X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22446
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Radyno-Książkiewicz
Nauczyciel matematyki
Gimnazjum im. Ludzi Pojednania
w Witnicy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

Cele stażu:
Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Realizacja zadań wymaganych na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z § 8 Rozp. MENiS z 1 grudnia 2004 r

Zagadnienia organizacyjne.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji, dowody realizacji
1.

Poznanie procedur awansu zawodowego.

1. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2013, wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów i dokumentów. Cały okres stażu, potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Czerwiec 2016, Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją ( § 8 ust. 2 pkt 1)

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych.

Udział w dostępnych
formach kształcenia
i doskonalenia
zawodowego
(szkolenia
wewnątrzszkolne
i zewnątrzszkolne) w zależności od potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.

Cały okres stażu - Zaświadczenia o ukończeniu kursów,
- poświadczenia
dyrektora o udziale w
szkoleniach
2. Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty szkolne. - udział w zespole ewaluacyjnym SSO;
- udział w zespole opracowującym Plan Podnoszenia Efektywności Kształcenia . Cały okres stażu - Udział w ewaluacji i dokumentacji szkolnej,wypracowane materiały
3. Diagnozowanie uczniów klas pierwszych. Opracowanie wyników i planowanie dalszej pracy w ramach podnoszenia efektywności pracy. Cały okres stażu - testy diagnozujące,
- opracowane wyniki,
- wnioski do dalszej pracy,
-sprawozdanie z wykonanych działań

4. Praca z uczniem zdolnym. -Przygotowanie uczniów
do udziału w konkursach
matematycznych,
- Stosowanie metod
aktywizujących,
- Prowadzenie kółka
matematycznego dla
uczniów zainteresowanych
matematyką,
- Udział uczniów
w konkursach
przedmiotowych Cały okres stażu Poświadczenie
dyrektora, kserokopie dyplomów
zdobywanych przez
uczniów
5. Poszerzanie i doskonalenie kompetencji matematycznych uczniów . Indywidualizacja procesu nauczania.
Aktywizowanie do pracy uczniów wykazujących specyficzne problemy w nauce matematyki. Prowadzenie dodatkowych konsultacji dla uczniów klasy III przed egzaminem gimnazjalnym. Cały okres stażu Opracowanie i realizowanie planów nauczania dla uczniów mających trudności w nauce matematyki.
6. Wykonywanie dodatkowych zadań wynikających z zarządzeń KO i OKE. Przygotowywanie i organizowanie próbnych egzaminów gimnazjalnych. Praca w komisji egzaminu gimnazjalnego
części humanistycznej i języka nowożytnego. Cały okres stażu Poświadczenia dyrektora
7. Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursów
wiedzy i umiejętności matematycznych. -Przygotowanie zestawu zadań i schematu punktowania na etap szkolny konkursu przedmiotowego
z matematyki.
-przygotowanie i przeprowadzenie konkursu matematycznego międzygimnazjalne-go "Matematyka w życiu codziennym",
-"Matematyka w teorii i praktyce" dla klas I i II
-inne konkursy matematyczne
-pokazy ciekawych zadań i doświadczeń z bloku matematyczno-przyrodniczego
Cały okres stażu Poświadczenie
dyrektora, przygotowane
materiały, poświadczenia,
podziękowania
od organizatorów
8. Diagnozowanie osiągnięć
uczniów. Udział w programie Lepsza Szkoła proponowanym
przez GWO 2013-2016 -Poświadczenie
GWO,
-Testy sprawdzające,
-Ewaluacje testów,
-wyniki
9. Współpraca z rodzicami. - Prowadzenie konsultacji i indywidualnych spotkań z rodzicami,
- Udział rodziców
w zebraniach,
- angażowanie rodziców
w klasowe przedsięwzięcia
(lepszy przepływ
informacji
nauczyciel - rodzic) Cały okres stażu -Poświadczenie
dyrektora,
-notatki w dzienniku,
-kserokopie
podziękowań dla
rodziców

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w organizowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela matematyki oraz wychowawcy klasy. -Opracowanie materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów,
-Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania materiałów i informacji na tematy związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą,
- Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego,
- opracowanie EWD dla szkoły i klas
- Sporządzanie raportów z egzaminu gimnazjalnego
z części matematyczno –
przyrodniczej z matematyki
i przedstawienie ich
w postaci prezentacji na
radzie pedagogicznej oraz
na zebraniu z rodzicami

Cały okres stażu -przykładowe konspekty zajęć, testy
-zapoznanie rady pedagogicznej z wynikami EWD poświadczenie dyrektora
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w organizowaniu warsztatu pracy. -Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania materiałów i informacji na tematy związane z awansem zawodowym,
-Przygotowanie i opracowanie materiałów związanych z awansem zawodowym,
-Opracowanie dokumentacji klasy związanej z klasyfikacją semestralną i roczną. Cały okres stażu -materiały związane z awansem zawodowym
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji oraz środka komunikacji.
Korzystanie z matematycznych stron internetowych, kuratoryjnych i oświatowych.
Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami w szkole.
Cały okres stażu Notatki własne

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3)
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Praca w zespole przedmiotowym. -pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego,
- Organizowanie spotkań i kierowanie działaniami innych nauczycieli Cały okres stażu Sprawozdanie z podejmowanych działań i efektów
2. Poszerzanie kompetencji pedagogicznych. Zastosowanie w praktyce wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas dodatkowych form doskonalenia zawodowego. Cały okres stażu
3. Upowszechnianie i promocja własnych opracowań i dorobku zawodowego nauczyciela matematyki. -Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
-Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ( udostępnianie opracowanych scenariuszy lekcji matematyki i lekcji wychowawczych w gimnazjum)
Cały okres stażu Podanie stron www
4. Współpraca z nauczycielami, wymiana doświadczeń. Pomoc w realizowaniu zadań i przedsięwzięć na terenie szkoły. Cały okres stażu poświadczenia
5. Prowadzenie zajęć otwartych. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Cały okres stażu Potwierdzona obecność nauczycieli

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie wdrożenie i ewaluacja programu własnego wspierającego do zajęć wyrównawczych. -Wdrażanie opracowanego programu,
-Przeprowadzenie ewaluacji wprowadzanego programu Cały okres stażu -program,
-sprawozdanie z realizacji, ewaluacja

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c)
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzenie zakresu działań szkoły-aktywizowanie uczniów do samodzielnego wykonywania zadań i współpracy w grupie. Stosowanie nowoczesnych metod organizacji pracy w klasie gimnazjalnej -zapoznanie uczniów z metodą projektu. Cały okres stażu Scenariusz lekcji prowadzonej tą metodą.
2. Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły.
Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i przedsięwzięć wynikających z kalendarza imprez szkolnych. Cały okres stażu Potwierdzenia, scenariusze
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy szkoły poprzez nawiązanie współpracy z innymi osobami. Współpraca z rodzicami uczniów:
-organizowanie zebrań i wywiadówek,
-indywidualne rozwiązywanie problemów
edukacyjnych i wychowawczych uczniów,
-informacja o wymogach MEN w zakresie
egzaminów gimnazjalnych i projektu
edukacyjnego,
-analiza uzyskanych wyników podczas
egzaminów gimnazjalnych
Cały okres stażu Poświadczenie
dyrektora,
notatki w dzienniku,
kserokopie
podziękowań dla
rodziców

4. Prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego. Prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas trzecich -jedna godzina w tygodniu dodatkowa. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Organizowanie wycieczek. Organizowanie wycieczek oraz wyjazdów do kina itp. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
6. Współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych. Współpraca z nauczycielami w zorganizowaniu uroczystości i imprez szkolnych. Cały okres stażu zdjęcia, scenariusze

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. -Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
-Współpraca z pedagogiem szkolnym

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w celu diagnozowania uczniów z deficytami rozwojowymi dostosowanie wymagań do zaleceń poradni ,
- Współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych Cały okres stażu -potwierdzone sprawozdanie
-potwierdzenie pedagoga

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych, obserwacja, wyodrębnienie problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych. Cały okres stażu opis i analiza przypadku

Uwaga!
Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

Witnica, 06.09.2013r.

........................................
nauczyciel

........................................
dyrektor

k

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.