własnego warsztatu pedagogicznego. - zapoznanie się ze standardami wymagań dla uczniów niedosłyszących w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych,
- wdrażanie aktywizujących metod pracy z uczniem,
- współpraca z wychowawcami w zakresie opracowania scenariuszy zajęć prowadzonych w klasie integracyjnej w ramach godziny wychowawczej. - dokumentacja uczniów niepełnosprawnych,
- klasowe plany wychowawcze Okres stażu
6. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego - kursy, szkolenia, warsztaty, obserwacja zajęć koleżeńskich, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcenia,
- tworzenie i organizowanie pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć. - zaświadczenia, dyplomy,
- pomoce dydaktyczne Okres stażu
7. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu oraz w pracy pedagogicznej. - uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone procedurom awansu zawodowego nauczycieli)
- opracowywanie z wykorzystaniem komputera potrzebnych dokumentów, sprawozdań, konspektów zajęć, kart pracy ucznia, itp.
- podnoszenie skuteczności poziomu kształcenia i wychowania poprzez szybszy dostęp do informacji. - scenariusze lekcji,
- karty pracy ucznia,
- plany pracy zespołów

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. ( § 6 ust.2, pkt.4)

Lp. Zaplanowane działania Formy i sposoby realizacji Dokumentowanie efektów Termin
1. Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju. - spotkania z opiekunem stażu wg harmonogramu spotkań,
- wspólna ocena skuteczności podejmowanych działań,
- comiesięczne podsumowanie pracy stażysty oraz wnioski do dalszej pracy. - arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez stażystę Okres stażu
2. Doskonalenie sposobu prowadzenia zajęć i ich omawiania. - obserwacja zajęć koleżeńskich służąca doskonaleniu własnego warsztatu pracy, wybór celu obserwacji, omawianie obserwowanych zajęć,
- obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, sporządzanie wniosków z obserwacji. - arkusz obserwacji zajęć,
- notatki Okres stażu
3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - analiza swojej pracy, samoocena, analiza wniosków z obserwacji prowadzonych zajęć. Teczka stażysty Maj 2014

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.