X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22432
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Trybuła

Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej
Stanowisko: nauczyciel plastyki, muzyki
Okres stażu: 01.09.2010-31.05.2013
Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy;
2. Doskonalenie własnych umiejętności;
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy;
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki;
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

§7 ust.2, pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
• Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu;
- Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
początek stażu
biblioteczka

• Stworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, skonstruowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania oraz prezentacji dorobku.
• Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych, kursach i warsztatach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.
• Pogłębianie i uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli (portale internetowe i czasopisma dotyczące awansu).
w trakcie całego stażu
zgodnie z Rozporządzeniem MENiS
zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
cały staż
zbiór dokumentacji
wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie
potwierdzenia obecności, zaświadczenia
biblioteczka

2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem– zredagowanie kontraktu.
• Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju.
• Opracowanie projektu sprawozdania.
• Obecność na lekcjach prowadzonych przez opiekuna, omówienie zajęć.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
• Omówienie przeprowadzonych oraz obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności, ewaluacja.
IX 2010
koniec stażu
w trakcie całego stażu
kontrakt,
zasady współpracy
wniosek, plan rozwoju
sprawozdanie
arkusz obserwacyjny, wnioski
arkusze obserwacji
wnioski i refleksje

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
Autorefleksja, samoocena.
IX 2010
plan rozwoju zawodowego

4. Dalsze poznawanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela w tym dotyczącej zadań szkoły, nauczyciela przedmiotu, własnego awansu zawodowego .
• Konstruowanie rocznych planów dydaktycznych z plastyki i muzyki oraz planów pracy kół zainteresowań, zajęć artystycznych i chóru szkolnego.
• Opracowanie okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego.
• Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.
• Konstruowanie arkuszy obserwacji, ankiet i protokołów.
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela plastyki, muzyki.
• Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
cały staż
sprawozdania
scenariusze zajęć
karty obserwacji lekcji, arkusz obserwacyjny
dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć kół zainteresowań i zajęć artystycznych oraz chóru szkolnego.

5. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Praca w zespole nauczycieli humanistów.
• Udział w różnych formach szkolenia zawodowego: kursach, seminariach, konferencjach metodycznych, warsztatach.
Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Przeglądanie publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.
cały staż
protokoły
dyplomy, zaświadczenia
biblioteczka

6. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy
• Gromadzenie biblioteczki pedagogicznej.
• Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowywanych pomocy i środków dydaktycznych (albumy, czasopisma fachowe i artystyczne, płyty, podkłady itp.), starania o zakup nowych materiałów z budżetu szkoły.
• Tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego.
• Stosowanie metod aktywizujących.
• Modyfikacja i tworzenie planów dydaktycznych.
cały staż
na bieżąco
biblioteczka
zbiór środków dydaktycznych
wyniki ankiet
plany dydaktyczne

7. Okresowe diagnozowanie osiągnięć, dokonywanie korekty i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.
• Nanoszenie korekt do planów pracy.
• Opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących jej atrakcyjność.
• Okresowe ankietowanie uczniów na temat prowadzonych lekcji
w trakcie stażu
plany pracy
scenariusze zajęć
wyniki ankiet

§7, ust.2, pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego.
• Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej
- zapisy w protokołach.
• Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami oraz wychowawcami.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Indywidualne kontakty z dzieckiem.
• Uwzględnianie w planie pracy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb.
• Obecność na zebraniach z rodzicami;
• Spotkania indywidualne z rodzicami-(konsultacje);
• Współpraca z pedagogiem szkolnym;
• Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów posiadających opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
• Rozmowy z uczniami i ich kolegami w celu poznania środowiska lokalnego;
w trakcie stażu
dwa razy w miesiącu
własne notatki
wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem
plany pracy

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły.
• Współpraca z Biblioteką Gminną, Gminnym Ośrodkiem kultury i Urzędem Gminy oraz Starostwem Powiatowym w Kraśniku:
- konkursy plastyczne;
- imprezy środowiskowe.
w ciągu stażu
zaświadczenia dyrektora

3. Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych.
• Udział w akcji o charakterze ekologicznym (np. Sprzątanie świata)
• Realizacja programów profilaktycznych dotyczących przemocy, uzależnień, komunikacji w grupie, stresu.
• Udział w różnorodnych konkursach o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej.
w trakcie stażu
zapisy w dzienniku,
zaświadczenie dyrektora, zaświadczenia, dyplomy

4. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju.
• Zaplanowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych służących rozwojowi uczniów zdolnych (przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych i artystycznych).
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach plastyki obrzędowej związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi organizowanych corocznie przez GOK w Trzydniku Dużym.
• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej, udział w uroczystościach lokalnych.
• Wdrażanie nowatorskich form pracy (praca metodami aktywizującymi).
cały staż
podziękowania, dyplomy
notatki własne
zaświadczenia dyrektora, dyplomy
scenariusze

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych.
• Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów przy organizacji wyjść kulturalnych oraz imprez środowiskowych.
• Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych i apeli, oprawa muzyczna i plastyczna.
na bieżąco
potwierdzenie dyrektora

§7, ust.2, pkt3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.
• Korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu scenariuszy zajęć.
• Opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów, pomocy i środków dydaktycznych.
• Przygotowywanie dokumentacji awansu zawodowego.
• Tworzenie testów, materiałów dodatkowych oraz dokumentów szkolnych (plany, sprawozdania, wnioski) przy użyciu edytora.
• Wykorzystanie scenariuszy dostępnych w Internecie
• Aktywny udział w życiu portali internetowych
• Korzystanie z publikacji dostępnych w Internecie, encyklopedii multimedialnej
• Stworzenie bazy potrzebnych/pomocnych linków do portali edukacyjnych.
• Dyżury w Centrum Informacji Multimedialnej
cały staż
scenariusze, materiały, pomoce dydaktyczne
teczka

2. Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej.
• Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych.
• Opublikowanie w Internecie planu rozwoju i sprawozdania z przebiegu stażu.
• Opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć.
X 2010, VI 2012
na bieżąco
materiały dydaktyczne
strony WWW

3. Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach
• Prowadzenie lekcji plastyki i muzyki w pracowni komputerowej.
• Wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, graficznych, Internetu
w trakcie całego stażu
dziennik zajęć
scenariusze

4. Podnoszenie własnych umiejętności i kwalifikacji wykorzystania komputera
• Doskonalenie umiejętności obsługi komputera poprzez korzystanie z niego w życiu codziennym.
• Poznawanie podstawowych programów i wykorzystanie ich technicznych możliwości.
• Uczestnictwo w różnego rodzaju formach dokształcania.
w trakcie trwania stażu
zaświadczenia

§7, ust.2, pkt4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
• Samokształcenie przez studiowanie literatury pedagogicznej.
• Korzystanie z zasobów Internetu w celu wzbogacenia i poszerzenia wiadomości.
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy nauczyciela.
cały staż
potwierdzenia udziału
spis literatury
spis stron WWW

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Stosowanie metod aktywizujących.
• Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami, konsultacje z rodzicami.
• Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności edukacyjnych.
• Praca z uczniem słabym, wyrównywanie braków szkolnych.
• Nauczanie indywidualne z plastyki i muzyki
cały staż
według potrzeb
konspekty, scenariusze
notatki własne

§7, ust.2, pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych
i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
• Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów.
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
cały staż
zaświadczenia, sprawozdania

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich.
• Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach.
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie pisemnej i elektronicznej
cały staż
wypisy
z obowiązujących aktów prawnych , biblioteczka

3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w Radach Pedagogicznych i Zespole Wychowawczym opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Praca w zespołach nauczycielskich.
• Udział w pracach zespołu nauczycieli humanistów.
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach na etapie szkolnym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach plastyki obrzędowej związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi organizowanych corocznie przez GOK w Trzydniku Dużym, Starostwo Powiatowe w Kraśniku i inne.
• Udział w pracach różnorodnych komisji konkursowych.
• Dbanie o wystrój szkoły (gazetki na szkolnych korytarzach).
• Przygotowanie oprawy plastycznej i muzycznej szkolnych apeli i uroczystości, oraz scenografii i dekoracji do szkolnych przedstawień.
• Współorganizowanie uroczystości szkolnych (wg harmonogramu)
w trakcie stażu
zapisy w protokołach
dokumentacja z przebiegu prac komisji

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.