X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22417
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka angielskiego
w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

1. Imię i nazwisko: Marta Sposób – Żądełek
2.Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
4. Czas trwania stażu: 01.09.201 – 31.05.2014
5. Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2013
6. Opiekun stażu: mgr Barbara Szykuła

CEL GŁÓWNY STAŻU:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
• Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
• Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.


PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2013,
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2.1. Rozmowa wstępna
2.2. Określenie zasad współpracy
Przejrzyste zasady współpracy, harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3.2. Publikacja planu w Internecie.
Plan rozwoju zawodowego.
Adres strony:
www.publikacje.edux.pl
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
4.1. Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika.
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Prawa i obowiązki ucznia
- Regulamin dyżurów, wycieczek
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
5.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.. Dokumentacja stażysty
6.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
6.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z realizacji stażu
7. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
7.1. Sporządzenie wniosku
7.2. Przygotowanie dokumentacji. Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

8. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
8.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.

8.2. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych
Podręczniki, płyty, obrazki, zdjęcia, plansze itp.
9. Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas
9.1. Opracowanie PSO w oparciu o program nauczania, podstawę programową, oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania
10. Realizacja korelacji międzyprzedmiotowej we współpracy z innymi nauczycielami
10.1. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacją kulturalną, regionalną, medialną, ekologiczną, prozdrowotną, itp.
11. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
11.1. Studiowanie literatury metodycznej.
11.2. Hospitacje
Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
12. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej
12.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
12.2. Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych.
12.3. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
12.4. Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
12.5. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Wykaz wykorzystanych stron internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.
Przykładowe testy, sprawdziany

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

13. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
13.1. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
13.2. Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych
14. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
14.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
15. Przestrzeganie
i propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze itp.
15.1. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.
16. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce
16.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami.
17. Współpraca z rodzicami uczniów
17.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
18. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. 18.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
18.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
18.3. Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
18.4. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji

19. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
19.1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
19.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb. Według harmonogramu

20. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
20.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
21. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
21.1. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
22. Analiza
i samoocena swoich działań.
22.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty


........................................ Wola Osowińska, dnia................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.